Östgötars minne/1752

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1751
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1752
1753  →


[ 220 ]

1752.

2870. Daniel Söderman. F. i Rönö 1736 2710; fad. komminister. Prv. 60. Brukspräd. vid Finspång 70; kyrkoherde i Regna 77; prost 95; kontr.-prost 99. D. 1809 176.

S. och hans hustru öfverföllos, i husfolkets frånvaro på en marknad, nattetid under sömnen, hvarvid han så illa sargades af knifstyng i hufvud och bröst, att han 33 timmar därefter afled; hustrun, äfven mycket skadad och aldrig fullt återstäld, lefde till 1811. H.

2871. Per Johan Chrämer. f. i Västervik 1734 125; fad. Johan, köpman. Auskult. i Göta hofr.; v. hhöfd.; v. auditör i Pommern; lands- o. jägerifiskal i Kalmar län (61); auditör vid Kalmar reg. 76; borgmästare i Vimmerby 84. D. där 1801 235.

2872. Johan Magnus Mæchel. F. i Västervik 1733, döpt 121; fad. Anders, köpman. Stud. i Lund 58. Landtbrukare på Romanäs i Säby. D. i Gamleby 1777.

Var af naturen utrustad med goda gåfvor, men »förföll till yttersta liderlighet» samt gick slutligen omkring och tiggde. Bj. — »Ad castra Bacchi fortiss. milit. ibique cecidit.» Ä.

2873. Herman Vilhelm Stapelmohr. f. Linköping 1738 1710; fad. lifmedikus [2111]. Auskult. i Göta hofr.; tullfiskal; ombudsman vid Sthlms sjötullskontor 62; tullförvaltare vid Sandhamn, Sthlms län; öfverinspektor vid Gen.-landtullskontoret (73). D. å Eketorp, Söderm. län, 1803 147.

2874. Olof Nilsson Ekvall. F. i Norrköping 1738 10; fad. köpman. Handelsbokhållare. D. i Sthlm 1760 4.

2875. Carl Brunckman. F. i Konungsund 1734 258; fad. kyrkoherde [1894]. Fil. doktor 58; prv. 63. Docent i Sthlm 65; komministeri Gammalkil 78. Utgifvare af tidskrifterna »Medborgaren» 68—71 o. »Themis på Fula Sidan» 68—79. D., drunkn. i Åsunden nära Skedevi egendom, 1781 179.

B., som 1760 en lång tid varit hårdt besvärad af mycken kropps- och sinnessvaghet, erhöll då af akad. konsist. till någon hjälp och understöd i sitt beklagliga och torftiga tillstånd 300 daler kmt ur cassa studiosorum. K.-prot. — Fick 1765 genom kunglig resolution tillåtelse »att docera svenska och götiska språken i Stockholm och vid akademierna, hvarmed han i flere år under afvaktan på befordran kontinuerade.» Blef dock med sitt hetsiga temperament slutligen något otålig, hvilket förledde honom att skrifva allt för oförsiktigt till biskop och konsistorium, hvarför han pliktfäldes och dömdes till afbön. Har författat en mängd skrifter i åtskilliga ämnen. Br.

2876. Jonas Brostrand. F. i Sund 1731 1012; fad. Johan, kronolänsman. [ 221 ]Prv. 62; fil. hedersdoktor i Lund 68. Kommin. i Gladhammar o. Västerrum 74; kyrkoherde i Sund 97. D. 1802 75.

2877. Georg Meurling. F. i Lekeryd, Jönk. län. 1730 236; fad. Lars, löjtnant. Prv. 57. Komminister i Rumskulla o. Häsleby 67. D. 1771 305.

2878. Salomon Lindgren. F. i Lommaryd 1728 16; fad. Lars, auditör. Stud. i Lund 54; fil. doktor 57; prv. 59. E. o. skv.-präd. vid Smål. kav.-reg. 61; kommin. i Lommaryd o. Bälaryd 67; kyrkoherde i Adelöf 81. D. 1804 267.

2879. Johan Benedikt Busser [Buss]. F. i Rumskulla 1729 84; fad. Anders, kapten. Fil. doktor 58; prv. 73; teol. doktor 79. Docent i Upps. 61; v. lektor vid Amir.-kadettskolan i Karlskrona 67; lektor där 70, i Linköping 71; tillika kyrkoherde i Skeda 91; prost 92; förste teol. lektor 98. D. i Skeda 1799 126.

Var en flitig författare och efterlemnade en mängd skrifter på värs och prosa, i original och öfversättningar. Det bästa af hans arbeten anses vara »Utkast till beskrifning om Upsala,» 1769 o. 73, som dock af brist på uppmuntran ej kunde fullständigt utgifvas. — Porträtter i olja af honom och hans täcka hustru, Hedvig Katarina Brunvall (f. 1756, d. 1796), dotter till n:r 2494, finnas i Linköpings stiftsbibliotek. Lektorn, 27 år äldre än makan, visar sig där som en allvarlig, regelrätt man i medelåldern och hon som en skälmsk och lekfull ung flicka. Man anar därför lätt grunden till B:s ytterliga svartsjuka, hvarom berättelser fortplantats ända till våra dagar.

2880. Johan Håhl. F. i Jursdala 1730 173; fad. komminister [2002]. Jaktlöjtn.; tullskrifvare i Uddevalla; tullinspektor där.

2881. Hans Magnus Håhl. F. i Jursdala 1731 99; fad. komminister [2002]. E. o. postskrifvare i Sthlm. D. där.

2882. Peter Henrik Strömbom. F. 1734; fad. Isak, landtjägare. Auskult. i Svea hofr. 57; e. o. kontorsskrifvare vid Gen.-tullarr.-societeten 57; kontorsskrifvare vid Sthlms sjötullskammare 59; kammarskrifvare vid Gen.-sjötulls-kontoret 62; kontrollör i Marstrand 63, i Uddevalla 66; tit. tullförvaltare 72; tullinspektor vid Skeppsbron i Sthlm 73; tit. assessor 76; afsk. 88. D. i Sthlm 1789 288.

2883. Peter Loenbom. F. i Västra Ryd 1735 142; fad. kyrkoherde [1448]. Sjöman; löjtnant i holländsk tjänst. D. i Surinam, Syd-Amerika, 1759.

»Reste för att inhämta sjövetenskapen 1754 till Frankrike och Italien; återkom 1757. For samma år till Holland; gjorde sedan två resor till S:t Eustachii hamn och under tredje till Amerika dog.» Matr.

2884. Samuel Loberg. F. i Linköping 1730 177; fad. Jakob, skräddare. Understyrman på skepp fr. Sthlm; öfverstyrman; sjökapten. D. på Danviks hospital 1779.

Under en sjöresa angreps han af fallandesot och blef därför efter hemkomsten inlöst å Danviken.

2885. Claës Eek. F. i Norrköping 1731 1711; fad. Johan, handelsman. Prv. 57; fil. doktor 58. Komminister i Ödeshög 66; v. pastor 93. D. 1795 111.

E. författade och utgaf från trycket en mängd skrifter, hufvudsakligen i religiösa ämnen.

2886. Nils Serzelin. F. i Svanhals 1728 313; fad. Johan, bonde. Prv. 59. Komminister i Danderyd o. Lidingö, Uppsala stift, 70. D. 1775 99.

»God och efterlåten.» Fant.

2887. Nils Dalberg. F. i Linköping 1736 14; fad. Erik, skräddare. Med. doktor 63. Fattigläkare i Sthlm 62; lifmedikus hos Kronpinsen 68; [ 222 ]tjg. förste lifmedikus hos Konungen 73—81; v. präses i Colleg. medicum 73-81; bärgsråd 81; afsk. 1816. D. i Sthlm 1820 31.

D. var en lärd man, och hans studier omfattade icke blott läkare- och naturvetenskaperna utan äfven historia, politik, geografi m. m., men hans författareverksamhet var likasom hans praktik obetydlig. Erbjöds 1772 adelskap, hvilket han dock afböjde. Sin dyrbara boksamling, omkr. 5,000 band, donerade han till Linköpings stiftsbibliotek. Se vidare Biogr. lex.; Sckl.; Hbg.

2888. Sven Brink. F. i Norrköping 1734 243; fad. Sven, skräddare. Auskultant i Göta hofr. 54, sed. i Norrköpings rådsturätt. D. i Norrköping 1755 191

2889. Carl Fredrik Ternell. F. 1736 264; fad. garfvare i Norrköping. Auskult. i Kommerskolleg.; aktuarie; advokatfiskal 62; afsk. 69. Godsegare, antagl. å Molnby i Vallentuna, Sthlms län. D. där 1792 134.

2890. Samuel Strömmerstedt. F. i Landeryd 1732; fad. Anders, mjölnare. Fil. doktor 61. Konsist.-aman. i Linköping 64; kollega där 68; afsk. 77. Bruksintressent på Villingsbärg, Örebro län, 77. D. å Risebärga där 1799 269.

2891. Nils Schenberg. F. i Linköping 1737 229; fad. lektor [1942]. Auskult. i Göta hofr. 54; auditör vid Östg. kav.-reg. 63. D. 1767 193.

2892. Hubert Zander. F. 1739 178; fad. kopparslagare i Linköping. Landtmät.-ex. 57. V. komm.-landtmätare i Skarab. län, bosatt i Mariestad. D. 1788.

2893. Carl Forsmark. F. i Västra el. Östra Vingåker, Söderm. län, 1727; fad. sågare. Informator i Åkarp i Östra Karaby, Malm. län. D. där som »gammal student» 1789 95.

Författade som gymnasist i Linköping »Enfalldigt Skaldeqväde om Östergöthlands äldsta och nu största Lärohus i Linköping» etc., 3 ark på svensk värs. Br.

2894. Carl Fredrik Normelin. F. 1733; fad. frälseinspektor i Borg. Furir vid Uppl. reg. 47; förare; fältväbel 60; kst. fänrik 61; befullm. fänrik 81; afsk. m. tit. löjtnant 85. Landtbrukare; arrendator af Krusenbärg, Sthlms län, sed. af Bärgby, Upps. län. D. där 1800 203.

2895. Erik Chorælius. F. i Kettilstad 1731 276; fad. Jonas, bonde. Prv. 57. Kyrkoherde i Gullarp o. Näs, Lunds stift, 65. D. 1792 198.

»En lärd och vitter man, men sjuk och på sistone alldeles oförmögen.» Cav.

2896. Johan Magnus Holmström. F. i Eksjö 1730 2112; fad. Johan, borgare. Prv. 62. Kollega i Eksjö 60; tj:fri 95. D. 1816 229.

Om honom berättas, att han prädikade hvarje långfredag, och att hans prädikan upptog större delen af dagen, så att, när han hade slutat, voro alla åhörarne försvunna. S.

2897. Erik Lorens Ekerman. F. i Linköping 1731 311; fad. rådman [1871]. Auskult. i Svea hofr. 56; rådman i Linköping 80; afsk. Landtbrukare på Smedstad i S:t Lars. D. 1794 910.

2898. Johan Christofer Loo. F. 1733; fad. borgmästare i Vimmerby [2011]. Auskult. i Göta hofr.; auditör vid Svenska husar-reg. i Pommern; v. häradshöfding. Landtbrukare på Gräfverum i Västra Eneby. D. där 1798 46.

»Vitio ebriosit. laborans, vitam degit inertem in Gräfverum.» Nic.

2899. Anders Falcker [Falck]. F. i Motala 1732 69; fad. Lars, hammarsmed. Prv. 59. Komminister i Danderyd o. Lidingö, Uppsala stift, 59. D. 1767 276.

»Var rask och driftig i allt, hvad icke angick sysslan.» Bebygde och uppodlade det förfallna bostället. Stormade på hälsan. Fant.

[ 223 ]2900. Johan Gråsten. F. i Linköping 1732 3011; fad. kyrkoherde [1874]. Inspektor i Närike; landtbrukare på Lagmansbärga i Allhelgona. D. där 1797 118.

2901. Johan Arelius. F. i Locknevi 1725 2010; fad. Nils, bonde. Prv. 60. Komminister i Vikingstad 72; v. pastor 91. D. 1793 264.

A. var en tid informator för sedermera ärkebiskopen Lindblom.

2902. Johan Leonard Luth. F. i Norrköping 1739 94; fad. Leonard, reg.-fältskär. Kir. ex. 63. Brukskirurg vid Finspång 64; stadskirurg i Norrköping 72; afsk. 84. Landtbrukare o. egare af Eneby i Styrestad 84. D. där 1794 273.