Östgötars minne/1648

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1647
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1648
1649  →


[ 41 ]

1648.

508. Carolus Botvidi Gothovius [Flötlingius]. F. i Skällvik 1631; fad. prost [92].

509. Jonas Laurentii Austrelius. F. 1627. Prv. 55. Amir.-präd. 55; konrektor i Linköping 60; afsatt 65; kyrkoherde i Östra Stenby 71. D. 1692 12.

Uppgifves ock varit fli. doktor, men åtminstone ej i Uppsala. »Orolig och otidig samt invecklad i en injurieprocess med sin svåger, blef han afsatt både från prästämbete [ 42 ]och skoltjänst.» Af Konungen återfick han dock sedermera det förra samt löfte om befordran. H.

510. Petrus Jonæ Fondius [Frondius?].

511. Johannes Johannis Arendt. F. i Västra Husby 1628 65; fad. kyrkoherde [45]. Prv. 55. Krigspräst vid Östg. kav.-reg. under polska kriget; kyrkoherde i Törnevalla 62; prost 66. D. 1690 193.

512. Samuel Canuti Vickman [Neokylander]. F. i Vikingstad 1631; fad. kyrkoherde [103]. D. som stud. i Uppsala 1650.

513. Nicolaus Jonæ Tunander. F. i Västervik 1625; fad. rektor. Stud. i Åbo, sed. utrikes 58; fil. doktor; teol. doktor. Professor i Åbo o. kyrkoherde i Lundo 68. D. i Åbo 1679 242.

»Såsom handledare för några unga ädlingar gjorde han en sexårig resa genom Tyskland, Frankrike och Italien, därunder han i synnerhet studerade den bibliska filologien. — En berömlig och för studerande ungdomen fast omistelig man.» Str.

514. Johannes Hemmingi Regnér [Regnerus]. F. 1624; fad. H. Stenius kyrkoherde i Regna. Fil. doktor utrikes. Konrektor i Söderköping 58. D 1660 283.

Fick studiehjälp af Bobärgs härad 1651.

515. Henricus Jonæ Norcopensis. F. i Norrköping 1626; fad. handlande. D. som stud. i Norrköping 1658 13.

516. Jonas Claudii Rising [Risingius]. F. i Risinge 1630; fad. prost [12]. Auditor i Svea hofr. 54; »skeppslöjtnant vid holmen»; stadssekreterare i Göteborg 65; notarius publikus där; rådsförvant 75; rådman (»rådsherre») 77.

Kallas ock Johan Classon Rising d. y. och var halfbror till n:r 116, 243 och 410. - År 1684 visste man ej i Göteborg, »hvar han sig i några år uppehållit.»

517. Ericus Nicolai Cnattingius [Vesterlös]. F. i Västerlösa 1625 2312; fad. kyrkoherde [54]. Bonde i Hanorp i Klockrike. D. 1654, begr. »vid pingst.»

518. Ericus Andreæ Älf. F. i Älfvestad 1625 1712; fad. bonde. Prv. 52. Komminister i Vårdnäs 69; afsk. 88; v. pastor 78. D. 1693 43

»Kullföll på gården» och dog plötsligt.

519. Haraldus Magni Palm. F. 1628. Prv. 54. Kommin. i Vireda o. Haurida 54; kyrkoherde där 67. D. 1688 63.

520. Joel Jonæ Hörner [Gyræus, Hvarf]. F. i Hvarf 1627 98; fad. kyrkoherde [90]. Kanslist i Kommerskolleg.; stadskassör i Sthlm; rådman 78. Husegare i Sthlm; egare af Älfsala, Sthlms län. D. i Sthlm 1683 8.

521. Johannes Gabrielis Rising.

I nationsmatrikeln står denne upptagen under namnet »Johannes Gabrielis L. R.», medan en del andra källskrifter kallar honom »Ryssing.» Antagligen är han den Hans Rising, som i Risinge nämnes skogslöjtnant och som dog där 1707. Bj. säger dock: »obiit in militia.»

522. Jonas Olavi Planck. F. i Norrköping 1628; fad. handlande. Kämn.-notarie i Norrköping 58; not. publ. 61; rådman o. kämn.-präses 63; afsk. 67; tit. häradshöfding; borgmästare i Enköping 75. D. där 1682.

523. Henricus Johannis Axehjelm. F. i Åbo 1641 103; fad. präsident [185]. D. som stud. 1653 2811.

524. Petrus Andreæ Rymonius. F. i Gammalkil 1626; fad. prost [108]. Prv. 51. Komminister i Hof o. Appuna 52. D. 1669 242. [ 43 ]

525. Johannes Birgeri Bjuræus. F. i Linköping 1627.

Uppgifves varit son af Birgerus Johannis, komminister i Loftahammar, men föga troligt, ty dennes barn kallade sig Vellerius; se n:r 538.

526. Johannes Bartholdi Duræus. F. i Kristdala 1630; fad. kyrkoherde. Prv. 54. Kommin. i Ramskulla o. Häsleby 55; kyrkoherde i Kristdala 63; prost 87. D. 1708 43.

Samma år D. tillträdde pastoratet anmälde reg.-kvartermästaren Peder Hemmingsson Bruun i Dabbekulla, att pastorns fru haft kränkande yttranden om hans fru. Prosten O. Sunonis i Vimmerby lyckades bilägga tvisten och skref i sin berättelse härom bland annat: »för mitt omack af och till otta mijhl med egen häst att resa och släpa för D:ni Pastoris och hans hustrus vällfärdh fick jag icke een gång then minsta tack eller en mun full väder af them.» S.

527. Israël Erici Lithander. Fad. kyrkoherde i Gryt.

»Beviljades stud.-hjälpen där hemma i socknen, den hans broder tillförene bekommit hafver.» Nic.

528. Algotus Laurentii.

529. Jonas Magni Kijl. Häradshöfding i Östergötland.

Antagligen är han son af Måns, bonde i Nykil, och fader till n:r 1028.

530. Laurentius Magni Mörling [adl. 1688 med bibeh. namn; förut Bringius]. F. i Mörlunda 1630 149; fad. kyrkoherde. Auskult. i Svea hofr. 54; aktuarie 60; notarie 67; förste notarie 68; adv.-fiskal 71; assessor 72; revisionssekreterare 86; tillika led. i Lagkommissionen 86. D. i Sthlm 1689 279.

M., som var kassör på svenska ambassaden till Moskva 1655, utstod där tillika med sina följeslagare en svår fångenskap ända till 1658. Var för öfrigt brukad i de »angelägnaste och viktigaste kommissioner.»

531. Stephan Laurentii Almgren [Austrelius]. F. 1634. Fogde o. bokhållare hos »herr Bagge.» Bosatt i Tingstad 1701. D. i Alm där 1712 3.