Östgötars minne/1704

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1703
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1704
1705  →


[ 120 ]

1704.

1597. Adolph Palm. F. i Söderköping 1679 57, fad. kyrkoherde i Rök. Prv. 1709. Krigspräst vid Östg. inf.-reg. 09. D. (»caesus») vid Kristianopel 1710 2811.

1598. Per Lithelius. Fad. kyrkoherde i Hagebyhöga. D. som stud. 1705.

Blef ihjälstucken med värja af fältskären Dahm i närheten af Brinks gästgifvaregård i Kimstad.

1599. Gillis Villemot. F. i Norrköping; fad. Gillis, postmästare. Officer vid Norra skånska kav.-reg.; reg.-kvarternjästare; slutl. ryttmästare. Bosatt Risebärga, Krist. län, sed. å bostället Kullebärga, Malm. län. D. 1738.

1600. Lars Borg. F. i Norrköping 1688 222; fad. Vedich, tullöfverinspektör. Auskult. i Svea hofr. 1708, i Göta hofr. 11; sekreterare hos präsidenten i sistn. hofr., exc. gref Mörner; v. häradshöfding i Skåne; kanslist i Kanslikolleg.; afsk. o. bosatt hos sin mor på Långås, Hall. län. D., drunkn., där 1720.

»Hade genom gifte kunnat få häradshöfdingesyssla, men ville ej.» Nic.

1601. Raguel Rinman. F. i Herrestad 1684, döpt 1012; fad. kyrkoherde. Löjtnant. D. 1732.

Begärde ven. conc. 1708 och ville bli fältpräst året därefter, men ingen ledighet fanns.

1602. Johan Vettrenius. F. i Frinnaryd 1685 l48; fad. v. prost [851]. Fil. doktor 1713; prv. 14. Kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 14. D. 1719 228.

1603. Hemming Utterbom. F. i Tjärstad; fad. Nils. Prv. 1710. Komminister i Kettilstad o. Tjärstad 07. D. 1713 243.

[ 121 ]1604. Nils Falk. F. i Skeda 1679 47; fad. Nils, mönsterskrifvare. Prv. 1708. Kommin. i Tryserum 10; kyrkoherde i Tryserum o. Hannäs 13; kontr.-prost 39. D. 1745 37.

F. är stamfader för ännu fortlefvande ätten Falk (fr. Skeda) samt genom sin dotter Kristina för ättegrenar af Kernell, Sondén, Atterbom, Lindblad, v. Feilitzen, Casparsson, Stenhammar, Odencrants m. fl. och genom sin dotter Anna Helena för ättegrenar af Häger, Odén, Grönlund m. fl.

1605. Johan Thun. F. i Tjärstad 1684; fad. Jonas, inspektor. Fil. kand. 1713; prv. 24. Gymn.-adj. i Linköping 21; konsist-notarie 22; lektor 28; tillika kyrkoherde i Slaka 30. D. 1738 96.

T. var »välförfaren i matematik, egde böjelse för poësien och i synnerhet en snäll och behagelig musicus. Hans sista lefnadsår skola varit något oordentlige genom för mycken smak för liqueurer.» Detta senare torde förmodligen varit skälet, hvarför han vårdslösade korrigerandet af temaböcker, så att biskopen, som en gång funnit »30 orättade fel i 10 scripta», förmådde honom 1733 att, med bibehållande af pastoratet och en del af lektorslönen, med föreläsningarna å gymnasium upphöra, hvartill T. förklarade sig villig, dock med vilkor, att saken måtte hållas hemlig, att »belackare ej måtte få tillfälle säga honom vara afsatt.» Br.; H.

1606. Carl Echman. F. på Visingsö, Jönk. län, 1686 145; fad. kyrkoherde i Västra Tollstad. Fil. kand. 1716; fil. doktor 19; prv. 20. Gymn.-adj. i Linköping 21; konrektor 22; rektor 22; lektor 25; tillika kyrkoh. i Landeryd 37; kyrkoherde i Söderköping o. Skönbärga 38; prost 38; kontr.-prost 39. Riksdagsman 38, 39. D. 1749 296.

E. var en af sin tids förnämste homileter; hans från trycket 1741—49 utgifna prädikningar vunno stort och allmänt bifall i hela riket. Lärd och rättskaffens samt »en Gamaliel för sitt stifts prästerskap.» Skref alla sina prädikningar i koncept på latin; angenäm umgängesman. men grof i sitt skämt. Linköpings gymnasii bibliotek, som han förestod under åren 1730—38, sattes af honom först i tillbörlig ordning och katalogiserades. Br.; Hbg.

1607. Sven Schmidt. Fad. Sven. Prv. 1712. Kollega i Söderköping 09; komminister i Pelarne 13. D. 1715.

1608. Carl Linderholm [Lind]. F. i Norrköping 1685, döpt 73; fad. Jonas, skomakare. D. i pästen i Norrköping 1711.

1609. Erik Torpadius. Fad. assessor i Jönköping [785], Auskultant i Göta hofr. D., kväfd af ett ben i strupen, i Jönköping 1707 (1712?).

1610. Anton Borg. F. i Norrköping 1693 fad. Vedich, tullöfverinspektor. Stud. i Lund 1712. Sekreterare hos generalen C. G. Skytte i Skåne 16; auditör vid Västra skånska inf.-reg. 17; rådman o. kämnärspräses i Malmö 30: just.-borgmästare 34; tf. lagman 40 o. 45. Gårdsegare i Malmö. Riksdagsman 34, 38, 46, 55. D. i Malmö 1761 33.

1611. Daniel Sommelius. F. i Skärkind 1682, döpt 2211; fad. kyrkoherde [784]. Prv. 1712. Komminister i Kuddby 22. D. 1742 28.

1612. Per Krönberg [Dretting]. F. i Gammalkil 1680, döpt 711; fad. Nils, bonde. Prv. 1710. Komminister i Fornåsa o. Lönsås 14. D. 1744 277.

K. uppgifves ej blifvit kyrkoherde därför, att han vid ett tillfälle yttrat, »att Gud hafver tre söner, Adam, Lucifer och Kristus.» — Då en kapten Roxendorff frågade Krönberg om hans ålder, svarade han: »när hr kapten var en liten hundsvott, var jag redan präst», hvarpå »R. med ölstopet slog K. i skallen.» H.

1613. Carl Eldh. F. i Norrköping 168.; fad. Nils, tullförvaltare, tit. öfverdirektör. Handsekreterare hos präsid. gref Frölich; notarius publikus i Sthlm 1725; aktuarie i Statskontoret. D. 1727.

E. var »känd som en ej oäfven svensk poët» och på sin tid ganska populär. [ 122 ]utgaf 1725 sina bröllopps- och grifterim i en samling under namn af »Myrten och cypresser»; är ock författare af några sonnetter, alltsammans dock utan beståndande värde.

1614. Bengt Ekstedt. F. i Eksjö 1685 262; fad. rådman o. postmästare. Auskult. i Göta hofr. 1712; v. hhöfd. trol. i Skåne; häradshöfding i Västerg. D. 1727.