Östgötars minne/1743

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1742
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1743
1744  →


[ 200 ]

1743.

2634. Jakob Runberg. F. i Östra Skrukeby 1723 113; fad. Magnus, inspektor. Fil. doktor 49; prv. 52. Kollega i Linköping 52; gymn.-adj, 56; kyrkoherde i Lönnbärga 60; kontr.-prost 60. D. 1767 288.

»Oaktadt kort tjänstetid och utan arf lemnade han konsiderabel egendom efter sig; var i öfrigt försvarligt lärd och drifvande i ämbetet » Br.

2635. Samuel Bogman. F. i Östra Skrukeby 1725 912; fad. kyrkoherde. Prv. 52: fil. doktor i Greifswald 57. Pastorsadjunkt i Östra Skrukeby 52; tillika huspräd. å Stafsäter i Vist 54. D. där 1758 118.

[ 201 ]2636. Christopher Henrik Braad. F. i Sthlm 1728 305; fad. Paul, handlande o. fabrikör (af dansk härkomst) i Norrköping. Auskult. i Kommerskolleg. o. Manufakturkontoret 45; skeppsskrifvare vid Ostindiska kompaniet 48; förste assistent 53; superkargör 60—62; tit. assessor 64. Medarb. i »Norrköpings Tidningar» 67—68. Landtbrukare o. egare af Kårsäter i Västra Husby. D. i Norrköping 1781 1110.

Under sin anställning vid Ostindiska kompaniet giorde B. fleråriga resor till Indien, Kina m. fl. länder och förvärfvade sig därigenom rika erfarenheter, men var äfven utsatt för många faror; med stor nöd lyckades han rädda sitt lif vid skeppsbrott på irländska kusten 1758. De senare åren framlefde han i familjelifvets lugn, sysselsatt med literära arbeten. Sina personalhistoriska och bibliografiska anteckningar sammanfattade han i det bekanta verket Ostrogothia literata (5 digra, fint handskrifna och präktigt inbundna volymer), hvilket af honom donerades till Linköpings stiftsbibliotek och som alltid skall bära vittne om hans arbetsamhet, urskilning och kunskaper. Det utgör ock en af de förnämsta källskrifterna till föreliggande arbete. Se vidare Biogr. lex.

2637. Nils Reinhold Broocman. F. i Norrköping 1731 111; fad. Adam, tobaksfabrikör. Stud. i Lund 45; fil. doktor 51. Jur. docent i Lund 58; auskult. i Göta hofr. 58; kanslist i Antikv.-arkivet 60; assessor där 62; translator 62. D. 1770 255.

I sin grafskrift öfver B. yttrar Samuel Älf: »Impiger in studio fugitivi temporis egit officii potius qvam memor ille sui.» Br.

2638. Benjamin Hulthin. F. i Rinna 1720 221; fad. kyrkoherde [1655]. Stud. i Lund 51; fil. doktor i Greifswald 57; prv. 63. Kollega i Linköping 57; kyrkoherde i Vikingstad 69. D. 1782 213.

2639. Per Grevillius. F. i Nykil 1721 89; fad. kyrkoherde [1765]. Stadsfiskal i Helsingfors 50; rådman där 52 o. kämn.-präses 64. Tf. 52, ord. sekreterare vid Fästningsbvggn.-deputationen 60. D. efter 1779.

2640. Peter Knöppel. F. 1721; fad. Johan. Prv. 50. Pastorsadjunkt i Högbv 50. D. där 1754 145.

2641. Truls Vestberg. F. i Västervik 1716 208; fad. Truls, skomakare. Stud. i Lund 37; prv. 56. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Vallerstad 76; tj:fri de senare åren. Pädagog i Västervik. D. där 1784 84.

2642. Johan Valdemar Rodde. F. i Målilla 1720; fad. Johannes, kronolänsman. Auskult. vid Gen.-tullarr.-societeten. Silkesfärgare i Sthlm, tit. fabrikör. D. i Sthlm 1781 före 1712.

2643. Gabriel Torpadius. F. i Rogslösa 1724 269; fad. kyrkoherde [1456]. Auskult. i Göta hofr. 46; v. hhöfd.; tit. häradshöfding 62. Bosatt utan tjänst i Åby i Stora Åby. D. där 1786 311.

2644. Petrus Könsberg [Königsberg]. F. i Härbärga 1725 ?11; fad. kyrkoherde [1784]. Prv. 60. S. m. adjunkt, anst. i Tuna 60, i Västra Tollstad 60. D. där 1766 135.

2645. Erik Vetterblom. F. i Vadstena 1720; fad. Magnus, militär. Fabrikör; direktör vid Drottningholms finsmidesfabrik; trol. tillika förvaltare vid Svartsjö slott. Godsegare å Svartsjölandet, Sthlms län. D. 1792 219.

2646. Zacharias Livin. F. i Säby 1726 23; fad. prost [1543]. Korpral vid Smål. dragonreg. 44; kvartermästare 51; kornett vid Blå husarerna 58; löjtn. 59; ryttm. vid Smål. dragonreg. 68; afsk. m. tit. major 71. Vitterhetsidkare. D. i Säby 1788 412.

Blef 1768 enhälligt vald af Stockholms borgerskap till stadsmajor i hufvudstaden. Sysselsatte sig under sitt sista år med upprättande af en frikår, med hvilken han ville [ 202 ]deltaga i kriget mot Ryssland. — Förvärfvade sig ett rum bland författare genom sin »Kyrkostötoscopia Sæbyensis, eller Erik Jonssons, kyrkoväktares, brofogdes samt orgeltrampares lefvernesbeskrifning» (1781), som röjer mycken komisk kraft och innehåller en mängd skarpt satiriska utfall samt utgör en ganska märklig samling skildringar af allmogens lif, sedvänjor m. m., behandlade med en trohet och en omständlighet, som röja den närmaste bekantskap med ämnet och göra arbetet till en guldgrufva ur etnografisk, kulturhistorisk och språklig synpunkt. N. fbok m. fl.

2647. Lars Loenbom. F. i Västra Ryd 1723 32; fad. prost [1448]. Prv. 48. Pastorsadjunkt i Västra Ryd 48, i Hvarf 53. D. där 1761 216.

2648. Samuel Loenbom. F. i Västra Ryd 1725 48; fad. prost [1448]. Fil. doktor 55. Auskult. i Antikvitetsarkivet 59; e. o. aman. vid Kgl. biblioteket 59; utn. gymn.-adjunkt i Linköping 61; amanuens hos Rikshistoriografen, O. v. Dalin, 62. Historisk skriftställare; utgifvare af »Svenska archivum» 66—72. D. i Sthlm 1776 309.

L. har förvärfvat sig ett namn genom en ovanligt flitig och framgångsrik verksamhet som historisk forskare och samlare. Hans skrifter, bland hvilka främst böra nämnas »Handlingar till K. Carl XI :s historia,» »Historiska märkvärdigheter» samt »Magni Stenbocks lefverne,» äro högt värderade och eftersökta. Af sin samtid rönte han dock föga uppmuntran så i ett som annat hänseende. Hindret för hans befordran säges hafva legat i hans anslutning till det då kufvade mösspartiets åsikter. Tryckt af motgångar, fattigdom och sjuklighet, slöt han sina sträfsamma dagar. Biogr. lex.; N. fbok.

2649. Leonhard Kinman. F. i Linköping 1722 312; fad. Per, kopparslagare. Prv. 53. Kommin. i Rök o. Heda 61; kyrkoherde där 74; prost 84; kontr.-prost 1806—11. D. 1815 1010.

2650. Magnus Bodell [Bodelius]. Fad. bonde i Virserum. V. notarie vid Sthlms norra kämnärsrätt. D. 1756 6.

2651. Johan Nordenanckar [adl. 1756; förut Corvin]. F. i Eksjö 1722, döpt 210; fad. kyrkoherde [1618]. Medelstyrman vid Amiralitetet 49; löjtn. 50; kaptenlöjtn. 55; kavaljer hos o. lärare i navigation för dåvarande storamiralen härtig Carl 60; komm.-kapten 66; gen.-adjut. vid Örlogsflottan 67; konteramiral o. tjg. gen.-adjut. vid Flottan 72; chef för (Galèrflottan i Sthlm 72; vice amiral o. amiralitetsråd 76; afsk. 91. Egare af Fliseryds gods, Kalmar län. D. där 1804 39.

N. gick 1750 i utländsk tjänst samt bivistade 1752 på en maltesisk galèr en sjödrabbning mot Algierierne. Var känd för djupa insikter i sjöväsendet och har inlagt stora förtjänster genom utarbetande af goda passkartor öfver Östersjöns olika delar samt författande af skrifter i sjövetenskapen.

2652. Johan Vefver. F. i Linköping 1723 1812; fad. Erik, kornett. E. o kammarskrifvare i Kammarkolleg. 53; kammarskrifvare 55; kammarförvant 62; kamrer 64; afsk. 84. D. i Vadstena 1800 185.

2653. Vaste Norling. F. i Horn; fad. komminister. Kanslist vid Postverket i Sthlm; postskrifvare där. D. i Sthlm 1752.

2654. Adam Hertzman [Hertzmein]. F. i Tingstad 1724 fad. Olof, bonde. Prv. 53. S. m. adjunkt, anst. nästan oafbrutet i Skärkind. Landtbrukare. D. 1769 148.

2655. Arvid Bernhard Ollman. F. i Tryserum 1724 l39; fad. Axel, frälseinspektor. Hofr.-auskultant; landtbrukare o. egare af Boda i Ringarum fr. början af 1750-talet. D. där 1793 99.

»Roade sig med sitt vackra och talrika bibliotek samt allehanda lärda skrifters utarbetande, särdeles i svenska litteraturhistorien.» Siv. — »Förföll sedan till hvarjehanda excesser och liderlighet, som både derangerade hans hushållning och ådrog honom en långvarig sjukdom.» Br. — »Vir felicis ingenii. Mente captus 1766.» Å.

[ 203 ]2656. Anders Fredrik Iggeström. F. i Sthlm 1728 185; fad. landskamrer, tit. assessor, i Linköping. Auskult. i Svea hofr. 51; e. kanslist vid Amir.-kolleg. 51; v. auditör vid Amiralitetet; sekreterare o. auditör dar; landskamrer i Österg. län 61; handels- o. polit.-borgmästare i Norrköping 84; tit. kommersråd 92. D. 1794 299.

»En man med godt hjärta och lyckliga umgängesgåfvor.» Sds.

2658. Nils Björnlund. F. i Linköping 1723 1612; fad. kyrkoherde i Rystad. D. som stud. i Nyköping 1745.

2658. Per Lorents Sundberg. F. i Västra Ryd 1725 159; fad. Samuel; kaptenlöjtnant. Stud. i Åbo 49; fil. doktor 51; prv. 53. Kyrkoherde i Vikingstad 64. D. 1767 168.

»Väl grundlärd i teologi och ej främmande i andra vetenskaper, särdeles historia.» Nic. — »Trogen och nitfuil i ämbetet, exemplarisk i sin vandel, hjälpsam mot nödlidande». Br. — Under hans tid sammanbygdes Vikingstads och Rakereds kyrkor.

2659. Anders Ekstrand. F. i Tirserum 1725 23; fad. kyrkoherde i Sund. Fil. doktor 52; prv. 53. Kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 63. D. 1770 245.

2660. Jonas Sundelin. F. i Linköping 1721 297; fad. Jonas, sadelmakare. Stud. i Lund 40; prv. 47. Hosp.- o. slottspräd. i Linköping 53; kyrkoherde i Östra Stenby 62; prost 84; kontr.-prost 89. D. 1805 92.

2661. Anders Utterbeck. F. i Åtvid 1719 2710; fad. kvartermästare. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor 54; kassör; bokhållare; kontrollör 82. D. i Sthlm 1787 289.

2662. Gudmund Appelberg Pettersson. F. 1722 132; fad. mätare i Norrköping. Auskultant vid Sthlms rådsturätt o. vid Tullverket. D. 1760 157.

2663. Johan Peter Hallenberg. F. i Dagsbärg 1720 47; fad. kyrkoherde. Landtbrukare i Dagsbärg; klockare där. D. där 1771 55.

2664. Fredrik Adolf Falck. F. i Sjögestad 1722 11; fad. Gustaf, löjtnant. Auskult. i Svea hofr. 48; i Göta hofr. 48; sekreterare hos generalen gref Horn på Tuna; v. hhöfd. 55; tit. assessor 70. Egare af Loddby i Kvillinge 67, af Bosgård i Drothem omkr. 83; sedan bosatt på Högby i Vreta kloster. D. där 1805 512.

2665. Anders Stjerna. F. i Linköping 1723 297; fad. Erik, kapten. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor 50; kontrollör 65; postinspektor i Linköping 68; afck. 95. D. i Linköping 1802 196.

2666. Anders Ringman. F. i Ringarum 1721 238; fad. ryttare. Sjöman; tapetväfvare i Sthlm.

2667. Herman Rudolf Carell. F. i Linköping 1726 19; fad. rådman o. handlande. E. o. kanslist i Slottskansliet i Sthlm. Anst. vid Amiralitetet; styrman på skeppet »Lovisa Ulrika» till Ostindien 71. Språklärare. D. i Linköping efter 1797.

För skuld och förfalskning rymde han från Stockholm till Frankrike 1749. Synes efter skiftande öden slutligen hamnat i födelsestaden, där han »lefde i uselhet».

2668. Erik Fredrik Groos. F. 1725; fad. trädgårdsmästare i S:t Lars. D. som stud. i Sthlm 1753.