Östgötars minne/1841

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1840
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1841
1842  →


[ 485 ]

1841.

5574. Nils Claës Nilsson. F. i Sthlm 1820 201; fad. Nils Adolf N., öfverste. Fil. kand. 51; fil. doktor 54. Kollega vid Katarina läroverk i Sthlm 58; afsk. 89. D. i Sthlm 1900 63.

N. var i flere hänseenden ett original, men af allra bästa slaget. Hans oföränderligt glada lynne och högljudda munterhet förskaffade honom det populära binamnet »Skratt-Nisse,» och det sades, att han skrattat i hela sitt lif utom en kort tid, som följde närmast efter fastmöns död. Sina lärjungar behandlade han med ungdomlig godlynthet och en ovanligt frisk humor, hvarigenom han vann deras oinskränkta förtroende och tillgifvenhet. Öppen, flärdfri, anspråkslös och välvillig mot alla, egde han en mvcket stor vänkrets.

5575. Sten Albin Cullberg. F. i Loftahammar 1824 205; fad. Carl Sigurd [ 486 ]öfverinspektor. Stud. i Lund 42. Furir vid Andra lifgr.-reg. 41; underlöjtnant vid Jämtl. fältj.-reg. 46; afsk. 48. Godsegare o. landtbrukare å Nartorp i Skällvik; tillika disponent o. delegare i Nartorps grufvor; egare af Emtöholm i Ringarum till 79; delegare i Borrums egendom i Borrum till 77, i Hösterum i Mogata till 88. Bosatt numera i Norrköping.

5576. Carl Johan Jakob Keyser. F. i Slaka 1821 57; fad. Jakob, brukspatron. Fil. kand. 48; fil. doktor 48. Docent i Upps. 51; tillika lärare vid Ultuna landtbr.-institut 51; lärare vid Tekn. elem.-skolan i Norrköping 57; lektor där 77; afsk. 88. Agrikulturkemist i Österg. län 58. Författare i kemi. D. i Norrköping 1895 74.

K. gjorde sig ett namn som vetenskapsman; blef i följd af sin skicklighet uppförd på förslag så väl till agrikulturkemistbefattningen vid Landtbruksakademien som till professur vid Tekniska högskolan. Utmärkte sig äfven genom framstående lärareduglighet och var för Norrköpings tekniska skola »en heder och en pelare.» Anspråkslös, gladlynt och språksam, var han, särskildt inom den trängre vänskapskretsen, gärna sedd och mycket uppburen.

5577. Anders Frödell. F. i Frödinge 1817 254; fad. Per Johan Fröberg, bonde. Stud. i Lund 37; dim.-ex. i Upps. 41; prv. 42. S. m. adjunkt, anst. i Mörlunda 42. D. där 1845 224.

Var ej känd för ordentlighet; kom i dåligt sällskap, men glädjen ibland de glada drvckeskamraterna blef ej lång. S.

5578. Carl Ludvig Hammarstedt. F. i Norrköping 1822 1610; fad. Israël Richard, färgare. Med.-fil. ex. 46; med. kand. 52; med. lic. 55; kir. mag. 57. Stadsläkare i Varbärg 57. D. där 1861 72.

H. var en anspråkslös man, som vann hjärtan hvarhälst hans tjänsteplikt kallade honom. Han led med de lidande, och därför blef hans hjälp dubbelt dyrbar. I armodets hem var han ej blott läkaren utan den tröstande och hjälpande vännen.

5579. Per David Malmqvist. F. i Risinge 1823 139; fad. David, inspektor. Fil. kand. 49; utex. fr. Falu bärgsskola 51. Stipendiat å Järnkontorets stat 52; tf. öfvermasmästare i Norra distr. (Gefle) 54; tf. direktör å Järnkontorets metallurg. stat 56—58. Föreståndare o. kemist vid Åtvidabärgs kopparverk 58; tit. direktör. D. i Linköping 1886 712.

M. utöfvade på sin plats en synnerligen gagnande verksamhet. »Rikt utrustad ej blott på hufvudets utan fast mera på hjärtats vägnar;» anspråkslös, vänsäll. — Stiftade Åtvids hushållsförenings sjuk- och begrafningshjälpskassa 1874.

5580. Claes Albert Lindhagen. F. i Askeby 1823 257; fad. komminister [4454]. Fil. kand. 47; fil. doktor 48; hofr.-ex. 49. V. notarie i Svea hofr. 51; v. hhöfd. 53; fiskal 56; assessor 60; rev.-sekreterare 63; exped.-chef i Civildep. 64—66; just.-ombudsmanssuppleant 67; byråchef i Just.-dep. 69; led. af Lagbyrån 71; justitieråd 74; afsk. 86. Inspektor för Sthlms högskola fr. dess början 78. Riksdagsman för Sthlms stad i Andra kammaren 69, i Första kammaren fr. 83; kommunalman. D. i Sthlm 1887 2110.

L. arbetade rastlöst och fruktbringande icke blott inom lagskipningens och lagstiftningens områden utan må hända ännu mera inflytelserikt och nitiskt i Stockholms kommuns tjänst. Alltifrån det nya kommunalskickets införande år 1863 till sin död tillhörde han stadsfullmäktige, såsom deras vice ordförande från 1879, och kan sägas under denna tid varit själen i hufvudstadens styrelse. Frukterna af hans verksamhet framträda i den kraftiga utveckling, staden dä och sedermera ernått. L. uppgjorde planen till de storartade regleringarna, hvilka han, dock ej utan motstånd, lyckades med sin ihärdighet och okufliga energi genomdrifva; han arbetade mer än de fleste för sundhetsvårdens och kommunikationernas förbättrande samt för undervisningens ordnande; var ock en af de mest verksamme för upprättandet af Stockholms högskola. Som talare och debattör var han liflig, skarp och kvick: hans hänförelse smittade, och han gjorde ett sympatiskt intryck äfven på sina motståndare. Till ett erkännande af [ 487 ]hans oegennyttiga och uppoffrande verksamhet för kommunens bästa reste Stockholms stad år 1891 en minnesvård på hans graf.

5581. Harald Viktor Abelin. F. i Linköping 1823 193; fad. Zakarias, borgmästare. Kameralex. 43; hofr.-ex. 43. V. notarie i Svea hofr. 47; v. hhöfd. 30; kopist i Just.-rev.-exped. 53; landssekreterare i Blekinge län 55. D. i Karlskrona 1874 153.

5582. Karl Gerhard Metzén. F. i Kimstad 1824 249; fad. Gustaf Adolf, landtbrukare. Fil. kand. 49. Tf. 58, ord. kopist i Eckl.-departementet 62; prot.-sekreterare i K. M. kansli 66, i dep. 69; kansliråd o. byråchef 78; afsk. 89. Sekreterare vid Veterinärinstit. 61; afsk. 70. Bosatt i Linköping 89. D. där 1900 234.

Duglig, kunskapsrik och plikttrogen, var M. en framstående ämbetsman, som af öfver- och underordnade skattades särdeles högt. På 1860-talet förestod han en i Ecklesiastikdepartementet inrättad extra afdelning för behandling af frågor rörande prästerskapets löneregleringar, och äro samtliga nu gällande kgl. resolutioner i detta ämne af honom uppsatta. Den noggrannhet och omsorg han därvid lade i dagen förskaffade honom äfven ampla erkännanden af departementets chefer. Förestod sedermera den byrå, som hade att handlägga kyrkoärenden. Var ock i många år kanslist vid K. M:s orden, då han med sin prydliga handstil hade uppdrag att utskrifva ordensbrefven. Till sin natur var M. anspråkslös, okonstlad och försynt, och hans vänliga, blida sinnelag gjorde honom omtyckt af alla, ej minst inom de ordenssamfund eller sällskap, som han tillhörde och där han var en mycket framskjuten medlem.

5583. Carl Fredrik Åderman. F. i Norrköping 1823 182; fad. handlande. Kameralex. Bokhållare i Östgöta hypoteksförening i Linköping 48; kamrer i Mälareprov:s hypot-förening i Sthlm 56; afsk. 66; bosatt i Göteborg fr. 76; anst. å grosshandelskontor där.

5584. Erik Magnus Andersson. F. i Locknevi 1821 211; fad. bonde. Kameralex. 42; hofr.-ex. 43. E. o. notarie i Svea hofr. 44; v. häradshöfding; tf. domhafvande i Tjust (56). Godsegare å Borringe i Älfvestad 69; verkst. direktör vid Kalmar ensk. banks afd.-kontor i Gamleby. D. där 1888 3010.

5585. Carl Frans Oskar Gillqvist. F. i Norrköping 1823 410; fad. Anders, skomak.-ålderman. Kameralex. 50. E. o. kammarskrifvare i Gen.-tullstyrelsen m. fl. ämb.-verk 50. Anst. å Beckmans advokatkontor i Sthlm 55—65; advokat o. inkasserare där 65.

5586. Israël Abrahamsson. F. i Linköping 1822 108; fad. prost [4221]. Stud.-ex. 42; stud. i Lund 44; hofr.-ex. E. o. notarie i Göta hofr. Landtbrukare å Hästholmen i Västra Tollstad till 66; sed. bosatt i Linköping. D. där 1876 1711.

5587. Mattias Carl Christofer Liebman. F. i Sthlm 1823 171; fad. Christian Mattias, apotekare, tit. assessor, i Linköping. Stud. i Lund 42—43. Furir vid Föfsta lifgr.-reg.; underlöjtnant vid Jämtl. fältj.-reg. 46, i armén 47; afsk. 48. D. i Jönköping 1877 282.

Förföll genom dryckenskap och dog på fattighus.

5588. Erik Gustaf Fredrik Acharius. F. i Torö, Sthlms län. 1819 2512; fad. lasar.-läkare [4318]. Furir vid Söderm. reg. 41; fanjunkare; underlöjtn. vid Jämtl. fältj.-reg. 44, vid V.-norrl. bev.-bataljon 54; löjtn. 55; kapten 68; afsk. 71. Tf. telegrafkommissarie vid Furusund 66—83; tillika tf. befälhafvare vid optiska telegr.-stat. där 66—71. D. i Öfver-Järfva, Sthlms län, 1888 193.

A. deltog med utmärkelse i dansk-tyska kriget 1848.

5589. Anders Johan Lindeman. F. i Kisa 1817 77; fad. Anders Andersson, [ 488 ]bonde. Stud. i Lund 38; dim.-ex. i Upps. 41; prv. 42. Komminister i Vadstena, S:t Per o. Strå 56; tj:ledig fr. 85. D. 1896 1312.

5590. Vilhelm Magnus Edvard Schultz. F. i Vimmerby 1824 1912; fad. Lorents Magnus, sadelmakare. Dim.-ex. 48; fil. kand. 48; fil. doktor 48; prv. 57. Kollega i Eksjö 52; rektor 57; afsk. 96. Läroboksförfattare. Bosatt fortfarande i Eksjö.

5591. Lars August Vadner. F. i Vadstena 1823 228; fad. Maximus Stefansson, arbetskarl (polack, krigsfånge (K)). Fil. kand. 47; fil. doktor 48. Kollega vid Katarina läroverk i Sthlm 54; tf. rektor där 56—62; tf. 69, ord. rektor vid Hedvig Eleonora, sed. Östermalms, läroverk 71. D. i Sthlm 1888 1310.

V. var en skicklig och nitisk lärare samt visste att genom sitt allvarliga och humana väsen i hög grad tillvinna sig aktning och tillgifvenhet. Utgaf åtskilliga kartarbeten, hufvudsakligen för skolans behof.

5592. Frans Napoleon Andersson. F. i Säby 1823 194; fad. Peter Magnus A., kronolänsman. Stud.-ex. 44; dim.-ex. 47; prv. 48. Ilosp.- o. lasar.-präd. i Linköping 55; tillika fångpräd. 58; föreståndare o. förste lärare vid Linköpings folksk.-semin. 62; kyrkoherde i Slaka 62. Egare af Väsby i Horn 61. D. 1888 1111.

A., »utrustad med godt hufvud och i öfrigt rätt stor begåfning, säges ofta hafva beklagat sig däröfver, att han af pietet för sina föräldrar valt en lefnadsbana, till hvilken ej hans håg stod. Ej underligt då, att han ej tog sitt dyra ämbetes plikter med allvar.» Var en förmögen man. Sbg.

5593. Frans Fredrik Mæchel. F. i Västervik 1823 117; fad. Carl Gustaf Didrik, grosshandlare o. fabrikör. Stud.-ex. 42; prl.-ex. 45; kameralex. 46; hofr.-ex. 48. V. hhöfd. 52; länsnotarie Värml. län 53; afsk. 61; auditör vid Värml. reg. 56; afsk. 64; ombudsman i Värmlands hypoteksförening 61; afsk. 90. Styrelseled. vid Riksbankens afd.-kontor i Karlstad fr. 99. Riksdagsman i Andra kammaren för Karlstad o. Filipstad 73—75; ordf. i Värml. läns landsting; kommunalman.

5594. Carl Rikard Svensson. F. i Ukna 1822 46; fad. kronolänsman. Kronolänsman i Norra Tjusts distr. 46; afsk. 88. D. på Nelhammar i Ukna 1894 59.

S. efterträdde som kronolänsman sin fader och efterträddes af sin son. Under sin långa tjänstetid tillvann han sig i hög grad allmänhetens förtroende och bevågenhet utan att därför i ringaste mån åsidosätta hvad god ordning, lagar och förordningar kräfva.

5595. Nils Hedblom. F. i Ödeshög 1818 177; fad. Jonas Larsson, torpare. Stud. i Lund 39; prv. 43. Komminister i Herrestad o. Källstad 55; tf. präd. vid Borghamns kronoarb.-station 60—70. D. 1889 -2812.

H. var en plikttrogen man i sitt ämbete samt allmänt aktad. För att på den lilla komministraturen kunna uppehålla sig och en talrik familj nödgades han egna sig åt enskild undervisning och ansågs som en skicklig lärare. Själf studerade han flitigt och var en kunnig man, men tog likväl aldrig pastoralexamen. Sbg.