Östgötars minne/1749

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1748
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1749
1750  →


[ 214 ]

1749.

2799. Carl Johan Borgstedt. F. i Landeryd 1732 111; fad. kvartermästare. Korpral vid Östg. kav.-reg.; kvartermästare; afsk. 111. tit. kornett 60. Bosatt på Gåsåker i Jonsbärg. D. där 1777 163.

2800. Johan Odencrants [adl. 1751; förut Rhyzelius]. F. i Linköping 1737 2512; fad. biskop. V. ceremonimästare 58. Auskult. i Göta hofr. 57; v. notarie 58; sekreterare i Assuransöfverrätten 62; assessor i Göta hofr. 73; lagman i Kalmar län o. Öland 87; tit. hofrättsråd 94. D. i Linköping 1804 257.

O. har författat och utgifvit det synnerligen förtjänstfulla arbetet »Kongl. Götha hofrätts presidenter, ledamöter och betjäning med någre hiographiske och genealogiske underrättelser» (1803), som utgjort en af källorna till föreliggande anteckningar.

2801. Bleckert Flodman. F. i Hof 1728 304; fad. fänrik. Volontär vid Östg. inf.-reg. 51; rustmästare 51; sergeant 55; sekundfänrik 58; löjtnant 71; lifdrabant 75. D. å Almebärga (Arnebärga?) nära Vadstena 1782 89.

2802. Olof Cederborg [Söderberg]. F. 1727; fad. stadskassör i Söderköping. Kammarskrifvare i Kammarkollegium; kammarförvant; tit. kgl. kamrer. D. i Sthlm 1767.

2803. Per Ödvall. F. i Mellby 1729; fad. Måns, bonde. Stud. i Lund 51. D. som stud. i Farhult, Malm. län, 1751.

2804. Nils Apelberg. F. i Östra Ryd 1729 31; fad. Anders, inspektor. Fil. doktor 55; prv. 70. Kollega i Norrköping 62; rektor 71; kyrkoherde i Väderstad o. Harstad 80; prost 85. D. 1808 252.

2805. Caspar Ömansson [Öman]. F. i Söderköping 1729 304; fad. Samuel, skeppare. Sjöman; sjökapten, förande fartyg åt bruksp. Chr. Eberstein i Norrköping.

2806. Ulrik Daniel Voltemat. F. i Uppland 1729 11; fad. öfverste. Stud., möjl. af annan nation, 37; fil. kand. 48; prv. 53; teol. doktor i Greifswald 57. [ 215 ]E. o. hofpräd. 54; ord. hofpräd. o. andre pastor vid Lifdrabantkåren 58; förste pastor 60; öfverhofprädikant 67; kyrkoherde i Sköfde stads- o. landsf. 67; prost 67. D. 1771 185.

V. hade ett ädelt och manligt utseende med det angenämaste umgängessätt jämte de ypperligaste gåfvor som prädikant. Det bästa beröm man på den tiden kunde gifva en präst var, att »han var lik doktor V.»

2807. Abel Arén. F. i S:t Johannes 1723 52; fad. kyrkoherde [1628]. Mönsterskrifvare vid Östg. inf.-reg. under pommerska fälttåget; afsk. Pädagog i Norrköping. D. 1797 135.

2808. Isak Moselius. F. i Gårdeby 1727 1711; fad. kyrkoherde [1559]. Prv. 55; fil. doktor i Greifswald 59. E. o. skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 57; komminister i Askeby 70; v. pastor 94. D. 1801 89.

»Svag i prästexamen; tillsagd att förkofra sig.» — Bivistade med regementet pommerska kriget. H.

2809. Anders Magnus Våhlin. F. i Östra Husby 1731 2212; fad. kyrkoherde [1961]. Med. doktor 57. Prov.-läkare i Jönköping 57; tit. assessor 65; tillika brunnsintendent vid Näfvelsjö, Jönk. län, sed. vid Medevi 73, 75, 84—87. D. 1797 112.

V. var en lärd och arbetsam man och i sin praktik lycklig, oförtruten och ömsint. På egen bekostnad lät han ofta af trycket utgifva underrättelser för allmänheten om gångbara sjukdomar samt verkade på flere sätt med nit och framgång för hälsovården inom länet. Sckl.

2810. Hieronymus von der Burg. F. i Linköping 1730 202; fad. Johan, rådman. Landtmät.-ex. 60. Stadsingeniör i Sthlm 71. D. där 1811 306.

2811. Peter Arvid Arvidsson. F. i Väderstad 1732, döpt 411; fad. kronofogde. Hofr.-ex. Auskult. i Göta hofr.; v. häradshöfding, bosatt utan publik tjänst på Bosgård i Väderstad (Harstad). D. i Snyttringe i Allhelgona 1814 217.

2812. Samuel Alnander. F. i S:t Lars 1731 3110; fad. kyrkoherde [1759]. Fil. doktor 58; prv. 67. Docent i Upps. 63; teol. lektor vid Amir.-kadettskolan i Karlskrona 67. Skriftställare, läroboksförfattare. D. i Karlskrona 1772 57. »A. var en man med grundlig och praktisk kristendom. Dess snille var eldfängdt och mera böjdt för satiren än hans ömma grannlagenhet tillät att följa.» Br. — Mest bekant bland hans arbeten är »Sammandrag af den kristna salighetsläran» (1771), hvilken bok länge användes vid undervisningen och upplefde fyra upplagor. I ett efterlemnadt handskrifvet arbete har han »med träffande penna» skildrat alla de personer, som han känt eller umgåtts med. Skref en så nitid stil, att den nästan liknade kopparstick. Se vidare N. fbok.

2813. Anders Nicolaus Drangel. f. i Frödinge 1730 1611; fad. prost [1946]. Fil. kand. 54; fil. doktor 58; prv. 58. Kollega i Västervik 63; rektor i Vimmerby 70; tit. hofprädikant 80; kyrkoherde i Frödinge 84; kontr.-prost 84. D. 1794 216.

Synnerligen förfaren i läkarekonsten. Efterlemnade åtskilliga poetiska alster.

2814. Jonas Norrænius. F. 1727; fad. kollega i Norrköping [1648]. Bokhållare på sockerbruk i Norrköping; spannmålshandlare där 58. D. 1765.

2815. Magnus Roselius. F. i Ukna 1724 1210; fad. Sven, bonde. Prv. 55. Kommin. i Östra Ny o. Rönö 63; kyrkoherde i Ringarum 74; prost 86. Riksdagsman 86. D. 1813 307.

2816. Claës Erik Brunckman. F. i S:t Johannes 1729 2511; fad. kyrkoherde [1894]. Fil. doktor 58; prv. 59. Bat.-präd. vid prins Fredrik Adolfs [ 216 ]reg. i Finland 64; regementspastor vid Enkedrottningens reg. å Sveaborg 69. D. där 1780 248.

2817. Erik Gustaf Beckmarck. F. i Tingstad 1729 21; fad. fänrik. Stud. i Åbo 49; prv. 58. Komminister i Skeninge o. Bjälbo 62. D. 1773 102.

2818. Olof Ekman. F. 1733 2312; fad. Jonas, häradshöfding, tit. assessor, i Kinda o. Ydre. Auskult. i Svea hofr. 54; aman. 54; e. o. notarie 57; v. notarie 59; kanslist 62; v. hhöfd.; adv.-fiskal 73; häradshöfding i Västerb:s norra, sed. Öfver-Torneå, Neder-Torneå o. Karl Gustafs domsaga 76; afsk. 99. D. i Torneå 1807 232.

2819. Jonas Gustaf Ekman. F. 1735 275; fad. Jonas, häradshöfding, tit. assessor, i Kinda o. Ydre. Mönsterskrifvare vid Östg. kav.-reg. under pommerska fälttåget 57—62; sek.-korpral vid Östg. kav.-reg.; kvartermästare; afsk. 63. D. på Staby i Rystad 1785 165.

Förföll och blef slutligen »en usel landstrykare.» Nic.

2820. Axel Heller. F. i Vimmerby 1728 71; fad. Henrik, rådman. Fabrikör o. handlande i Vimmerby 56; tillika rådman. D. 1766 1011.

2821. Anders Höckert [Hök]. F. i Vimmerby 1727 1211; fad. köpman. Auskult. i Slottskansliet. Jaktlöjtnant i Västervik; kontrollör vid viktualievågen där; ombudsman i Gen.-tullarr.-societeten. D. i Sthlm 1767 före 231.

2822. Sven Gröndahl. F. 1728; fad. bonde i Kisa. E. o. landskontorist i Jönk. län 5 år; kammarskrifvare i Kammarrevisionen 59; revisor 67. D. i Sthlm 1777 209.

2823. Carl Nyrén. F. i Gammalkil 1727 308; fad. Per Nyman, trumpetare. Stud. i Lund 49; fil. doktor primus 57; stud. i Upps. 61; prv. 66; teol. doktor i Königsberg 83. Aman. vid Akad. konsist. i Lund 50; v. direktör vid Alingsås manufakturverk 55—61; lektor i Linköping 62; tillika plantagedirektör i Österg. 62—65; kyrkoherde i Kuddby 70; kontr.-prost 71. D. 1789 251.

N. var en flitig författare på flere områden, men i naturalhistorien och hushållsvetenskapen låg dock hans största styrka; var ock synnerligen verksam som öfversättare. Ej mindre ån 81 band handskrifter inköptes efter honom af Lidén och skänktes till Linköpings stiftsbibliotek. Som vitterlekare är han mest bekant genom en brölloppsskrift, som börjas: »Kut’n Abend, Pruter Schwen.» — N. anklagades i domkapitlet 1773 af sin komminister [2721] för 16 ämbetsfel, hvaribland att han prädikat om »landets politiska partier, om fårepälsar och täljyxor,» försummat vigslar, att han sökt »inprägla i folket att inga spöken gifvas till» m. m. Så väl han som komministern dömdes af häradsrätten till uppenbar kyrkoplikt för oljud i Kuddby kyrka böndagen 1773.

2824. Peter Betulin. F. i Fornåsa 1731 254; fad. Göran, mönsterskrifvare. Prv. 56. Kollega i Vimmerby 57; komminister där 78. D. 1782 311.

2825. Nils Johan Yckenberg. f. i Alfvestad 1730 1312; fad. prost [1908]. Fil. doktor 58; prv. 59. E. o. bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 63; kommin. i Vreta kloster 66; kyrkoherde i Rappestad o. Sjögestad 84; prost 89. Riksdagsman 92. D. 1794 2710.

2826. Martin Reusel [Reuselius]. F. i Mörlunda 1729 258; fad. kyrkoherde [1527]. Landtmät.-ex. 50. Komm.-landtmätare i Kalmar län 59. D. i Västervik 1781 175.

2827. Johan Trivallius. F. i Virserum 1723; fad. bonde. Stud. af Kalmar nation 55; prv. 59. Komminister i Södra Vi o. Jursdala 69. D. 1784 11.

Uppgifves af några varit född redan 1720; nämnes »magister,» men var ej promoverad.