Vi tror på en allsmäktig Gud

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
WIj troo vppå alzmechtigh Gudh
av Martin Luther
Översättare: Olaus Petri
Översättning till svenska av det tyska originalet Wir glauben all an einen GOTT gjordes av Olaus Petri för Swenske Songer eller wisor 1536. Olaus Petris svenska text publicerad i Göteborgspsalmboken 1650 (s. 6) och i 1695 års psalmbok som nr 4 under rubriken Trones Artiklar, i 1819 års psalmbok som nr 17 under rubriken Om Guds Enhet och Treenighet och i 1937 års psalmbok som nr 26 under rubriken Trefaldighetspsalmer. Här i 1650 års version. På Wikipedia finns en artikel om Vi tror på en allsmäktig Gud..


WIj troo vppå alzmechtigh Gudh/
Som all ting i sino Orde/
Skapat hafwer ärlig och god/
Godt är alt thet som han giorde/
Oss för Fader wil han wara/
Aff sin egen goda wilja/
Han wil oss altijdh bewara/
Och oss icke ifrån sigh skilja/
Han beskärmer oss i sin Krafft/
Och ingen står emoot hans macht.

Wij troo vppå JEsum Christ/
Eenda Gudz Son och wår HERra/
Han är ewigh och thet är wist/
Medh Fadren lijker i ähro/
Aff Maria Jungfrw reen/
Medh san Mandom wardt han födder/
Aff Gudz Andes Tilhielp alleen/
För wår Synd wardt pijnter och mödder/
Och Döden han för oss öfwerwan/
Sitter på Fadrens högra Hand.

Wij troo ock på then helga And/
Eena Christeliga Kyrkio/
Thet är heliga Manna samfund/
Som Gudz Ande pläghar styrckia/
Här warder Synden borttaghen/
Then oss pläghar göra wånda/
Och vppå then sidsta Dagen/
Skolom wij alle vpstånda/
Och itt ewigt Lijff kommer tå/
Gud låter oss sina Glädie få /
Amen.