Östgötars minne/1674

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1673
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1674
1675  →


[ 73 ]

1674.

952. Sveno Petri Juringius. F. i Askeryd 1656; fad. kyrkoherde [555]. Stud. i Åbo 74, i Upps. 78; prv. 82. Komminister i Höreda o. Mellby 92. D. 1706 84.

Nämnes i Åbo univ:s protokoll 1677 »för gäld och slagsmål.»

953. Johannes Joachimi Vibbeling. Fad. borgmästare i Söderköping.

Hans bror, Joachim, kommissarie i Reduktionskommissionen och tit. landshöfding, blef 1702 adl. Gripenhem, sed. Greiffenheim.

954. Petrus Joannis Ventilius. Fad. trol. J. Petri Vadstenensis, kyrkoherde i Väderstad.

955. Petrus Drysander.

Denne kan möjligen vara son af n:r 47 och alltså bror till n:r 737, men bevis därför saknas.

956. Abrahamus Jonæ Varling. F. i Björsäter 1651; fad. bonde. Prv. 83. Kyrkoherde i Åsbo 83. D. 1717 3.

957. Ericus Erici Ulff. Fad. prost i Svinstad [435]. Prv. 1687. Husprädikant hos frih. Clas Rålamb o. adj. hos sin fader 87. D. på Strömsbro i Svinstad 1694.

U. var en af de tre östgötar, som 1678 anmäldes för akad. konsist. såsom de »snällaste i musiken» och därför borde företrädesvis komma i fråga vid stipendietillsättningar. K.-prot. — Hade 1693 utan lysning låtit viga sig med sin faders tjänstepiga, Kerstin Olofsdotter, med hvilken han inlåtit sig i närmare förhållande; därför suspenderad ett halft år. Nic.

958. Matthias Svenonis Norbergius. F. i Norrköping 1653 192; fad. skräddare. Prv. 80. Rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 80; kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 93. D. 1706 233.

959. Samuel Christophori Frigei [Frigelius]. F. i Sund 1652 253; fed; bonde. Förordn. att förrätta en jordrefningskommission i Lifland 81—85; efter landtmät.-ex. 86 ord. landtmätare i Kopparb. län 87, i Kalmar län 89; afsk. 1717. D. 1726239.

»Sedan han i en orolig tid hade med flere kronones betjenter måst tjena med halfva lönen,» begärde han afsked. Enligt annan uppgift var han då »för skäliga orsaker förbuden att arbeta.» E.

960. Birgerus Andreæ Tollbom. F. i Sya 1653; fad. kronolänsman. D. som stud. 1680 4.

Blef »under en träta, förmodligen af våda,» genomstungen med värja af landsmannen Samuel Ehrenstedt [802] och dog däraf några dagar efter.

961. Petrus Johannis Forelius. F. i Norrköping 1659 203; fad. handelsman. D. som stud. i Uppsala 1675 52.

962. Benedictus Perelius [Berelius]. Fad. bonde i Skedevi. Prv. 1676. Amiral.-prädikant; kyrkoherde i Solna, Upps. stift, 86. D. antagl. 1700.

963. Andreas Olavi Schonberg. F. i Normlösa 1655, döpt 191; fad. bonde. Stud. i Lund 1673. Auskult. i Svea hofr. 83; notarie 85; protonotarie (94); assessor 96. D. i Sthlm 1701 202.

964. Nathanaël Petri Talenus. F. i Vadstena 1652, döpt 24; fad. P. [ 74 ]Schedviensis, rektor. Domk.-syssloman i Linköping 85; utn. kyrkoherde i Ljung o. Flistad 92. D. i Linköping 1693 108.

965. Gabriel Magni Kling. F. i Norrköping 1651 35; fad. guldsmed. Prv. 82. Amir.-präd. i Karlskrona 82; kyrkoherde i Vikingstad 85; prost 1707. D. 1728 171.

966. Daniel Johannis Schenberg. F. i skeninge 1649, döpt 1212; fad. borgmästare. Stud. i Åbo 75, åter i Upps. 81; prv. 85. Pädagog i Skeninge; komminister i Vireda o. Haurida 85. D. 1715 8.

Inför akad. konsist. klagade 1681 novitien Jonas Livin [1117], att »d. 16 jan., då iagh blef kallad af Schenberg, slog han mig 4 eller 6 örfijlar och med itt glas fult medh öhl i ansichtet, så at iagh ännu har skråmma på kindbenet effter glaset.» S. »meente honom väl hafva förtient mehra ändå,» emedan L. i ett bref kallat några sina landsmän »snyflar,» hvarpå prorektor »förehölt S., at de giordt icke allenast som snyflar, utan som belihundar medh, som så pröfwa sin kynheet uppå en nykommen, som intet dristar sigh at taga igen.» S. fick plikta 36 daler s:mt och relegerades »tacite på ett åhr.» K.-prot. — Då S. 1711 stod i begrepp att gifta sig med en tjänstepiga, blef han af Linköpings domkapitel därifrån afrådd, men fullföljde likväl sin afsikt.

967. Laurentius Magni Vretelius. F. i Vreta kloster 1652; fad. bonde. Stud. i Lund 74, i Upps. 77; prv. 81. Kommin. i Mjölby 81; kyrkoherde där 91. D. 1694 3.

968. Matthias Petri Svederus. F. i S:t Lars 1650, döpt 2710; fad. torpare. Stud. i Lund 74, i Upps. 77. Professor jur. i Åbo 86, i Upps. 1716. D. vid Almarestäket, Sthlms län, 1721 1710.

Kom 1677 till Uppsala »i misère,» men fick där en förmånlig kondition, i det han blef informator för en ung Cronhjelm, sedermera kgl. råd och univ.-kanslär. — Från Åbo flydde han undan ryssen till Stockholm. — I prof. Djurbergs introd.-program 1716 nämnes S. »vir solida et diffusa eruditione inclytus.» Under resa till Stockholm med en jakt halkade han vid Stäket på landgången, slog tinningen mot en påle och dog. Nic.