Östgötars minne/1807

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1806
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1807
1808  →


[ 350 ]

1807.

4314. Bengt Jakob Berger. F. i Allhelgona 1786 910; fad. Bengt Johansson B., komm.-landtmätare. Auskult. i Svea hofr. 1808; e. o. tj:man i Riksbanken 08; kontorsskrifvare 13; revisor 17; bokhållare 21; notarie 26; afsk. 35. D. i Sthlm 1867 216.

4315. Erik Aronsson. F. i Fornåsa 1782 236; fad. Aron Persson, bonde. Prv. 1808. Komminister i Norra Vi o. Tirserum 20, i Vårdsbärg 25; v. pastor 25. D. 1831 313.

4316. Ambrosius Ludvig Lindal. F. i Södra Vi 1787 24; fad. Jonas, v. kronofogde. Fil. doktor 1812; prv. 13. Hofprädikant 15; kyrkoherde i Vimmerby o. Pelarne 22, i Gammalkil 55; prost 26; kontr.-prost 42—57. Inspektor för Vimmerby läroverk 25—57. D. i Linköping 1872 201.

4317. Lars Hultman. F. i Västervik 1792 259; fad. brukspatron [3175]. Brukspatron o. delegare i Eds bruk i Västra Ed till 1820; egare af Långhagen vid o. hus i Västervik. D. där 1855 62.

4318. Lars Gustaf Acharius. F. i Vadstena 1789 2310; fad. Erik, prov.-läkare. Stud. i Lund 1812; med.-fil. ex. 12; med. lic. 14; kir. mag. 16. Lasar.-läkare i Södertälje 17; tillika bat.-läkare vid Söderm. reg. 17; tit. reg.-läkare 23. D. i Sthlm 1829 278.

4319. Georg Rudman Bergenstråhle. F. 1794 162; fad. öfverjägmästare i Uppland. Hofr.-ex. 1811. V. hhöfd. 18; tit. häradshöfding 20; kopist i Just.- rev.-exped. 21; kanslist 24; prot.-sekreterare 26; förste exped.-sekreterare 31. Kammaijunkare 23; kammarherre 30. D. på Skogs-Ekeby, Sthlms län, 1836 237.

4320. Erik Abraham Elfving. F. 1793 51; fad. grosshandlare i Sthlm. Stud. i Åbo 1807, i Upps. 12. D. som stud. å Djurgården vid Sthlm 1814 102.

4321. Gustaf Elis Cronstrand. F. i Kalmar landsförs. 1792 2211; fad. salpetersjuderidirektör [3145]. Underlöjtn. vid Ingeniörkåren 1813; löjtn. 20; [ 351 ]kapten 32; fortif.-befälhafvare i Karlskrona 33—54; major vid kåren 49; afsk. 54. Adjunkt vid Teknol. instit. 28-31. D. i Sthlm 1869 304.

Utom de vackra befästningsarbeten C. utförde vid Karlskrona, synnerligast å sjökastellen, uppförde han äfven länscellfängelset därstädes. En af honom förfärdigad modell af trä öfver Kungsholms gamla fästning, som till utförandet lär vara jämngod med de bästa dylika i Paris öfver franska fästningar, utgör ett synnerligen godt prof på hans ovanliga händighet, ihärdighet och omsorg. Under senare åren sysselsatte han sig hufvudsakligen med fotografering och förfärdigade själf för sådant ändamål en utmärkt apparat. »Han var utrustad med godt hufvud och grundliga kunskaper, alltid nöjd med sin lott, aldrig plågad af fåfänga eller någon slags girighet, till lynnet orubbligt lugn samt till själen verksam.» O. B.

4322. Baltzar Cronstrand. F. i Kalmar landsförs. 1794 155; fad. salpetersjuderidlrektör [3145]. Underlöjtn. vid Ingeniörkåren 1815; löjtn. 20; kapten vid Gen.-staben 23, vid kåren 32; fortif.-befälhafvare i Karlskrona 30—32, å Karlsborg 33; afsk. 49. Föreståndare vid Svenska slöjdföreningens söndags- o. aftonskola, sed. Tekniska skolan, i Sthlm 45—59. Egyptolog. D. i Sthlm 1876 261.

C. besökte under en längre utrikes resa 1833—41 de flesta europeiska och en del andra länder, såsom Egypten, af hvars fornlemningar han gjorde åtskilliga noggranna afbildningar. Med full rätt kallad svenska slöjdskolans stiftare, verkade han såsom styresman för ofvannämnda läroanstalt med okufligt mod och brinnande nit för genomförande af sina planer till höjande af arbetarens bildning. — På gamla dagar lyste han »med sin silfverhjässa och sin muntert spelande blick, fryntlig, så att man knappt kunde tro, att man dock i honom såg den fordom allbekante tvärviggen. Regelbunden i sina vanor och sparsam i sina behof, kunde han bestå sig sin enda lyx, böcker, och lefde godt på sin lilla statspension.» Se vidare N. fbok o. O. B.

4323. Carl Erik Askelöf. F. i Klockrike 1788 1211; fad. prost [2970]. D. som »f. d. student» i Linköping 1830 2211

Öfverlemnade ht. 1811 till Kronprinsen en latinsk gratulationsskrift, »nation aldeles ospordan,» hvarför han erhöll tjenliga föreställningar. Likaså ht. 1817, då han varit otidig i ett privat hus samt blifvit därifrån med förakt och stryk afskedad. Enär han slutligen genom flere vanarter gjort sig på det högsta förhatlig, utestängdes han 1818 för alltid från nationens gemenskap och gaf skriftlig förbindelse att aldrig mera återkomma. Nat.-prot. — Nämnes sedermera »Bacchi drabant.» Ä.

4324. Nils Henrik Gottfriedz [Maak]. F. i Askeryd 1785 283; fad. Gottfrid Maak, inspektor. Prv. 1810. Komminister i Nykil 18, i Västra Harg 27. D. 1855 236.

4325. Nils Lorentz Castman. F. i Vimmerby 1786 221; fad. kyrkoherde [3262]. Prv. 1810. Kyrkoherde i Gärdserum 16, i Borg o. Löt 37; prost 54. D. 1857 169.

4326. Daniel August Zielfelt. F. i Vimmerby 1789 93; fad. Johan Martin, tullnär. Fil. kand. 1812; fil. doktor 12. Kopist i Hofkanslärsexped. 18; afsk. 21. — Prv. 21. Kyrkoherde i Värmdö, Ingarö, Bo, Djurö o. Möja, Upps. stift, 21; prost 33; kontr.-prost 43-47. D. 1857 251.

En man med ett mildt och hjärtligt väsen och som i många år arbetade redligt och oförtröttadt, ehuru hans pastorat var ett af de mödosammaste i stiftet. Nystr.

4327. Anders Unell. F. i Kuddby 1785 910; fad. Anders Andersson, bonde. Fil. doktor 1815; prv. 28. Kollega i Linköping 16; rektor 27; kyrkoherde i Gammalkil 29; prost 33. D. 1855 195.

En anspråkslös man, »som i sista stunden af sin nära 40-åriga ämbetsförvaltning troget läste med sina nattvardsbarn.» Mtz.

4328. Jakob Fredrik Ekerman. F. i Ljung 1788 201; fad. prost [2976]. Prv. 1813. Komminister i Höreda o. Mellby 22. D. 1860 288.

[ 352 ]4329. Jonas Hollertz. F. i Ringarum 1786 308; fad. bonde. Hofr.-ex. Auskult. i Svea hofr. E. o. tj:man i Riksbanken 1810; kontorsskrifvare 16; bokhållare 24; kassör 34. Kanslist i Förvaltn. af sjöärend. 17; afsk. 34. D. i Söderköping 1840 48.

4330. Per Emanuel Vigius. F. i Västra Husby 1787 267; fad. komminister [3213]. Prv. 1810. Huspräd. på Forsby i Västra Ed 10; s. m. adjunkt, anst. i Odensvi 15. D. där 1815 2212.

4331. Anders Carlon. F. i Ringarum 1787 204; fad. Anders Östensson, bonde. Prv. 1810. Komminister i Östra Ed 24. D. 1828 169.

4332. Nils Fredrik Trolle. F. i S:t Johannes 1785 11; fad. kyrkoherde [3489]. Prv. 1810. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Gärdserum 18; tj:fri o. bosatt i Linköping 18. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital. D. där 1842 88.

Suspenderades på 6 månader »för fylleri och dryckenskap» 1821.

4333. Elias Ekeroth. F. i Östra Eneby 1789 26; fad. prost [3415]. Med. stud.; relegerad 1810; stud. i Lund 11; »därifrån drifven» 12; sedan stud. i Kristiania. D. i Sthlm 1829 1510.

»Lefde i elände ganska länge i Stockholm.»

4334. Jonas Tignell. F. 1787; fad. bonde i Tingstad. Relegerad 1810. Hofr.-kommissarie; landtbrukare, trol. på Restad i Tingstad. D. där 1827 2711.

4335. Claës Gustaf Borre. F. i S t Johannes 1786 299; fad. Georg Claësson B., sjökapten. Prv. 1810. Kyrkoherde i Åsbo 22; prost 44; kontr.-prost 48-61. D. 1869 510.

4336. Anders Tigner. F. i Tingstad 1789 103; fad. Magnus Andersson, bryggare. Prv. 1814. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Söderköping 22. D. där 1826 238.

4337. Jonas Ekenstedt. F. i Norrköping 1789 612; fad. Christian, stadsfysiker. Med.-fil. ex. 1811; med. kand. 16; med. lic. 19; kir. mag. 20; med. doktor 22. Bat.-läkare vid Västerb. reg. 21; tillika landtläkare i Skellefteå 21; prov.-läkare där 32; afsk. 50. D. i Degerbyn vid Skellefteå 1875 88.

4338. Per Georg Mæchel. F. i Sthlm 1793 174; fad. Herman Georg, godsegare, tit. öfverdirektör, i Kvillinge. Handelsbokhållare i Västervik. D. där 1834 114.

4339. Carl Didrik Mæchel. F. i Sthlm 1794 139; fad. Herman Georg, godsegare, tit. öfverdirektör, i Kvillinge. Landtbrukare; arrendator under olika tider af Ekeby i Kvillinge, af Mem i Tåby, Hösterum i Mogata, Loddby i Kvillinge o. Borrum i Borrum; förvaltare på Trystorp, Örebro län, 40—53; sed. bosatt i Tångeråsa, samma län. D. 1860 84.

»Var en duktig och driftig förvaltare.»

4340. Edmund Leonhard de la Rose. F. i Söderköping 1793 249; fad. Lorents Isak, borgmästare. E. o. kanslist i Just.-rev.-exped. 1809; auskult. i Göta hofr. 10; v. auditör i Lifgardet till häst 16; auditör 17; afsk. 29; tit. öfverauditör 34. D. i Sthlm 1843 92.

Sökte förgäfves lagmanstjänst så väl 1823 som 1836.

4341. Olof Leydner. F. i Tuna 1786 122; fad. Jan Jonsson, bonde. Prv. 1811. Kommin. i Rogslösa o. Väfversunda 21; kyrkoherde i Östra Harg 37, i Askeby 45; prost 51. D. 1866 196.

L. var af ett »anspråkslöst, stilla och fromt väsende.» Pti.

[ 353 ]4342. Israël Carl Adam Lagerfelt, frih. F. i Kärna 1793 2511; fad. öfverstelöjtnant. Hofr.-ex. 1811. Kopist i Kammarexped. 13; kanslist 16; prot.- sekreterare 18; afsk. m. tit. exped.-sekreterare 24. Kammarjunkare 17; kavaljer hos prinsessan Sofia Albertina 17; tjg. kammarherre 23; tjg. hofmarskalk 27—29. Godsegare å Lagerlunda i Kärna 21. Kommunalman. D. å Lagerlunda 1869 52.

L var inom sin ort den verksammaste befordrare af gagneliga företag och inrättningar: stiftare af länets brandstodsbolag och länge dess ordförande; en af de förste direktörerne i Östergötlands älsta privatbank och i denna egenskap tjänstgörande inemot 30 år; egnade ospard möda åt bildandet af Östgöta hypoteksförening och var under många år en af dess styresmän; mångårig verksam ledamot i länets hushållningssällskap. Var ock en särdeles nitisk frimurare och i denna egenskap prov.-mästare i Östgöta prov.-loge från 1859 till sin död.

4343. Gustaf Erik Pasch [Berggren]. F. i Norrköping 1788 39; fad. Erik B., snickare. Fil. doktor 1821. Underläkare vid landtvärnssjukhuset i Örebro 06—10; adj. vid Karol. med.-kir. instit. 21; afsk. 29. Thamisk o. teknisk professor vid Vet.-akad. 23; afsk. 49. Kem.-tekn. fabrikant i Sthlm 32. Patriot. sällskapets sekreterare 27; föredragande i Landtbr.-akad. 46. D. i Sthlm 1862 69.

P. har gjort sig ryktbar såsom uppfinnare af s. k. säkerhetständstickor, hvilken uppfinning blef patenterad 1844. Hans metod var dock mindre lämplig, hvadan först 1852 uppfinningen kunde få praktisk betydelse, sedan J. E. Lundström, grundare af Jönköpings tändsticksfabrik, däri infört viktiga förbättringar. — En för glädjen och skämtet öppen själ gjorde P. till en synnerligen omtyckt sällskapsbroder. Liten och stark, mot slutet betydligt fet, men oaflåtligt verksam ända in i sin ålders sena höst. Se vidare Biogr. lex.; Hbg.