Svenska Akademiens handlingar/Instiftelse

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Underrättelse
Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1786. Första delen

Handlingar rörande Svenska Akademiens instiftelse
Konungens Bref om Akademiens inrättning  →


[ xv ]

HANDLINGAR
RÖRANDE
SVENSKA AKADEMIENS
INSTIFTELSE.


Snille och smak.png


[ 1 ]
Snille och smak 1801.png

Den 20 Martii 1786 behagade Konungen begifva Sig till Rådkammaren, och för de församlade Herrar Rikets Råd tillkännagifva Inrättningen af en Akademi, hvilken kommer att bestå af Aderton Ledamöter, och, under namn af Svenska Akademien, arbeta på Svenska Språkets uppodlande och Smakens stadgande, så i Vältalighet som Skaldekonst. De för denna Akademi utfärdade Stadgar blefvo för Herrar Rikets Råd uppläste.

Till en början hade Konungen nämt Tretton Ledamöter, ämnandes att låta Akademien genom Val fylla de öfriga fem rum. De nu utnämde, Herr RiksRådet Grefve von Höpken, [ 2 ]Herr RiksRådet Grefve Carl Fredrik Scheffer, Herr RiksRådet Grefve Mathias von Hermansson, Herr RiksRådet och FältMarskalken Grefve Axel Fersen, Öfverste KammarJunkaren Grefve Johan Gabriel Oxenstjerna, Statssekreteraren Elis Schröderheim, Biskopen i Lund Doktor Olof Celsius, Biskopen i Götheborg Doktor Johan Wingård, CantzliRådet Grefve Gustaf Fredrik Gyllenborg, CantzliRådet och Hans Kongl. Höghet KronPrinsens Informator Nils von Rosenstein, som tillika blifvit utnämd till Akademiens Ständige Sekreterare, KammarRådet Anders af Botin, ExpeditionsSekreteraren Gudmund Göran Adlerbeth, Konungens HandSekreterare Johan Henrik Kellgren, fingo samma dag KallelseBref, med befallning att taga sitt Inträde den 5 nästpåföljande April, hvilken dag, utmärkt för 24 år sedan genom Konungens första inträde i Rådet såsom Svea Rikes KronPrins, blifvit utsedd till Akademiens offenteliga Instiftelse.

Då denne sistnämde dag inföll, förrättades Instiftelsen på stora BörsSalen i en talrik samling Åhörare af alla stånd och kön. Drottningen, KronPrinsen, Hertigarne, Hertiginnan, den Kongl. Prinsessan behagade åhöra densamma incognito i en läktare med galler. Den medlersta delen af salen var genom et skrank afskild. Vid öfra ändan stod Konungens Stol, från hvilken var en gång till det rum, hvarest [ 3 ]Akademiens tio närvarande Ledamöter afbidade Dess ankomst. Enär Konungen kl. inemot 6 eftermiddagen ankommit, qvarstannade endast de trenne Akademiens närvarande Ledamöter, som äro Rikets Råd. De öfrige gingo ut i salen, dit Konungen sedermera täcktes begifva Sig. Framför Konungen gingo Herr RiksRådet och RiksMarskalken Grefve Gyllenstjerna, Herr RiksRådet och ÖfverStåthållaren Friherre Carl Sparre, som ställde sig på hvardera sidan om stolen, Herrar RiksRåden Grefve Höpken, Grefve Hermansson och Grefve Fersen, som intogo sina rum bland Akademiens Ledamöter, Herr Grefve Brahe, såsom tjenstgörande CapitaineLieutenant, Friherre Armfelt, såsom uppvaktande Öfverste KammarJunkare, HofCantzleren Friherre Ramel och StatsSekreteraren Carlsson. Sedan Konungen intagit stolen och Akademiens Ledamöter fördelat sig vid hvardera sidan af skranket, blef StatsSekreteraren Carlsson befalld att uppläsa efterstående öppna Kongl. Bref om Akademiens Inrättning: