Östgötars minne/1679

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1678
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1679
1680  →


[ 80 ]

1679.

1055. Henricus Magni Lindholm [Hangelius]. F. i Herrestad 1648, döpt 57. Stud. i Lund 76; prv. Krigspräst; bat.-präd.; garn.-präd. i Stade; utn. kyrkoherde i Örbärga o. Nässja 94. D. i Halmstad 1694.

1056. Johannes Haqvini Hök.

Möjligen son af Haqvinus Benedicti Höök, som var v. häradshöfding i Kinda och Ydre 1633—35. En Höök (utan kändt förnamn) blef räntmästare 1688; en Jonas Hök var landskamrer i Älfsb. län till 1734, då han fick afsked med tit. assessor.

1057. Jacobus Erici Hemmingius. F. i Norrköping 1661 5; fad. prost i Svanhals. D. som stud. 1683.

1058. Isacus Björk. Rektor i Narva.

Blef student som minderårig.

1059. Johan Björk. Tydl. bror till näst föreg.

1060. Magnus Svenonis Askbom [Ascholin, Askholm]. [ 81 ]

1061. Ericus Johannis Hedænius. Prv. 1681. Kommin. i Misterhult 82; kyrkoherde där 89. D. 1704 16.

1062. Petrus Haraldi Hummer. F. i Linköping 1659; fad. oxhandlare. Handlande i Linköping; rådman där. D. 1717 93.

1063. Andreas Gerhardi Julius. Prv. 1691. Kommin. i Landskrona o. kyrkoh. i Vadensjö, Lunds stift, 93; v. prost 98; kyrkoherde i S:t Petri förs. i Ystad o. Bjäresjö 1703; kontr.-prost 04—13. D. 1716 73.

Tilltalades 1690 på begäran af Växjö konsistorium för det han »sine venia» prädikat i Grenna.

1064. Daniel Arvidi Drothenberg. F. i Drothem 1657; fad. kyrkoherde [276]. Prv. i Linköping 83. Kommin. i Södertälje o. Tveta 85; kyrkoherde i Borg o. hosp.-präd. i Norrköping 89. D. 1693 187.

D., som i Strängnäs stifts herdaminne oriktigt kallas Drothenburg, var först husprädikant hos sekreteraren Lovisin, genom hvilkens rekommendation han fick befordran i Strängnäs stift, men »mot vilkor att biskopen i Linköping lofvar en jämngod lägenhet i sitt stift åt någon sörmlänning.» — I Södertälje togs till protokollet 1689, att »sacellanus hr Daniel var mächta otijdig emot sin kyrkioherde och förman, hvarpå begärades hela kyrkiorådets attest.» Med denna orlofsedel återvände han till fädernestiftet. Hgstr.

1065. Olavus Avelin. F. i Hasselby i Österg.» (i Lofta?). Postmästare i Avesta, Kopparb. län, 1689; afsk. 1719; tillika kronovägare vid Avesta kopparvåg. D. i Avesta 1727 6.

1066. Daniel Laurentii Montanus. F. i S:t Lars; fad. bonde.

Begärde ven. conc. »till faderns lugn» 1683. Resol.; »predike först i scholan eller privatim i S:t Lars under præsid. af biskopen eller någon lektor.» Nic. — »Furtum commisit et fugam petiit.» Bj.

1067. Petrus Nicolai Rymonius. F. i Ingatorp trol. 1661; fad. prost [479]. »Sekreterare» i Uppsala. D. i Ingatorp 1691 216.

1068. Petrus Petri Bruzelius. F. i Ingatorp; fad. gästgifvare. Borgmästare i Växjö 1691. D. 1719.

1069. Petrus Erici Drysenius. F. trol. 1660; fad. assessor [239]. Kanslist i Sthlm. D. i Hult 1683, begr. 141.

1070. Andreas Arvidi Rydelius. F. i Västervik 1664, döpt 810; fad. prost [416]. Kassör hos hofmarskalken Rosenhane; kontrollör vid Amiralitetet i Karlskrona; kommissarie; kamrer i Sthlm; borgmästare i Karlskrona. D. 1696 911.

1071. Ericus Magni Osander. F. 1653. Prv. 81. Komminister i Västra Ryd o. Svinhult 85. D. 1704 224.

1072. Johannes Nicolai Vongstadius. F. i Vånga 1656; fad. bärgsman. Prv. 90. Apolog. i Linköping 84; kyrkoherde i Östra Skrukeby 95. D. 1702 73.

1073. Petrus Laurentii Gallholm [Gallerius]. F. i Västra Ryd; fad. kyrkoherde [493]. Antagl. landtbrukare i Gallarp i Västra Ryd. D. där.

Gifte sig i Uppsala som student 1685.

1074. Benedictus Jonæ Dahlbeck. F. i Vånga 1657; fad. bärgsman. Prv. 89. Apologist i Söderköping 84, kollega 89. D. i Söderköping 1693 241.

1075. Israël Benedicti Retzius. F. i Vånga 1660 165; fad. kyrkoherde [477];. Prv. 83. Kommin. i Vånga 92; kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 97, i Vånga 1703. D. 1717 196. [ 82 ]

1076. Arvidus Laurentii Gladstrand [Vangelius]. Fad. bärgsman i Vånga.

Angående hans vexation å novitier se n:r 1281.

1077. Andreas Laurentii Lithander. F. i Västra Stenby 1655 2010. Prv. 82. Kommin. i Ekeby o. Rinna 83; kyrkoherde i Ekebyborna o. Ask 95. D. 1729 16.

1078. Simon Simonis Strömdahl.

1079. Daniel Nicolai Cedermark [Novander]. Fad. befalln.-man i Mogata. Kanslist i Reduktionskolleg.

Hans bröder n:r 1026 och 1047.

1080. Sveno Petri Vallin. F. i Hycklinge 165.; fad. bonde. Prv. 89. Kommin. i Vårdnäs 89; kyrkoherde där 93. D. 1716 145.

1081. Jonas Svenonis Forling. Fad. bonde i Fornåsa. Prv. 1683. Komminister i Klockrike o. Brunneby (88). D. 1697 164.

1082. Benedictus Laurentii Ristelius. Fad. prost i Häradshammar [250]. D. antagl. som stud.

1083. Jonas Stephani Schevelius. D. som stud. i Uppsala el. Rostock.

1084. Olavus Nordstrand.

Denne är möjligen bror till n:r 1322. — Nic. antager, att ofvannämnde är densamme som n:r 1086, hvilken genom felskrifning kommit att införas två gånger.

1085. Nathanaël Johannis Laurenius. F. i Vallerstad 1658; fad. prost [487]. Prv. 86. Kommin. i Vallerstad o. Järstad 86; kyrkoherde i Tjällmo 97. D. 1703 244.

1086. Olavus Michaëlis Nordsten. F. i Norrköping 1659 10; fad. handelsman o. gästgifvare. Reg.-skrifvare vid Norra skånska kav.-reg. och bosatt i Nybo vid Herrevadskloster 93; borgmästare o. hospitalsföreståndare i Lund 1700. D. 1728 241.

Intogs i S:t Knuts gille i Lund 1701, där han sedan blef ålderman och i hvars matrikel finnes antecknadt, att han var »en dryg och myndig östgöte, i hög grad mån om sin persons och sitt ämbetes värdighet.» — Anhöll hos Konungen 1722 att »få sittia orubbat i min öfriga korta lijfstijd vid det lilla stycke brödh mig allernådigst är förlähnt, på det jag med hustru och barn nu uppå min ålderdom icke måtte komma att crevera.»

1087. Jonas Boëtius Laurentii Lindebom. F. i Västervik 1664, döpt 410; fad. borgmästare [442]. Häradshöfding i Näsgårds län o. Västra Dalarne 96; lagman i Dalarne o. bosatt å Avestafors. D. 1720 92.

1088. Laurentius Jonæ Schening. F. i Vimmerby 1659; fad. kyrkoherde [541]. Prv. 87. Komminister i Vimmerby 87. D. 1695 511.

1089. Andreas Simonis Taijard. F. i Fellingsbro, Örebro län, 1650; fad. bruksförvaltare. Prv. 81. Kyrkoh. i Ekerö, Upps. stift, 85; utn. kyrkoherde i Färentuna o. Hilleshög 87; hofprädikant; kyrkoherde i Munktorp, Västerås stift. 88; kontr.-prost 88. Riksdagsman 86, 89, 93, 97. D. 1708 188.

»Onekligen var han en kunnig, erfaren och drifvande pastor och visade i synnerhet sitt nit med en sträng disciplin och flitiga visitationer, men därjämte var han af en högmodig och häftig karaktär och kunde ofta icke styra sina affekter, hvarigenom han ådrog sig processer och äfventyr.» M.