Östgötars minne/1842

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1841
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1842
1843  →


[ 488 ]

1842.

5596. Carl Israël Vilhelm Douglas, grefve F. i Grebo 1824 204; fad. öfverste [4071]. Elev vid forst- o. landtbr.-akad. i Tharand o. Hohenheim 46—47. Fanjunkare vid Andra lifgr.-reg. 32. Badisk kammarherre 53; kammarherre hos Drottningen af Sverige 59; kab.-kammarherre hos Konungen (60; öfverstekammarjunkare 82. Godsegare; inneh. af fideik.-egendomen [ 489 ]Mühlhausen i Baden samt egare af Villa Douglas vid Konstanz där, af Gerstorp i Kaga, Naterstad i Slaka o. Råbärga i S:t Lars. D. i Villa Douglas 1898 141

5597. Carl Johan Svenerz. F. i Askeryd 1819 103; fad. Jonas Petersson, arrendator. Dim.-ex. 42; prv. 43. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Konungsund 58. D. där 1860 96.

5598. Jon Alfred Kastman. F. i Lönnbärga 1823 233; fad. kyrkoherde [4675]. D. som stud., drunkn. i Sommen, 1843 162.

5599. Nils Josef Fredrik Dahlström. F. i Målilla 1820 233; fad. Johan Fredrik, häradsskrifvare. Stud. i Lund 40; kameralex. 42. Kst. kammarskrifvare i Kammarrätten 55; kammarskrifvare 58; revisor 68; tillika kontorsskrifvare i Riksbanken 62. D. i Sthlm 1877 213.

5600. Elof Leonard Alfred Ählström. F. i Vimmerby 1822 76; fad. Anders, rådman. Stud.-ex. 44. Privatman, bosatt i Vimmerby. D. där 1881 211.

5601. Johan Leonard Vestman. F. i Linköping 1822 2811; fad. Johan Gustaf, handlande. Stud. i Lund 41. Godsegare o. landtbrukare på Valla i S:t Lars 56. Meddirektör i Österg. ensk. bank. Kommunalman. D. på Valla 1889 101.

V. var en framstående landtbrukare och försatte sin egendom i bästa skick. Deltog med lifligt intresse i allmänna ärendens behandling och erhöll en mängd viktiga förtroendeuppdrag. En synnerligen vänsäll och gästfri man. I ekonomiskt hänseende tillhörde han samhällets mera lyckligt lottade medlemmar; gjorde donationer till s. k. pauvres-honteux-fonden i Linköping samt till beklädnad af fattiga skolbarn där och i S:t Lars socken; hans broder och hans barn stiftade en stipendiefond till förmån för studerande vid Linköpings allmänna läroverk.

5602. Johan Teodor Oskar Valdner [Gustafsson]. F. i Linköping 1822 55; fad. Johan Maurits Gustafsson, hautboist. Dim.-ex. 45; prv. 46. Lärare vid Palmgrenska skolan i Västerlösa 50; kommin. i Normlösa o. Härbärga 55, i Fornåsa o. Lönsås 60; kyrkoherde i Flisby o. Norra Solbärga 68; kontr.-prost 72. Inspektor för Eksjö allm. läroverk 72. D. i Eksjö 1890 238.

I sitt ämbetes utöfning var V. noggrann, särskildt i alla skrifgöromål, där ordentligheten nästan öfvergick till pedanteri. Var musikaliskt anlagd och ganska skicklig fiolist ännu på gamla dagar. Hans sista år fördystrades af sjuklighet och ekonomiska bekymmer. Sbg.

5603. Ludvig Teodor Lindström. F. i Sthlm 1822 258; fad. tullöfveruppsyningsman. Stud.-ex. 43; dim.-ex. 48; prv. till Linköpings stift 50. Pastorsadjunkt i Danviks o. Sicklaö förs. vid Sthlm 50. D. i Sthlm 1853 2111.

5604. Johan Viktor Löfvander. F. i Linköping 1823 112; fad. Lars Johan, magistr.-sekret., tit. öfverauditör. Hofr.-ex. 44. V. hhöfd. 53; lasar.-syssloman i Gefle 53; stadsnotarie där 54; rådman 57; tj:ledig för sjuklighet o. bosatt i Sthlm 84. D. där 1898 66.

L. gjorde donation till Eugeniahemmet i Stockholm för «att bereda lämplig sysselsättning och förströelse åt hemmets skyddslingar.»

5605. Alexander Fredrik Carl August Funck, frih. F. i Tåby 1823 62; fad. lagman. Underlöjtn. vid Smål. husarreg. 46; afsk. 55. Godsegare o. landtbrukare å Manhem i Dagsbärg 54, sed. å Almstad i Tåby (61); bosatt numera i Norrköping.

5606. August Johan Laurentius Zielfelt. F. i Värmdö, Sthlms län. 1824 34; fad. prost [4326]. Sergeant vid Lifbev.-reg.; underlöjtn. vid Västm. reg. [ 490 ]43; löjtn. 52; kapten 65; afsk. 74. Godsegare å Ribbingsholm i Kullerstad. D. där 1894 131.

5607. Helge Edvard Reinhold Rehbinder, frih. F. i Strå 1824 1910; fad. major. Fanjunkare vid Jämtl:s fältj.-kår 36; underlöjtn. där 43, vid Vendes art.-reg. 44; löjtn. 50; kapten 59; major i armén 67, vid reg. 68; öfv.-löjtn. i armén 77, vid reg. 78; öfverste o. chef 82. Adjutant hos Kronprinsen-regenten 58, hos Konungen 59—67. Kammarherre hos Kronprinsen-regenten 58, hos Drottningen 59; tj:fri 71. Egare af Åbylund i Strå 43-80. Kommunalman. D. i Kristianstad 1883 208.

Grunddragen i R:s karaktär voro en omutlig rättskänsla samt öppenhet och flärdlöshet. Egde stor förmåga att upprätthålla ordning och disciplin inom regementet. Som kommunalman utvecklade han en vidsträckt och gagnande verksamhet.

5608. Arvid Ivar Achilles Holmgren. F. i Västra Ny 1818 309; fad. kyrkoherde i Vinnerstad. Stud. i Lund 37; stud.-ex. 38; prv. 43. Kyrkoherde i Östra Ryd 54; v. kontr.-prost 72. D. 1873 25.

5609. Alfred August Olof Vong. F. i Kettilstad 1823 41; fad. Per Daniel, inspektor. Stud.-ex. 43. Telegr.-assistent i Norrköping 55; telegrafkommissarie i Vadstena 56. Boktryckare i Vadstena samt redaktör af »Vadstena läns tidning» 57—75. Kommunalman. D. i Vadstena 1878 317.

V. värderades mycket högt både som ämbets-, tidnings- och kommunalman. Han var en initiativets man; allt det, som inom Vadstena samhälle under en längre följd af år utfördes till dess utveckling och förkofran, hade i honom sin upphofsman eller nitiske och kraftfulle befordrare. Länge vice ordförande och de senare aren ordförande för stadsfullmäktige, hvilka viktiga uppdrag han på ett utmärkt och hedrande sätt fullgjorde.

5610. Conrad Teodor Hellman. F. i Kila, Söderm. län, 1821 612; fad. inspektor i Kvillinge. Kameralex.; jur. prl.-ex. 45. Telegraftj:man; telegrafkommissarie 58, anst. i Ulricehamn 61; afsk. 66. D. på Stafsjö bruk, Söderm. län, 1869 13.

5611. Carl Gustaf Nehrman. F. i Vimmerby 1825 24; Carl Gustaf, stadsfogde. Kameralex. 47. Exped.-kronofogde i Tunalän, Sevede o. Aspeland. Kalmar län, 53, i Norra Möre, Stranda o. Handbörd 56; kronofogde där 57 (Handbörd afskildt 61), i Östra härad, Jönk. län, 67; afsk. 90; bosatt i Hvetlanda.

5612. Per Ulrik Broqvist. F. i Godegård 1814 161; fad. Anders Jonsson, bonde. Stud. i Lund 41; prv. 43. Skollärare i Sund 46; kommin. i Vireda o. Haurida 55, i Gammalkil 59; kyrkoherde i Västra Stenby 75. D. 1892 1310.

B. behöll hela lifvet igenom de vanor eller till och med ovanor, som han i ynglingaåren lärt sig och som satte en mycket rustikal prägel på hans person och gjorde det svårt för honom att upprätthålla sin prästerliga värdighet. Sbg.

5613. Per Svartling. F. i Skedevi 1821 153; fad. Olof Olofsson, hemmansegare. Dim.-ex. 46; prv. 47; stud. i Lund 50; fil. kand.; fil. doktor 53. Kst. lärare, sed. lärov.-adjunkt, i Norrköping 57; kyrkoherde i Häradshammar 72. D. 1888 281.

S. egde det mildaste, vänligaste och fogligaste skaplynne, arbetade troget efter sin yttersta förmåga och gjorde sitt allra bästa, men lyckades ändå ej att åvägabringa något godt förhållande mellan sig och församlingen, och »felet var egentligen det, att här två hade kommit tillsammans, som hvar för sig kunde vara goda nog, men alls icke passade för hvarandra.» Sthr.

5614. Frans Gustaf von Aken. F. i Göteborg 1824 219; fad. Fredrik Ulrik, brukspatron. Stud.-ex. 43; prl.-ex. 45; kameralex. 46; hofr.-ex. 47. E. o. kanslist i K. M. kansli. Gods- o. bruksegare på Högsjö, Söderm. län (51); egare af Nylund i Kvillinge (46). 1). i Nizza, Frankrike, 1863 304.

[ 491 ]5615. Johan Fredrik Hagström. F. i Målilla 1824 26; fad. Nils, landtbrukare. Fil. kand. 51; fil. doktor 51. Konsist.-aman. i Linköping 52; afsk. 55. Landtbrukare på Lidhem i Locknevi 55—65. Tulluppsyningsman i Kappelshamn, Gotl. län 70, tullkontrollör i Charlottenbärg, Värml. län, 76, i Visby 84: afsk. 95. Bosatt å Hagelsrum i Målilla. D. där 1899 1512.

En »kunskapsrik och human» man.

5616. Ture Casimir Tisell. F. i Tjällmo 1823 262; fad. brukspatron [4346]. Stud.-ex. 43. Landtbrukare på Nordsjö i Kristbärg; bruks- o. godsegare; egare af Karlsby i Kristbärg 49—81, af Sviestad i Landeryd 50-52; delegare i Hättorps bruks- o. landtegendom i Tjällmo m. fl. socknar 68; ensam egare däraf 73. D. på Hättorp 1899 235.

T. var på sin tid en af Östergötlands förnämste jordbrukare med icke mindre än 2,000 tnld åker under eget bruk. Upptagen af denna stora ekonomi, ville han ogärna befatta sig med kommunala angelägenheter, men var dock under 21 år revisor i Östgöta hypoteksförening. I enskilda umgänget vänsäll och mycket gästfri. Begåfvad med ett ståtligt och intelligent utseende och på ålderdomen med ett yfvigt, krithvitt hår, kunde han ej undgå att vid sitt framträdande göra sig bemärkt.

5617. Johan Laurens Arosenius. F. i Norrköping 1825 256; fad. Johan Ludvig, fabrikör. Stud.-ex. 43. Bokhållare; reseagent för handelsfirman Söderberg & Arosenius i Norrköping; fabrikör o. grosshandlare samt delegare i nämnda firma (51); bosatt, utan yrke, i Örbärga (73), sed. i Sätra i Rök 77. D. där 1884 2411.

I sina friska dagar var A. en allmänt omtyckt sällskapsman, framstående som dramatisk och musikalisk amatör, ofta uppträdande på Norrköpings musikaliska soarésällskaps tillställningar. Under senare aren sjuklig.