Östgötars minne/1834

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1833
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1834
1835  →


[ 460 ]

1834.

5369. Johan Adolf Tingvall. F. i Vadstena 1814 158; fad. komminister [3880]. Stadsfogde i Vadstena; tf. 37, ord. stadskassör 50. D. i Vadstena 1885 288.

5370. Carl Vilhelm Klinteberg. F. i Vendel, Upps. län, 1813 101; fad. lagman. D. som stud. i Uppsala 1839 185.

[ 461 ]5371. Carl Fredrik Ryberg. F. i Väderstad 1816 18; fad. Anders Magnus, exped.-kronofogde. Fil. kand. 42; prv. 43; fil. doktor 54. Komminister i Locknevi o. Blackstad 70. D. i Söderköping 1875 167.

5372. Carl Gustaf Klingspor. F. i Norrköping 1814 259; fad. öfverste. Kansliex. 39. E. o. kanslist i Utrikeskabinettet o. i Kammarkolleg. 39—41; tit. kgl. sekreterare. Delegare i Tvärdala i Västra Husby 23—41; godsegare å Minsjö i samma socken 40. D. där 1848 234.

K. måste i anledning af sjuklighet afbryta den af honom beträdda ämbetsmannabanan.

5373. Claës Bernhard Vimermark. F. i S:t Lars 1817 156; fad. prost [3837]. Farm.-stud.-ex. 37; apot.-ex. 41. Anst. som elev o. provisor på apotek i Uppsala, Karlstad o. Linköping; akad.-apotekare i Upps. 44—58. Bitr. i Stat. centralbyrån 63-65. D. i Sthlm 1865 1912.

5374. Dan Vincent Lundberg. F. i Stora Åby 1816 134; fad. Per Ludvig, jägmästare. Med.-fil. ex. 36; med. kand. 39; med. lic. 41; med. doktor 41; kir. mag. 41. Praktis. läkare i Sthlm 41; sjukhusläkare vid Garnis.-sjukhuset 42—44; e. o. adjunkt vid Karol. instit. 46; afsk. 48; bitr. öfverkirurg vid Seraf.-lasarettet 46—49; läkare vid Sthlms läns cellfängelse 47; afsk. 61; bitr. läkare vid Fångv.-styrelsen 49-67. Lifmedikus 55; tjg. förste lifmedikus hos konung Carl XV 59; pensionerad af Riksdagen 73. Egare af hus i Sthlm samt lägenheten Bellevue invid hufvudstaden. D. där 1891 118.

Från en ringa början, efter hård kamp med fattigdom och nöd — yttrar en vän och ämbetsbroder — hade L. vunnit ett stort och välförtjent anseende som en af Sveriges skickligaste och lyckligaste läkare, och af hvad han i sitt människovänliga arbete vunnit, bortskänkte han med frikostighet mycket för att framgent lindra andras nöd och bekymmer. L. var inemot fyra årtionden en af hufvudstadens mest anlitade och ansedde läkare. Hans praktik sträckte sig från konungaborgen till den ringaste hydda, och det stora förtroende han åtnjöt grundade sig ej blott på hans framstående skicklighet och lycka som läkare och specielt som operatör utan äfven på hans välvilja och ömhet för de sjuka. Allvarlig och bestämd till sitt skaplynne, egde han en ovanlig förmåga att göra sin vilja gällande och sina föreskrifter åtlydda af hög och läg. — Före sin död skänkte han en riklig gåfva till Stockholms sjukhem samt ett kapital af 30,000 kr., af hans efterlemnade maka ökadt med 10,000 kr., till Svenska läkaresällskapet för bildande af en pensionsfond för enkor och oförsörjda barn efter läkare, och i hans testamente funnos donationer upptagna å 57,000 kr. till flere allmännyttiga ändamål. Bruz.

5375. Carl Fabian Norling. F. i Norrköping 1815 2911; fad. Claes Fabian, handlande. Fil. kand. 39; fil. doktor 42. Kollega vid Hedvig Eleonora läroverk i Sthlm 47, vid Katarina läroverk 48; rektor där 54. D. i Uppsala 1860 296.

Var under sista tiden sinnessjuk.

5376. Philip Vilhelm Cederborg. F. i Söderköping 1817 301; fad. Sven Magnus Teodor, borgmästare o. postmästare. Hofr.-ex. 39; kameralex. 39. Tf. notarie i Göta hofr. 40—44; tullförpassn.-inspektor i Söderköping 50; tullkammarföreståndare 53; afsk. 66. Tf. postmästare i Söderköping omkr. 15 år 44—66; ord. postmästare 66; afsk. 83. Bokhandlare i Söderköping 48—76. D. där 1892 244.

5377. Johan Elis Adlerz. F. i Söderköping 1816 45; fad. kyrkoherde [3958]. Fil. kand. 43. Apologist, sed. lärov.-adjunkt, i Linköping 46; tj:ledig 79. D. i Linköping 1881 189.

A. var en godhjärtad, redbar, flärdfri och anspråkslös man. Som lärare visade han sig nitisk och plikttrogen, men hörde i mycket till gamla tiden och hade stundom [ 462 ]litet svårt att uppehålla disciplinen oaktadt stora ansträngningar, som snarare ledde till motsatsen af det åsyftade. Trött på tjänsten och sjuklig, hade han begärt och fått pension sig tillerkänd, då döden kallade honom.

5378. Carl August Billstén. F. i Söderköping 1817 41; fad. rådman. Stud.-ex. 35: kameralex. Godsegare o. landtbrukare på Tåby egendom i Tåby fr. 50-talet till 70 o. fortf. bosatt där; arrendator af Brestad o. Skällingstad i Tåby. Kommunalman. D. på Tåby 1873 58.

5379. Carl Magnus Mörck. F. i Sthlm 1817 910; fad. Lars Peter, stadsmäklare. Stud.-ex. 35; kameralex. 46. Sergeant vid Gotl. nat.-beväring; underlöjtnant 37: afsk. 38. Öfveruppsyningsman vid tullverket i Landskrona; tillika skeppsmätare. D. i Landskrona 1864 202.