Om ångmaschiner och deras användande/Tillägnan

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Jacob Gråberg
Om ångmaschiner och deras användande, hufvudsakligen till sjös.
En Historisk, Theoretisk och Praktisk Afhandling
av Johan Henrik Kreüger

Tillägnan
Förord  →


[ iii ]

TILL
HANS KONGL. HÖGHET

KRONPRINSEN,

SVERIGES OCH NORRIGES
STOR-AMIRAL.


[ v ]
HÖGBORNE FURSTE!
NÅDIGSTE HERRE!

Under Eders Kongl. Höghets höga befäl, erhåller Svenska flottan ett för densamma alldeles nytt försvarsmedel, genom införandet af ångfartyg. Användandet af den stridskraft som derigenom kan åstadkommas, skall troligen förorsaka en stor förändring uti vårt nuvarande sätt att föra krig till sjös; men om begagnandet af nämde stridsmedel, äro vi icke hos oss ense. Då stats-anslagen för sjöförsvaret icke tillåta kostsamma försök härom, har jag ansett, att vi böra med uppmärksamhet följa dem, som af andra nationer göras och der blifvit godkände, och i sådant afseende har jag användt de lediga stunder mina tjenste-åligganden lemnat mig [ vi ]öfrige, att, på grund af hittills vunnen erfarenhet, utarbeta en skrift, Om Ångmaschiner och deras Användande, hufvudsakligen till Sjös, i det hopp, att den icke skall blifva alldeles utan nytta för dem, som ej haft tillfälle att på fremmande språk om desamma skaffa sig en närmare kunskap. Värdigas derföre, Eders Kongl. Höghet, nådigast tillåta, att denna af handling, den första af detta slag inom Sverige, i djupaste underdånighet tillegnas Eders Kongl. Höghet, som med så mycken sakkännedom och ospard möda omfattat Sveriges sjöförsvar, och alla dermed gemenskap ägande ämnen, hvarigenom detsamma fortskridit och fortgår till en oafbruten förbättring. Med djupaste vördnad, trohet och nit, framhärdar

EDERS KONGL. HÖGHETS

underdånigste tjenare
     J. H. Kreüger.