Een Lijten Kockebook/At göra soppa på allah. steeker.

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  At koka Erter.
Een Lijten Kockebook, Hwarutinnan beskrijfwes, huruledes man allahanda Spijs wäl koka och tilrätta kan.
av okänd
Allahanda Salat  →[ 20 ]

At göra en godh Soppa til at slå öfwer eller på allahanda Steekar/ aff Diuur eller Foglar/ såsom och en ung Stutesteek.

Tagh Mandel så myckit som tigh täckes/ [ 21 ]skalan såsom brukelighit är medh warmt watn/ lät honom i en Panna/ steek honom allena så at han blifwer bruun/ lät honom sedhan i en Mortare medh några skijfwor Hwetebrödh/ doch alt thet uthan kring affskurit/ och stööt thet wäl tilhopa thet bästa man kan/ låt så wijn ther på/ och gör thet så tiockt at tu wäl får thet genom ett Durchslagh/ lät thet sedhan i en Potta wäl siudha/ gör thet medh Sucker/ Wijn suurt/ och litet Ettickia eller sött/ som tigh lyster/ lät Ingefära/ Muskater/ Muskateblommor medh litet Smör/ om tigh så behagar/ och slå thet på hwadh Steek tu wilt.

Ett annat Sätt.

Tagh Wijn och Wijnättickia/ slå Egg ther uthi röör smått ihoop och lätt siudat til thet blifwer laghom tiockt/ tu må tagha Löök och låta siudha först i watn wäl sedhan blanda them ther til at the sedan siuda medh/ the gifwa en godh smaak/ medh Sucker gör thet så sött och suurt som tu wil/ lät örter ther i/ Muskateblommor/ Ingefära/ Saffran/ lät thet siudha medh/ och slå thet sedan på hwadh steekta Foglar som tigh behaghar/ wil tu hafwa litet Smör ther i/ thet står tigh fritt.

At koka Sodh på Hierpar och Rapphöns.

Tagh them och siuudh them wäl/ och tagh en steekt Höna/ och skäär henne mitt i tuu/ och tagh [ 22 ]halffparten och skäär henne wäl små/ lät henne i en Mortare och stööt henne rätt wäl små/ och lät ther på aff Sodhet som Foglarna äre sudhna i/ med några Persilierötter/ krysta thet wäl sedan igenom ett Durchslagh/ och lät thet sedhan på Foglarna igen/ och lät Ingefära/ Peppar/ Muskateblommor och Saffran/ och lät upsiudhat/ saltat westu sielff/ giff thet så uppå Fatet/ ströö örter på Brädden.

Ett annat Sätt.

Koka Höns eller Foglar/ och lät them wäl siudha/ tagh all Leffren och steek en skijfwa Hwetebrödh eller twå/ och lät medh Leffren i hoop i en Mortar medh några Rijssgryn som förr äre wäl sudhna i watn/ stöt alt wäl smått/ och lät så aff Sodhet ther på/ som Hönsen eller Foglarna äre sudna uthi/ och när thet är alt wäl stött och smått/ så krysta thet igenom ett Durchslagh/ lät så samma Sodh på Hönsen igen/ medh Muskateblommor/ Ingefära/ Saffran/ och lät wäl siudhat/ giff sedhan up.

Ett annat Sätt.

Steek en Orre eller Rapphöna halffsteeckt/ sedhan tagh Wijn/ lät suura Sweskon och torra Kirssebäär ther i siudas/ stöt alt smått i en Mortare/ drijff thet sedhan genom Hårsichtet wäl/ så intet aff Stenarna gå medh igenom/ och lägg först steeckta Hwetebrödskijfwor ther i/ så at alt [ 23 ]drijfwes genom Hårsichtet eller ett Durchslagh/ lägg så then halffstekta Orren i then Soppan/ lät honom wäl siuda up medh Peppar/ Ingefära och Neglikor/ gör medh Sucker sött såsom tu wilt/ giff sedan up thet.

At koka Höns medh Pommeranser.

Siuudh först Hönsen/ och när som the äre sudhna slå aff watnet/ och låt wijn ther på igen/ är thet förstarckt/ så kan man hafua af watnet något ther til/ tag Pommeranser och skala them/ och lägg them i en Kiettel til Hönsen/ och lät ther Caneel/ Ingefära/ Muskater och Muskateblommor och Saffran medh Sucker/ och lät wäl siudat up/ giff sedhan up/ Smör och Salt lagha medh som tigh täckes.

Höns eller andra Foglar med Lemoner at koka.

Tagh 3. eller 4. Lemoner/ meera eller mindre/ hacka eller skäär them wäl små medh Hwetebrödh/ tagh Corinter ther til och en godh deel med wijn/ lägg ther uthi halffsudna Höns/ och sätt på Eelden at siudhas/ lät Peppar/ Ingefära/ Muskateblommor/ Caneel/ Saffran/ lät Sucker ther uthi/ saltat laghom/ och giff så up.

På ett annat Sätt.

Skäär sönder Hönsen eller Fogelen/ och siuudh them medh Persilierötter/ Lemoner [ 24 ]sunderskurna/ grön Persilia/ lät alt wäl siudhas i hoop/ stööt thet andra medh någhot Hwetebrödh wäl sunder/ tryck thet genom eet Durchslagh och slå thet sedhan på Hönsen igen/ lät örter på som thet förra/ när thet är sudhit/ om tigh så behagar så skäär sudhna Lemoner sunder/ och lägg them ofwan på/ när som thet är upgifwit.

Unga Höns på Pålensk at koka.

Skär honom sunder/ och wäl reen twättat/ och lät i en reen Kiettel/ lägg några skalade Lökar ther til/ lät ther på reent watn och lät wäl siudhat/ skummat wäl/ saltat litet/ när thet är sudhit/ så lät Sodhet genom ett Durchslagh wäl löpa/ ther ifrån tagh så Löken och rijff honom wäl sunder/ och drijff honom genom ett Durchslagh/ slå så honom medh Sodhet på Hönsen igen/ medh örter som tu thet wil/ lät wäl siudha/ och giff sedhan up.

Rapphöns/ Kramsfoglar och Kyklingar sampt ungt Fårekött/ thesse Persedler kan man på et maneer medh Persilia koka.

Lät them i en Kiettel/ lägg wäl reengiorda Persilierötter ther til/ tagh så uth Persilierötterna när som the äre wäl sudhna/ tagh så halsen/ Lefren/ och ett eller tuu stycke aff Hönset medh något rifwit Brödh/ stööt thet wäl smått i hoop/ lät aff Sodhet ther til/ så går thet theste bättre igenom [ 25 ]Durchslaghet/ slå thet sedhan på Hönsen igen/ sätt på Eelden/ lät siudhat/ lät örter ther til om tu wilt/ och lät litet wijn ther på/ och gör thet suurt eller sött som tu wilt.

Huru Höns kunna kokas på allahanda sätt.

Första sättet skal man siudha Hönset så när halffsudhit/ tagh så Löök/ rifwit Brödh/ Rusin/ Mandel/ Ingefära/ Persilia/ Timmian/ och ett stoort stycke Smör/ litet wijn och Sucker/ och siuudh wäl i hoopa, och giff thet up.

Höns at koka med Rijs.

Siuudh först Hönset halffsudit/ tagh så Hönset up /och lägg Rijsen i samma Sodhet/ och när Rijsen blifwa affsudhna/ lägg så Hönset ther uthi igen/ tagh så Muskateblommor/ ett stoort stycke Smör/ Caneel/ Corinter/ Sucker och Russin/ och små heela Lökar/ och lät thet wäl siudhas/ giff så up.

Höns at koka medh Wijn.

Först skal Hönset siudhas i litet salt Watn/ och när thet är sudhit/ så reedh thet aff medh Ingefära/ Sucker/ Cardimumma/ Timian och litet Tysk Salwia/ Löök och Hwetebrödh/ så är thet rätt godt.

Höns at fylla medh Wijnbär.

Tagh til tuu Höns 6. Skedhar sööt Grädda/ [ 26 ]och 6. Egg/ refwit Brödh/ Wijnbär/ Saffran/ Peppar och Sucker/ Caneel/ blanda thet wäl tilhoopa/ fyll så Hönset ther medh/ syy thet igen/ gör så skinnet löst kring om Krefwan medh fingren/ fyll thet så emellan Hull och skin/ steek thet så i en Potta medh litet watn och nogh Smör / giff thet så uppå Fatet medh samma Soppa / strö Sucker och Caneel ther på/ så är thet färdig/ hafwer tu icke Wijnbär/ så tagh sylta Lingon.

Huru Höns skal kokas med Kruusbär.

Först skal Hönset steekias/ sedhan skal Soppan siudhas medh Kruusbär/ Wijn och ett stoort stycke Smör/ Sucker/ Caneel/ Corinter/ lät thet wäl siudhas tilhoopa/ slå så Soppan öfwer thet steeckta Hönset/ så smakar thet rätt wäl.

Höns at koka med Muskateblommor

När Hönset thet är sudhit/ så tagh aff thet samma Sodhet som Hönset thet är sudhit uthi/ ther til tagh så Wijn/ heela Muskateblommor/ Caneel/ ett stoort stycke Smör/ skär så Hwetesembla i samma Soppan/ lägg så Hönset ther uthi Soppan/ lät thet siudhas någhot i hoop/ giff thet så up/ ströö Muskateblommor ther på/ så är thet färdigt.

Höns at koka med Pommeranser.

[ 27 ]Tagh unga Höns och siudh them halffsudna/ slå så thet Spadet aff mästeparten/ så ther är intet meer än en Skeedh eller 2. igen/ tagh så heela Pommerans och skala them/ och skäär them i runda skijfwor/ slå så Wijn på Hönset och lät Pommeransen ther uthi/ reedh så Soppan aff medh Smör/ Muskateblommor/ Sucker/ litet Ingefära och Caneel/ skäär så Hwetesembla ther uthi/ giff så up/ Hönset medh Sucker och Caneel smakar rätt wäl.

At koka en Höna medh Löök.

Skäär en reensköld Höna sunder/ och tagh skalat Löök ther til/ så myckit som tu wil/ och lät wäl siudhat i hoopa/ och skummat wäl/ och hääff litet Salt ther uthi/ när som thet är sudhit så lät Sodhet genom ett Durchslagh löpa aff/ lägg så Löken i en reen Mortare/ stööt eller rijff honom wäl små/ sedan slå honom i sodet på Hönan igen/ och lät siudhat/ lät Peppar/ Ingefära/ Muskateblommor och Saffran ther på/ om Hönan intet gör thet fett nogh/ så hääf litet Smör ther i/ och giff så up.

Och om en wil/ så kan man tagha Löök och smått skurit Flesk som gott är/ och hacka thet wäl i hoopa och slå på Hönan/ lät wäl siudhat /och örtat medh örter som thet förra/ så är thet färdigt.

At koka en Höna med Rosenwatn.

Tagh en feet Hana eller Höna och steek then [ 28 ]wäl/ och at hon intet brännes/ tagh så skalat Löök/ skurin i tunna skijfwor/ och lät i en Steenstekepanna som diuup är/ eller förtenat Koppar- eller Messingzpanna och lät Löken ther i/ ther på lät en lagom feet Grytesteeksoppa och lät thet siudas/ tagh så then steekta Hönan och krossa henne i alla Lederna/ lijkwäl så hon hänger i hoopa/ och lägg henne ther up i/ och slå Ingefära/ Muskateblommor och Caneel ther i/ och ett halfft Qwarteer Rosenwatn/ och täck igen medh ett Faat eller Pottelock/ och lät wäl siudhat så Sodhet blifwer laghom/ så är thet färdigt/ saltat som tu wil.

At steeka en Hara

Tagh en Hara och halffsteek honom/ tagh honom så aff Spetet/ och skär honom i stycken/ och lät them i en Potta och slå laghom ölättickia ther på/ och tagh så Harans Blodh/ eller annan blodh och refwin Pepparkaka/ och lät så siudhat och rör wäl ther i/ så thet icke löper i hoopa/ lät thet wäl siudha/ lät skala små hackat Löök i en Steenpanna/ och lät steeka Löken wäl theri bruun/ och slå honom i ett Durchslagh/ så Smöret rinner wäl aff honom/ och lät så löken ifrån Haran/ och lät Peppar/ Ingefära/ Neglikor/ tagh små skurna äplen/ små Rusin/ lät litet siudhat medh litet Sucker och Honung ther i/ och gör thet guult medh Saffran/ och giff up.

[ 29 ]

På samma sätt kan man Råbockar/ Hiortar/ Tiederhanar och Orrar koka.

Tagh ungdt Oxekött/ förwäll thet wäl/ och gör en lijka sådana Soppa på/ guul eller swart.

At koka en Hara.

Tagh en Hara skär honoms sunder/ och tagh en fersk Grytesteeksoppa och blanda i wijn/ och lät Harans Blodh ther i/ och några skijfwor eller refwit Hwetebrödh thet yttersta bortskurit/ och små löök om tu så wilt/ men tag äplen och skär them små ther i/ lägg så Harans kött ther i/ lät siudhas en godh stund/ och röör ther i så at thet icke löper i hoopa/ tag så Köttet wäl uth aff sodet/ och lät thet rinna från/ ther igenom ett Durchslagh/ lät sedan Brödhet/ Äplen/ Löken och stööt thet wäl smått/ så thet kan gå medh i genom ett Durchslagh i Pottan igen på Harekötet/ lät sedhan siudhan til han hafwer nogh/ lät litet salt och Smör ther i/ och Peppar/ Ingefära och Neglikor/ och lagha at alt är wäl sudhit/ och giff så up.

Äple och Lööksoppa.

Skala Äple och skäär uth Kärnhusen/ siuudh them i watn/ doch litet/ så the blifua til ett moos/ lät så stå them/ tagh Löök skalan och skär små/ och blanda them medh Äplen i hoop/ och stööt alt rätt smått/ lätt wijn eller öölättikia ther på/ ock lät thet wäl siudhas/ och skummat wäl/ tagh Smör [ 30 ]eller thet feeta som dryper aff en Steek/ lät wäl siudhat i hoopa/ lät litet Neglikor ther uthi och Ingefära/ thenna Soppa kan man slå öfwer Steek eller annat Kött.

Lamb medh Soppa på.

Tagh ett ungt Lamb/ slachtat och skär thet sunder i stycken smått och siuudh thet wäl/ och tagh så Löök/ skalan och hackan sunder wäl/ lät honom i en Panna och bruunsteek honom/ sedhan tagh wijn eller Wijnättickia lät then steekta Löken ther uti/ lät Ingefära/ Peppar/ Muskateblommor/ Saffran/ och blanda thetta så i thet Sodet som lambkötet är sudhit uthi/ och lät på Köttet/ och lät wäl siudhat/ Salt kräfwer sigh sielfft.

Ett annat sätt.

Siuudh först Köttet/ tagh sedhan halffparten aff Sodet/ lät litet ättickia ther i/ och torra gnuggade Salwiebladh/ litet Salt/ man kan taga andra torra eller gröna fleera slagh ther i/ och låta thet sedhan siuudha/ i hoop medh Köttet kokas/ thet lät sompt bort aff thet öffriga watnet/ så thet blifwer icke förtunt.

At Koka medh Löök Fårekött eller Foghel.

Lät thet först wäl siudhas tagh så skalat Lök och hacka honom sunder/ lät Löken uthi en Potta/ och lät på honom fersk Grytesteeksoppa medh [ 31 ]litet Smör/ och lät thet wäl siudha/ slå watnet aff Köttet eller Foglen/ och lägg them i thetta sodhet och lät them wäl siudha/ lät Peppar/ Ingefära/ och Saffran ther i/ Sodhet måste wara laghom tiockt.

En ung Oxesteek.

Tagh Kött aff en Oxe uthan Been och någhot fet/ lägg henne i kalt watn öfwer natten/ slå henne medh en Knippel så blifuer hon möör/ salta och steek henne halffsteeckt på ett Halster/ sedhan tagh Wijn och litet Ettickia/ skala och några Lökar och skär them små/ tagh Cummin så myckit tu wilt/ och skär 4. eller 5. Eplen små och blanda thet wäl i hoop/ lät örter ther på som tu wilt/ lät så steekan i en Järn eller Koppar förtent Panna medh Låck/ thet lägg igen/ när alt är ther i/ lägg Eelden öfwer och under/ och lät så stå til thes tu meenar thet är nogh/ så lät thet uppå ett Faat.

Een ung Oxesteek som skal sättias kall på Bordet.

När som Steeken är rätt wäl tilhuggen/ så skal man läggia henne 4. eller 5. Nätter på en ort som laghom kalt är/ sedhan skal hon laghom förwällas/ och låta henne wäl blifwa kall/ så skal hon läggias i Ättickia 7. eller 8. daghar/ Flesket som hon skal speckas medh/ icke uthanpå/ uthan mitt igenom/ skal wara fersk och en lagom fingers tiock och rylas i Peppar och grant Salt/ igenom [ 32 ]stickan med en Nål ther til giord/ lät sedhan steekan i en Panna medh Löök på/och en Pijp på Låcket fingers högh/ som ångan kan gå igenom/ och så stoor at Steeken intet rörer widh Pannan uthan botnen/ lät så litet watn ther i och Låcket på/ och sätt henne i en Ugn at steekas/ eller lägg Eeldzglödh öfwer och under/ så steekes hon wäl/ til thes man tå troor hon är wäl igenom steeckt/ så tagh henne uth och lät henne blifwa kall/ hon kan några daghar förwaras effter som hon är stoor til.

Thenna Soppa skal kall slås ther på.

Tagh bruunsteeckt Hwetebröd/ rijff thet rätt wäl sunder/ lät litet Wijn ther på medh Sucker/ Peppar och Caneel/ man får och wäl tagha refwin Pepparkaka ther til medh Muskateblommor/ Neglikor/ lät thet så koka til thet blifwer tiockt/ när thet är kalt så slå thet öfwer Steeken/ man kan ock slå thetta warmt på warma saker.

Ungt Oxekött at koka medh en Lööksoppa öfwerslaghen.

Siuudh Köttet wäl igenom något salt/ tagh så löök/ skalan wäl så myckit som tu wilt/ och gröna Wijnbär/ Persilierötter/ litet grön Persilia/ och litet Hwetebrödh/ tagh så aff samma Sodet/ som Köttet är sudhit i medh thet fetesta/ lät alt thetta ther uthi/ och lät wäl siudhat/ så thet går alt sunder/ och blifwer laghom tiockt/ och när Köttet [ 33 ]ligger warmt på Fatet/ så slå thenna Soppan ther på.

Ett annat.

Tagh så många Lökar och skala som tu wilt/ lät wijn eller ättickia ther på/ lät rätt wäl siudhat smått sunder/ gör thet medh watn lagom suurt och slå öfwer Köttet.

Ett annat.

Tagh Wijnbär/ Salwiebladh/ grön Persilia/ 2. eller 3. Lökar/ och siuudh thet wäl i Köttsoppan så thet blifwer lagom tiockt/ och slå så på eller öfwer Köttet.

Ett annat sätt.

Tagh ett stycke ferskt Oxekött på Bröstet eller annorstädhes/ som är någhot fett/ twetta bloden wäl aff thet/ lät någhot Salt ther i/ och när som thet en godh stund sudhit hafwer/ så tagh thet och slå Sodhet aff medh thet feeta/ och slå så öölättickia ther på igen/ lijka så myckit tu slogh aff Soppan/ och lät en laghom Näfwa Salt ther i/ och lät så siudhan til Köttet är fullsudhit/ och gör ther på en Soppa som på annan Willbrådh.

At koka ungdt Oxekött.

Siuudh ungdt Oxekött wäl medh Salt så thet blifwer wäl sudhit/ skala Löök så myckit tigh täckes/ lät ther til omogna Wijnbär och gröön hackat Persilia/ och siuudh thet i feet Köttsoppa/ och slå thenna soppa på köttet i fatet/ wil tu så kan tu skära Brödh ther under.

[ 34 ]

Ett annat sätt.

Tagh ett stycke aff Bringan/ eller annat som fett är/ gör wäl reent/ lägg thet i en Kiettel medh reent watn/ lät wäl siudhat och skummat wäl/ lät någhot Salt ther i/ och när som thet en godh stund sudhit hafwer/ så tagh thet och slå sodhet aff medh thet feeta/ och lät ölättikia ther på igen/ lijka myckit som Soppan war som tu aff slogh/ och lät een laghom Näfwa Salt theri/ och lät så siudhat til thes Köttet är fullsudit/ tagh thet sedan aff Kiettelen och lägg på ett Faat/ och gör ther en Soppa på/ lijka som på en annan Willbrådh.

Ett annat.

Tagh Wijnbär/ Salwiebladh/ gröön Persilia/ 2. eller 3. Lökar/ och siuudh thet wäl i Köttsoppa/ så thet blifwer laghom tiockt/ och slå then Soppan öfwer Köttet på Fatet/ thetta Köttet skal allenast wara sudhit i watnet lijka som Pepparrootkött.

Än ett annat medh Löök kokas.

Siuudh först oxekött medh litet salt i/ tagh så skalade Lökar så många tu wilt/ och gröna Wijnbäär/ Persilierötter/ gröön sunder hacka Persilia och litet Hwetebrödh/ tagh så aff samma Sodet som Köttet är sudit uthi medh thet feetaste/ lät alt thetta ther uthi/ lät wäl siudhat så thet går alt sunder/ och blifuer lagom tiockt/ och när köttet ligger warmt på fatet så slå thenna soppa ther på.

[ 35 ]

En Lökesoppa.

Tagh skalat Löök/ lät siudhan först i skijfwor skurin/ tagh Ost som intet är myckit gammal/ och skär honom i tunna skijfwor/ blandat i hoop/ lät smör ther i/ och lät så siudhat en gång wäl up/ skär skijfwor aff en Hwetesembla och lägg i ett Faat/ och slå så thetta ther uppå.

En annan.

Tagh skalat Löök och skär honom sunder/ låt watn och ättickia på honom/ litet Peppar och salt medh litet Smör/ och lät så wäl siudhan/ ty thet är en godh Soppa för en arm Gesäll.

Tagh Egg och Ättickia/ röör wäl i hoopa och lät siudat/ är ock en god soppa för en arm Gesäll.

En annan Lökesoppa.

Tagh så många skalade Lökar som tu wilt/ lät wijn eller ättickia ther på/ lät wäl siudat smått sunder/ gör thet medh watn laghom suurt och slå thet öfwer Köttet.

En Watusoppa at koka.

Skala och skär sunder några Lökar/ och steek them i smör rätt bruna/ och tagh så 1. eller 2. Egg och ett stoop sööt miölk/ och rör thet wäl i hoopa/ och slå thet sedhan til Löken i pannan/ och litet salt och lätt upsiudhat/ och rätt som thet siudher så slå en halff Sleeff watn ther i och lät litet meer siudat ther i/ och lät hwetesembleskijfuor ther i/ eller på fatet/ och giff så up/ om tigh så behagar/ så bruka hwadh örter tu wilt ther i. [ 36 ]

Ett annat sätt.

Siuudh reent watn medh litet Salt/ och slå ett Egg theri/ rör alt wäl sunder medh en Wisp/ slå så godh grädda ther på eller sööt Miölck/ och lät wäl upsiudhat/ haff litet Smör ther i/ skär så Hwetesembleskijfwor i ett Faat/ och slå thenna soppan ther öfwer/ och ströö grön hackat Persilia ther på.

En Watusoppa medh Löök.

Skala Lök och lägg honom i reent watn at siuda med ett sunderrördt Egg i watnet blandat/ när Löken är sudhin så slå 4. eller 5. Egg thet heetesta tu kant ther i/ så Blomman och thet hwijta fölies åt/ låt litet siudhat til Eggen hafwa nogh/ hääff så Hweteskijfwor i ett faat/ och slå soppan medh Eggen ther på/ förgät intet Smör och Salt.

Lökesoppa medh Eplen.

Skala Eplen til at koka them til ett Moos/ lät så blifwa kalt/ tagh så skalat Löök/ lägg honom 14 Tijma i watn så thet bittra draghes uth/ siuudh honom och stöt honom rätt små/ blanda så Eplemoset och Löken i hoopa/ tagh så wijn eller godh Öölättickia och slå then på Eplen eller Löken/ tagh så thet feeta som dryper aff en Steek/ eller Smör som är någhot steeckt i/ och blanda thet i hoopa i en Potta och lätt thet koka/ och örtat som tu wilt/ och gör så sött och suurt medh Sucker som tu wilt/ thetta kan tu icke allenast slå på ett Faat [ 37 ]medh Hwetebrödskijfwor/ uthan ock slå thet öfwer een heel Steek.

Fylta Morötter.

Tagh någhot stoora Morötter/ och hola them uth thet bästa man kan/ tagh så Kalfwe- och Fårekött/ medh ferskt ungdt Oxekött och litet Flesk/ Köttet skal wara förwällat/ och hacka thet wäl smått/ och slå thet guula aff Egget ther til/ medh litet Corinter/ blanda alt wäl i hoopa/ och fyll ther medh Moroten/ och skär en Prop i holet så intet faller uth/ koka them sedhan i samma Sodhet som Köttet förwällas i/ gör laghom Sodh medh Meiran och någhot fett ther på/ man kan tagha så många en wil/ man kan och fylla them medh hwadh en wil/ man kan och steeka them i Smör bruuna/ man kan göra en guul soppa ther på.

At koka Lambekött medh Morötter.

Tagh Morötter/ tiocka som ett finger/ och tagh fåretarmarna när the äre wäl reena giorda/ och rista them up/ och sno them kring om Morötterna/ så Roten intet synes/ fäst ändan wäl/ och när som tu siudher Köttet så siuudh thetta medh/ och gör gott Sodh medh Morötterna ther på/ och tagh bort thet som tu ändan på Tarmarna fäst hafwer.

At koka medh swarta Wijnbär.

[ 38 ]

Tagh swarta wijnbär/ gör them wäl reena och stöt them i en morter medh blött Hwetebröd/ medh Wijn gör thet så tiockt at thet wäl kan gå igenom ett Durchslagh eller Hårsicht/ gör sött medh Sucker och Caneel/ och låt så siudhat wäl up/ giff strax på Fatet/ och gör laghom tiockt/ man kan ock låta blifwa kalt i fatet/ ty thet är godt bådhe kalt och warmt/ huru en wil.

At förwara Risker ett heelt åhr.

Tagh Risker/ salta them in medh Eenebär och Cummin/ och lägg en botn på them och Stenar/ så at the siuncka wäl i hoopa/ och när som the nogh hafwa stått/ så giffua the myckit Watn/ thet kan man mäst slå bort/ aff thet som öfwer är så hålla the sigh friska åhr och dagh/ när som tu wil koka them/ så lägg them några Tijmar i reent watn/ och wexla altijdh om medh Watnet/ och Saltet uthdraghes/ thes snarare sedhan må man steeka eller siudha them/ som tu wilt medh Peppar uppå.