Östgötars minne/1833

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1832
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1833
1834  →


[ 457 ]

1833.

5339. Carl Vilhelm Ericsson. F. i Almby, Örebro län, 1814 112; fad. komminister. Stud. af Söderm.—Närikes nation 31. Prv. 38. S. m. adjunkt, anst. i Vallerstad 38. D. där 1842 2310.

5340. Johan Fredrik Rylander. F. i Norra Vi 1812 110; fad. Carl Gabrielsson, häradsdomare. Landtmät.-ex. 39. Landtmät.-auskultant i Österg. län 39. D. i Linköping 1839 149.

5341. Johan Fredrik August Forssbeck. F. i Vikingstad 1814 58; fad. Johan Petter, godsegare o. landtbrukare. Elev vid Skogsinstit. 36; utex. 38. Öfverjägare i Österg. läns östra revir 39, i mellersta reviret 45; afsk. 58: tf. förvaltare öfver ekplanteringen å Visingsö o. Östra Malmskogen 45—50. Godsegare o. landtbrukare å Duseborg i Gammalkil 50—73, sed. å Nyble i Vikingstad samt delegare i Sviestad i Landeryd till 84. Riksdagsman i Bondeståndet 65, i Andra kammaren för Vifolka, Valkebo o. Gullbärg 70—72; kommunalman. D. i Linköping 1889

Lifligt intresserad för allmänna angelägenheter, var F. mycket anlitad med uppdrag i kommittéer och direktioner så väl där det gälde hans närmaste ort som länet i dess helhet: bl. a. var han under lång tid direktör i länets brandstodsbolag och i Östergötlands enskilda bank. Deltog som riksdagsman med stor ifver i förhandlingarna och följde ännu på ålderdomen med uppmärksamhet de offentliga ärendenas gång. Framträdde äfven som författare af åtskilliga politiska småskrifter och tidningsartiklar.

5342. Gustaf Lorents Lövgrén. F. i Rönö 1819 153: fad. Gustaf, sekreterare. Underlöjtn. vid Andra lifgr.-reg. 38; löjtn. 50; kapten 59; major 62; öfverstelöjtnant 75; afsk. 78. Egare af Stensvad i Täby på 50-talet o. af Gagersvik i Törnsfall. D. där 1886 26.

5343. Anders Lagerberg. F. i Norrköping 1813 247; fad. Anders, kusk. Dim.-ex. 38; prakt. teol. ex. 40: fil. kand. 41; fil. doktor 42. Lidénsk amanuens vid Upps. univ.-bibliotek 56; förste amanuens 61; vice bibliotekarie 65; pensionerad med fortf. tjg.-rätt vid bibl. 81. D. i Uppsala 1895 1111.

L. var en i hög grad älskvärd och vinnande personlighet, som genom sitt enkla och trofasta väsen förvärfvade sig en stor vänkrets bland många generationer af Uppsalastudenter, af hvilka ej få i tacksamt minne bevara den hjälpsamme och faderlige vännen. Till sitt yttre var han en liten jovialisk, bredaxlad och kraftigt bygd man med grofva, men själfulla drag och vänligt blickande ögon. Trifdes gärna bland ungdom och i deras samkväm. Under de senare decennierna af hans lif kunde man hvarje gång han gick från nationstillställningar få höra, huru han för alla och en hvar förklarade, att han »aldrig haft så roligt på nation som i kväll.»

5344. Nils Albrekt Kjellborg. F. i Söderköping 1812 249; fad. rådman [4087]. Emigr. till Nord-Amerika.

5345. Per Ludvig Nymansson. F. i Sthlm 1817 249; fad. Olof, tullöfverinspektor. D. som stud. i Sthlm 1836 304.

5346. Karl Johan Ekeblad [Gustafsson]. F. i Ringarum 1817 96; fad. bruksbokhållare. Tidningsman i Norrköping till 44, sed. i Sthlm; red. o. [ 458 ]utg. af »Odalmannen», landtbr.-tidskr., 45—48, af »Folkbladet» 49, fortsatt af »Budkaflen» 52; red. af »Fäderneslandet, folkets o. arbetarens tidning,» 49; medarb. i dess fortsättn. »Folkets röst.» Hästslaktare i Sthlm 49; intagen å Sthlms stads allm. försörjn.-inrättning 95. D. där 1895 116.

K. visar sig på det publicistiska området som en verklig mångfrestare. Utom ofvannämnda tidningsföretag påbörjade han tid efter annan utgifningen af en mängd periodiska skrifter, hvilka dock alla efter kort tillvaro, en del redan med profnumret, måste upphöra. Han var äfven vida känd som poet, om än de talrika skaldealster, som han strödde omkring sig, lemnade något öfrigt att önska; utgaf bl. a. diktsamlingarna Pegasus» (4 häften) 1854—70 samt »Diktarens bazar» (3 häften) 1878. — Sin förnämsta lifsgärning har K. utfört därigenom, att han så väl i tal som skrift framgångsrikt verkade för motarbetande af vårt folks ärfda obenägenhet att till människoföda använda hästkött, samt genom sina skrifter i husdjursskötseln och för djurskyddssaken, hvilka rönte mycket erkännande. I följd af sjuklighet och fattigdom lefde han under de senare åren i svårt betryck.

5347. Per August Laurenius. F. i Östra Stenby 1815 265; fad. komminister [4403]. D. som stud. i Östra Stenby 1835 123.

5348. Carl Fredrik Kindlundh. F. i Vårdnäs 1813 2710; fad. inspektor. Bokhandlare i Linköping 37; tillika boktryckare (tills. mned H. B. Palmær) en kort tid fr. 39. Kamrer; afsk. D. i Göteborg 1868 148.

5349. Johan Olof Hagelin. F. i Norrköping 1813 83; fad. Nils, byggmästare. Fil. kand. 39; fil. doktor 39; prv. 44. Lärare vid Svartziska skolan i Norrköping 44, vid allm. läroverket där 50; rektor i Eksjö 55. D. där 1857 281.

Upplyst och ädel, stilla och from, gick han sin väg fram utan att lysa med de ovanliga kunskaper han egde. Vid sin död stod han, utan egen ansökan, på förslag till Säby pastorat.

5350. Per Axel Stylin. F. i Dagsbärg 1812 1111; fad. Per, organist. Prv. 38; fil. kand. 41; fil. doktor 42. Apologist i Norrköping 45; kollega i Söderköping 61; kyrkoherde i Vårdnäs 64. D. 1886 161.

5351. Lars Ludvig Fries. F. i Ukna 1815 151; fad. Fredrik Ulrik, militär, tit. krigsråd. Kansliex. 36; hofr.-ex. 38. Kopist i Finansdep. 48; prot.-sekreterare 55; exped.-sekreterare 62; tf. byråchef 74; afsk. 78. Kamrer o. kassör i Öfverint.-ämbetet 46; afsk. 62. Kammarskrifvare i Järnkontoret 49; bokhållare 50; notarie o. kanslist 52; afsk. 75. Husegare i Sthlm 74.

5352. Adolf Lindstedt. F. i Norrköping 1813 55: fad. Anders, stärkelsemästare. Prv. 38. Skollärare i Kisa 47; kommin. i Kettilstad o. Tjärstad 55, i Vårdnäs 61; kyrkoherde i Vist 65. D. 1887 174.

L. säges varit en prydlig präst och god prädikant samt en angenäm umgängesman. Varmt intresserad äfven för angelägenheter, som ej direkt hörde till den prästerliga verksamheten, var han medlem af åtskilliga för allmän upplysning verkande samfund, inom hvilka han utvecklade stor lifaktighet.

5353. Carl Peter Vestfelt. F. i Östra Husbv 1816 35; fad. öfverauditör. Stud.-ex. 35; hofr.-ex. 38. Tjg. kammarjunkare 41; afsk. 56. Kanslist i Krigskolleg. 44; tj:fri 50; afsk. 53. Handelsagent i Sthlm. Egare af Frösunda, Sthlms län, några år fr. 46. D. i Sthlm 1897 189.

5354. Carl Johan Viktor Duse. F. i Trehörna 1815 155; fad. ryttmästare. Kameralex. 36. Landskontorist i Österg. län 42; tf. länsbokhållare 44—47; direktör vid Österg. läns cellfängelse i Linköping 47; kronofogde i Lysing, Dal o. Aska 50. D. i Motala 1871 189.

Tillvann sig allmän aktning och erkänsla för sin redbara vandel och den ordning, hvarmed han ständigt fullgjorde sitt värf.»

[ 459 ]5355. Carl Oskar Dusén. F. i Häsleby 1813 410; fad. prost [3911]. Prv. 37; fil. kand. 41; fil. doktor 42. Kollega i Vimmerby 50; rektor 60; kyrkoherde i Vinnerstad 75: kontr.-prost 80-89. D. 1891 2311.

D. säges varit en framstående expeditionskarl, som med insikt tillämpade lagar och författningar, men van att som rektor oinskränkt härska öfver sina lärjungar och därtill af naturen häftig, »hade han svårt för att med lämpor taga sitt folk.» Ofta påkommande sjuklighet under senare åren torde kunna öfverskyla många af de anmärkningar, som mot honom framstäldes. Sbg.

5356. Johan Gottfrid Andersson. F. i Norrköping 1814 77; fad. prost. Furir vid Dalreg. 38: und.-löjtn. 39; löjtn. 41; kapten 55; major i armén 69; afsk. fr. reg. 75. Landtmät.-auskult. 37; storskifteslandtmätare i Kopparb. län 40: komm.-landtmätare 55. Bosatt på Tibble i Leksand, sed. i Falun. D. där 1878 712.

5357. Zakarias Carl Johan Abelin. F. i Linköping 1814 125; fad Zakarias, borgmästare. Kameralex. 36; elev vid Skogsinstit. 38; utex. 40. öfverjägare i Österg. län, på Ycke kronopark 41, i västra reviret 41; afsk. 56. Förvaltare af Göta kanalbolags skogar i Österg. 45, tillika i Västerg. 49; förvaltare af ekplanteringen å Visingsö o. Östra Malmskogen 50-54. Lärare vid Degebärgs landtbr.-institut, Skarab. län, 45-48. Egare af Kvissbärg i S:t Per, af Öjervik, Värml. län, 60-72; sed. bosatt å Lettorp, Kalm. lån, slutl. å Bjurfors, Västm. län. D. där 1900 199.

A. var en i sitt fack särdeles skicklig man samt egde som handledare ovanlig förmåga att väcka intresse för sin vetenskap.

5358. Olof Engdahl. F. i Vårdsbärg 1812 272: fad. hemmansegare. Hofr.-ex. 38. V. hhöfd.; auditör vid Kronob. reg. 42; afsk. 72. D. på Grimsnäs, Kronob. län, 1874 154.

Uppgifves varit invecklad i chartasigillatamålet på 1840-talet, men redde sig därur.

5359. Svante Bergström. F. i Linköping 1813 283; fad. byggmästare. Hofr.-ex. 39. Amanuens vid Upps. observatorium 36-42. E. o. notarie i Göta hofr. Landtbrukare o. egare af Råbärga i S:t Lars (52) till 60-talet. Advokat i Linköping. Riksdagsman i Bondeståndet 62, 65.

5360. Per Svante Landelius. F. i Norrköping 1812 510; fad. Svante, fältväbel. Prv. 37. Kommin. i Stjärnorp 51, i S:t Lars 63; kyrkoherde i Östra Skrukeby o. Lillkyrka 67, i Svinstad 74. D. 1885 2010.

L. skildras som »en vänligt gladlynt, godsinnad och oförarglig natur.» Med sitt lätta, fogliga och eftergifna skaplynne förvärfvade han många vänner och gynnare. Sthr.

5361. Carl Johan Curman. F. i Nykil 1812 92; fad. Peter, landtbrukare. Handlande i Filipstad, trol. före 50-talet.

Om honom kunna nu lefvande medlemmar af släkten C. intet vidare upplysa.

5362. Per Johan Björling. F. i Örtomta 1810 2812; fad. Lars, inspektor. Prv. 37. Kommin. i Örtomta 46; kyrkoherde där 58; kontr.-prost 73-91 112. D. 1891 218.

Under den långa tid B. fick som präst verka i sin födelseförsamling skötte han sitt kall i alla hänseenden oförvitligt. Hans redbara, kraftiga väsen, stora ordningssinne och praktiska förmåga lemnade honom tillfälle att äfven visa sin duglighet i kommunala värf. Begåfvad med ett vördnadsbjudande yttre, till sitt väsen öppen och flärdfri, gjorde han sig i ovanlig grad omtyckt.

5363. Samuel Vahrberg. F. i Linköping 1812 279; fad. Samuel, hattmakare. Dim.-ex. 40: prv. 40. Komminister i Ingatorp o. Bällö 56, i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 61. Kommunalman. D. 1893 139.

V. var i många hänseenden ett original. Ett utmärkande drag hos honom var [ 460 ]hans stora rättrådighet, som yttrade sig bland annat däri. att han på gamla dagar, oaktadt erhållet ackord, under försakelse af till och med det nödvändigaste sökte godtgöra sina fordringsegare. Kunde aldrig förlika sig med nyheter, som påbjödos prästerna i ämbetets utöfning. Mycket anlitad i kommunala värf, en tid stadsfullmäktiges ordförande i Skeninge, under många år ordförande i fattigvårdsstyrelsen och i drätselkammaren. Sbg.

5364. Sven Gustaf Lallerstedt. F. i Heda 1816 165; fad. Erik Gustaf, krigskommissarie. Jur.-fil. ex. 36; hofr.-ex. 37. Kanslist i Kammarkolleg. 39; notarie 41; afsk. 53. Sekreterare o. ombudsman vid Allm. brandförs.-verket för byggn. å landet 42; afsk. 56. Anst. vid beskickn. i Paris o. Berlin kortare tider. Tidningsman; medgrundare af »Bore» 48; medarb. i »Aftonbladet» 51-64. Grosshandlare o. gårdsegare i Vadstena; egare af Stafsund på Ekerön, Sthlms län, 49. Riksdagsman i Borgarståndet 56, 59, 62. D. i Sthlm 1864 42.

L. framträdde först vid 40 års ålder i det offentliga lifvet som en man af betydenhet, på en gång i Frankrike som politisk författare och i Sverige som riksdagsman. Han utgaf 1856 en ströskrift, »La Scandinavie, ses craintes et ses espérances.» sedermera med ändringar och tillägg öfversatt till svenska, hvilket arbete på sin tid väckte stort uppseende. Varmt nitälskande för samhällets framåtskridande i alla riktningar, intresserade han sig likväl mest för utvidgad handels- och näringsfrihet samt en tidsenlig utveckling af bankväsendet, i hvilka ämnen han ådagalade grundliga insikter. Var medlem af 1858 års finanskommitté och blef vid Allmänna hypoteksbankens inrättande 1861 ledamot af dess styrelse. Han var en liflig natur, talade med värme och lätthet; angenäm och treflig i umgänget, själfständig i åsikter och omdömen, utan personlig bitterhet mot olika tänkande, men aldrig skygg att med hvem som hälst inlåta sig i kontrovers. I följd af undergräfd ekonomi beröfvade han sig lifvet genom intagande af gift. Se vidare N. fbok; Hbg m. fl.

5365. Johan Gåse. F. i Norrköping 1817 37; fad. justitierådman [3835]. Stud.-ex. 36; hofr.-ex. 40. Kopist vid Norrköpings rådsturätt 41; kanslist 42; polisnotarie 51. D. i Norrköping 1880 2311.

5366. Carl Fredrik Enblom. F. i Sthlm 1815 69; fad. Anders, stadsmajor o. handlande. Underlöjtn. vid Andra lifgr.-reg. 37; löjtn. 49; kapten 56; major i reg. 69; afsk. 76; öfverstelöjtnant i armén 76. Egare af Lovisebärg i Rönö 52-73. Bosatt i Sthlm.

5367. Johan Olof Söderholm. F. i Vadstena 1814 fad. garfvare. Hofr.-ex. 38. V. hhöfd.; häradshöfding i Lysing o. Göstring 60; afsk. 80. D. på Mjärdevi i Hogstad 1883 183.

Under utöfningen af sitt domarekall gjorde S. sig känd för mindre vanlig skarpsinnighet och omutlig rättrådighet i förening med mycken humanitet. Öppenhjärtig, tillgänglig, vänsäll och hjälpsam mot behöfvande.

5368. Fredrik Hay. F. i Svennevad, Örebro län, 1815 161; fad. Fredrik, brukspatron i Kristbärg. Stud. i Lund 33; jur.-fil. ex. där 38, hofr.-ex. 48. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt 48; kopist 50; kanslist 51; tillika notarie vid auktionskammaren 51. Gårdsegare i Norrköping 59. D. där 1869 26.