Östgötars minne/1744

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1743
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1744
1745  →


[ 203 ]

1744.

2669. Martin Gröndahl [Tingstedt]. F. i Tingstad 1726; fad. Martin, bonde. Provinsialschäfer i Dalarne 52.

[ 204 ]2670. Gustaf af Sotberg [adl. 1772; förut Sotberg]. F. i Vadstena 1724 265; fad. rådman o. handlande. Fil. doktor primus 55. Docent i Upps. 58; lektor vid Amir.-kadettskolan i Karlskrona 61; informator för prinsessan Sofia Albertina 65—75; tit. assessor 65; tit. lagman 68; tit. kansliråd 78. Sekreterare vid Vitterh.-akad. 73. Språkforskare. D. på Fredrikshofs slott i Sthlm 1781 3012.

Efter grundliga studier i den klassika litteraturen leddes S. till ännu vidsträcktare språkforskning af Ihre, som han biträdde vid samlingarna till dennes »Glossarium sviogothicum.» samt företog på uppmaning af denne sin gynnare en högst omsorgsfull granskning af den s. k. »Codex argenteus.» Egnade ock noggranna forskningar åt isländskan och modersmålet. Hans »Anmärkningar öfver svenska språket» hafva ännu stort anseende. Genom förbindelser med lärde i utlandet och i umgänge med samtidens snillrikaste personer i Sverige förvärfvade han äfven smak för vitterheten och efterlemnade flere välskrifna lefnadsteckningar öfver berömde män. Se vidare Biogr. lex.; Nord. fbok; Hbg.

2671. Hemming Carlsson. Auskult. i Svea hofr. 1749 o. vid kämnärsrätt i Sthlm; jägerifiskal samt v. auditör på Gotland.

Nämnes »Vexionensis.» — Lärer en tid varit »förlagsman för et band Comedianter.» Nic.

2672. Haqvin Montelin. F. i Östra Tollstad 1723 182; fad. kyrkoherde [1726]. Prv. 50. Komminister i Östra Tollstad o. Sya 59. D. 1768 25,.

2673. Anders Nathanaël Vetterstrahl [Vetterstrand]. F. 1724: fad. löjtnant i Rök. Provinsialschäfer i Finland.

2674. Johan Gustaf Zegolström. F. i Ljung 1724 23: fad. Gustaf, frälseinspektor. Fil. doktor 55. Adjut. vid Sjökarteverket i Karlskrona; lektor vid Amir.-kadettskolan där 62; afsk. 82. D. i Karlskrona 1787 1512.

2675. Johan Huss. F. i Linköping 1720 85; fad. Johan, sämskmakare Prv. 51. Komminister i Normlösa o. Härbärga 61. D. 1771 210.

»Svag i prästexamen.» H.

2676. Haqvin Linde. F. i Östra Harg 1722 248; fad. Magnus, inspektor. Fil. kand. 51; prv. 52. Kollega i Vadstena 65; tj:fri 90; v. hosp.-präd. 76. D. 1792 126.

2677. Lars Zegolström. F. i Ljung 1726 12; fad. Gustaf, frälseinspektor. Privatlärare i Norrköping. D. där 1800 181.

»Uppehåller sig i Norrköping utan publik syssla hos fru Eckhoff.» Var där informator och kallades »magister.»

2678. Per Kindstrand. F. i Hägerstad 1721 1712; fad. Nils, kronolänsman. D. som stud. i Västra Eneby 1759, begr. 65.

Vid sitt frånfälle var han informator på Näs i nämnda socken.

2679. Anders Forssberg. Fad. kronolänsman i Kisa. D. som stud. i Uppsala 1750 99

Hade samma år han dog disputerat pro ex.; var informator hos boktryckaren Höjer i Uppsala.

2680. Per Zetzell. F. i Söderköping 1724 49; fad. Olof, rådman o. handlande. Med. doktor 54. Förste fältmedikus i Pommern 57—62; e. o. assessor i Colleg. med. 63; tillika garnisonsmedikus i Sthlm 65; assessor i Colleg. med. 72; afsk. 74. Egare af Kvissberg i Vinnerstad m. m. D. där 1802 227.

Z. var en framstående och skicklig läkare; »arbetsam, djupsinnig i omdömen, munter och skämtsam i umgänget.» Deltog med nit i vården om medicinalväsendet och utarbetade det, som företrädesvis angick armén. På grund däraf samt sin verksamhet i pommerska kriget gjorde han i Sveriges militärmedicinska historia sitt namn fräjdadt. Genom en vidsträckt praktik hade han samlat stor förmögenhet och egde betydliga fastigheter i Östergötland, dit han efter afskedet flyttade. Sckl. [ 205 ]2681. Lars Törner. F. i Linköping 1725 197; fad. lektor [1309]. Fil. kand. 51; fil. doktor 52; prv. 55. Kommin. i Vårdsbärg 56; kyrkoherde i Hvarf o. Styra 82; prost 97. D. 1807 186.

2682. Nils Lindblom. F. i Norra Vi 1725 258; fad. kvrkoherde. Stud. i Greifswald 43; fil. doktor primus i Upps. 52. Inform.-adjut. vid Artillerikadettskolan i Sthlm 57; professor där 58; afsk. 83. D. i Sthlm 1793 54.

L. och hans arfvingar stiftade 1793 ett stipendium till förmån för studerande af Östgöta nation.

2683. Anders Hemmingsson [Hemmingius]. Auskultant i Svea hofr. 1749.

Kom till Uppsala från Kalmar gymnasium.

2684. Erik Magnus Lindecrantz [Lindqvist]. F. i Hällestad 1727 259; fad. Johan, löjtnant. Fil. doktor i Greifswald 54; med. doktor i Upps. 57. Andre fältläkare under kriget i Pommern 57; v. prov.-läkare i Söderm. län 62; fattigläkare i Sthlm 83; prov.-läkare i V.-norrl. län 83. D. i Sundsvall 1788 211.

2685. Fredrik Vilhelm Lindecrantz [Lindqvist]. F. i Hällestad 1730 194 fad. Johan, löjtnant. Auskult. i Göta hofr. 47, i Svea hofr. 55; v. hhöfd.; anst. i Rikets ständers förordningsutskott 56; auditör vid Sprengtportens reg.; afsk. 79.

2686. Per Ramselius. F. i Virserum 1722 51; fad. Börje, bonde. Prv. 53. Brukspräd. vid Karlsdal i Karlskoga, Karlstads stift, 53; kommin. i Skedevi 68; kyrkoherde i Ekebyborna o. Ask 84. D. 1786 315.

2687. Magnus Constans Pontin. F. i Törnevalla 1726 113; fad. kyrkoherde [1452]. Stud. i Åbo 49; fil. doktor 51; prv. 54. Skv.-präd. vid Smål. kav.-reg. 54; reg.-pastor 61; kyrkoherde i Askeryd o. Bredestad 75, i Torpa 83; prost 78. Riksdagsman 78. D. 1797 23.

2688 Johan Magnus Ekman. F. i Odensjö, Kronob. län, 1719 107 fad. Salomon, mönsterskrifvare. Prv. 51. Kommin. i Bärg o. Ormesbärga, Växjö stift, 55; kyrkoherde där 82; prost 84. D., blind, 1798 38.

2689. Carl Lehnberg. F. i Vimmerby 1725 2310; fad. prost [1289]. Bokhållare vid Kungsholms glasbruk i Sthlm; föreståndare för optiska instrumentverkstaden där 51; tit. direktör. D. 1768 32.

Var en utmärkt skicklig glasslipare.

2690. Anders Litzenius. F. i Söderköping 1725 308; fad. prost. Fil. doktor 52; prv. 55. Hospitalssyssloman i Söderköping 56. D. 1775 1111.

2691. Simon Petrus Löfgren. F. i Söderköping 1725 158; fad. kyrkoherde [1716]. Informator o. handelskorrespondent 50—52. Landtmät.-elev 55; landtmät.-ex. 57. Komm.-landtmätare i Finland 57, i Österg. län 59. D. i Söderköping 1789 293.

Höll i Uppsala ett tal på värs i anledning af kon. Adolf Fredriks kröning. — Af en förman rekommenderades L. 1783 till befordran under förklaring, att han »äfven i värsta årstiden i sitt ämne med all flit och skicklighet samt dess hälsas exposition giort biträde» vid förrättningarna. Synes varit en lärd, energisk, förfaren man, och i anledning af sin vädjobana brukade han yttra sig med gamla ordspråket »nam genus et proavos et que non fecimus ipsi vix nostra esse puto.»

2692. Samuel Vestlind. F. i Rappestad 1720 285; fad. komminister. D. som stud. vid Finspång 1754.

»Vitam traduxit inertem apud Jonam Petersson in Finspong.» Bj.

2693. Henrik Vallberg. F. i Skönbärga 1723 259; fad. kronolänsman. [ 206 ]Informator i Västmanl. o. Göteborg flere år. Inspektor å Svartsjölandet, Sthlms län, 56, vid Medevi landtegendom o. hälsobrunn 60; landtbrukare o. egare af St. Sörby i Mogata 62. D. där 1777 48.

2694. Jonas Vetterholm. F. i Tjärstad 1720 271; fad. komminister [1668]. Prv. 52. Komminister i Veta o. Viby 60. D. 1765 35.

2695. Per Kindmark. F. i Blackstad 1724 37; fad. Per, kronofogde. Prv. 64. Komminister i Häradshammar o. Jonsbärg 69. D. 1775 288.

2696. Johan Enholm. F. i Söderköping 1724 21; fad. Elias, skeppare. Stud. i Åbo 46; fil. doktor 54; prv. 59. Fångprädikant i Norrköping 59; också nämnd »fabriksprädikant». D. 1766 2911.

2697. Erik Kjellberg. F. i Motala landsf. 1721; fad. Anders, löjtnant. E. o. kanslist vid Gen.-tullarr.-soeieteten i Sthlm. D. där 1757.

2698. Simon Kjellborg [Kjellberg]. F. i Motala landsf. 1722 238; fad. Anders, löjtnant. Prv. 50; fil. doktor i Greifswald 56. S. m. adjunkt, anst. i Tryserum 50, i Västra Ed 56. D. där 1757 186.

Drunknade i Bällsjön, då han skulle fara däröfver för att bjuda till afl. kommin. Rydmans begrafning.