Östgötars minne/1840

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1839
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1840
1841  →


[ 483 ]

1840.

5553. Edvard Teodor Moselius. F. i Källstad 1820 196; fad. komminister [4263]. Kameralex. 42. Upphördsskrifvare 42; kronolänsman i Motala distr. 45, i Lysings distr. 46. D. i Ödeshög 1888 132.

5554. Knut Alfred Stenmark. F. i Veta 1821 109; fad. Lars, hofr.-kommissarie. Stud.-ex. 41; kameralex. 44. Länsbokhållare i Kalmar län 58; landträntmästare 60. Lasar.-syssloman i Kalmar 58. D. där 1878 253.

5555. Fredrik Stenmark. F. i Veta 1823 26; fad. Lars,hofr.-kommissarie. Fil. kand. 49; fil. doktor 51. Lärare i Sthlm. Tidningsman; medarb. i »Aftonbladet» 53—55; musikrecensent i »Stockholms dagblad» flere år. Tjänsteman i försäkr.-bolaget Skandia 55; afsk. 84; grundare af o. verkst. direktör i återförsäkr.-bolaget Vidar fr. 76 till början af 80-talet. Sekreterare i Allm. hypoteksbanken 62; afsk. 84; sed. bosatt i Västerås. D. i Sthlm 1892 146.

S. åtnjöt allmänt anseende för duglighet och skicklighet på de olika områden, där han verkade.

5556. Constantin Maximilian Fallenius. F. i Västervik 1823 168; fad. Carl Magnus, rådman o. handlande. Stud.-ex. 41; med.-fil. ex. 46; med. kand. 49; med. lic. 51; kir. mag. 52; med. doktor 54. Aman. o. underkirurg vid Seraf.-lasar. i Sthlm 52—53; sjukhusläkare vid Garnis.-sjukhuset där 54—55; andre bat.-läkare vid Första lifgr.-reg. 55, vid Älfsb. reg. 57—58; stadsläkare i Ulricehamn 56; lasar.-läkare i Örebro 58; afsk. 87; andre stadsläkare där 69; afsk. 93 o. bosatt i Sthlm. D. där 1901 2012.

5557. Magnus Vilhelm Kalén. F. i Kumla 1822 189; fad. prost [4247]. Fil. kand. 47; fil. doktor 48. Lärov.-kollega i Vimmerby 50, i Vadstena 53, i Eksjö 58; afsk. 88. Bokhandlare i Vadstena 55—57. Bosatt i Eksjö.

5558. Adolf Georg Asklund. F. i Slaka 1820 77; fad. Jon, kronolänsman, tit hofr.-kommissarie. Landtmät.-ex. 44. Landtmät.-auskult. 44; v. komm.-landtmätare i Österg. län 40; komm.-landtmätare 63; afsk. 86. Landtbrukare i Aska i Hägerstad. D. där 1887 42.

»En ärans man, till sitt lynne mild och fridsam.»

5559. Carl Gustaf von Yhlen. F. i Östra Stenby 1823 222; fad. kammarjunkare. Stud.-ex. 41. D. som stud. i Uppsala 1843 101.

5560. Anders Olof Eschelsson. F. i Norrköping 1821 209; fad. Olof, grosshandlare. Handelskontorist; grosshandlare o. gårdsegare i Norrköping; preussisk konsul där 51; afsk. 67; agent för försäkr.-bolaget Skandia 55—62; bosatt i Sthlm 72; delegare i Finnboda beckbruk där 74. D. i Sthlm 1875 195.

I sitt gifte med Carolina Lovisa Ulrika Frestadius var K. fader till den första och hittills enda kvinna, som i Sverige aflagt juridisk examen, Elsa Olava Kristina E., f. 1861, jur. doktor, docent i Uppsala.

5561. Carl Tiodolf Sjögreen. F. i Linneryd, Kronob. län, 1821 249; fad. Gustaf Fredrik, ryttmästare. Med.-fil. ex. 45; sed. anstäld som bruksinspektör; kir. mag. 61; med. lic. i Sthlm 63. Provinsialläkare i Råneå, Norrb. län, 65. D. på Konradsbärgs hospital 1866 151.

5562. Gustaf de Maré. F. i Hallingebärg 1825 141; fad. bruksegare [4482]. Stud.-ex. 42; elev vid Degebärgs landtbr.-institut 45—47. Brukspatron; disponent å Tofverums bruk i Locknevi 47; medarrendator där af [ 484 ]o. af Ankarsrums bruk i Hallingebärg 61; delegare i Nygårds landtegendom i Lofta 62 samt i nämnda båda bruk 70. Riksdagsman i Andra kammaren för Norra Tjust 67 o. 68, i Första kammaren för Kalmar läns norra del 68—79; kommunalman. D. å Nygård 1882 44.

Inom Kalmar län var de M. utan jämförelse den inflytelserikaste mannen på sin tid; stod alltid bland de främste, då det gälde något allmännytigt företag, och hedrades med alla möjliga förtroendeuppdrag. Var en bland dem, som ifrigast arbetade för att skaffa sin ort järnvägskommunikation; ordförande i Kalmar läns norra landsting och i dess hushållningssällskap, ledamot i vägkommittén af 1876 m. m. Utmärkte sig som mycket driftig landtbrukare, och hans egendomar ansågos som mönstergårdar för ett rationelt jordbruk. I umgänget glad och gästfri: under studenttiden tillhörde han Juvenalerna.

5563. Viktor Per Georg Tempelman. F. i Sthlm 1819 1712; fad. häradshöfding [4054]. Kameralex. 42; hofr.-ex. 45. V. notarie i Svea hofr. 46; kopist i Just.-rev.-exped. 55; kanslist 61; protokollssekreterare 76; afsk. 85. Husegare i Sthlm; egare af villan Lindängen, Sthlms län. Kommunalman. D. i Sthlm 1894 2212.

T. hade ett klart och redigt hufvud, godt omdöme och mycket stor arbetsförmåga. I följd däraf erhöll han en mängd lönande uppdrag, särskildt stärbhusutredningar, godmans- och förmynderskap, och kom därigenom att samla en betydlig förmögenhet, så mycket mer som han lät väl betala sig. Redan tidigt började han användas i kommunala värf, och hans skicklighet förde honom snart till framstående förtroendeposter. Så var han ännu vid sin död ledamot i Klara församlings kyrko- och skolråd, hvilka befattningar han oafbrutet innehade öfver 40 år, ledamot i styrelsen för Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten sedan dess stiftande 1853, en af principalerna, i många ar äfven ordförande, för Sthlms sparbank sedan 1850, ordförande i direktionen för Sthlms stads brandförs.-kontor och i direktionen för Mälareprovinsernas ensk. bank, ordförande i de enskilda bankernas syndikat och i direktionen för Drottninghuset samt i styrelsen för Sthlms hypotekskassa sedan dess bildande. Ett par år före sin död nödgades han på grund af tilltagande ålder och sjuklighet afgå från ordförandeplatsen hos kyrkofullmäktige och i öfverstyrelsen för Sthlms folkskolor samt från ledamotskapet i styrelsen för blindinstitutet. Stadsfullmäktig var han i mer än 20 år. Dessutom styrelseledamot i åtskilliga industriela bolag.

5564. Nils Johan Andersson. F. i Gärdserum 1821 202; fad. Johannes A., hemmansegare. Fil. kand. 45; fil. doktor 45. Docent i Upps. 46; lärare 47, lektor vid Nya elem.-skolan i Sthlm 52; afsk. 74; bot. demonstrator vid Lunds univ. 55: intendent, tit. professor, vid Riksmuseum samt lärare vid Bergianska trädg.-skolan 56; afsk. 79. Sekreterare i Svenska trädgårdsföreningen 48, i Patriot. sällskapet 62, i Sthlms läns hushålln.-sällskap 66—68. Skriftställare. D. i Sthlm 1880 273.

A. var en synnerligen framstående vetenskapsman och lärare. I botaniskt syfte företog han många och vidsträckta resor — medföljde bl. a. fregatten Eugenie på dess jordomsegling 51—53 — och offentliggjorde en mängd reseskildringar, hvilka utmärka sig ej blott för sitt sakrika innehåll utan äfven för det lätta och angenäma framställningssättet. Som vetenskapsman riktade han sitt speciela studium på pilarternas svårtydda familj och utgaf därom flere förtjänstfulla arbeten. Författade läroböcker i botanik, redigerade »Botaniska notiser» samt lemnade en mängd värderika bidrag till vetenskapliga tidskrifter. Se vidare Biogr. lex.: N. fbok: Hbg.

5565. Anders Viemer. F. i Vimmerby landsf. 1819 313; fad. Nils Nilsson, bonde. Fil kand. 46; dim.-ex. 47; fil. doktor 48. Föreståndare för förbered. skola till Konstakad. o. Teknol. instit. 48—53; lärare vid Sthlms navig.-skola 49; lektor vid Gefle ateneum 52; tillika telegrafdirektör i Gefle 55—56; lektor i Kalmar 56; afsk. 86. Boktryckare i Kalmar 69—73. Läroboksförfattare. D. i Nybro köping 1900 117.

V:s läroböcker ha varit och äro mycket använda, särskildt de geometriska, som tillvunnit sig goda vitsord. Se vidare N. fbok.

[ 485 ]5566. Axel Per Falk. F. i Kullerstad 1821 2512; fad. komminister [4509]. Fil. kand. 45; fil. doktor 45; teor. o. prakt. teol. ex. 56; prv. 57. Hufvudlärare 50 o. lektor vid Nya elem.-skolan i Sthlm 58; kyrkoherde i Kumla, Strängnäs stift, 63; prost 99. Skriftställare; redaktör af »Stadsmissionären» 62—64; läroboksförfattare; öfversättare.

5567. Carl Ulrik Frietsch. F. i Norrköping 1821 189; fad. handlande. Hofr.-ex. 45. V. notarie i Svea hofr. 47; v. hhöfd. Emigr. till Finland o. bosatt i Åbo omkr. 51; kamrer i Vasa järnvägsbyggnadskommitté 79. D. 1881 55.

5568. Bror Baptist Sixten Rudin. F. i Blackstad 1820 212; fad. Erik Magnus, v. auditör o. godsegare. Stud.-ex. 42; kameralex. 45. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg.; e. o. tjänsteman i Riksbanken 46. D. på Trästad i Blackstad 1858 128.

K. hyste stort intresse för litteraturen och efterlemnade en ganska betydlig boksamling, berörande en mängd olika ämnen och i hvilken äfven förekommo åtskilliga af honom själf gjorda handskrifter, till större delen utdrag af tidens skönlitterära alster.

5569. Claës Gustaf Nikanor Livijn. F. i Sthlm 1823 297; fad. generaldirektör [4147]. Kameralex. 42; hofr.-ex. 43. V. hhöfd. 52; assessor i Svea hofr. 61; hofrättsråd 67; häradshöfding i Åkerbo, Bankekind o. Hanekind 69; afsk. 88. Bosatt i Sthlm.

5570. Sven Axel Hollertz. F. i Sthlm 1822 175; fad. bankkassör [4329]. Telegrafassistent i Linköping 55, i Motala 55; telegrafkommissarie där 56; afsk. 86. Kommunalman. Bosatt i Motala.

5571. James Henry Sinclair, grefve. F. i S:t Lars 1822 111; fad. kammarherre. Sergeant vid Svea artillerireg. 40; underlöjtn. där 42, vid Lifg. till häst 43; löjtn. 46; afsk. 50. Godsegare å Lambohof i Slaka 56 samt egare af Kölbäck i Skeppsås 56.

5572. Germund Markus Leonard Lindgren. F. i Vårdnäs 1823 152; fad. Samuel Leonard, major. Stud.-ex. 42; kameralex. 45. Notarie. Bosatt hos sin mor. egarinna af Hofby i Västra Eneby. D. där 1861 151.

5573. Gustaf Viktor Österdahl. F. i Kisa 1822 1810; fad. Johan Peter, fältväbel. Stud.-ex. 41; kameralex. 42; hofr.-ex. 44. V. notarie i Svea hofr. 47. Kanslist i Bankodisk.-verket, sed. i Riksbanken, 52; afsk. 93. Kopist i Just.-rev.-exped. 55; kanslist 61; kst. 71, ord. protokollssekreterare 72; afsk. 87. D. i Sthlm 1896 105.