Östgötars minne/1748

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1747
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1748
1749  →


[ 212 ]

1748.

2775. Anders Brauner. F. i Västra Ny 1729 212; fad. Peter, fältväbel. Fil. doktor 58; prv. 60. Kommin. i Örtomta 64; kyrkoherde i Skällvik o. S:t Anna 76; prost 90. D. 1800 175.

B. var en kunnig och beläst, men egen och besynnerlig man. Vanskötte sitt boställe och jordbruket så att man stundom vid jultiden fick se både säd och hö kvarliggande ute på marken. I salen voro kor och kalfvar inhysta, medan adjunkten i sitt rum bredvid ej hade bättre tak öfver hufvudet, än att han vid regnväder måste krypa upp i spiseln. B:s hustru och barn fingo äta nådebröd hos andra och befunno sig efter hans död i yttersta fattigdom. H.

2776. Axel Gustaf Ållonberg. F. 1729; fad. Simon, uppbördsskrifvare vid Östg. kav.-reg. D. som stud. i Gistad 1750 265.

2777. Lars Schillgren. F. i Vimmerby landsf. 1727 59; fad. Lars, bonde. Fil. kand. 54; fil. doktor 55; prv. 56. Skollärare o. prädikant vid Danviken invid Sthlm 60. D. 1762 {{bråk||4}.

2778. Anders Lövborg [Löfberg]. F. i Linköping 1729 108. fad. Nils, ryttare. E. o. kammarskrifvare vid Tullverket 50; tullskrifvare i Örebro 53, i Uddevalla 54; kontrollör i Marstrand 66, i Strömstad 67.

2779. Adolf Blom. F. i Linköping 1732 810; fad. Erik, regementsskrifvare. Fil. kand. 54; prv. 57. Komminister i Misterhult 61. D. 1790 102.

2780. David Gersonius. F. 1729; fad. Hans Jakob, tullförvaltare i Västervik. Stud. i Lund 51; fil. kand. D. 1755 el. före.

[ 213 ]2781. Christian Gersonius. F. 1732; fad. Hans Jakob, tullförvaltare i Västervik. Stud. i Lund 51. Auskult. i Svea hofr. 51; e. o. kanslist i Gen.-tullarr. societeten 51; kanslist där; tf. 57, ord. stadsnotarie i Landskrona 62; auditör; tullförvaltare i Ystad. D. före 1778.

2782. Hans Jakob Gersonius. F. 1734; fad. Hans Jakob, tullförvaltare i Västervik. Stud. i Lund 51. Hosp.-syssloman i Malmö; v. auditör; tjf. landssekreterare i båda skånska länen 72; tit. landssekreterare 79. Arrendator af Malmö kronobränneri. D. i Tärnhult i Traryd, Kronob. län, 1817 2211.

I en till kon. Carl XIII ingifven böneskrift 1809 på hösten åberopar han sin nitiska och kraftiga medverkan till revolutionens genomförande 1772, i det han då upplånade på skilda håll en större penningesumma till aflönande af de i Skåne stationerade regementena. Säger sig nu, sedan han på bränneriarrendet förlorat allt hvad han egde, vara alldeles utblottad och bosatt i ett torp nere i Småland samt beder om understöd, särskildt för dotter och barnbarn.

2783. Sven Rydsten [Hultzbom]. F. 1725; fad. frälsefogde i Hjorted. Landtmät.-ex. 53. Komm.-landtmätare i Blekinge län 57. D. 1774 299.

2784. Henrik Zetterberg. F. i Åtvid 1726; fad. Erik Oehrman, ryttare. Med. doktor i Greifswald 56. Prov.-läkare i Söderm. län 64; afsk. 83. D. i Nyköping 1785 39.

Z. »var en förfaren, ömsint, mycket tillitad och särdeles afhållen läkare; till lynnet glad och skämtande.» Sängliggande och mållös af slag under de senare åren. Sckl.

2785. Daniel Vigius. F. i Veta 1728 812; fad. kyrkoherde [1529]. Auskult. i Sthlms hallrätt 51; kanslist i Manuf.-kontoret 54; notarie 57; tillika protonotarie vid Hosp.-öfverdirektionen 69; sekreterare i Kommerskolleg. 70; assessor 78; kommersråd 89; afsk. 1802. Sekreterare i Seraf.-gillet. Led. i Sjöassuransöfverrätten. D. i Sthlm 1807 126.

2786. Anders Lithander. F. 1730 81; fad. kyrkoherde i Östra Harg [1731]. D. som stud. i Göteborg 1751.

2787. Herman Georg de Bruyn. f. i Norrköping 1727, döpt 29; fad. Henrik, handlande. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor 61; afsk. 91. D. i Sthlm 1797 189.

2788. Isak Svensson. F. i Linköping 1726 289; fad. murmästare. Med. doktor 63. Praktis. läkare i Sthlm 62; fattigläkare dar 64; brunnsintend. vid Medevi 67; stadsfysiker i Sthlm 70; tillika assessor i Colleg. med. 70 o. läkare vid Allm. barnhuset 82. D. i Sthlm 1795 43.

»Hade jämn praktik och efterlemnade vacker förmögenhet.» Sckl.

2789. Carl Abraham Pinell. F. 1727 2810; fad. frälseinspektor i Bällö. Auskult.; kamrer vid Ahllöfska barnhuset i Arboga.

Enligt annan uppgift skulle han blifvit »kamrer vid bärgsbruk.»

2790. Johan Salander. F. i Normlösa 1730 261; fad. Erik, kvartermästare. Landtbr.-inspektor; landtbrukare o. egare af Gåflösa i Normlösa. D. där 1780 179.

2791. Johan Schenling. F. i Skeninge 1726 306; fad. Nils, råd- o, handelsman. Landskanslist i Linköping; landsfiskal i Österg. län 57; afsk. 80. D. på 1780-talet.

2792. Johan Vimermark. F. i Vimmerby 1726 188; fad. Anders, rådman. Sekreterare bos en gref Bjelke. E. o. kammarskrifvare i Kammararkivet 55; kammarskrifvare i Kammarkolleg. militiekontor 59, i arkivet 59; inspektor där 63. D. 1779 65.

[ 214 ]2793. Johan Krönberg. F. i Fornåsa 1725 2412; fad. komminister [1612]. Skollärare i Sthlm 62. D. 1763.

2794. Nils Krönberg. F. i Fornåsa 1727 912; fad. komminister [1612]. Bruksbokhållare i Hällestad. D. på Malmstorp där 1782 121.

2795. Carl Gustaf Lindroth. F. i Vinnerstad 1726 34; fad. frälseinspektor. Inspektor vid Ombärgs djurgård 51—68; tit. hofjägare o. landtjägmästare; hofjägare på Djurgården vid Sthlm 75; tit. öfverjägmästare. Landtbrukare på Vik i Västra Ny; inspektor på Torönsborg i S:t Anna. D. där 1781 1110.

2796. Magnus Tollin. F. i Tåby 1724 154; fad. Gustaf, gästgifvare. Prv. 55. Brukspräd. vid Gusum 60; kommin. i Östra Husby 65; kyrkoherde i Å 83. D. 1804 197.

2797. Jonas Tollin. F. i Tåby 1727 2312; fad. Gustaf, gästgifvare. Informator på Moritsberg i Östra Husby flere år, sed. fortfarande bosatt där; tit. sekreterare. D. efter 1793.

2799. Johan Landberg. F. i Norrköping 1727; fad. Måns, byggmästare. Stud. i Lund 48, i Upps. 48 senare. Auskult. vid Sthlms rådsturätt 59; v. notarie i Sthlms just.-kolleg. o. förmynd.-kammare 60; andre kurator 62; förste kurator 71; assistent 75. D. 1785 155.