Säll är den man, som fruktar Gud

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Säll är den man, som fruktar Gud
av Frans Michael Franzén
Denna psalm finns i två ursprungliga tyska versionerer, publicerade i svenska psalmböcker sen 1536. Hänvisning till den latinska hymnen "Beati omnes" görs i Swenske Songer eller wisor 1536. Den ena, Woll dem der in GOttes Furcht steht't författad av Jan Hus översattes till svenska av Laurentius Petri Nericius och har nr 98 i 1695 års psalmbok. Den utgår från Ps 128. Den andra, Der ist fürwahr ein seelig Mann är diktad av Cornelius Becker och har nr 89 i 1695 års psalmbok där den säges utgå från Ps 112. Men i Göteborgspsalmboken 1650 (s. 79-80) finns en hänvisning till Ps 128 också för den psalmen. Hus' psalm bearbetades av Franz Michael Franzén och är med i 1819 års psalmbok som nr 339. På Wikipedia finns en artikel om Säll är den man, som fruktar Gud..


Cornelius Beckers version i Göteborgspsalmboken 1650 (s.79-80)[redigera]

Psalm. CXXVIII.

SÄll är then man som fruchtar Gud/
Och gärna wandrar i hans Budh/
Tijn egen Hand tigh föda skal/
Så lefwer tu wäl vtan Qwaal.

Tigh blifwer Hustrun i Huset hull/
Såsom een Qwist aff Wijnbäär full/
Tijn Barn omkring titt Bord ock så/
Som friska Olioplantor stå.

See rätt så welsignas then Man/
Som i Gudz fruchtan lefwa kan/
Han warder then Olycko frij/
Som wij alle födas vthi.

Aff Zion signar Gudh tigh så/
Then hugnat läter han tigh få/
Medh Glädie skal tu altijdh see/
Jerusalem godh Lycko skee.

Skal tu ock skoda ther til med/
Til itt stort Taal förökas tin sädh/
Ja fridh öfwer Gudz Israel/
Skal tu och see at alt går wel.


Cornelius Beckers version (1695 års psalmbok nr 89)[redigera]

[ 105 ]

1. SÄll är then man som fruchtar Gudh/
Och stoor lust hafwer til hans budh:
Mächtig warder honom hans sädh/
Och af Gudi wälsignad medh.

2. Hans huus skal warda wäl försedt
Medh rijkedom och ymnoghet:
I mörkret skal han fåå ett lius/
Som lysa skal hans hiertas huus.

3. Han länar gierna och giör wäl/
Hans taal är alt medh rätt och skiäl:
Ty blifwer hans åminnelse
I en ewig wälsignelse.

4. Til Gudh han sätter alt sitt hopp/
Och fruchtar intet för anlopp:
Han blifwer in til ändan fast/
Men fienden förgås medh hast.

5. Han hafwer ock af hiertans art
Them fattigom sitt brödh ospardt:
Ty blifwer hans rättferdighet/
Och han vphögd i ewighet.

6. Then orättwise skal thet see/
Och twina bort af hiertans wee/
Ty hans förslag/ begär och acht
Förgås och warder platt förlagt.

Jan Hus version (1695 års psalmbok nr 98)[redigera]

1.
SÄll är den man, som fruchtar Gudh/
Och gierna wandrar i hans budh.
Tin egen hand tigh föda skal:
Så lefwer tu wäl och utan qwahl.

2.
Tigh blifwer hustrun i huset hull/
Såsom en qwist af wijnbär full;
Tin barn omkring titt bord också/
Som friska olioplantor stå.

3.
Sij rätt så wälsignas then man/
Som i Gudz fruchtan lefwa kan:
Han warder ock then olycko frij/
Som wij alle födas vthi.

4.
Af Zion signar Gudh tigh så/
Then hugnad låter han tigh fåå:
Medh glädie låter han tigh see
Jerusalem godh lycko skee.

5.
Skal tu ock skåda ther til medh/
Til ett stort tahl förökas din sädh.
Ja / frijd öfwer Gudz Israel/
Skalt tu ock se at alt går wäl.

Hus' version bearbetad för 1819 års psalmbok (nr 339).[redigera]

1.
Säll är den man, som fruktar Gud
Och gärna vandrar i hans bud.
Hans händers verk, hans hus och kall
Av Herren Gud välsignas skall.

2.
Hans maka, from och kärleksrik,
Ett fruktsamt vinträd varder lik;
Hans barn omkring hans bord också
Likt friska oljeplantor stå.

3.
Själv står han lik en lövrik stam
På en gång ljuv och allvarsam,
Och ser med fröjd sitt hus och land
Förkovras under Herrens hand.

4.
Och när han sin välsignelse
Åt barn och barnbarn hunnit ge,
Han, rik av dygder som av år
Med frid till sina fäder går.