Kiel-traktaten

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kiel-traktaten
På Wikipedia finns en artikel om Freden i Kiel.


[ 1 ]

Öfwersättning af de Artiklar uti den emellan Deras Majestäter Konungarne af Swerige och Dannemark genom befullmäktigade Ombud den 14 Januarii 1814 uti Kiel afslutna och af Deras Kongl. Majestäter sedermera ömsesidigt Ratificerade Freds-Traktat, hwilka bestämma Konungariket Norriges förening med Swerige:

Fjerde Artikeln.

Hans Majestät Konungen af Dannemark afsäger både för Sig och Sina Efterträdare på Danska Thronen oåterkalleligen och för alltid, til förmon för Hans Majestät Konungen af Swerige och Dess Efterträdare på Swenska Thronen, alla sina rättigheter til Konungariket Norrige, nämligen efterföljande Stift: Christiansands, Bergenhuus, Aggerhuus och Trondhiems Stift med Nordland och Finnmarken ända intil Ryska Kejsardömets gränsor.

Dessa Stift och Landskap, utgörande hela Konunga-Riket Norrige, med alla dess Inbyggare, Städer, Hamnar, Fästningar, Byar och Öarne wid alla detta Konunga-Rikes Kuster, samt hwad widare dertil lyder (Grönland samt Öarne Ferröe och Island härunder icke begripne) äfwensom alla dermed följande rättigheter och förmåner skola hädanefter under full Ägo och Herrawälde tilhöra Hans Majestät Konungen af Swerige och utgöra et Konunga-Rike förenadt med Konunga-Riket Swerige.

[ 2 ]Tll följd häraf lofwar och förpliktar sig, på det högtidligaste och mest förbindande sätt, Hans Maj:t Konungen af Danemark både för Sig och för Sina Efterträdare, samt för hela Konunga-Riket Danemark at icke någonsin, omedelbarligen eller medelbarligen, göra något anspråk på Konunga-Riket Norrige, eller något af dess Stift Öar och Länder, hwars alla Innebyggare äro, i kraft af detta Fredsfördrag och ofwanberörde afsägelse, frikallade från den Trohets-ed de swurit Konungen af Danemark och dess Krona.

Femte Artikeln.

Hans Majestät Konungen af Swerige utlofwar, på det uttryckligaste och mest förbindande sätt, at bibehålla Norriges och dess Tilhörigheters Innewånare wid åtnjutandet af deras Lagar, Rättigheter Friheter och Priwilegier, sådane desse nu befinnas.

Sjette Artikeln.

Då hela beloppet af Danska Monarkiens skulder, belastar så wäl Konunga-Riket Norrige som de andra delarne af Staten; Så förbinder sig Konungen af Swerige, i egenskap af Norriges Beherrskare, at åtaga sig en sådan andel i dessa skulder, som swarar emot Norriges Folkmängd och tilgångar i förhållande til Danemarks.

Med allmänna Skulder förstås de, hwilka Danska Regeringen så wäl utom sine Stater, som inom dem, sig ådragit. Den inländska Skulden består af Kongliga och Stats-Obligationer och den Stock af Banco-Sedlar och andra i kraft af Konglig Myndighet utgifna representative-papper, som nu befinnas i omlopp uti begge Konunga-Rikena.

Det belopp som dessa skulder den 1 Januarii 1814 utgjort, skall bestämmas af Commissarier, som de bägge [ 3 ]Regeringarne komma at utnämna för at upgöra en rättmätig fördelning deraf, grundad på Norriges och Danmarks särskilde folkmängd och tilgångar. Desse Commissarier skola samlas i Köpenhamn inom en månad efter det Ratificationerna af denna Freds-Tractat blifwit utwexlade, och böra tiländabringa arbetet så skyndsamt det ske kan och sednast inom slutet af innewarande år. Härwid förstås dock, at Hans Maj:t Konungen af Swerige, i sin egenskap af Norriges Beherrskare, icke kommer at deltaga i garantien af andra skulder än de här ofwan anförda, hwilka tilhöra Konunga-Dömet Danemark i allmänhet och til hwilkas betalning alla Delarne af detta Konunga-Döme, före Noriges afträdande, borde bidraga.

Tolfte Artikeln.

Hans Majestät Konungen af Swerige och Hans Majestät Konungen af Danmark förbinda sig ömsesidigt på det uttryckligaste, at icke anwända från deras ursprungliga bestämmelse några fonder, anslagna til Wälgörenhets-Anstalter eller allmänt nyttiga Inrättningar uti de Länder, som De genom detta Fredsfördrag sig förwärfwat, nämligen uti Konunga-Riket Norrige, och i Hertigdömet Swenska Pomern, med begges tilhörigheter.

I kraft af denna allmänna förbindelse utlofwar Hans Maj:t Konungen af Swerige at bibehålla det i Norrige Stiftade Universitet, äfwensom Hans Majestät Konungen af Danmark at bibehålla Universitetet i Greifswald.

De Offentlige Embets- Och Tjenstemäns löner, så i Norrige som i Pommern, skola betalas af desse Länders nye [ 4 ]Beherskare ifrån första dagen af det qwartal, då besittnings-tagandet af det ena och andra Landet blifvit werkstäldt.

De Höga Contraherande Delarne skola utan afdrag eller förändring bibehålla de i Norrige eller Pomern warande Pensionärer, wid de Pensioner, som dem af deras fordna Regering blifwit bewiljade.

Femtonde Artikeln.

Det är öfwerenskommit:   
      

5) At genast efter undertecknandet af detta Freds-fördrag, Swenska Tropparne skola intåga i Norrige, och taga i besittning de derwarande Fästningar.

Hans Majestät Konungen af Danemark förbinder sig at utfärda de i detta afseende nödiga befallningar på det sätt som närmare bestämmes i efterföljande Artikel.

Sextonde Artikeln.

För at befrämja werkställigheten af föregående Artikel förbinda sig Hans Majestät Konungen af Swerige och Hans Majestät Konungen af Danemark ömsesidigt, på det kraftigaste sätt, at genast efter underteknandet af detta Fredsfördrag, utfärda Proclamationer til de på bägge sidor afträdde Ländernas Innebyggare, hwaruti de skola underrättas om den förändring som tildragit sig i deras förhållanden, lösas ifrån deras Trohetseder och anmanas at med lugn emottaga deras nya Beherrskares Troppar, hwilke komma at intåga i deras Land. De höga Contraherande delarne skola på samma gång gifwa nödiga befallningar til Wederbörande offentlige, så Militära som Civila-myndigheter, om öfwerlämnadet af alla Fästningar och befästade [ 5 ]Orter, Arsenaler och andra Militära Inrättningar af hwad namn och beskaffenhet de wara må, äfwensom af all Kronans Egendom och tilhörighet utan något undantag, och på sådant sätt, at hela det afstådda Landet i stillhet och fullkomligen träder under den nya Beherskarens Wälde. De Höga Contraherande Makterne skola så wäl genast återkalla, från de afträdde Länderna, deras Ståthållare eller General-Guvernörer och alla sådane andre, derstädes icke infödde, Embetsmän, som ej besluta at qwarblifwa under det nya Wäldet, som ock i allmänhet widtaga de af Dem beroende tjenligaste anstalter, för at förekomma allt hinder i werkställigheten af denna Freds-Tractat och all öfwerträdelse af dess föreskrifter.

Tjugonde Artikeln.

De Norrske Män, som nu befinna sig i Danemark, och likaledes i Norrige warande Danskar, äfwensom Pomeraner i Swerige, och Swenskar i Pomern skola äga full frihet at återwända til deras Fädernesland och anwända samt förordna om deras Egendom, så fast som lös, utan at erlägga någon afgift för utförseln deraf eller annan beskatning i detta afseende af hwad namn som hälst. De begge Höge Makternas Undersåtare, som äro i etdera Landet bosatte, nämligen i Norrige eller Danemark skola äga full frihet at bosätta sig i det andra under loppet af Sex år, räknade ifrån dagen då Ratificationerna af denna Traktat blifwit utwexlade, och skall dem åligga at, under berörde tid, sälja eller öfwerlåta deras Egendom til någon Undersåte af den Makt, hwars Länder de wilja öfwergifwa.

För den, som wid den sålunda bestämda tidens förlopp icke fullgjort detta stadgande, skola Egendomarne försäljas [ 6 ]genom offentliga, af Wederbörande Embetsmän förordnade Auktioner, och försäljnings-summorna derefter öfwerlämnas til de förra Ägarena.

Det skall wara alla tillåtet, under de här ofwan bestämde Sex år, at göra hwad bruk de wilja af deras Egendom, hwaraf en fredlig besittning dem uttryckeligen försäkras och garanteras.

De skola, äfwensom deras Ombud, fritt och obehindrat kuna resa från det ena Landet til det andra, för at förwalta deras angelägenheter, utan at derföre deras egenskap af den ena eller andra Maktens Undersåtare skall på något sätt kränkas.

Tjugondetredje Artikeln.

Då de Länder som i kraft af denne Traktat blifwa förenade med Konungariket Swerige, eller med Konungariket Danemark, äro med deras fordna Moder-Länder förbundne genom handelsförhållander, som en lång wana, granskap och ömsesidigt behof gjort nästan oumbärliga; Så hafwa de Höga Afhandlande Makterne, sorgfällige at åt deras Undersåtare förwara dessa medel til gemensamt gagn, öfwerenskommit at ofördröjligen afsluta en Handels-Traktat emellan begge Staterne. Emedlertid hafwa de Höga afhandlande Makterna förenat sig derom, at bibehålla under loppet af et år, räknadt från utwexlingen af Ratificationerna å detta Fredsfördrag, de nu warande Handelsförhållanden emellan Norrige och Danemark, samt Pomern och Swerige.

Tjugondefjerde Artikeln.

       

[ 7 ]Krigsskepp hörande til Swenska eller Danska Flottorna äfwensom Paketbåtar skola utan hinder kunna öfwerföras ifrån Pomern och Norrige, så snart årstiden det medgifwer.

Tjugondesjette Artikeln.

Hwarje Embetsman i Norrige, Dansk eller Norrman, skal utan swårighet erhålla afsked från sin innehafwande Tjenst, om han begär det under loppet af et år efter Ratificationen af denna Traktat.

Denna Artikel gäller likaledes för Norrske Män, som innehafwa Embeten i Danemark, och skola de icke wara utsatte för någon misshandling eller förebråelse derföre at de begära afsked.Fahlun tryckt hos P. O. Axmar, 1814.


.