SOU 1951:40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Betänkande avgivet av strandutredningen; SOU 1951:40

Förslag till lagstiftning om förbud mot bebyggelse m.m. inom vissa strandområden
Skrivelse till statsrådet och chefen för Kungl. justitiedepartementet  →


[ 1 ]
STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1951:40

JUSTITIEDEPARTEMENTETFÖRSLAG TILL

LAGSTIFTNING OM FÖRBUD MOT BEBYGGELSE M.M. INOM VISSA STRANDOMRÅDEN


BETÄNKANDE AVGIVET AV STRANDUTREDNINGENStockholm 1951

Emil Kihlströms Tryckeri A.-B.

511218


[ 3 ]

INNEHÅLL

Skrivelse till statsrådet och chefen för Kungl. justitiedepartementet 5
FÖRFATTNINGSTEXT
Förslag till lag om förbud mot bebyggelse m. m. inom vissa strandområden 6
Förslag till kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen om förbud mot bebyggelse m. m. inom vissa strandområden 9
MOTIVERING
I. Inledning 11
Den provisoriska strandlagen 11
Direktiven för strandutredningen 12
II. Utländska förhållanden 16
Danmark s. 16. – Finland s. 19. – Norge s. 20. – England s. 21. – Schweiz s. 23. – Tyskland s. 25. – Österrike s. 26.
III Begränsningar i jordäganderätten med hänsyn till det allmänna bästa 28
1) Legala inskränkningar 29
Inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom s. 29. – Vanhävdslagstiftningen s. 29. – Skogsvårdslagstiftningen s. 30. – Hälsovårdslagstiftningen s. 30. – Brandskyddslagstiftningen s. 31. – Civilförsvarslagen s. 31. – Byggnadstillståndslagen s. 31. – Hyresregleringslagen s. 32. – Jorddelningslagstiftningen s. 32. – Vattenlagen s. 34. – Byggnadslagstiftningen s. 36. – Lagstiftningen om allmänna vägar s. 37.
2) Allemansrätten
IV. Behovet av fritidsområden vid stränderna 44
Kronans egendomar s. 44. – Kommunernas åtgärder s. 44. – Industriföretagens åtgärder s. 47. – Den nuvarande strandbebyggelsen s. 49. – Förbudsförordnanden enligt den provisoriska strandlagen s. 50.
V. Möjligheter enligt annan lagstiftning än den provisoriska strandlagen att reglera bebyggelse och jorddelning m. m. vid stränderna
Tidigare reformförslag 53
1) Lagstiftningen om naturminnesmärken 53
2) Byggnadslagstiftningen 54
A. Tätbebyggelse 54
B. Glesbebyggelse 55
Planläggning och utomplansbestämmelser 55
Byggnadsförbud utan samband med planläggning 58
[ 4 ]
3) Fastighetsbildningslagstiftningen 59
4) Fritidsutredningen 60
5) Naturskyddsutredningen 63
5) Strandutredningens uttalanden 64
VI. Riktlinjer för en lagstiftning om strandskydd 67
VII. Förslaget till lag om förbud mot bebyggelse m. m. inom vissa strandområden 73
1 § 73
Allmänt 73
Reglering av bebyggelsen 74
Förbud mot schaktning, fyllning, trädfällning och jämförliga åtgärder 78
Begränsningar i möjligheten att meddela förordnande enligt 1 § 79
Ändring av fastighetsindelningen inom förbudsområde 82
2 § 87
3 § 90
4 och 5 §§ 91
Inledning 91
Direktiven för utredningen 92
Inlösnings- och ersättningsbestämmelser i byggnadslagen och lagen om allmänna vägar 93
Utredningens förslag 104
Vissa synpunkter i fråga om värderingen 116
6 § 122
7 § 124
8 § 125
9 § 125
10 § 126
11 § 127
12 § 127
Övergångsbestämmelserna 128
VIII. Förslaget till tillämpningskungörelse 130
IX. Översiktlig strandplanering 135
X. Organisations- och anslagsfrågor 139
XI. Sammanfattning 142
Särskilt yttrande av herr Cassel 146
Bil. 1. Tabell, innehållande vissa uppgifter rörande strandområden där förbud gäller enligt den provisoriska strandlagen 149
Bil. 2. Karta i två blad över nuvarande strandbebyggelse. [utelämnad]
Bil. 3. Karta i två blad över områden med byggnadsförbud enligt den provisoriska strandlagen. [utelämnad]