Jesus Kristus är vår hälsa

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Jesus Kristus är vår hälsa
Jesus Christus nostra salus skrevs förmodligen av Jan z Jenštejna, ärkebiskop av Praag. Den publicerades först år 1410, efter hans död år 1400. Den har tidigare påståtts vara skriven av Jan Hus. Översatt till tyska Jesus Christus unser heyland av Martin Luther och till svenska av Laurentius Petri Nericius för Swenske Songer eller wisor 1536. Publicerad i Göteborgspsalmboken 1650 på s. 13-15 under rubriken "Om HErrans Nattward." Psalm nr 14 i 1695 års psalmbok, vars version presenteras här. Fortsatt publicerad i flera yngre svenska psalmböcker. På Wikipedia finns en artikel om Jesus Kristus är vår hälsa..


I 1695 års Psalmbok (nr 14) lyder texten:


[ 27 ]

1. JEsus Christus är wår hälsa/
Som oss alla wille frälsa;
Medh sin pino och bittra dödh
Frälste han oss af dödzens nödh.

2. At wij honom eij förgäta/
Gaf han oss en spijs at äta/
Vnder brödh lekamen sin/
Och gaf oss dricka sitt blodh i wijn.

3. Medh then spijs wil han oss trösta/
At wij äre återlösta/

[ 28 ]

Ther skole wij fast troo vppå/
Och så til thenna Nattward gåå.

4. Skal här något godt af warda/
Skal man sigh om trona wårda/
Troo at han är i thetta brödh/
Som för oss hafwer lidit dödh.

5. Wil man eij i missbruuk falla/
Men thet rätta sättet hålla.
När man tå går til Christi bordh/
Skal förkunnas Gudz helga ordh.

6. Så är thet ock Christi wilie/
At wij thetta eij åtskilie;
Vtan dricke alle hans blodh/
Som äte thenna Nattward godh.

7. Man skal sigh ock sielf betrachta/
Och vppå sin’ saker achta.
Then owärdig här til går/
För lifwet han här döden får.

8. Så skal tu ock här begrunda/
Och thet twifla ingalunda/
At tin synd är afplanad grant/
Thess får tu här en wissan pant.

9. Tin synd Christus på sigh lade/
Och ther medh han til tigh sade:
Kom til migh tu som syndig är/
Tina synder jagh på migh bär.

10. Ther skal tu tigh hårdt widh hålla/
Och eij från hans löfte falla.
Then sigh af synden känner swår/
Han rätt til thetta bordet går.

11. När man kan thet rätt besinna/
At man skal här nåder finna/
Åter så i sanna troo/
Så får han i sitt hierta roo.

12. Gudh wår Fader wiliom wij prisa/
Som oss så wäl wille spisa.
Tack hafwe han i ewighet/
För sin stora barmhertighet.


1.
Jesus Christus är wår hälsa,
Som oss alla wille frälsa;
Med sin pino och bittra död,
Frälste han oss af dödsens nöd.

2.
At wi honom ej förgäta,
Gaf han oss en spis at äta,
Under bröd Lekamen sin,
Och gaf oss dricka sit blod i win.

3.
Med then spis wil han oss trösta,
At wi äre återlösta,
Ther skolom wi fast tro uppå,
Och så til thenna Nattward gå.

4.
Skal här något godt af warda,
Skal man sig om trona wårda;
Tro at han är i thetta bröd,
Som för oss hafwer lidit död.

5.
Wil man ej i missbruk falla,
Men thet rätta sättet hålla;
När man går til Christi bord,
Skal förkunnas Guds helga ord.

6.
Så är thet ock Christi wilje,
At wi thetta ej åtskilje;
Utan dricke alle hans blod,
Som äte thenna Nattward god.

7.
Man skal sig ock sielf betrakta,
Och uppå sin saker akta:
Then owärdig härtil går,
För lifwet han här döden får.

8.
Så skalt tu ock här begrunda,
Och thet twifwla ingalunda,
At tin synd är afplanad grant,
Thess får tu här en wissan pant.

9.
Tin synd Christus på sig lade,
Och ther med han til tig sade:
Kom til mig tu, som syndig är:
Tina synder jag på mig bär.

10.
Ther skal tu tig hårdt wid hålla,
Och ej från hans löfte falla.
Then sig af synden känner swår,
Han rätt til thetta bordet går.

11.
När man kan thet rätt besinna,
At man skal här nåder finna,
Åter så i sanna tro,
Så får han i sit hierta ro.

12.
Gud wår Fader wiljom wi prisa,
Som oss så wäl wille spisa.
Tack hafwe han i ewighet,
För sin stora barmhertighet!