Then Frantzöske-Kocken och Pasteybakaren/förord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ 9 ]

Högwälborne/ Wälborne/ Wälbördige/ Dygderijke Fruer och Jungfruer.

JAgh håller för onödigt/ närwarande Wärcke med många Ordh at berömma/ wäl wetandes/ thet sigh/ aff sielfwa Titulen/ bäst recommenderandes warder: Ock thet så myckit mehra/ som iagh för thetta intet weet något aff samma Natur och Egenskap på thet Swenska Språket wara uthgångit. Onödigare tyckes migh ännu wara/ Konsten som thenna book [ 10 ]uthlofwer medh många Färgor at uthsmyckia: Emedan ju alla thet tilstå måste ock bejaka / henne itt Huusshåld så angelegen wara/ thet hon uthan eens stoore skade ingelunde umbäras kan. Ock ehuru hwart och ett Landskap sitt särdeles sätt ock wijss häruthinnan föllier/ sigh i gemeen rättandes effter den Wäxt ock the Örter som Jordemånen upbringer/ kan man doch skiönia at the i månge stycken öfwer eens komma/ hwilket iagh aff lång Förfarenheet på åthskillige Orter/ i synnerheet här i Swerige/ hwarest iagh nu några åhr bortåth hafwer wistas/ ock wijdh RijkzRådetz Her Gustaff Soop's, Excellenties Hoff i Kiöket upwachtat hafwer/ befunnit/ thet man ock här/ så wäl som i Franckrijke ock annorstädes ingen brist hafwer aff the Örter som til Kiöket [ 11 ]nödige äro och behöfwes/ Aff then Orsaak/ fördenskul beweckt worden/ hafwer iagh allom Liebhafwande til Tiänst gagn och nytto/ denna Tractat på thet Swenska Språket öfwersättia och aff trycket uthgåå låta. Men som iagh then samma under intet berömligare Nampn än thet höglofliga Swenska Fruentimret hafwer publicera boort eller kunnat/ hwilket i thess fremmande Landskaper/ then reputationen ock Namnet wunnit hafwer/ at ibland andra Låffliga öffninger/ thet sigh i synnerheet/ om sitt Huusshåld ock Kiök wijnläggie / thess Tractementer, som äro för the bäste uthropade/ ock som intet annat Fruentimber törss disputera prijsen bär ther om dageligen witne. Ty lefwer iagh i then wissa tilförsicht och förhoppningh thet han wäl uptagas/ såsom iagh [ 12 ]migh ock försäkrat håller/ thet hon thess curiositet intet ringa nöye gifwandes warder. I thet öffriga sluter iagh migh ock in i theras protection wisserligen förmodandes thet iagh aff them all beskärm hafwandes warder/ then ther alltijdh är och förblifwer.

Det högloflige Fruentimbret


Underdånige och ödmiuke
Tienare


Romble Salé.