O Gud, vi lova dig

Från Wikisource, det fria biblioteket.
O Gud, vi lova dig
av Nathan Söderblom
Nr 603 i 1937 års psalmbok. Publicerad på svenska i Swenske Songer eller wisor 1536. En översättning av psalmen Te Deum gjordes av Laurentius Petri Nericius 1553. Senare publicerad i Göteborgspsalmboken 1650 i två versioner på s. 18-20 respektive 20-22. Dels i Martin Luthers version och därpå en version av Ambrosius av Milano och Augustinus. Det är den sistnämnda av Ambrosius och Augustinus, som bearbetats av Nathan Söderblom 1915 till nedan version. I 1695 års psalmbok nr 7. På Wikipedia finns en artikel om O Gud, vi lova dig., På Wikipedia finns en artikel om Gud, vår Gud, vi lovar dig. och Te Deum


Gud, vår Gud, vi lovar dig i 1819 års psalmbok.

Martin Luthers psalm Herr Gott, Dich loben wir på svenska i Göteborgspsalmboken 1650 s. 18-20 under rubriken "Andelige Loffsånger".[redigera]

O Gudh wij lofwe tigh/
O HERre wij tacke tigh/
Tigh Fader i Ewigheet/
Prijsar Werlden wijdt och bredt.
All Englar och Himmels Häär/
Och alt thet som skapat är.
Sampt Cherubim och Seraphim/
Siunga Loff i all sinn.
Heligh är HErren Gudh/
Heligh är HErren Gudh/
Heligh är then store HERre Zebaoth.
Tijn Guddoms Macht och Härligheet/
Går öfwer hela Werlden wijdt.
The helge tolf Apostlars taal/
Medh the sköne Propheter all.
Sampt the dyre Martyrer all.
Lofwa tigh HErre medh höga skall.
Och then wärdiga Christenheet/
I Werlden tigh bekänna weet.
Tigh Gudh Fader i högsta Thron/
Medh tin kära eenfödda Son.
Och Trösterman then helge Ande/
Lijk ährat warder i all Land.
O Ärones Konung JEsu Christ/
Gudh Faders eenda Son förwist.
Aff Jungfrw födas war tigh täckt/
När tu frälste Menniskors slächt.
Dödzens macht hafwer tu förstördt/
och upplät himmelriket för de trogna.
Och the trogna til Himbla fördt.
På Fadrens högra Hand jämlijkt/
Sitter tu i tins Faders Rijk.
därifrån igenkommande
At dömma kommer tu förwist/
The Dödas och Lefwandes Brist.
Hielp tin Tienare HErre godh/
Som löst hafwer tin dyra Blodh.
Giff oss i Himmelen Arfwdeel/
Medh tina Helgon vtan feel.
Hielp titt Folk JEsu HERre kär/
Wälsigna thet tin Arfedel är.
Wachta och skööt them altijdh wäl/
Nu och altijdh til Lijff och Siäl.
O Gudh hwar dagh wij lofwe tigh/
Och prijse titt Nampn ewinnerlig.
Beskärm oss i dagh trofaste Gudh/
At wij ey bryte emoot tin Budh.
War oss nådigh o HERre blijdh/
War oss nådigh i all dödz tijdh.
Tee oss tijn Barmhertigheet stoor/
Som wij hoppas effter tijn Ord.
På tigh hoppes wij o HErre from/
Låt oss aldrigh komme på skam/
AMEN

Söderbloms bearbetade version av Augstinus Te Deum[redigera]

O Gud, vi lova dig,
o Herre, vi bekänna dig,
dig, evige Fader,
ärar hela jorden.
Dig prisa alla änglar,
himlarna och alla krafter.
Dig prisa Kerubim och Serafim
och sjunga utan ände:
Helig, helig, helig,
Herre Gud Sebaot!
Fulla äro himlarna och jorden
av din äras majestät.
Dig prisar apostlarnas saliga kör.
Dig lovar profeternas prisvärda skara.
Dig lovar martyrernas vita här.
Över hela jordens krets bekänner dig den heliga kyrkan,
dig, Fader Allsmäktig,
din högtlovade, Sanne, enfödde Son
och Hugsvalaren,
den Helige Ande.
Du, Kriste, Ärans Konung, Faderns Son
är du i evighet.
Till människornas förlossning tog du mandom
och försmådde icke jungfruns sköte.
Du övervann dödens udd
och upplät himmelriket för de trogna.
Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet,
därifrån igenkommande
till att döma levande och döda.
Därför bedja vi:
Hjälp dina tjänare,
som du återlöst med ditt dyra blod,
och giv dem bland dina helgon
den eviga härligheten.
O Herre, fräls ditt folk
och välsigna din arvedel
och regera dem
och upphöj dem i evighet.
O Gud, vi prisa dig alla dagar
och lovsjunga ditt namn i evigheters evighet.
Värdigas, Herre, i dag
bevara oss utan synd.
Förbarma dig över oss.
Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,
såsom vi hoppas på dig.
På dig hoppas jag, o Herre;
jag skall icke komma på skam till evig tid.