Östgötars minne/1745

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1744
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1745
1746  →


[ 206 ]

1745.

2699. Lars Danielsson Ekmark. F. i Norrköping 1725 179; fad. kyrkoherde [1747]. Prv. 48; fil. kand. 51. Kommin. i Svinstad 56; susp. flere år till 82; utn. kyrkoherde i Svinstad 87. D. 1788 282.

»Genom dryckenskap oskicklig till sysslans bestridande under många år.» Nic.

2700. Sven Sahlin. F. i Eksjö 1722, döpt 42; fad Jonas, oxhandlare. Prv. 50; fil. doktor i Greifswald 56. Pastorsadjunkt i Linköping 56, i Katarina förs. i Sthlm 56. D. 1758 286.

2701. Samuel Erik Älf. F. i Kvillinge 1727 147; fad. kyrkoherde [1818]. Fil. doktor 52; prv. 66; teol. doktor 72. Docent i Upps. 53; lektor i Linköping 59; tit. professor 62; tillika kyrkoh. i Slaka 71; prost 81; domprost i Linköping 81. Skald. D. 1799 196.

Ä., brordotterson till A. Rydelius [1314] och halfbror till J. H. Liden [3031], »var en af sin tids märkvärdigaste latinska skalder, en af våra namnkunnigaste domprostar och därtill en man af aktningsvärd personlighet.» Hans latinska värser, original och öfversättningar, beundrades för sin skönhet. Han uppträdde äfven med framgång som vitter författare på svenska och var ledamot af flere bland den tidens vittra sällskap, såsom Apollini Sacra, Utile dulci m. fl.: blef ledamot af Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1793. — Uppfördes två gånger på förslag till biskop i Linköpings stift. Som lärare säges Ä. förstått att i ovanligt hög grad intressera sina lärjungar. — Donerade 1799 en fond till ett stipendium för studerande af Östgöta nation i Uppsala och skänkte till Linköpings stiftsbibliotek 106 vol. manuskript, innehållande till stor del i Sverige författad latinsk värs, som han samlat. Se vidare Biogr. lex.

2702. Samuel Palmærus. F. i Vallerstad 1728 26; fad. prost [1922]. Fil. doktor 52; prv. 53. Kommin. i Risinge 64; kyrkoherde i Kullerstad 77; prost 83. D. 1785 278.

P. stiftade 1783 ett stipendium vid Uppsala universitet för studerande födde i Linköpings stift.

2703. Johan Anton Löngren. F. i Västra Eneby 1723 1912; fad. komminister [1738]. Fil. doktor i Greifswald 56. E. o. kanslist i Kommerskolleg. 52; notarie i Slottsrätten i Sthlm 62; aktuarie i Slottskansliet 64. D. 1768 121.

[ 207 ]2704. Claës Melander. F. i Vimmerby 1724 812; fad. rektor [1662]. Fil. doktor 55; prv. 68. Konsist.-aman. i Linköping 38; gymn.-adj. 63; utn. rektor i Norrköping 68; lektor i Linköping 71; tillika kontr.-prost i Göstring 80 o. kyrkoh. i Slaka 82. D. 1791 224.

2705. Jonas Georg Lithelius. F. i Hannäs 1720 133; fad. komminister. Klockare i Vadstena 54. D. där 1781.

2706. Paul Fabian Ekerman. F. i Uppsala 1738; fad. professor [1806]. Antagen på prof i Riksbanken 57; e. o. tj:man 58; kontorsskrifvare 61; bokhållare 73; älste bokhållare 91; älste revisor 92; kamrer 98. D. 1798 235.

2707. Paul Adolf Ekerman. F. i Göteborg 1739; fad. just.-borgmästare [2030]. Auskult. i Svea hofr. 57; e. o. kanslist 58; e. o. notarie 59; e. o. kanslist i Just.-rev.-exped. 59. »Handelskommissarie från Göteborg på de amerikanska öarna». D. i Bergen på hemresa från Västindien 1765.

Enligt annan uppgift skulle han på hemresan dött i Danmark.

2708. Magnus Fröling. F. i Linköping 1727 138; fad. prost [1638]. Stud. Lund 50; fil. doktor i Greifswald 50; prv. 68. Docent i Lund 54; akad.-adjunkt 63; lektor i Linköping 68; tillika kyrkoh. i Landeryd 77; prost 81; tit. professor 82; förste teol. lektor 83. D. i Landeryd 1797 19.

En ganska lärd man. Var två gånger föreslagen till biskop i Linköping.

2709. Carl Gustaf Dryander. F. 1724; fad. kornett i Tjärstad. Pädagog hos prosten I. Calén i Kettilstad flere år. Landtbrukare i Tjärstad en kort tid. D. 1796 2.

»Studiosus inertia consenuit in loco natali.» Bj.

2710. Per Vestermark. F. i Västervik 1725 109; fad. kommissarie [1678]. Auskult. i Kommerskolleg.; stadssekreterare i Västervik; rådman 56; polit.-borgmästare 77; afsk. 96. D. i Västervik 1797 13.

2711. Johan Falleij. F. 1723; fad. Jakob, smed i Gistad. D. som stud. i Risinge 1747.

Drunknade i Glan, då han på skridskor skulle en lördag fara efter svarta kläder att nyttjas påföljande söndag, då han ämnade prädika. Nic.

2712. Nils Bergdahl [Bergendahl]. F. i Allhelgona 1722, döpt 12; fad. bonde. Bokhållare vid Kvarns bruk i Kristbärg, sed. å Hättorp i Tjällmo; inspektor å Adelsnäs i Åtvid omkr. 63; landtbrukare, arrendator å Rimstad i Skeppsås; sed. egare af Herrefallet i Godegård. D. där 1775 218.

2713. Per Magnus Pelander. F. i Misterhult 1722 267; fad. kyrkoherde [1815]. Prv. 50. Pastorsadjunkt i Gärdserum 50, i Tryserum 57. D. i »uppsalafeber» där 1761 159.

2714. Alexander Nordenanckar [adl. 1772; förut Corvin]. F. i Vadstena 1725 222; fad. kyrkoherde [1618]. Volontär vid Fortifikationen 46; konduktör 49; löjtn. 55: kapten 63; major 75; gen.-kvarterm.-löjtn. 76; afsk. m. tit. öfverste 86. D. på Bankebärg i Fliseryd, Kalmar län, 1801 111.

»Kommenderades 1757 till Pommern och bivistade alla årens fälttåg, därunder han deltog i flere drabbningar samt uppförde åtskilliga skansar och fältverk: blef vid fästningen Anclams öfvergång fången af preussarne, men kort därpå utväxlad.» A.

2715. Bengt Rosvall. F. i Viby 1725 272; fad. Abraham, ryttare. Stud. i Lund 49; fil. doktor 51; prv. 53. Kollega i Vimmerby 53; kommin. i Linderås 57; kyrkoherde där 76. D. 1780 91.

2716. Henrik Tollengren. F. i Volodga, Ryssland, trol. 1722; fad. Johan, [ 208 ]rådman o. postmästare i Söderköping. Informator hos ryttm. Fock på Lunna i Appuna; v. auditör vid Blå husarerna; landtbrukare och trol. egare af hemansdel i Disevid i Heda, D. där 1794 511.

2717. Per Hulthin. F. i Linköping 1727 301; fad. kyrkoherde [1729], Fil. doktor 55; prv. 58. Kollega i Linköping 61; gymn.-adjunkt 62; konrektor 63: rektor 73; lektor 77. D. 1790 2711.

2718. Johan Ekner. F. i Skärkind 1726 202; fad. Johan. löjtnant. Prv. 51. Past.-adj. 51; e. o. bat-prädikant vid Lifgardet 60. D.i Sthlm 1761 63.

2719. Samuel Conrad Flodin. F. i Lommaryd 1726 259; fad. prost. Stud. i Lund 45, i Upps. 46, Auskult. i Svea hofr. 51; e. notarie 52: kanslist vid Sthlms rådsturätt 58; brottm.-notarie vid nordvästra kämnärsrätten 59: civil-notarie 61; andre notarie vid rådsturätten 67; förste notarie 69; prim.-kämnär vid nordvästra kämn.-rätten 70; rådman i Sthlm 74; tit. borgmästare 91; afsk. 96. D. i Sthlm 1800 96.

Det är företrädesvis på grund av sitt storartade mäcenatskap F. lefver i eftervärldens hågkomst, och säskildt Östgöta nation i Uppsala räknar honom bland sina främste välgörare. Genom testamente år 1795 donerade han ett större kapital till 3 stipendier à 400 kr, hvartdera för studenter födde i Linköpings stift, 2 för studerande ynglingar vid Linköpings gymnasium och ett stipendium för Stockholms nation. Dels genom tilläggsbestämmelse 1796 och dels i följd af uppkomna räntebesparingar har antalet stipendierum för studerande östgötar i Uppsala sedan dess betydligt ökats, så att det numera utgör 11, däraf 8 för prästsöner och 3 för civile ämbetsmäns söner. I afseende på fondens förvaltning, vilkoren för stipendiernas åtnjutande samt tillsättning af stipendiater lemnade F. mycket detaljerade föreskrifter, som för arten af hans skaplynne synas ganska betecknande. Bland annat finner man i urkunden, att fattigdom och trångmål göra de sökande visst icke berättigade till rum på förslag till ledigt stipendium, men uppå rena seder och obefleckad lefnad jämte kvickt oh eldigt snille, beledsagadt med håg och arbetsamhet, måste i synnerhet göras afseende.» En af stipendiaterna skall en gång om året för nyttig öfnings skull hålla ett på svenska språket författadt tal i vittert ämne eller försök till äreminne öfver någon framstående landsman. Se vidare Stip.-författn.; Falk, sid. 113.