Östgötars minne/1645

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Studerande Östgötar i Uppsala 1595—1645
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1645
1646  →


[ 33 ]

1645.


407. Mathias Matthiæ Kagge. Fad. öfv.-löjtn. Stud. 1639. Öfv.-löjtn. vid öfv. Hårds reg. 61; kommendant i Kristianstad o. öfverste för Skånska dragonerna 61; afsk. 64. D. 1666 283.

K:s fader och dennes bröder blefvo 1625 introducerade på Riddarhuset under n:r 68. — I en del källskrifter uppgifves ofvannämnde n:r 407 varit öfverste för Gästriklands regemente, men detta är ej bekräftadt af Anrep.

408. David Andreæ Gyldenklou [adl. 1639; förut Gylle]. F. omkr. 1630; fad. präsident [153]. Stud. 41. Assessor i Krigskolleg.; major 73; slutl. öfverstelöjtnant. Egare af Hylinge i Västra Husby o. Hulterstad i Mjölby. D. i Nyköping före 1686.

Skänkte till Mjölby kyrka 12 hemman och en kvarn. — Enligt en uppgift skulle han ej dött förr än 1687.

409. Andreas Petri Ajalinus. Stud. 1634; fil. doktor 42; prv. 60. Adj. i fil. fak. i Upps. 44, i teol. fak. 55; förste teol. lektor i Linköping 60; tilllika kyrkoherde i Landeryd 60. D. 1670 74.

A. biträdde under sin adjunktstid vid Terseri bibelversion.

410. Johannes Claudii Rising [adl. 1653; förut Risingius o. Rising]. F. i Risinge antagl. 1617; fad. prost [12]. Stud. i Upps. 35; disp. »sub Emporagrio». Sekreterare i Kommerskolleg. 51; kommissarie el. assist.-råd i kolonien Nya Sverige, Nord-Amerika, 53; utn. guvernör där 55; öfverinspektor vid gräns- o. strömtullarne i Preussen o. Pomerellen samt bosatt i Elbing 57; assessor i Sjörätten 65. Nationalekonomisk författare. D. 1672 4.

R. har författat en mängd skrifter i ekonomiska ämnen och visar sig i många hänseenden stått före sin tid, bl. a. i det han på det mest bestämda sätt häfdar frihandelsåsikter och förer den fria konkurrensens talan. Det är af detta skäl man kallat honom »stamfader för läran om svenska näringsfriheten.» Hans namn är ock nära förenadt med svenska kolonien i Nord-Amerika, där han under ett par år utöfvade en liflig och energisk verksamhet. Måste hela sitt iif kämpa mot fattigdomen, måhända till en del ej utan egen skuld. Vidare se Historisk tidskr. 1896. [ 34 ]

411. Olavus Arvidi Thegner [adl. 1683; förut Thegnerus; frih. 87]. F. i Vist 1615 2512; fad bonde. Stud. 35. Sekreterare hos gen.-guvernören i drottn. Kristinas underhållsländer 54; sekreterare i Redukt.-kolleg. 55; afsk. 57. Stadssekreterare i Sthlm 60; assessor i Svea hofr. 66; just.-borgm. i Sthlm 68; v. i Borgarståndet vid riksdagarne 68, 75, 78, 80, 82. D. i Sthlm 1689 83.

Sträng myndig och ståndaktig, var T. en af de kon. Carl XI:s män, som kraftigast medverkade vid genomdrifvandet af den stora reduktionen och enväldet; tillvann sig ock därigenom samt på grund af sin ämbetsmannaduglighet Konungens obegränsade förtroende. Inlade mycken förtjänst om Riksbankens inrättande och var därvid ständernas fullmäktig. Se vidare Biogr. lex.

412. Olavus Nicolai Verelius. F. i Häsleby 1618 122; fad kyrkoherde i Ingatorp. Stud. i Dorpat 34. i Upps. 38. Utn. Professor i Dorpat 52 (tilltr. ej); akad.-räntmästare i Upps. 53-79; tillika professor 62; riksantikvarie 66-75; univ.-bibliotekarie i Uppsala 79. D. där 1682 31.

V. kan sägas hafva invigt studiet af fornnordiska språk och antikviteter vid Upps. univ. och var på visst sätt grundläggande för den »hyperboreiska» skola inom häfdaforskningen; bland han lärjungar fanns själfve Olof Rudbeck d. ä. Som sina varaktigaste minnen har han efterlemnat ett isländska sagor. Säges haft större makt öfver latinska språket än någon af hans samtida i Sverige. En man af gudsfruktan, fosterlandskärlek och enkla seder, sträng mot sig själf och andra i plikters uppfyllande. - Var kurator vid nationens konstituerande 1645 och senare dess inspektor. - Se vidare Biogr. lex. o. Nord. fbok.

413. Eduardus Philippi Ehrenstéen [adl. 1657; förut Hammaræus]. F. i Häradshammar 1620 252; fad. P. Bononius, prost i Locknevi. Stud. 33. Leg.-sekreterare till Bremen 54; kgl. sekreterare vid Utr.-ärendena 55; sekreterare af Staten 59; hofråd 65; kansliråd 71; e. o. ambassadör i England o. Holland 73; hofkanslär 74; utn. präsident i Wismarska tribunalet 80; kungl. råd. o. kansliråd 83. D. i Sthlm 1686 306.

E. var en skicklig och mycket använd statsman samt åtnjöt stort förtroende af kon. Carl X. Gustaf, hvilkens testamente han förordnades att upprätta. På riksdagarne verkade han för enväldets införande och för genomdrifvandet af stränga reduktionsåtgärder. Var klassiskt bildad och författare i olika ämnen. Se vidare Biogr. lex. o. Nord. fbok.

414. Petrus Nicolai Hulthenius. F. i Hult 1617; fad. kyrkoherde Stud. 37; prv. 52. Konrektor i Linköping 47; kyrkoherde i Vinnerstad o. Ask 53. D. 1697 118.

Anklagades i domkapitlet 1674, att han ej drog försorg om kyrkans bästa, att han ej höll sockenstämma, att han intet vin fanns till kommunionen, att prästgårdens skog förstördes m. m. H.

415. Andreas Olavi Ventilius. F. 1622; fad. kyrkoherde i Väderstad [55]. Stud 39; prv. 48. Kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 48. D. 1654 3, begr. 164.

416. Arvidus Andreæ Rydelius. F. i Västra Ryd 1620 312; fad. kyrkoherde. Stud. 39; fil. doktor i Wittenberg 48; prv. 50. Rektor i Västervik 50; hofpräd. hos prins Carl Gustaf på Borgholm 50; kyrkoh. i Västervik 53; prost 53; kyrkoherde i S:t Olai förs. i Norrköping o. S:t Johannes 72. D. 1692 164.

»Var en mycket from och saktmodig man och förstod församlingen med mycket beröm.» Sds. - Hans son Samuel adl. Ehrenstedt [802].

417. Jonas Johannis Stijgh. Fad. kyrkoherde i Styrestad [29]. Stud. 1639 Konsist.-notarie i Linköping 50. D. 1651 242.

418. Jacobus Jonæ Boëtii Lindebom. F. i Västervik 1620; fad. [ 35 ]borgmästare. Stud. i Upps. 39, i Greifswald 50; fil. doktor 53; prv. 54. Rektor i Västervik 54; kyrkoherde i Gladhammar o. Västerrum 54. D. 1671 213.

419. Isacus Magni Pelecanus. F. i Linköping 1621; fad domprost [3]. Stud. 40; fil. doktor i Greifswald 49. Rektor i Västervik 51; kyrkoherde i Mjölby (o. Sörby) 54. D. 1674 45.

420. Olavus Magni Magnelius [Vadstenensis]. F. i Vadstena; fad borgmästare. Stud. 1640; fil. doktor 47. Rektor i Linköping 50. D. 1652.

421. Johannes Gudmundi [Lincopensis]. F. i Linköping 1623; fad. guldsmed. Stud. 40; prv. 51. Konrektor i Linköping 54; rektor 59; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 60; prost. D. 1667 3012.

Sönerna antogo namnet Chryselius.

422. Laurentius Magni Uhr [WR]. F. 1621; fad. kyrkoherde i Mogata. Stud. 40; prv. 48. Komminister i Mjölby (o. Sörby) 50; afsatt 73; restituerad 74. D. 1676 5.

Om U. förmäles, att han en natt »sedan de hos pastor druckit af jultunnan ur röda skålar efter landsens sed», öfverföll sin kyrkoherde, Pelecanus, i sängen och stack honom med en stor knif i munnen, så att han svårt sårades. Blef därför afsatt. Bl.

423. Petrus Magni Pelecanus. F. i Linköping 1624 153; fad domprost [3]. Stud. 41; fil. doktor i Wittenberg 52. Rektor i Söderköping 58. D. där 1660 135.

Han föll ned från en trappa i sin bostad, bröt halsen af sig och dog genast.

424. Sveno Petri Franc [adl. 1662; förut Franck]. F. i Kvillinge 1625 95; fad. kyrkoherde [17]. Stud. 41. Sekreterare i littauiska o. kurländska kommissionen 55; kgl. sekreterare 58; prot.-sekreterare i Rådskammaren 60; hofråd 73. »Till myckelmåsa o. källhult.» D. i Strängnäs 1674 48.

425. David Emundi Corylander [Hasselbom]. F. i Häsleby 1622; fad. bonde. Stud. 41; prv. 54. Kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 55; kontr.-prost 74. D. 1676 298.

426. Gustavus Joannis Jansonius. F. i Söderköping 1618; fad. borgare. Stud. 41; fil. doktor 52; prv. 59. Lektor i Linköping 52; tillika kyrkoherde i Slaka 59; kontr.-prost i Valkebo 69; förste teol. lektor 70. D. 1672 911.

427. Nicolaus Isaci [Lincopensis]. F. i Linköping 1617; fad. borgare. Stud. 41; fil. doktor 49; prv. 57. Lektor i Linköping 52; tillika kyrkoherde i Slaka 57. D. 1658 1.

428. Johannes Matini Lindeman [Lindman]. F. 1626; fad. major i Motala. Stud. 41.

Disputerade 1649 »de mutatione rerum public.»

429 Sveno Magni Håhl. F. i Rök 1623; fad kyrkoherde. Stud. 41. D. trol. som stud.

430. Jonas Petri Bjugg [Bjugge]. F. i Vårdsbärg 1619; fad biskop i Viborg [30]. Stud. 41; fil. doktor 52; prv. 52. Konrektor i Söderköping 52; kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 55. D 1664 199.

B. hade mot konsistoriets och församlingens vilja skaffat sig Kgl. Maj:ts fullmakt på Kvillinge pastorat, hvilket ådrog honom församlingens missnöje. H.

431 Magnus Magni Motilius. F. 1614; fad. bonde i Kristbärg. Stud. 42; fil. kand. 48; fil. doktor 49; prv. -. Konsist.-notarie i Linköping 49; [ 36 ]konrektor i Norrköping 30; kyrkoherde i Flisby o. Norra Solbärga 57. D. 1676 12.

432. Petrus Nicolai Duréel [adl. 1654; förut Durelius]. F. i Norrköping 1628 101; fad. borgmästare. Stud. 42. Sekreterare i Komm.-kolleg. 54; lagman (landsdomare) i Blekinge 58, i Halland 66; afsk. 78. »Till Grenshammar, Stjärnarp, Löfsundsö o. Alslöf.» D. på Stjärnarp, Hall. län, 1681 281.

433. Johannes Nicolai Enander. F. i Västra Eneby 1623 610; fad. prost. Stud. 42; fil. doktor 52; prv. 57. Rektor i Linköping 53; lektor 54; kontr.-prost i Åkerbo 57; kyrkoh. i Stora Åby o. Ödeshög 59; kontr.-prost 59; kyrkoherde i S:t Olai förs. i Norrköping o. S:t Johannes 70. D. 1672 97.

Af hans barn blef sonen Johan adl. Enanderhjelm [1040] och sonen Isak adl. Silfverstråle [1121].

434. Petrus Laurentii Vinberg. F. 1624; fad. fogde i Östra Skrukeby. Stud. 42. Fogde, likasom fadern, på Grimstad i Östra Skrukeby.

435. Ericus Erici Ulff. F. i Svinstad 1619; fad. prost [46]. Stud. i Upps. 39, i Åbo 42; prv. 48; fil. doktor i Upps. 49. Komminister i Östra Stenby 48; konrektor i Söderköping 51; kyrkoherde i Svinstad 52; prost 66. D. 1701.

436. Ericus Simonius Löfgren. F. i Sthlm 1625; fad. landskamrer i Linköping. Stud. 42; fil. doktor 52; prv. 58. Lektor i Linköping 56; tillika penit. publ. 60 o. kyrkoh. i Skeda 70; prost 70; kyrkoherde i Vadstena, S:t Per o. Strå. 73; kontr.-prost 73. D. 1688 269.

437. Johannes Magni Cytræus. F. 1622; fad. bonde i Östra Eneby. Stud. 42.

Anhöll, frånvarande, hos akad. konsist. 1647 om förlikning med Johan barberaren, hos hvilken han gjort hemgång. Konsist. förklarade sig gärna se, att »the väl förlijkas, dock med »sin rått förbehållen när han igen kommer.» K.-prot.

438. Christiernus Christophori. F. i Eksjö 1623 271; fad. borgmästare Stud. 43; fil. doktor utrikes; prv. 65. Lektor i Linköping 57; kyrkoherde i Kuddby 66, i Söderköping o. Skönbärga 72; prost 72. D. 1701 91.

439. Simon Nicolai Gråsten. F. i Linköping 1619; fad. kopparslagare. Stud. 43; fil. doktor 52; prv. 59. Konrektor i Linköping 52; rektor 54; lektor 59; tillika kyrkoh. i Landeryd 73; kyrkoherde i Kuddby 74; kontr.-prost 85. Riksdagsman 82. D. 1690 225

440. Benedictus Jonæ Vaderus [Vadnerus]. F. 1620; fad. bonde i Hägerstad. Stud. 43.

441. Jacobus Magni Håhl. F. i Rök 1626; fad. kyrkoherde. Stud. 43. Bokhållare; kgl. stallmästare.

442. Laurentius Jonæ Lindebom. F. i Västervik 1622; fad. borgmästare. Stud. i Upps. 43, i Greifswald 50. Borgmästare i Västervik 54; tillika någon tid häradshöfding. Egare af Mörghult i Gladhammar. D. där 1678 28.

443. Nicolaus Elavl Ljung. F. i Ljung 1624; fad. kyrkoherde. Stud. 43.

444. 0lavus Jonæ Källman [Lundelius, Lundius]. F. i Styrestad 1622. Stud. 44—46. »Skaffare på ett skepp 1 år.» Tj:man i Kammarkolleg. 55—58; landskontorist i Åbo 4 år; mantalskommissarie på Åland. Skollärare i Norrköping 80. D. där 1684 2612.

Om K. säges, att han »var i Åbo och däromkring och haft månge vackre tjänster i 18 år.» Nic. [ 37 ]

445. Ericus Pauli Mölner. F. i Norrköping 1622; fad. borgare. Stud. 43. Stadsnotarie i Norrköping 52; stadssekreterare (syndikus) 60. Riksdagsman 60. D. 1668, begr. 315.

Kallas af någre »Syndius». Månne felläsning af »Syndicus»?

449. Isacus Nicolai Enefelt [adl. 1660; förut Enander]. F. i Västra Eneby 1627; fad. prost. Stud. 44. Sekreterare hos härtig Adolf Johan på Stegeborg; hauptman i Vadstena, sed. ståthållare öfver härtigens hus o. gods i Sverige; poliskommissarie 65; assessor i Kommerskolleg. 66. »Till Bjälbo o. Degerhof i Österg. samt Ytterby i Bohus län.» D. 1679.

447. Jacobus Nicolai Berg. F. i Kuddby 1630 312; fad. kronofogde, sed. borgmästare i Uppsala. Stud. 44. Privatsekreterare 58; stadssekreterare i Uppsala 64; borgmästare där 70. D. 1695 45.

448. Johannes Nicolai Bergenhjelm [adl. 1668; förut Berg; frih. 94]. F. i Kuddby 1629 245; fad. kronofogde, sed. borgmästare i Uppsala. Stud. 44; fil. doktor möjl. utrikes. Professor i Upps. 61; prot.-sekreterare i Rådskammaren 65; hofråd 74; landshöfding i Uppsala län 77; kansliråd o. statssekreterare vid Utrikesexped. 84; hofkanslär 93; ambassadör till Ryssland 99. D. i Sthlm 1704 211.

Genom egen förtjänst och duglighet skapade sig B. ett namn och en lysande samhällsställning; utmärkte sig vid flere tillfällen äfven såsom lycklig latinsk skald. — »Var säkert en af de bästa Emblematici, som i Sverige varit, och hans Desseiner voro med sådan justesse författade, at man måste tiga, admirera och bocka sig.» Br. Se ock Biogr. lex.

449. Jonas Laurentii Fornelius. F. i Uppsala 1635; fad. professor [165]. Stud. 42; fil. doktor i Leyden; prv. 74. E. o. prof. i Upps. 63; astr. professor 64; matem. professor 69; tillika kyrkoh. i Fundbo, Upps. stift, 74. D. 1679 172.

F. var en skicklig mekaniker och glasslipare, så att han själf förfärdigade sina instrument, såsom teleskop, tuber m. m. Betecknande för hans personlighet är akad. konsistoriets yttrande, »att han med sitt grassate-rijdande och natteskiutande bättre kanske tiente wara i knechtehopen än i publico docendi munere sittia.» — Var en tid Östgöta nations inspektor.

450. Petrus Olavi Mogatæus. F. i Linköping 1624; fad. kyrkoherde [105]. Stud. 44; fil. doktor 52. Akad.-adjunkt i fil. fak. i Upps.

Om hans »brott» mot konstitutionerna se Falk, sid. 18. — Uppgifves blifvit tagen af daga med gift.

451. Petrus Laurentii Engius. F. i Örtomta 1626; fad. prost [50]. Stud. 44: prv. 53. Krigspräst 53. D. i pästen nära Warschau 1656.

452. Magnus Jonæ Livin [Livinus]. F. i Söderköping 1622 2712; fad. Jon Månsson, handlande o. landtbrukare. Stud. 44; fil. doktor ult. 55; prv. 57. Konrektor i Söderköping 56; rektor i Norrköping 58; kyrkoherde i Säby 74; prost 74. D. 1681 178.

L. är stamfader för ätten Livijn. Om uppkomsten af namnet se Sv. ättartal, 5: 312.

453. Samuel Zachariæ Hiller. F. 1628; fad. Z. Retzius, kyrkoherde i Gladhammar. Stud. 44; prv. 52. Kyrkoherde i Horn och Hycklinge 57. D. 1657.

Blef 1647 af sin hyresvärd i Uppsala, Göstaf Larsson, anklagad inför konsistorium därför, att han och hans budne gäster sönderslagit och förstört åtskilliga inventarier, två »snickarebenckier», en »slijpestenstol» och en glaskista, därvid skriande öfvermåttan; att Samuel kallat L:s hustru »fyllebytta», samt att han ej betalt hyran. Dömdes att ersätta det skadade, betala hyran i två omgångar samt för okvädinsord »sitta i prubban ett dyngn.» K.-prot.

454. Nicolaus Olavi Loftander. F. i Lofta 1622 251; fad. bonde. Stud. 44; [ 38 ]prv. — Skollärare i Vimmerby 48, i Västervik 50; tillika kommin. 50; kyrkoherde i Misterhult 54. D. i pästen i Sthlm 1666 55

Författare af bl. a. en »klagodicht» om hungersnöden i Sverige 1649—51.

455. Petrus Simonius Löfgren. F. i Sthlm 1627 1610; fad. landskamrer i Linköping. Stud. 44; fil. doktor 52; prv. 61. Professor i Dorpat 54; lektor i Linköping 57; tillika kyrkoh. i Landeryd 71; förste teol. lektor samt kyrkoh. i Skeda o. penit. publ. 73; utn. kyrkoh. i Sala 74 (tilltr. ej); domprost i Linköping 81. D. 1691 1911.

L. måste fly för fienden från Dorpat och kom till Linköping 1657. — Lemnade efter sig det beröm »att hafva väl uppfylt en gudfruktig, nitisk, lärd och flitig lärares plikter.» Författade bl. a. ett arbete med titel »De mente composita et tranqvilla». som inom kort utkom i tre upplagor. — Hade med sin hustru, Apollonia Danckwardt, 18 barn.

456. Isacus Erici Lithander. F. 1624; fad. kyrkoherde i Gryt. Stud. 44.

457. Folcherue Magni Uhr [WR], F. i Mogata 1626; fad. kyrkoherde. Stud. 44; fil. doktor trol. utrikes. Skollärare i Viborg 47—50; »mentor för Rosenhanar på utrikes resor» 60—63; eloqv. professor i Uppsala 64. D. där 1667 66.

Om honom har Jakob Arrhenius i sin grafskrift bl. a. yttrat: »morum innocentia admirabilis, virtutum eminentia clarus, eruditionis nomine rams, pietatis exemplo venerabilis.» — Angående hans opposition mot rektor och akad. konsistoriet 1656 se Falk, sid. 1.

458. Esbernus Botvidi Gothovius [Flötlingius]. F. i Skällvik 1626; fad kyrkoherde [92]. Stud. 44; prv. 57; fil. doktor 61. Konrektor i Linköping 59; rektor 60. D. 1665 i slutet af året.

459. Petrus Johannis Stijgh. F. i Styrestad 1625; fad. kyrkoherde [29]. Stud. 45.

Hade stud.-hjälp af Norrköpings och Risinge prosterier. Styffadern, »herr Hans i Styrstad», rekommenderade honom hos konsist. till promotion 1657. Resol.: »inställe sig här att göra prof.» Nic.

460. Richardus Richardi Rosinius. F. i Norrköping 1623 612; fad. borgare. Stud. i Åbo 44, i Upps. 45 o. 49; prv. 51. V. pastor i Flisby o. Norra Solbärga 50. D. 1676.

Vid ledigheten 1656 begärdes han af församlingarna till kyrkoherde, men ansågs för ung.

461. Jonas Samuelis Kyiander. Fad. assessor i Svea hofr. [231]. Stud. 1634. Kgl. sekreterare; referendarie.

462. Nicolaus Haqvini Vadz [Vadstenensis, Vadstenius]. F. i Vadstena 1624; fad. målare. Prv. 61. Komministeri Högby o. Västra Skrukeby 69. D. 1679.

463. Gudmundus Petri Sporenius. Fad. kyrkoherde i Säby. Kommin. i Höreda o. Mellby 1634—45 o. 47; kyrkoherde i Östra Stenby 51. D. 1669 14.

Blef komminister innan han blef student och vistades i Uppsala 1645—47.