Östgötars minne/1811

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1810
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1811
1812  →


[ 363 ]

1811.

4443. Carl Johan Key. F. i Edshult 1795 231; fad. ryttmästare [3215]. Fänrik vid Kalmar reg. 1814; löjtn. 21; kapten 33; afsk. 44. Godsegare å Edshults sätesgård i Edshult 14—69 samt egare af Fagerhult, Jönk. län, 31— 69 o. Kidanäs i Edshult 36. D. i Jönköping 1875 233.

Bivistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 14 samt deltog i slagen vid Gross-Beeren, Dennewitz o. Leipzig äfvensom i belägringen af Glückstadt. — Skänkte 1869 genom gåfvobref större delen af sina egendomar till barnen.

4444. Nils Gustaf Segerstedt. F. i Vist 1791 234; fad. prost. Auskult. i Svea hofr. 1812. Landtmät.-ex. 13; ingeniör vid Gen.-landtmät.-kontoret 15; v. landtmät.-fiskal 16; tf. 20, ord. landtmäterifiskal 27; tillika syssloman vid Sthlms norra arbetshus 31. D. i Sthlm 1837 171.

4445. Johan Teofil Nathorst. F. i Flisby 1794 193; fad. Johan Teofil, assessor o. reg.-läkare. Kansliex. 13. Kopist i Riksarkivet 16; afsk. 19. Godsegare o. landtbrukare å Näs i Adelöf; tillika föreståndare för statsschäferiet 23 o. för fårherdeskolan där 31; direktör vid Väderbrunns landtbr.- skola, Söderm. län, 41—48; sekreterare vid Landtbr.-akad. 41; afsk. 61; tillika sekreterare i Stamholländeristyrelsen 48. D. i Sthlm 1862 29.

N. hade mycket godt hufvud och stor humanistisk bildning. Gjorde sig högt förtjent om svenska jordbruket och dess binäringar, synnerligast fårskötseln, hvarom han utgaf flere skrifter. Få torde haft ordet så i sin makt som han, vare sig det gälde att muntligen eller skriftligen behandla något till landthushållningen hörande ämne. Var nära lierad med fosforisterna. På hans poetiska sinne utöfvade dessa en kraftig inverkan, och hans studier togo däraf en vitter riktning. Under de 20 år han fungerade som sekreterare i Landtbruksakademien var han »själen i akademien och den lyckosamma medlaren mellan de stridiga partierna inom hennes sköte.» N. fbok; Hbg m. fl.

4446. Gustaf Fredrik Braunerhjelm. F. i Edebo, Sthlms län, 1797 84; fad. kammarherre. Fänrik vid Andra lifgardet 1815. D. i Sthlm 1817 147.

4447. Ferdinand Braunerhjelm, frih. [1860]. F. i Edebo, Sthlms län, 1799 13; fad. kammarherre. Sergeant vid Andra lifgardet 1816; fänrik 16; löjtn. 19; kapten 28; major i armén 41; afsk. 48. Chef för Stuteriöfverstyrelsen 47; afsk. 58; tf. chef för Stamholländeristyrelsen 47—58. Kammarh. hos Kron[ 364 ]prinsen 34; hofstallm. 37; förste hofstallmästare o. chef för hofstallet 44; öfverhofstallmästare 56; afsk. 59. Egare af Haga o. Vappa, Upps. län, Lagnö, Söderm. län, o. hus i Sthlm; delegare i Säby i Vist 67. D. i Sthlm 1870 22.

4448. Olof Fredrik Lindahl. F. 1793 85; fad direktör i Norrköping [3317]. Fänrik vid Lifgr.-reg:s rotehållsdivision, sed. Första lifgr.-reg., 1815; löjtn. 26; afsk. m. tit. kapten 32. D. i kolera i Norrköping 1853 29.

4449. Frans Gustaf Vesterdahl. F. i Uppsala 1796 66; fad. akad.-ränt- mästare [2858]. E. o. tj:man i Riksbanken 1813; kontorsskrifvare 17; älste kanslist 25; bokhållare 31; afsk. 36. D. i Sthlm 1846 241.

4450. Johan Samuel Palmær. F. i Frinnaryd 1792 121; fad. prost [3673]. Fänrik vid Lifgr.-reg. rusthållsdivision, sed. Andra lifgr.-reg., 1812; löjtn. 21; kapten 31; major 53; afsk. 55. Postmästare i Eksjö 55; tillika tullkammarföreståndare 56. D. i Eksjö 1862 297.

4451. Johan Erik Vessén. F. i Västervik 1780 25; fad. rådman [3132]. Stud. i Åbo 1801; fil. mag. 10. Handlande i Norrköping 12; klädesfabrikör dår. D. i Norrköping 1817 281.

4452. Lars Ekstrand [Ennes]. F. i Västra Eneby 1790 2212; fad. bonde. Sinnesrubbad 1812. D., drunkn. i Mälaren, som stud. 1813.

4453. Nils Fredrik Aurelius. F. i Örtomta 1794 224; fad. prost [3528]. Fil. kand. 1818; fil. doktor 18; prv. 25. Apologist i Linköping 19; kollega 24; kyrkoherde i Gamleby 29; prost 37. D. 1857 94.

4454. Carl Israël Lindhagen. F. i S:t Lars 1789 213; fad. kyrkoherde [3373]. Prv. 1812. Komminister i Askeby 19, i Skeppsås o. Älfvestad 27. D. 1839 2811.

4455. Erik Gustaf Callerström. F. i Målilla 1792 165; fad. Erik, reg.-skrifvare. Fil. doktor 1821; prv. 37. Kollega i Vimmerby 23, i Norrköping 26; rektor 37. D. i Sthlm 1843 57.

»Ingen egde renare och innerligare håg än han att arbeta för ungdomens förkofring i studier, ingen bättre vilja att gå den tillhanda, ingen hjärtligare glädje, då han varsnade en yngling med flit och goda anlag.»

4456. Claës Fredrik Verner Malmström. F. 1792 10; fad. organist i Östra Harg. D. som stud. där 1814 296.

Sökte bli musikdirektör i Linköping 1813.

4457. Daniel Calén. F. i Kettilstad 1791 122; fad. prost [3424]. Landtbrukare å Bankestatorp i Hägerstad. D. där 1833 24.

4458. Göran Gideon Calén. F. i Kettilstad 1792 318; fad. prost [3424]. Prv. 1815. Komminister i Pelarne 24, i Landeryd 28, i Slaka 43. D. 1861 202.

Bivistade som beväringsunderofficer fälttåget i Norge 1814.

4459. Carl Johan Een. F. i Bollnäs, Gefleb. län, 1792 1211; fad. prost [3316]. Prv. 1816; fil. kand. 17; fil. doktor 18. E. o. bat.-präd. vid Jönk. reg. 17; adjunkt vid Karlbärgs krigsakademi o. kommin. i Solna 22; lektor o. slottspastor å Karlbärg samt kyrkoherde i Solna 24; kyrkoherde i Herrestad och Källstad 32. D. 1842 285.

4460. Nils Fredrik Gladhelm. F. i Vånga 1787 199; fad. Anton Gladhem, inspektor. Prv. 1814; stud. i Lund 16. Brukspräd. vid Brusaholm i Ingatorp [ 365 ]14; tillika e. o. präd. vid Smål. inf.-bataljon 15; kyrkoherde i Marbäck 19; kontr.-prost 39. D. 1855 1211.

4461. Johan Axel Petersson. F. i Pelarne 1793 2010; fad. kyrkoherde [3285]. Stud. i Lund 1816; filol. kand. 17; prv. 17. Komminister i Pelarne 29, i Gammalkil 30. D. 1859 291.

4462. Daniel Johan Vallman. F. i Fornåsa 1793. 21; fad. kyrkoherde. Landtbrukare i Fornåsa. D. där 1829 21.

4463. Jonas Håkansson. F. i Kristbärg 1786 264; fad. Håkan Jonsson, bonde. Prv. 1813. Komminister i Rumskulla o. Häsleby 34. D. 1835 1412.

4464. Anders Peter Kurman. F. i Härbärga 1791 23; fad. Olof Jönsson, bonde. Prv. 1814. Komminister i Normlösa o. Härbärga 26. D. 1837 1011.

Antog namnet Kurman efter sin moder, Kristina Curman från Tuna i Nykil.

4465. Markus Rikard Liedgren. F. 1792 49; fad. sekreterare i Ask. Fänrik vid Första lifgr.-reg.; löjtn.; kapten 35; afsk. 44. D. i Skeninge 1871 182.

4466 Nils Rybæck [Bæckry]. F. i Rystad 1791 128; fad. Magnus R., klarinettblåsare. Prv. 1815. Kommin. i Nykil 30, Rinna 31; kyrkoherde i Ulrika 40; prost 53. D. 1858 22.

4467. Johan Vestman. F. i Lommaryd 1788 303; fad. Johan V., bonde. Prv. 1812. Komminister i Lommaryd a Bälaryd 29. D. 1876 175.

4468. Svante Gustaf Vænerberg. F. i Linköping 1790 1012; fad. prost [3303]. Fil. kand. 1817; fil. doktor 18; prv. 18. Brukspräd. vid Finspång 18; reg.-pastor vid Uppl. reg. 19; kyrkoherde i Rogslösa o. Väfversunda 28; prost 44. D. 1857 65.

Var en mycket musikalisk man och blef ledamot af Musikaliska akademien 1840.

4469. Johan Hedenborg. F. i Heda 1787 2110; fad. lifgrenadier. Med.-fil. ex. 1820; kir. mag. 1821; med. kand. 22; med. lic. 22; med. doktor 22. Grundare o. föreståndare för brunnsinrättn. i Sthlm 23; läkare vid svensk-norska beskickningen i Konstantinopel 25—30; tit. professor 34; konsulatsekreterare i Alexandria 37; svensk-norsk konsul på Rhodos 61—63. Forskningsresande; etnografisk författare. D. i Florens 1865 218.

H. gjorde under åren 1830—37 vidsträckta resor i Asien och Afrika, till dess han i början af 1840-talet bosatte sig på Rhodos. De stora och värderika samlingar, så väl naturhistoriska som etnologiska, han tid efter annan hemskickade, ha förlänat våra muséer en rikedom och fullständighet i flere riktningar, som för alltid skall göra hans namn minnesvärdt och fosterlandet heder. Af hans litterära arbeten märkas de stora verken »Turkiska nationens seder, bruk och klädedrägter» samt »Resa i Egypten och det inre Afrika åren 1834 och 1835.» Hans historia Öfver Rhodos föreligger färdig i manuskript. Se vidare Biogr. lex.; N. fbok; Hbg.

4470. Samuel Gustaf Örtengren. F. i Linköping 1792 158; fad. Samuel, bryggare. Prv. 1815. E. o. bat.-präd. vid Kalmar reg. 18; slottspräd. i Linköping 23; tillika hosp.-präd. 23 o. subkantor vid skolan; domk.-kommin. i Linköping 33; kyrkoherde i Askeby 34, i Horn o. Hycklinge 40; prost 53. D. 1864 41.

Bivistade som beväringsunderofficer fälttåget i Norge 1814 och blef därunder fältväbel. — Hade goda prädikogåfvor; gjorde sig som slottsprädikant bemärkt genom sitt ofta goda sätt att bereda dödsfångar. Träffades i Horn 1850 af den olyckan att genom vådeld förlora bl. a. kyrkoböckerna och alla de prädikningar, som han under sin kraftfullare ålder utarbetat, och vållade honom denna förlust stora olägenheter. Pti.

4471. Johan Fredrik Björkström. F. i Ljung 1794 22; fad. Benedictus, inspektor. [ 366 ]Notarie vid Skeninge rådsturätt; afskedad. Landtbrukare. D. i Järstads kommin.-gård 1851 271.

4472. Carl Fredrik Jakalin. F. 1791 211; fad. landsgevaldiger i Linköping. Landskanslist i Österg. län 1814; afsk. D. i Linköping 1845 273.

4473. Johan Schermanson. F. i Östra Eneby 1789 1611; fad. Johan Scherman, trådgårdsmästare. Prv. 1812. Komminister i Björkebärg o. Ledbärg 23. D. 1830 311.

4474. Samuel Lindegren. F. i Fornåsa 1791 186; fad. Jonas, kronolänsman. Prv. 1814. Kommin. i Västra Eneby o. Kisa 22; kyrkoherde i Sund 42. D. 1862 256.

4475. Sven Daniel Moberg. F. i Västervik 1793 312; fad. handlande. »Test. till rättegångsverken» 1812. D. i Västervik 1825 102.

Innehade säkerligen ej någon allmän tjänst, enär han vid sin död kallas endast »herr.»

4476. Jakob Fredrik Arvedson. F. i Norrköping 1795 257; fad. rådman o. garfvare [3719]. Fil. kand. 1817; fil. doktor 18; prv. 24. Kollega i Norrköping 20; kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 30; kyrkoherde i Ringarum 39; prost 44. D. 1856 241.

Enkel och anspråkslös, i sin vandel exemplarisk; kunskapsrik, i ämbetet rättskaffens och oförtröttad; skicklig prädikant; skarp nykterhetsifrare.

4477. Axel Erik Åstrand. F. i Flisby 1796 107; fad. Carl, v. häradshöfding o. godsegare i Sund. Auskult. i Svea hofr. 1814; v. hhöfd. 20; e. o. notarie 22; v. notarie 23; kanslist 25; notarie 33; afsk. 46. Egare af Graby i Sund 52. D. i Norra Vi prgd 1862 73.

4478. Abraham Hvasser. F. i Sthlm 1792 111; fad. Carl Gustaf, postinspektor, tit. postdirektör, i Linköping. Hofr.-ex. 1815. V. hhöfd. 19; länsnotarie i österg. län. 21; afsk. 22; tit. häradshöfding 27; assessor i Svea hofr. 42; afsk. 44. D. i Linköping 1863 112.

Förordnades att biträda vid utarbetandet af förslag till nya författningar för postverket 1839.

4479. Anders Lorents Linck. F. i Vimmerby 1794 84; fad. Anders, handlande. Fil. doktor 1821; prakt. ex. 24. Skollärare vid Lagerfors, Skarab. län, 21; kollega i Västervik 24; rektor i Vimmerby 34; tj.ledig fr. 43. D. i Vimmerby 1845 69.

4480. David Pontin. F. i Hägerstad 1794 1310; fad. prost [2944]. Hofr.-ex. V. häradshöfding. Godsegare o. landtbrukare å Utdala i Oppeby 1813, Stjärnorp omkr. 50, Hagelstad i Skärkind till 56. D. å Utdala 1879 192.

4481. Lorents Fredrik Vestman. F. i Linköping 1795 42; fad. Erik Lorents, handlande. Stud. i Lund 1811, i Upps. 12, i Köpenhamn 18. Fil. kand. i Lund 20; fil. doktor 20. Docent i Lund 23; adjunkt 24; professor 28. Riksdagsman i Prästeståndet 34. D. i Lund 1861 410.

V. egde ett skarpt hufvud och djupa studier i sin vetenskap, filosofien, samt en ej vanlig skriftställareförmåga, som han dock mera sällan använde. Hans föreläsningar, hvilka utmärkte sig genom ett rent, ofta skönt språk, vitsordades såsom förträffliga. Hade mycket sinne för skön konst, synnerligast musiken, hvilken han såsom dilettant utöfvade. Var inspektor för Östgöta nation i Lund från 1831 till sin död. Se vidare Biogr. lex.