Säll den som håller Jesus kär

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Säll den som håller Jesus kär
av Johann Arndt
Översättare: Haquin Spegel
Översättning från Johann Arndts tyska psalmtext. Här i versionen nr 19 i 1695 års psalmbok. Melodin densamma som till JEsu Christi oskyldiga död. På Wikipedia finns en artikel om Säll den som håller Jesus kär.


I 1695 års Psalmbok (nr 19) lyder texten:[redigera]

[ 32 ]

1. SÄll then som hafwer JEsum kär/
Och honom i sitt hierta bär!
Ty ingen större hugnad är/
Än hafwa JEsum hos sigh när.

2. Jagh hörer ingen sötare röst/
Jagh finner ingen kärare tröst/
Än JEsum som migh återlöst/
Och haar för migh sin blodh vthöst.

3. JEsus är them bootfärdigom godh:
Han gifwer them bedröfwadom modh:
Han renar them medh Döpelsens flodh:
Och styrcker medh sin heliga blodh.

4. JEsus är hiertans högsta frögd:
JEsus giör siälen bäst förnögd:
JEsus vplyffter til Himmelen högt
Then Korssens tyngd haar nederbögdt.

5. Förnufftet wisar eij thet sätt/
Och tungan kan eij säija thet:
Men troon kan doch thet fatta lätt/
Hur man bör JEsum älska rätt.

6. Jagh söker JEsum medh all flijt/
Och haar til honom all min lijt:
Jagh sträfwar stedze komma tijt/
Ther jagh må see hans Anlet blijdt.

7. När jagh om morgonen vpstår/
Jagh tå först efter JEsum tråår/
Och som Maria hastigt går/
Ther jagh om honom kunskap får.

8. O JEsu/ tu äst en Konung stoor/
Som eij begrips af Himmel och jord:
Tu hos honom doch nådig boor/
Som vthaf hiertat på tigh troor.

9. Blif när migh JEsu! ty min siäl
Wil fägna tigh för alla wäl/
Ty genom tigh är hon rätt säll/
Men vtan tigh en syndaträl.

10. När siälen warder af tigh besökt/
Tå blifwer glädien straxt förökt/
Fåfängelighet vthelyckt/
Tin kärlek diupt i hiertat tryckt.

11. Tin kärlek/ HErre JEsu Christ/
Är vtan flärd och arga list/
Han öfwerskyler all wår brist/
Och gifwer hwad wij hade mist.

12. Tin pina thet betyga kan/
Titt blodh som af tin sido rann/
Ther medh tu döden öfwerwann/
Och en förlossning för oss fann.

13. Tu komst til oss af Himmelen nedh/
Påtogst tigh synden som war leed/
Förwärfde oss en ewig fredh/
Och blidkade Gudh som war oss wredh.

14. Och at wij sådant skolom troo/
Tå wil tu sielfwer hos oss boo/
Och hugna siälen medh then roo/
Som på titt korss kan härligt groo.

15. Ty tin lekamen som wardt dödh/
Gier tu oss i wälsignadt brödh;

[ 33 ]

Och vthi wijn tin blodh så rödh/
Som läker all wår brist och nödh.

16. Then som tigh vndfår wärdelig/
Han haar Gudz Rijke vthi sigh/
Han finner frijd och frögd af tigh/
Och winner i ond lustars krijg.

17. Ach JEsu oss beredda giör!
All syndsens macht i oss förstör:
Och öpna tu wår hiertans dör/
At wij tigh fägne som sigh bör.

18. Ja nu och altijd när oss blif:
Men onda andan från oss drif.
Och oss omsider nådigt gif
En salig dödh/ ett ewigt lijf.