Östgötars minne/1804

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1803
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1804
1805  →


[ 340 ]

1804.

4230. Anders von Wahrendorff [tysk frih. o. naturaliserad svensk adelsman 1805; förut Wahrendorff]. F. 1787 1710; fad. brukspatron, tit. bärgsråd, i Åker, Söderm. län. Hofr.-ex. Hofjunkare 11; kammarjunkare 14. Kanslist i Krigskolleg. 15; tit. departementssekreterare 17. D. i Paris 1820 35.

4231. Martin von Wahrendorff [tysk frih. o. naturaliserad svensk adelsman 1805; förut Wahrendorff]. F. 1789 2611; fad. brukspatron, tit. bärgsråd, i Åker, Söderm. län. Kansliex. 1809. Kopist i Kanslistyrelsens exped. 11; kanslist 13; andre sekreterare i Utr.-kabinettet 15; leg.-sekreterare i London 18; chargé d'affaires; afsk. 22. Hofjunkare 11; kammarjunkare 13; kammarherre 22; öfverceremonimästare 28; afsk. 31; hofmarskalk 31. Egare af Åkers styckebruk, Bärga, Länna, Söderlänna, Byringe, Näsby, Hendö, Röl, Ånhammar, Herrökna, Grytsbärg o. Stensätra, alla i Söderm. län, samt hus i Sthlm. D. där 1861 201.

Sedan v. W. lemnat ämbetsmannabanan, egnade han sig med största ifver åt kanontillverkningen vid Åker och lyckades framställa den första användbara bakladdningsmekanismen, på hvilken patent uttogs 1837. Var mycket rik och en af vårt lands störste fastighetsegare. Enkling och utan barn i äktenskap, testamenterade han nästan hela sin förmögenhet till (sonen) öfverintendenten Martin Ludvig Berg och brukspatronen Axel Salomon von Stockenström, donerade ett kapital till ombyggnad af Taxinge kyrka samt skänkte sin högst dyrbara konstsamling till Nationalmuseum.

4232. Anders Abraham Ringqvist. F. i Ringarum 1784 286; fad. klockare i Skällvik. Postmästare i Medevi 1807, i Vadstena 27; tit. ekonomidirektör 09; tillika syssloman vid hospitalet 32. D. i Vadstena 1852 248.

4233. Anders Virell. F. i Furingstad 1778 284; fad. Anders Jonsson, bonde. Prv. 1805. Komminister i Ljung o. Flistad 15. D. 1823 34

4234. Per Fredrik Blidberg. F. 1784 307; fad. häradsskrifvare i Österg. Hofr.-ex. 1806; kansliex. 06. Kopist i Krigsexped. 09; kanslist 11; protokollsekreterare 17; öfvertalig tjänsteman 35. D. i Sthlm 1866 109.

Inom den musikaliska världen var B. en notabilitet, hvars aktningsvärda talang som musikidkare och tonsättare beundrades, men hvars omdöme som grundlig och fint [ 341 ]ästetiskt bildad musikkännare uppskattades ännu högre. I yngre år tillhörde han med lif och själ fosforisterna och utgaf då skaldestycken ur Poëtisk kalender satta i musik, små täcka romanser, som en tid sjöngos i alla salonger. Under det Dalman redigerade Dagligt Allehanda skötte B. längre tider musikafdelningen i denna tidning. Hbg.

4235. Johan Peter Lundborg. F. i Norrköping 1783 135; fad. Anders, fabrikör. Fil. doktor 1809; prv. 10. Domk.-syssloman i Linköping 13; kyrkoherde i Borg o. Löt 27. D. 1837 171.

4236. Gustaf Adolf Lindgren. F. i Adelöf 1784 225; fad. kyrkoherde [2878]. Hofr.-ex. 1806. Landskanslist i Sthlms län 08; tit. landssekreterare 10; kronofogde i Frösåker o. Närdinghundra 13. D. på Eke boställe, Sthlms län, 1849 244.

4237. Isak Herman Kinnander. F. i Svanhals 1786 124; fad. prost [3057]. Fil. doktor 1809; teol. kand. 14; prv. 21; teol. doktor 30. Docent i Upps. 14; lektor i Linköping 18; förste teol. lektor o. kyrkoh. i Skeda 24; kyrkoherde i Vadstena, S:t Per o. Strå 33; kontr.-prost 34. Riksdagsman 28. D. 1876 2411.

K. var ett i bästa mening fullgånget barn af öfvergångstiden från Gustavernes till de nya Carlarnes tidehvarf, hvilken tid hade icke blott sina starka utan äfven sina svaga sidor.» Därtill kan K. särskildt betraktas som en målsman för den prästerliga aristokrati, som vid nämnda tid var ganska talrik i vårt land. Han var i många fall en mönsterbild för religionslärare och inför sina församlingsbor stod han som en värdig föresyn. Sthr.

4238. Isak Lindhagen. F. i Linköping 1782 244; fad- kyrkoherde [3373]. Hofr.-ex. 1808. Auskult. i Svea hofr. 08; e. o. notarie. D. i Grebo prgd 1833 2411.

Uppgifves äfven varit »landskontorist.» men i sådant fall troligen endast extra ordinarie, ty han kan ej påträffas i någon statskalender.

4239. Magnus Bleckert Nordenstolpe. F. 1786 15; fad. major i Söderköping. Hofsekreterare. D. på Alboga i Drothem 1853 217.

4240. Anders Georg Magnus Nordenstolpe. F. 1789 13; fad major i Söderköping. Hofr.-ex. 1805. V. notarie i Svea hofr. 07; kopist i Just.-rev.-exped. 11; kanslist 15; prot.-sekreterare 20; kst. föredragande 22; exped.-sekreterare i K. M. kansli 23; rev.-sekreterare 24; justitieråd 34; afsk. 55. D. på Resta i Nysätra, Upps. län, 1861 81.

4241. Johan Lorens Hessen. F. 1786 610; fad. brukskamrer i Lofta. D. som stud. i Björsäters prgd 1807 243.

4242. Erik Drake. F. i Kisa 1788 81; fad. kapten. Kansliex. E. o. kanslist i Kgl. kansliet. Lärare, m. tit. professor, vid Musik. akad. 30; tillika akad:s sekreterare o. bibliotekarie 41—61 samt inspektor för undervisningen 41—61. Musikskriftställare. Egare af Fölingsö i Kisa till 25. D. i Sthlm 1870 96.

D. representerade sin ätt på Riddarhuset vid nästan alla riksdagarne från 1828 till och med 1856. — Han är en af Sveriges flitigaste musikaliska läroboksförfattare; upptecknade en mängd af de melodier, som finnas införda i Arvidssons »Svenska fornsånger;» redigerade musiken till Bellmans skrifter samt komponerade och utgaf åtskilliga sånger. N. fbok.

4243. Svante Henrik Rääf. F. i Kisa 1789 68; fad. lagman. Landtbrukare på Demshult 1810, sed. på sin gård Aspa, båda i Asby. D. på Bulsjö i Sund 1822 65.

4244. Johan Magnus Björklund. F. i Vadstena 1785 165; fad. Daniel Gustaf, tullskrifvare. Stud. i Lund 1807; fil. doktor 08; prakt. ex. 10; prv. 11. Kollega [ 342 ]i Vadstena 10; rektor i Skeninge 14, i Eksjö 19; kyrkoherde i Styrestad 23, i Klockrike o. Brunneby 43; prost 27. D. 1850 205.

B. var en nitisk och skicklig lärare.

4245. Carl Johan Svanelius. F. i Norrköping 1787 97; fad. Nils, källarmästare. Kansliex. 1809. Underlöjtnant vid Ingeniörkårens fortif.-brigad 1815, i armén 20. D. i Rogslösa prgd 1822 296.

4246. Anders Fredrik Ekmark. F. i Norrköping 1786 3110; fad. prost i Ekeby. Med.-fil. ex. 1807. Tillf. uppbördsläkare vid flottan, tjg. å örlogs skeppet »Fäderneslandet,» 08. D. i Karlskrona 1808 1912.

4247. Magnus Kalén. F. i Gammalkil 1785 177; fad. Anders Månsson, bonde. Stud. i Greifswald 06; fil. doktor 07; prv. 14. Kommin. i Svanhals o. Kumla 14; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 29; kontr.-prost 36. D. 1854 116.

4248. Anders Jakob Askenbeck. F. 1784 309; fad. bokhållare i S:t Lars. Hofr .-ex. 1806. Brottm.-notarie vid Sthlms nordöstra kämnärsrätt 11; civilnotarie där 20; tillika notarie vid direktionen öfver Sthlms södra arbetshus. 15. D. i Sthlm 1824 1011.

4249. Henrik Jakob Melin. F. i Åtvid 1786 161; fad. prost [3310]. Emigr. som handlande till Ryssland; anstäld vid konsulatet i Riga; privatlärare i Petersburg omkr. 1815; skolföreståndare där; lärare vid S:t Petriskolan 27. D. i Petersburg 1861 11.

I sistnämnda skola, där M. var lärare intill sin död, undervisade han i historia, geografi och statistik. Hans stora kunskaper samt passionsfria och öppna karaktär tillvunno honom lärjungars tillgifvenhet, landsmäns aktning och förtroende.

4250. Johan Ulrik Lundin. F. 1787 172; fad. hofr.-kommissarie. Kanslist vid Sthlms stads brandförs.-kontor 1814. Revisor i förvaltn. af sjöärend. 27; afsk. 58. Revisor vid Danviks hospital o. dårhus 49; kontorsskrifvare 51. D. i Sthlm 1861 188.

4251. Svante Nylén. F. i Östra Ny 1781 412»; fad. Jon Svensson, bonde. Prv. 1808. Komminister i Östra Ed 20. D. 1823 512.

4252. Jonas Jacobi. F. i Säby 1782 75; fad. hemmansbrukare. Med.-fil. ex. 1805; med. kand. 08; med. lic. 09; med. doktor 10; kir. mag. 10. Stadsläkare o. kirurg i Kristinehamn 13. D. där 1815 125.

J. tjänstgjorde som bataljonsläkare under pommerska fälttåget; »var känd såsom en mycket skicklig och kunnig läkare.» Sckl.

4253. Carl Ulrik Vallenstrand. F. 1785 211; fad tullinspektor i Sthlm. Hofr.-ex. 1807. Auskult. i Svea hofr. E. o. konduktör vid Kgl. museum 13. Artist. D. i Sthlm 1816 181.

4254. Per Johan Hertzman. F. i Å 1787 1011; fad. Anders, kronofogde, tit. adv.-fiskal. Hofr.-ex. 1806. Kammarskrifvare vid Amiralitetets civilstat i Karlskrona 10; revisor där; afsk. 12. D. 1823 202.

4255. Hans Melcher Wachtmeister, grefve. F. i Vårdnäs 1788 217; fad. excellens o. general. Hofr.-ex. 1806. Assessor i Göta hofr. 17; afsk. m. tit. hofrättsråd 27. D. Nyköping 1835 2110.

4256. Carl Samuel Hermelin, frih. F. i Sthlm 1791 135; fad. bärgsråd. Hofr.-ex. 10. Kanslist i Gen.-auditörsexped. 13; kopist i Just.-rev.-exped. 16; kanslist 21; afsk. m. tit. prot.-sekreterare 23. Kammarjunkare 15; kammarherre 23. Godsegare; inneh. af Nors fideik.-egendom, Sthlms län, 20. D. 1865 93.

[ 343 ]4257. August Söderling Hermelin, frih. F. i Knifsta, Sthlms län, 1794 14; fad. bärgsråd. Hofr.-ex. 1812. Auskult. i Svea hofr. 12. Kammarherre 23. Godsegare; inneh. af Gripenbärgs fideik.-egendom i Säby m. il. socknar 98. D. där 1865 103.

H. var en mycket framstående landtbrukare och nedlade stora kostnader på Gripenbärg, som hans morfader, kommersrådet Söderling, stiftade till fideikommiss. En fint bildad, särdeles human och välvillig man.

4258. Adolf Ludvig von Engeström. F. 1793 83; fad. bärgsråd. Kansliex. 1811. Fänrik vid Andra lifgardet 12; löjtn. 17; afsk. 19; kapten i armén 19; afsk. m. tit. major 19. Godsegare; inneh. af Österby fideik.-egendom, Upps. län. D. där 1855 82.

4259. Gottlieb Christopher Buchner. F. i Norrköping 1778 3112»; fad. Gottlieb Christopher, bokbindare. Prv. 1819. Ritlärare vid Norrköpings trivialskola 05—24; lärare vid Gustav. barnhusskolan i Norrköping 11; komminister i Dagsbärg o. Krokek 26. D. 1836 28.

Under den tid B. var barnhuslärare i Norrköping njöt han ett sällspordt förtroende att undervisa äfven andra barn än dem, som tillhörde inrättningen. Som lärare var han »outtröttlig i nit likasom i stränghet.» Alla under veckans lopp af lärjungarne begångna förseelser uppskrefvos, och på lördagen skedde en grundlig generalafbasning.

4260. Carl Gustaf Breitholtz. F. i Oppeby 1789 114; fad. major. Stud. i Lund förut 1804. Fänrik vid Kalmar reg. 02; löjtn. 12; kapten; afsk. D. på Åsa i Edshult 1860 306.