Skogsstyrelsens underdåniga berättelse angående skogs- och jagtväsendet i Sverige intill år 1870

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Skogsstyrelsens underdåniga berättelse angående skogs- och jagtväsendet i Sverige intill år 1870.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. Skogsväsendet (BiSOS Q).
Öfversigt af skogs- och jagtlagstiftningen.  →


[ 3 ]
BIDRAG

TILL

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK.
Q) SKOGSVÄSENDET. I.
SKOGS-STYRELSENS

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE


ANGÅENDE


SKOGS- OCH JAGTVÄSENDET I SVERIGE INTILL ÅR 1870.


STOCKHOLM, 1879.

KONGL. BOKTRYCKERIET.

P. A. NORSTEDT & SÖNER.


[ 5 ]
STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG!
Sedan i öfverensstämmelse med nådig föreskrift Skogsstyrelsens årsberättelser från och med år 1870 utgjort en under "Litt. Q Skogsväsendet" upptagen afdelning af Sveriges officiela statistik, har Styrelsen, i följd af nådiga Brefvet den 21 November 1873, sökt att, på sätt ock i åtskilliga andra förvaltande verk egt rum, åstadkomma en sådan inledning till berättelsecykeln, som – [ 6 ]innehållande en öfversigt af ämnet under tiden före årsberättelsernas början – Statistiska beredningen redan år 1858, enligt hvad i nämnda nådiga Bref omförmäles, ansett böra utgöra förstå delen af berättelseserien, hvars hittills å trycket utkomna förstå häfte eller berättelse för år 1870 derföre, i afvaktan på nämnda begynnelsehäfte, betecknats med N:o II

Enär Skogsstyrelsen emellertid först år 1859 inrättades och endast undantagsvis eger äldre arkivhandlingar här Styrelsen ej vant i besittning af erforderliga materialier för en dylik inledande berättelse, hvars källor deremot äro att söka i Riksarkivet och kollegiernas arkiver, likasom Styrelsens fåtaliga, af de alltjemt ökade tjensteärendena upptagna personal endast kunnat egna ringa tid åt det omfattande arbete, som denna del af berättelserna kräft.

Då Skogsstyrelsen dock nu härjemte underdånigst öfverlemnar ifrågavarande, hittills saknade öfversigt, hvad angår Skogsväsendet intill år 1870, utgörande delen I af den detta ämne afhandlande serien af den officiella statistiken, bör Styrelsen således ej underlåta att anmäla, det utom Styrelsen stående krafter mast tagas i anspråk för det hufvudsakliga af denna i tjugo kapitel sönderfallande berättelsedel, hvaraf sålunda de sjutton förstå kapitlen äfvensom det tjugonde utarbetats af läraren i nationalekonomi vid skogsinstitutet, vice häradshöfdingen J. O. T. von Engeström, som äfven i öfrigt biträdt vid redaktionen af arbetet, kapitlet om jagt och djurfång med tillhörande bilagor af skogsinspektören, f. läraren i jagtkunskap m. m. vid skogsinstitutet A. V. Th. Hahr och bilagorna om de till skogsväsendet tillförene hörande kassornas ställning af revisoren i Statskontoret M. Rystedt, så att endast den öfriga delen af berättelsen, nemligen angående skogsvetenskapen och skogsläroverken samt bilagorna om städers och köpingars skogar, trävaruexporten samt sågar och sågverk utarbetats af Skogsstyrelsens personal.


Skogsstyrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit.


Stormägtigste, Allernådigste Konung!
Eders Kongl. Maj:ts


underdånigste och tropligtigste tjenare och undersåte, C. A. T. BJÖRKMAN.


Stockholm den 7 April 1879. J. Meves.
[ 7 ]

SKOGS- OCH JAGTVÄSENDET I SVERIGE


INTILL ÅR 1870.


[ 9 ]

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TABLE DES MATIÈRES.
Berättelse. Rapport.
Öfversigt af skogs- och jagtlagstiftningen: sid. Exposé de la législation forestière: page.
a) intill 1718 1 a) Jusqu'en 1718 1.
b) under tiden från 1718 till 1809 8. b) Pendant la période de 1718–1809 8.
c) under tiden från 1809 till 1870 13. c) De 1809 à 1870 13.
Administrationen 24. Administration 24.
Uppkomsten af allmänna skogar 33. Origine des forêts publiques 33.
Lands-, härads- och sockne-allmänningar 38. Communaux de district et autres 38.
Kronoparker, djurgårdar och jagbackar 45. Parcs, breuils et réserves de chasse 45.
Kronoskog, hörande till jordbruksfastighet 54. Forêts appartenant à des domaines de l'État 54.
Skogar, hörande till städer eller allmänna inrättningar 55. Forêts cédées aux villes ou à certains établissements publics 55.
Till bergverk anslagna skogar 56. Forêts allouées aux usines 56.
Till sågverk anslagna skogar 60. Forêts allouées aux scieries 60.
Flygsandsplanteringar 64. Plantations dans les sables mouvants 64.
Ekplanteringar 66. Plantations de chênes 66.
Bärande träd, storverks- och masteträd 68. "Arbres portants" et bois de mâture 68.
Kronomarker i Norrland 74. Terrains de l'État dans le Norrland 74.
Afvittringen 76. Délimitation des terres 76.
Nybyggen 85. Fermes de colons 85.
Den enskilda skogshushålningen: Économie forestière privée:
a) intill 1718 94. a) Jusqu'en 1718 94.
b) under tiden från 1718 till 1809 100. b) Pendant la période de 1718–1809 100.
c) under tiden från 1809 till 1870 113. c) De 1809 à 1870 113.
Handel med skogsalster 116. Commerce des bois 116.
Skogsvetenskapens uppkomst och utveckling samt skogsundervisningen 127. Développement de la science forestière et enseignement forestier 127.
Jagt och djurfång: Chasse et prise des animaux:
a) jagtredskap samt jagt och fångstmetoder 141. a) Engins et méthodes 141.
b) jagträtt 144. b) Droit de chasse 141.
c) villebrådstillgången och dess förbättrande genom utplantering af vissa djurarter 153. c) Richesse du gibier et son amélioration par la plantation de certaines espèces 153.
Skogs- och jagtväsendets finanser 156. Finances des forêts et de la chasse 156.
Bilagor: Annexes:
I. Städers och köpingars skogar II–IV. I. Forêts des villes et des bourgs II–IV.
II. Jemförelse mellan markegongspris å vissa skogseffekter och andra varor V–VIII. II. Comaparison entre les prix officiels de certains effets de bois et d'autres marchandises V–VIII.
a) Westernorrlands län V. a) Gouvernement de Vesternorrland V.
b) Gestrikland VI. b) – " – Gestrikland VI.
c) Stockholms län VII. c) – " – Stockholm VII.
d) Göteborgs och Bohus län VIII. d) – " – Gothembourg et Bohus VIII.
III. Sveriges trävaruexport IX–XIII. III. Exportation des bois IX–XIII.
a) åren 1738–1809 IX–XI. a) Années 1739–1809 IX–XI.
b) åren 1810–1869 XII–XIII. b) – " – 1810–1869 XII–XIII.
IV. Sågar och sågverk samt deras tillverkning åren 1816–1828 och 1861 XIV–XV. IV. Scieries et leur production dans la période de 1816–1828 et 1861 XIV–XV.
V. Dödade rofdjur XVI–XXIV. V. Bêtes de proie tuées XVI–XXIV.
björnar; ours;
vargar; loups;
lodjur; lynx;
jerfvar; gloutons;
räfvar; renards;
mårder, illrar och lekatter; martes, putois et hermines;
uttrar; loutres;
sälar; veaux marins;
roffoglar. oiseaux de proie.
Sammandrag öfver antalet dödade rofdjur från och med år 1856 till och med år 1869. Récumé des bêtes de proie tuées dans la période de 1856–1869.
VI. Af rofdjur dödade husdjur XXVI. VI. Animaux domestiques tués par les bêtes de proie XXVI.
VII. Särskilda anslaget till jägeristaten XXVII. VII. Allocations spéciales au corps forestier XXVII.
VIII. Skogsplanteringskassan XXVIII–XXXI. VIII. Caisse de plantations forestières XXVIII–XXXI.
IX. Skogsförsäljningsmedel XXXII–XXXIII. IX. Recettes de la vante du bois des forêts publiques XXXII–XXXIII.
X. Ekplanteringsfonden XXXIV. X. Fonds des plantations de chênaies XXXIV.
XI. Penningeräkningen i äldre tider, jemförd med nuvarande mynt XXXIV. XI. Evaluation des monnaies anciennes en monnaie du système actuel XXXIV.
Aperçu en français de l'économie et de la législation forestière.
[ 10 ]
Rättelser:
Sid. 83 första spalt rad 7 uppifrån står Floda läs Nås
" 98 " 14 nedifrån " 1416 " 1414
" 105 " 18 uppifrån " taga " obehindradt taga
" XXV bilagan V sista summan " 40,747 " 407,477