Een Lijten Kockebook/At koka Erter

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  At koka Kåhl på thet gemena sättet.
Een Lijten Kockebook, Hwarutinnan beskrijfwes, huruledes man allahanda Spijs wäl koka och tilrätta kan.
av okänd
At göra soppa på allah. steeker.  →[ 18 ]

At koka Erter.

Först på thet gemena sättet medh Flesk och röckt Fårakött och Metwurst.

Andra medh ferskt Oxekött och tunna Fleskskijfwor om en så wil.

Kokas ock Flundror medh Erter/ torra och gröna om man så wil.

Kokas Erter medh Ättickia och Smör uthi/ och skal Ettickian intet slås i förr än Erterna äre sudhna.

Erter sudhna och til Moos reffna/ och medh steeckt Brödh i och Smör.

Än en Ertesoppa.

Sätt Erterna i stöp/ så at thet fnaset som är på them lösnar wäl/ och siuudh them sedhan och hält så watnet aff/ och rijff them til Moos/ och tryck them genom ett Durchslagh wäl medh samma watn the äre sudhna i/ och gör laghom tiockt/ och slå them sedhan i en Potta/ lät wäl Smör i/ litet Peppar och Saffran så thet blifwer laghom [ 19 ]gult/ tagh så Hwetesembleskijfwor/ skär bort thet bruna och lägg them i ett faat runt om kring/ och när som Ertesoppan är färdigh/ så slå henne ther på/ och ströö litet Salt och Peppar på Brädden.

Man kan på samma sättet koka them uthan Saffran/ och hafwa Peppar/ Ingefära/ stött Caneel/ och litet Salt och Smör/ och slå them så på Hwetesemblor i ett Faat/ och ströö på Brädden.

Koka medh gröna Erter/ weta alla at thet skeer medh unga Höns/ ungdt Fårekött/ och för sigh allena siudhas the.

Än Erter at koka.

Man tager en Järngryta halff medh watn/ och en Leerpotta glaserat/ och fyller medh Erter/ och binder til medh ett Linneklädhe/ och stielper up i Järngrytan/ doch måste Pottan passa rätt i Grytan/ och låter så siudha them/ sedhan slår man ther på hwadh feet Soppa eller Flesk såsom en wil/ och lät them litet ther i siudha.

Erter som äre sudna läter man sedhan i en förteent Kiettel och en osaltat Köttsoppa ther på/ låter thet litet siudha/ sedhan smält brunt sudhit Smör och hacka gröna Krydder ther i/ och lät litet siudhat/ rätta sedhan an.

Ett Ertemoos.

[ 20 ]När som Erterna äre sudhna i en fersk köttsoppa/ så rijff them små/ och rijff them genom ett Durchslagh/ siuudh i en glaserat Potta ett paar Egg och Smör medh Erterna på nytt om.

Inga Erter måste man salta för än som the äro sudhna/ om man thet gör/ så blifwa the aldrigh blöta.

Gröna Erter kan man ock så siudha i en hwelffd Potta på en Gryta/ så blifwa the intet så watniska som när man siudher them i watn.

Gröna Bönor at koka.

Tagh gröna Bönor och siudh them/ doch icke medh Skalen/ stöt them i en Morter/ och tryck them igenom ett Durchslag eller Hårsicht/ medh någhot aff thet watnet som the äre sudhna uthi/ skäär Persiliæ Rötter ther til medh/ och lät Smör och Peppar ther uthi/ merck när Bönorna siudhes/ så skal tu tagha en hoop aff Pottan när som the äro halffsudhna/ them skal tu heela slå i then Soppan/ at siudhas medh til the äre laghom/ Jagh meenar at man gröna Erter ock så kan koka.