Een Lijten Kockebook/At koka Kåhl på thet gemena sättet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Företaal.
Een Lijten Kockebook, Hwarutinnan beskrijfwes, huruledes man allahanda Spijs wäl koka och tilrätta kan.
av okänd
At koka Erter.  →[ 11 ]

Först at koka Kåhl på thet gemena sättet.

Tagh Kåhlhufwen så många tu wilt/ och klyff them i så många fierdingar tu wilt/ the hwijta afftagna Bladhen them hacka små ther hoos/ sedhan tagh 2. eller 3. tunna skorna skijfwor Flesk/ rökt Fårakött och Met Isterkorff/ och lägg thet i en Kiettel/ Gryta eller [ 12 ]Potta/ om en wil och thet så behöfwes/ så kan man först siudha Köttet och Flesket / sampt Metwursten halffsudin eller meera/ och så sedhan läggia Kåhlen ther uthi/ och man måste för all ting intet spädan medh meera watn/ ty tå blifwer han swart/ och ther som han wore förmagher/ så kan man medh några skedhar Grytsteeksoppa hielpan i stadhen för Flesket/ Köttet och Met Isterkorfwen/ om en så behaghar/ så kan man hafwa ferskt Oxekött ther i/ och om han är förmagher/ så tagh Grytsteeksoppa til hielp.

Insylta Suurkåhl at koka.

Godh insylta Suurkåhl then kokas på samma sättet medh Flesk/ rökt Fårekött och Met-Isterkorff medh ferskt fett Oxekött/ och ferskt Fårekött går ock medh wäl til.

Grön Kåhl om Wåren.

Äre många slagh som man til Kåhl brukar/ them hwar Huusswärd bäst kenner/ them kokar man ock på samma sättet/ eller huru som thet en behaghar. Sombligha plägha hafwa Gryyn ibland then gröna hackade Kåhlen/ men alla kunna thet intet fördragha.

Än at koka Suurkåhl/ som man medh Ättikia kan göra suur.

Om man wil tagha hwijta heela [ 13 ]Kåhlhufwen/ och blädha bladhen sachta nedhan til/ 3. st. tiocka/ och see til om man kan få skära thet innersta Hufwudh uthaff Kåhlstocken/ sedhan så tagh hwijt Suurkåhl eller thet Hufwudet tu uthskar/ och hacka thet wäl smått/ lät så smält Smör ther på/ och lät ther i några små heela Lökar och Sucker/ är thet färsk Kål så slå en godh skeedh Wijnättikia ther til/ wäl i hoopa rörd/ och fyll thetta i the förra Kåhbladh igen/ gör wäl tätt eller bindt thet i hoopa medh ett klädhe/ och lät thet siuudha i en Potta i 2. Tijmar medh laghom watn på/ och när som thet är wäl sudhit/ så lägg thet på ett Durchslag/ eller ther som watnet wäl kan rinna ther ifrån thet mästa man kan/ tagh så stött Mandel medh litet Wijnättikia ther til/ och rijff thet alt wäl smått/ gör thet som en Soppa/ och när watnet är aff Kålhufwen luppit/ så lägg them på ett faat/ och slå thenna Soppan ther uppå i fatet/ strö litet Caneel stött medh Socker i hoopa blandat omkring på brädden.

Grön Kåhl.

Tagh tuu eller try gröna Kåhlhufwud/ tagh bort the ytterste bladhen/ och tagh 6. eller 7. stycken Lökar och hacka them rätt små i hoopa medh Kåhlen/ och lät så i en Potta eller i en Kiettel/ och ett gott stycke Smör ther i/ och ett stycke halffsudhit Oxekött/ lät så wäl siudhat i hoopa/ tagh 1. eller 2. Egg och sööt Grädda/ röör thet [ 14 ]wäl först i hoopa/ och lät laghom kokas/ medh örterna gör ther på som tu wilt.

Hufwudhkåhl/ Blumkåhl/ och Sofoijekåhl.

Tagh samma Kåhl /gör honom reen/ skölgh honom/ och lät honom sedhan i en Potta eller förtent Kiettel/ och lät honom litet meera än halff-siudhas/ sedhan lägg honom i ett Durchslagh/ och lät watnet wäl rinna ifrån honom/ skär honom sedhan någhot grofligh/ och tagh Hwete-Sembleskijfwor och lägg Kåhlen ther uppå/ och skär them sedhan medh Kåhlen sunder/ och tagh så månge Egg som tigh lyster/ 8. eller 10. och slå ther til ett Stoop meera eller mindre godh sööt Grädda/ röör thet wäl ihoopa medh en Wisp/ och lät thet i then sunderskurna kåhlen/ och Hwetebrödh/ och skär ther uthi Meyran/ Isop/ Salwiebladh/ Rosenmarin/ lijka myckit aff hwart slaghet/ lät Russin ther i och gör thet sött medh Socker/ lät sedhan Ingefära/ Neglikor/ reffna Muskater/ Muskateblommor/ och saltat lagom/ och baka tigh en Torta och slå alt thetta i then/ och baka then sedhan i en Retortepanna laghom/ och när hon är bakat så slå blandat Caneel och Sucker ther ofwan på/ så är hon färdigh.

Hwijt Hufwudkåhl.

Hwijt Hufwudkåhl kan man på samma sätt [ 15 ]koka/ allenast när Tortan är färdigh/ at man tå tagher thet hwijta aff Egget/ wäl sunderrördt/ så tagh en fiedher och stryk thet hwijta öfwer Tortan/ och hålt ett Spiäl medh Glödh ther öfwer/ så thet torkas/ är icke en gång nogh/ så gör så många gångor som thet behöfwes/ och wäl igenom bakat.

At koka Kåhl.

Man tagher twå reena glaserade Pottor/ och lägg i then Pottan som ofwan på skal hwelfwas ett heelt Kåhlhufwudh/ sedhan så lägg ett Kåhlbladh/ sedhan lägg ther på Eenesticker/ och täpp thet sedhan igen medh Deegh/ och i then andra lät wijn uthi/ och hwelff then andra Pottan ther ofwan på/ och gör them tätt til medh Deegh/ sätt Pottan på en Grytfoot/ så Wärman kan komma rätt under Botnen/ och lät siuudha/ när thet är sudhit/ så tagh Pottorne från hwar andra och lät blifwa kalt/ wijnet slå i een Panna och Brökummen/ och lät siudha/ skär Kåhlhufwudh sunder och slå Soppan ther öfwer.

Allahanda Kåhl at koka.

Siuudh honom först wäl i watn/ lät sedhan watnet wäl rinna ther ifrån/ sedhan i en fersk Köttsoppa åter kokas/ sedhan läter man aff Swijn eller Grytsteeksoppa ther öfwer.

[ 16 ]

Spijnatekåhl.

Tagh Löök och skär honom små och låt ther til Rusin eller Corinter/ och slå thet i en Potta/ och tagh Spijnatekåhl och thetta förra och blanda thet wäl i hoopa/ och tryck thet någhot trångt i en Potta/ och blanda Wijnättickia och watn lijka aff hwart slaghet ther på/ och lät wäl siudat/ så thet blifwer litet Sodh på/ gör thet medh Sucker laghom sött eller suurt/ och slå Smör ther ibland/ ört medh hwadh slagz örter tu wilt.

Ett annat sätt at koka Spijnatekåhl.

Siuudh honom först wäl/ och kramma så watnet wäl aff honom/ lägg honom så i en Potta igen/ lät Smör och litet Peppar ther i och en Skeedh Wijnättickia/ låt någhot siudhas/ och giff så up thet.

Hwijt eller annan Kåhl.

Tagh Kåhlhufwen och skalat Löök/ skär och blanda thet wäl i hoopa rätt smått/ lät kokat såsom Kåhl medh litet watn/ häll watnet aff och slå thet i en Panna/ och slå Grädda ther på och stötta Neglikor/ och andra örter ströö ther på/ och litet Smör ibland/ lät kokas i Pannan laghom.

Steeckt Kåhl i en Potta.

Tagh ett godt och hårdt Kåhlhufwudh/ och [ 17 ]lossa the yttersta Bladhen 3. eller meera ofwan ifrån Kåhlhufwudh/ och achta at the intet gå sunder och skär så subtiligen aff Kåhlståcken in under Hufwudet/ så samma bladhen fölia then understa deelen/ tagh så hufwudet och hacka thet wäl smått och blanda ther i gröön Persilia/ Egg och Grädda/ och litet Corinter/ och fyll thet i Kåhlhufwudet igen/ lägg Smör i och gör ofwan tätt/ och sätt sedhan i en Potta i en laghom warm Baakugn/ så thet steekes wäl bruunt/ så tagh thet uth och lägg thet på ett faat/ wil tu hafwa örter ther på/ eller ibland/ thet står tigh fritt.

Kåhl för en arm Gesäll.

Tagh Kåhl/ siuudh honom wäl/ och slå sedan godh Wijnättickia och Smör ther på/ litet Ingefära/ lät wäl siudhan/ och giff så honom up/ wilt tu läggia Hwetebrödhskijfwor ther under/ och slå up i fatet och giff sedhan up.

Huru Kåhl skal fyllas.

Först skal taghas Kåhlhufwud som är intet myckit hårdt/ och skära ther ett litet Låck på/ tagh så sööt Grädda/ 6. Egg/ Corinter / Peppar och litet rijfwit Brödh och smält Smör/ röör thet wäl tilhoopa/ häll så medh en Skeedh emellan hwart Bladh/ bindt thet wäl tilhoopa/ tagh så en reen Potta som är rätt trång/ at Kåhlhufwudet [ 18 ]får nappast rum ther i/ ther til skal Soppan wara aff watn/ Smör och Peppar och litet Salt/ lät thet så rätt wäl siudas/ at Kålhufwud blifwer rätt blött och sudhit/ klyff thet så i 2. deelar/ och lät ther så reent Smör uppå/ häll så sielfwa Soppan uthan kring Kåhlen på fatet/ ströö Salt och litet Peppar ther på/ så är thet färdigt.