Östgötars minne/1685

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1684
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1685
1686  →


[ 91 ]

1685.

1195. Christophorus Vestenhjelm [adl. 1689; förut Andersson]. F. i Västervik 1671, döpt 45; fad. råd- o. handelsman. Stud. vid utländska akademier. D. i Aachen 1698.

Blef med vederbörligt tillstånd adopterad af sin styffader, lagmannen Vestenhjelm, som då icke hade någon son.

1196. Stephanus Stephani Våhlberg. Löjtnant vid Lifreg.

1197. Johannes Erici Phœnix. F. i Linköping 1668 136; fad. prost [721]. Fil. doktor 94; prv. 1703. Konrektor i Linköping 1695; rektor 98; lektor 1700; kyrkoherde i Risinge 03; prost 05. D. 1717 102.

1198. Ericus Erici Phœnix. F. i Linköping 1670, döpt 2210; fad. prost [721]. Fil. doktor 94; stud. utrikes 94. Utn. kollega i Linköping 95; afsk. 95; rektor i Vimmerby 97, i Norrköping 1702; lektor i Linköping 12. D. 1721 3012.

»Var en lärd man, men nästan för nära vän med Bacchus.» Br.

1199. Petrus Gustavi Jansonius. F. i Linköping 1665, döpt 298; fad. lektor [426]. Häradshöfding i Helsingland, sed. i Uppland 1703. D. 1715.

1200. Matthias Olavi Söderström. F. i Söderköping. Advokat där, sed. i Sthlm.

1201. Petrus Johannis Roman [Romerus]. Kollega i Skeninge 1694. D. i pästen där 1711 291.

Var, ehuru ej prästvigd, adjunkt och nådårsprädikant i Hägerstad 1691—92.

1202. Nicolaus Nicolai Duværus. F. i Simonstorp 1663 124; fad. komminister. Fil. doktor 94; prv. 1710. Kollega i Linköping 1695; rektor i Eksjö 96; lektor i Linköping 1700; kyrkoherde i Rumskulla o. Häsleby 11; kontr.-prost 11. D. 1715 611.

1203. Johannes Brunhjelm [adl. 1704; förut Bruun]. F. i Västervik 166.; fad. ryttmästare. Volontär vid Lifgardet 81; sergeant vid Östg. inf.-reg. 82; fänrik 90; löjtn. 1700; kapten 03; afsk. m. tit. öfverstelöjtnant 22. D. i Sthlm på 1730-talet.

B. var en af de tappre karolinerna; bivistade fälttåget i Holstein 1700, kriget i Polen, slaget vid Holofzin, stormningen af Wiprecht och slaget vid Pultava, där han blef fången och förd till Tobolsk, hvnrifrån han återkom först 1722.

1204. Christophorus Bruun. F. i Västervik; fad. ryttmästare. D. trol. som stud. nära Uppsala 1692 14.

Denne och näst föregående skulle enligt annan uppgift hetat Braun och varit söner af Ericus Johannis Braun, kronofogde i Tjust, död 1699.

1205. Olavus Petri Arosius. F. trol. i Västmanland; fad. sed. bosatt i Brunneby. Notarie i Norrköping; handsekreterare hos hofkanslären frih. Coyet 170.; sekreterare i Kommerskolleg. D. i Sthlm 1727 215. [ 92 ]

1206. Andreas Magni Brehman. F. 1665; fad. kyrkoherde i Mjölby [480]. Konstapel vid artilleriet.

Erhöll 1729 tillstånd att under nio månader få resa till Lifland. — »Bibacitati deditus.» Bj.

1207. Benedictus Nicolai Ekerman. F. i Eksjö 1670; fad. råd- och handelsman. Auskult. i Göta hofr. 94; notarie 97; adv.-fiskal 1707; assessor 18. D. 1719 164.

1208. Haqvinus Nicolai Flintsten [adl. 1695; förut Flinth] F. i Edshult; fad. salpetersjuderi-öfverinspektor. Stud. i Lund 88, utrikes 92; fil. doktor i Wittenberg 95; prv. 95. Kyrkoherde i Agunnaryd, Växjö stift, 95, i Virestad 96; kontr.-prost 1726. D. 1733 256.

1209. Jonas Johannis Laurenius. F. i Vallerstad 1666; fad. prost [487]. Prv. 1706. Rektor i Skeninge 02; kyrkoherde i Herrestad o. Källstad 07. D. 1713 243.

1210. Nicolaus Benedicti Retzius. F. i Vånga 1665; fad. kyrkoherde [477]. D. som stud. i Uppsala 1689 94.

1211. Johan Rosenstolpe [adl. 1719; förut Retzius]. F. i Vånga 1668 11; fad. kyrkoherde [477]. Auskult. i Svea hofr. 1700; e. o. notarie 02; aktuarie 05; sekreterare 14; assessor 16; lagman o. ordningsman i Härjedalen 18; åter assessor i Svea hofr. 19; led. i Lagkommissionen 24; hofr.-råd 24; v. präsident 43. D. i Sthlm 1758 287.

»Var känd för gudsfruktan och rättvisa, egde fullkomlig kännedom om lagen och älskade förfädrens alvarsamma och ärbara seder.» Som ledamot i lagkommissionen var han mycket verksam vid utarbetandet af 1734 års lag, och lärer i synnerhet rättegångsbalken vara af honom uppsatt. På ålderdomen blind. Br. — Undanbad sig orden och afböjde honom erbjuden förmån att begagna hästar och vagn från kungliga stallet. Å hans porträtt i Svea hofrätts lokal står bl. a.: »af ära, samvet, plikt han aldrig var förgäten, hans håg och hand var ren, från prål hans lefnad skild.» Se vidare Biogr. lex.

1212. Erlandus Laurentii Pelander. F. i Pelarne; fad. bonde. D. som stud. i Uppsala.

1213. Samuel Haqvini Kylander. F. i Vist 1662, döpt 234; fad. kyrkoherde [240]. Mäklare i Sthlm.

»Obiit privatus et cœlebs.» Bj.

1214. Isacus Erici Krönstrand. F. i Södra Vi 166.; fad. kyrkoherde [335]. Skeppsskrifvare. D. 1730 203.

1215. Jacobus Zachariæ Billing. Fad. handlande i Vimmerby. Prv. 1690. Husprädikant. D. i Vimmerby 1691 245.

1216. Petrus Haqvini Fagræus. Lifdrabant.

1217. Jacobus Jacobi Friese. F. i Linköping; fad. tullarrendator. Bokhållare i Sthlm; kamrer vid Likvid.-kommissionen; tit. rev.-kommissarie. D. efter 1735.

1218. Johannes Hemmingi Spongenberg. Bruksskrifvare; landtbr.-inspektor i Västra Harg. D. trol. där.

1219. Sveno Svenonis Metzenius. F. i Lillkyrka 1666; fad. kyrkoherde [314]. Prv. 95. Komminister i Östra Husby 95. D. 1710 273.

1220. Samuel Andreæ Palmærus. F. i Västra Eneby 1664 199; fad. fogde. Prv. 90. Kommin. i Vadstena 90; kyrkoherde i Örbärga o. Nässja 95. D. 1740 128.

P. är stamfader för ännu fortlefvande ätten Palmær.