Östgötars minne/1835

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1834
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1835
1836  →


[ 462 ]

1835.

5380. Sven Vilhelm Moberg. F. i Hjorted 1814 135; fad. Robert, landtbrukare (af fransk härkomst). Fil. kand. 42; fil. doktor 42. Elev vid Degebärgs landtbr. institut. Lärare vid Sjögestads landtbr.-skola 46—58; tillika sekreterare i Österg. läns hushålln.-sällskap 46—58; landtbruksförvaltare å Barsebäck, Malm. län, 60, å Örbyhus, Upps. län, 69. D. där 1877 1710.

5381. Anders Johan Herman Hallén. F. i Linköping 1816 201; fad. Anders, handlande. Duplikant i Norrköping 49, i Linköping 53; ord. lärare, sed. lärov.-adjunkt, i Norrköping 55; tj:ledig fr. 74. D. 1883 101.

»En trogen och trägen arbetare i skolans tjänst.» Använde gärna käppen, som af lärjungarne kallades »hjälpverbet.»

5382. Christian Fredrik Lindman. F. i Vireda 1816 179; fad. Nils Jansson, mjölnare. Fil. kand. 42; fil. doktor 42. Docent i Upps. 43; lärare vid Upps. realgymnasium 43; lektor i Strängnäs 49; afsk. 87 o. bosatt i Örebro. D. där 1901 101.

L. utvecklade som författare i matematik och utgifvare af läroböcker mycken produktivitet. Sitt arbete egnade han hufvudsakligen åt teorien för definita integraler, hvilken han behandlade i ett stort antal skrifter, de flesta införda i Vetenskapsakademiens handlingar. Dessutom ådagalade han framstående förtjänster som läroboksförfattare i trigonometri, geometri och algebra samt var en erkändt skicklig pädagog. Kör öfrigt ingen »torr sifferkarl,» utan besatt en omfattande bildning äfven å humanistiska områden: till sin karaktär ädel och trofast.

5383. Carl Teodor Vallenqvist. F. i Hult 1812 1910; fad. komminister 4144 Stud.-ex. 36; hofr.-ex. 38. Länsnotarie i Jönk. län 41; häradsskrifvare i Västbo fögderi 43; landträntmästare i Jönk. län 67. D. i Jönköping 1872 296.

5384. Samuel Clemens Siegbahn. F. i Adelöf 1812 2311; fad. komm.-landtmätare [3774]. Dim.-ex 36; prv. 37. Kommin. i Ödeshög 40; kyrkoherde i Trehörna 52, i Västra Tollstad 64, i Horn o. Hycklinge 73; tj:ledig 86. D. 1893 282.

S. »var en stor bokmal, som till studier använde alla lediga stunder. Lär i öfrigt varit en präst af den s. k. gamla stammen, i sin umgängelse fridsam.» Sbg.

5385. Per Maurits August Videgren. F. i Söderköping 1815 148; fad. prost [4207]. Dim.-ex. 37; fil. kand. 42; fil. doktor 42; prv. 42. Aman. vid Linköpings stiftsbibliotek 45; tillika kst. duplikant i Linköping 45; andre lärare vid Söderköpings läroverk 47; kst. rektor 55; rektor 58; afsk. o. bosatt i Sthlm 85. Kommunalman. D. i Sthlm 1899 62.

V. donerade 1892 »Aurora Videgrens pensionsfond» till understöd åt ogifta elementarläraredöttrar i Linköpings stift.

[ 463 ]5386. Carl August Håkansson. F. i Regna 1815 1010; fad. Lars, inspektor. Kameralex. 38; hofr.-ex. 40. V. hhöfd. 47; magistratssekreterare o. brottmålsnotarie i Linköping 50. tillika notarius publikus; rådman 65; afsk. 90. D. i Linköping 1894 53.

H. var en genomhederlig och anspråkslös man. Sin ämbetsbefattning och de allmänna eller enskilda uppdrag, som blefvo honom anförtrodda, utförde han med aldrig sviktande trohet. Samvetsgrann och alltid densamme mot hög och mot låg, var han en personifikation af plikten, som af intet kan rubbas att lemna sin snörräta väg.

5387. Per Axel Stenhammar. F. i Uppsala 1815 143; fad. bokhandlare o. vice pastor [4292]. Prv. 38. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Grebo 49; afsk. fr. prästämb. 49. Landtbrukare på Lilla Greby i Askeby. D. där 1853 111.

5388. Fredrik Israël Lindhagen. F. i Askeby 1815 278; fad. komminister [4454]. Prv. 38. Lärare vid Carlströmska skolan i Gistad 43—46; kommin. i Ekeby 54, i S:t Lars 60; kyrkoherde i Rystad 63, i Väderstad 70. D. i Linköping 1884 2010.

Både i rent prästerligt och i administrativt hänseende var L. ansedd som en särdeles duglig pastor. Till karaktären en verklig hedersman med ett öppet och trofast väsen; en kraftfull man, som visste, hvad han ville, och förstod att drifva sin vilja igenom.

5389. Sixten Alrik Segersteen. F. i Eksjö landsf. 1816 286; fad. fältprost [4008]. Kameralex. 40. E. o. kammarskrifvare i Statskontoret några år fr. 41. Landtbrukare o. arrendator af Skedevi i Tjärstad; tit. notarie. D. i Linköping 1869 308.

5390. Carl Gustaf Grevell. F. i Söderköping 1814 104; fad. Gustaf Johan, andre landtmätare. Stud.-ex. 36; prv. 39. S. m. adjunkt, slutl. anst i Eksjö 45. D. där 1845 265.

5391. Johan Fredrik Israël Landberg. F. i Norrköping 1815 97; fad. Johan, handlande. Fil. kand. 39; fil. doktor 42; teol. kand. 44; prv. 46; teol. doktor 77. Lärare vid Upps. realgymnasium 45—51; docent i Upps. 48; lidénsk aman. vid univ.-biblioteket 48; förste amanuens 50; notarie i teol. fak. 59; kyrkoherde i Särestad, Bjärby, Tång, Håle o. Flakebärg, Skara stift, 60; kontr.-prost 71—94. D. 1896 49.

5392. Daniel Jakob Natan Kinmanson. F. i Linköping 1817 138; fad. prost [4039]. Sergeant vid Första lifgr.-reg.; afsk. D. i Stora Åby prgd 1847 214.

5393. Fredrik August Ekström. F. i Linköping 1816 56; fad. Anders Fredrik, musikdirektör. Med.-fil. ex. 37; med. kand. 40; med. lic. 41; med. doktor 41; kir. mag. 42. Distr.-läkare i Motala o. läkare vid Motala mek. verkstad 43—56; brunnsintendent vid Medevi 47—60; praktis. läkare i Göteborg 57—77; läkare vid en enskild sjukv.-inrättning för ögonsjuke 59 o. vid Göteborgs sjukhem 62—68. Sekreterare i Vet.- o. vitterh.-samhället i Göteborg 68—70. Öfverintendent i Konungens hof 83. Bosatt i Sthlm fr. 78; husegare där. D. i Sthlm 1901 512.

5394. Carl Fredrik Gustaf Silfverstolpe. F. i Norrköping 1815 57; fad. kyrkoherde, tit. kansliråd [3878]. Kansliex. 37; hofr.-ex. 38; kameralex. 38. E. o. kanslist vid Krigsexped. 37; tit. kgl. sekreterare; kopist vid Vet.-akad. 41; afsk. 55; tf. sekreterare o. lärare vid Teknol. instit. 44—47; kamrer vid Ränte- o. kapitalförsäkr.-anstalten i Sthlm; Sthlms läns hushålln.-sällskaps skattmästare; verkst. direktör o. kassör i Sthlm-Rimbo järnv.-aktie[ 464 ]bolag 85—93. Arrendator af Stora Skuggan å Djurgården vid Sthlm 45—55; egare af Näs i Rö, Sthlms län, 55. Riksdagsman i Andra kammaren för Mellersta Roslags doms. 73-75. D. i Sthlm 1895 232.

5395. Israël Vilhelm Malcolm Sinclair, grefve. F. tv. i Linköping 1817 189; fad. kammarherre o. kapten. Kansliex. 37; hofr.-ex. E. o. notarie o. bitr. hos domhafvande i Uppland. Godsegare o. landtbrukare å Karlshof i Älfvestad 41. Kommunalman: D. i Linköping 1884 189.

S. åtnjöt inom sin ort mycket förtroende samt var i följd däraf ofta anlitad i kommunala och andra offentliga värf. Egde en fast och redbar karaktär samt var i öfrigt utrustad med älskvärda och vinnande egenskaper.

5396. Carl Fredrik Adolf Sinclair, grefve. F. tv. i Linköping 1817 89; fad. kammarherre o. kapten. Kansliex. 37. Underlöjtn. vid Andra lifgr.-reg 38; afsk. 48. Godsegare o. landtbrukare å Rosenkälla i S:t Lars 49. Kommunalman. D. i Linköping 1888 268.

S. var under en lång följd af år mycket anlitad med kommunala förtroendeuppdrag. Sträfvade ej efter popularitet, men vann aktning och vänskap genom sitt urbana och lugna väsen.

5397. Anders Peter Vissler. F. i Vist 1812 710; fad. Anders, hofr.-kommissarie o. organist. Stud.-ex. 36; prv. 40. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Vårdnäs 42. D. i Vist 1848 3110.

5398. Anton Gustaf Enell. F. i Kuddby 1812 1912; fad. organist. Kameralex. 36. Regementsskrifvare vid Kalmar reg. 45. Godsegare o. landtbrukare å Fluxerum, Jönk. (förut Kalmar) län. D. där 1862 178.

5399. Jakob Erik Fabian Leonard Lindersköld. F. i Alsike, Sthlms län. 1814 237; fad. major [3806]. Kameralex. 36; kansliex. 37. Kammarskrifvare i Statskontoret 45; tf. 49, ord. kammarförvant 52; tillf. 62, ord. kamrer vid Mynt- o. kontrollverken 71; afsk. 77. D. i Sthlm 1880 191.

5400. Otto Vilhelm Molin. F. i Kettilstad 1812 287; fad: landtbrukare. Stud.-ex. 36; kameralex. E. o. kammarskrifvare vid ämb.-verk i Sthlm. Landtbrukare o. egare af Eriksholm i Tjärstad 51; tit. notarie. D. å Hallstad i Tjärstad 1888 121.

5401. Per Reinhold Bergman. F. i Rystad 1816 223; fad. Per, handlande o. landtbrukare. Stud.-ex. 37; med.-fil. ex. 40; med. kand. 49; med. lic. 54; kir. mag. 55; med. doktor 55. Stadsläkare i Söderköping 55, i Linköping 55; tillika andre bat.-läkare vid Andra lifgr.-reg. 58; förste bat.-läkare 61. D. på Ekkällan vid Linköping 1872 136.

Skicklig läkare, god medborgare, exemplarisk människa.

5402. Vilhelm Napoleon Regnér. F. i Sthlm 1817 191; fad. prot.-sekreterare [4134]. Furir vid Västm. reg.; und.-löjtn. 39; löjtn. vid reg. 46; i armén 47; prem.-löjtnant vid 1:a jägarekåren af danska armén under kriget 48; afsk. D. i Sthlm 1849 1510.

5403. Carl Otto Helsingius. F. i Hattula, Finland, 1818 203; fad. Carl Johan, öfverkommissarie. Stud. i Helsingfors. Ämbetsman i Finland, slutl. landskamrer i Kuopio län 69; afsk. 84; tit. kammarråd. D. 1899.

5404. Henrik Christian Vilhelm Vessén. F. tv. i Kärna 1815 297, fad. komminister [4136]. Stud.-ex. 36. Furir vid Första lifgr.-reg. 34; underlöjtn. vid Närikes reg. 38; löjtn. 44; kapten vid reg. 54, i armén fr. 75 till sin död. Sjuklig o. vårdad å Stockholms sjukhem under senare åren. D. där 1900 1010.

[ 465 ]5405. Ivar Johan Fredrik Hagberg. F. i Gamleby 1815 1; fad. prost där, sed. i Hacksta, Upps. stift. Stud.-ex. 36. Telegr.-assistent i Askersund 57, sed. i Malmö; telegrafkommissarie där 69; afsk. 84 o. bosatt i Sthlm. D. där 1898 195.

H. emigrerade till Amerika på 1840-talet och uppehöll sig där flere år. — Efterlemnade ett aktadt minne som tjänsteman och människa.

5406. Vilhelm Maurits von Post. F. i Skedevi 1818 14; fad. major. Stud.-ex. 36. Furir vid Första lifgr.-reg. 35; underlöjtn. vid Söderm. reg. 37; löjtn. 42; kapten 55; afsk. 69; major i armén 69; afsk. 77. Bosatt på Skenäs, Söderm. län, fr. 76. Meteorolog.

5407. Otto Baltsar Faberz. F. i Målilla 1814 48; fad. kyrkoherde [4192]. Prv. 38; fil. kand. 42; fil. doktor 42. V. rektor i Skeninge 48; komminister där 57. D. 1861 74.

5408. Axel Kuhlers. F. i Vånga 1811 49; fad. kyrkoherde [3808]. Stud.-ex. 36; kameralex. 42. E. o. landskontorist i Österg. län; tf. kronofogde, senast i Hammarkind o. Skärkind 49—53. D. på 1850-talet.

5409. Johan Jakob Björklund. F. i Skeninge 1817 410; fad. prost [4244]. Fil. kand. 46; fil. doktor 48. Tidningsman; medgrundare o. medredaktör af »Studentbladet» i Upps. 45—46; medarb. i »Post- o. Inrikes tidningar» o. »Stockholms Aftonpost» 48—50, i »Svenska tidningen» 51-56. Litteratör vid Kgl. teatern 52—56. E. o. kanslist i Gen.-tullstyrelsen 55; sekreterare i Västra tulldistr. 56; kontrollör vid Göteborgs tullkammare 64; afsk. 92. Tf. 59, ord. sekreterare vid Direktionen öfver Göteborgs hamn- o. älfarbeten 76; afsk. 92. D. i Alingsås 1898 277.

B. var lärjunge af Atterbom och Palmblad, hvilka på honom utöfvade ett afgjordt inflytande i ästetiskt och politiskt hänseende. Som medarbetare i »Post- och Inrikes tidningar» förestod han afdelningen för litteratur och teater och var anstäld i »Svenska tidningen» som dess litteräre redaktör. I Göteborg egnade han sitt varmaste intresse åt Vetenskaps- och Vitterhetssamhället, hvars sekreterare han var under en lång följd af år, och gjorde sig där mycket bemärkt genom de formfulländade minnestal, hvarmed han illustrerade samhällets årshögtider. Författade äfven en mängd andra minnestal samt poem och litteraturhistoriska uppsatser af högt värde.

5410. Hjalmar August Abelin. F. i Linköping 1817 225; fad. Zakarias, borgmästare. Med-fil. ex. 38; med. kand. 44; med. lic. 46; med. doktor 46; kir. mag. 47. Tf. 48, ord. öfverläkare vid Allm. barnhuset i Sthlm 56; afsk. 83; professor vid Karol. instit. 58; afsk. 82. D. i Sthlm 1893 139.

Sällan har väl någon varit så danad som A. för att lyckligt fylla läkarekonstens svåra uppgifter. Hans säkra och lugna uppträdande vid sjuksängen, paradt med vänligt deltagande, ingaf ett orubbligt förtroende, och han hade en beundransvärd förmåga att handskas med späda barn. Som öfverläkare vid Allmänna barnhuset genomförde han ej blott en tidsenlig organisation af denna anstalt utan äfven en mängd förbättringar i barnens vård. Genom sina talrika, högst värdefulla skrifter i pädiatriska ämnen utöfvade han likaledes en synnerligen välsignelsebringande verksamhet. Han egde ock en ovanlig läraretalang; hans kliniska föreläsningar berömmas såsom praktiskt anordnade och utomordentligt lärorika. Till sitt yttre var A. en imponerande personlighet med vackra, regelbundna anletsdrag, vänlig blick och välljudande stämma. Hade ett för humor öppet sinne och tyckte om ett gladt skämt; tillhörde under studenttiden Juvenalerna och var en utmärkt bassångare. — Stiftare af ett stipendium för studerande vid Karolinska institutet. Efter Hygiea (O. Medin).

5411. Frans August Kalén. f. i Kumla 1818 281; fad. prost [4247]. Fil. kand. 43; fil. doktor 45; med. kand. 47; med. lic. 50; kir. mag. 51; med. doktor 57. Aman. o. underkirurg vid Seraf.-lasar. i Sthlm 50—52; grufläkare i Sala 52; utn. öfverläkare vid Allm. o. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 57 [ 466 ](tilltr. ej); intendent vid Lunds brunn, Skarab. län, 57—66; lasarettsläkare i Sala 67; tillika järnv.-läkare 71. Kommunalman. D. vid Heby järnv.-station. Västm. län, 1884 224.

K. var en framstående och högt värderad läkare med stor praktik. En hans ämbetsbroder. som också var en skicklig läkare, brukade säga: »Kalén är så god som någon professor.» Mycket använd i kommunala värf, därvid hans omfattande bildning och lefvande intresse för allmänna ärenden gjorde sig i hög grad gällande. En redbar och flärdfri personlighet.

5412. Carl Philip Linde. F. i Skällvik 1816 139; fad. kyrkoherde [3864]. Prv. 40. Kommin. i Skällvik o. S:t Anna 55; kyrkoherde i Jonsbärg 66, i Gammalkil 74; kontr.-prost 78. D. 1882 202.

L. hade ej ringa poetisk anläggning samt åtnjöt godt anseende som prädikant. Därtill kom en ganska stor praktisk duglighet, särskildt ett starkt ordnings- och skönhetssinne, som satte sin prägel på allt hans görande och icke minst afspeglade sig i hans egen prydliga och behagliga, lika mycket af värdighet och allvar som af förbindlig vänlighet utmärkta personlighet. Sthr.

5413. Detlof Odelstjerna. F. i Risinge 1817 193; fad. bärgmästare. Underkonduktör vid Ingeniörkåren 38; afsk. 39: sergeant vid Vendes art.-reg. 40; afsk. 41; sergeant vid Göta art.-reg. 42; underlöjtn. 42; löjtn. 49; kapten 57: afsk. 70; major i armén 70. Lärare vid Chalmers tekn. läroanstalt i Göteborg 54; lektor 62; afsk. 77. D. i Göteborg 1892 58.

5414. Lars Johan Lönnberg. F. i Frödinge 1816 113; fad. Lars Græglund, arrendator. Hofr.-ex. 38; kameralex. 38. V. hhöfd.; kämn.-notarie i Linköping 41; rådman 50. Egare af Ringstad i östra Eneby o. Grimstad i Kvillinge 70; gårdsegare i Linköping. Riksdagsman i Andra kammaren för Linköping 70-73. D. där 1889 184.

Begåfvad med ett skarpt och redigt hufvud, goda insikter och stor arbetsförmåga. var L. under en lång följd af år mycket anlitad både i juridiska värf som sakförare och med en mängd ekonomiska uppdrag såsom boutredningar m. m , hvilket allt af honom med skicklighet och ordning utfördes.

5415. Johan Albert Hedenström. F. i Örebro 1815 1511: fad. Johan, prov.-läkare. Med.-fil. ex. 39; med. kand. 43; med. lic. 45; med. doktor 45; kir. mag. 46. Provinsialläkare i Torp, V.-norrl. län, 47, i Järfsö, Gefleb. län, 49. D. där 1868 1512.

5416. Carl Mattias Adolf Stenhammar. F. i Törnevalla 1818 113; fad prost [4150]. D. som stud. i Häradshammar 1841 246.

5417. Nils Axel Gustafsson Bennich [adl. 1864 m. bibeh. namn]. F. i Tjärstad 1817 3110; fad. major. Hofr.-ex. 38. Kanslist i Riksdagens bevilln.-utskott 40; notarie 43; sekreterare 44—60. Kopist i Svea hofr. 40; afsk. 46. V. auditör i Andra lifgardet 43-45; notarie i Krigshofr. 44; krigsfiskal 46; afsk. 60. Brottm.-notarie vid Sthlms kämn.-rätts 3.e afd. 48; stadsnotarie, sed. brottm.-notarie, vid Sthlms rådsturätt 49; notarie i handels- o. ekon.-kolleg. 57. Landshöfding i Jämtl. län 60; generaldirektör o. chef för Gen.-tullstyrelsen 65; afsk. 88. Riksdagsman i Första kammaren för Jämtl. län 66-84, för Kalmar läns norra del 84—93. Bosatt i Sthlm.

5418. Carl Edvard Carleson. F. i Långbro, Örebro län, 1815 1212; fad. major. Hofr.-ex. 38. Kanslist i Styrelsen öfver rikets fängelser 45. D. i Sthlm 1846 96.

5419. Bror Uno Polykron Normelli. F. i Ekeby 1816 172; fad. kyrkoherde [4171]. Kameralex. 37. Länsbokhållare i Sthlms län 45; landskamrer 49; afsk. 72 D. i Falun 1875 236.

[ 467 ]5420. Anders Daniel Borg. F. i Hök 1815 152; fad. Magnus Härborg, hemmansegare. Stud.-ex. 36. Prv. 39. Andre kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 55; komminister i Hof o. Appuna 58. D. 1873 202.

5421. Johan Vilhelm Lundberg. F. i Linköping 1816 88; fad. sämskmakare.

Om honom står antecknadt ordet »exsul.» Matr.

5422. Johan Peter Gerdeman. F. i Ukna 1812 292; fad. hemmansegare. Kameralex. 46. Landtbrukare; lärare vid Hillska skolan å Barnängen vid Sthlm en kort tid.

5423. Claës Johan Vahlberg. F. i Linköping 1811 196; fad. Peter, gördelmakare. Stud. i Lund 31; hofr.-ex. i Upps 37. Stadsfiskal i Västervik 43; rådman 60. Bärgsfogde i Kalmar län 47; afsk. 54. D. i Västervik 1864 31.

5424. Reinhold August Vessén. F. i Norrköping 1810 213; fad. klädesfabrikör [4451]. Godsegare o. landtbrukare å Rönnäs i Asby fr. 37.

5425. Carl Petter August Hadorph. F. i Ingatorp 1816 47; fad. komminister [3966]. Underlöjtn. vid Kalmar reg. 38; löjtn. 48; afsk. m. tit. kapten 55. Landtbrukare på Broby i Uppl. D. där 1874 2912.

5426. Johan Magnus Finell. F. i Ringarum 1814 258; fad. Pål Månsson Finér, hemmansegare. Handlande i Luleå; delegare i sågverk o. skeppsvarf. D. i Luleå 1889 277.

5427. Carl Oskar Cederbaum. F. i Döderhult, Kalmar län, 1819 910; fad. brukspatron. Underlöjtnant vid Smålands husarreg. 40, i armén 42. D. i Jönköping 1849 106.