Östgötars minne/1832

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1831
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1832
1833  →


[ 453 ]

1832.

5308. Peter Magnus Helén. F. i Blackstad 1809 179; fad. Peter Andersson, bonde. Privatlärare i Vimmerby under minst 25 år; tillika bitr. lärare vid Vimmerby läroverk 65-70. D. i Vimmerby 1882 201.

5309. Bengt Axel Robert Ludvig Schildt. F. i Björkvik, Söderm. län, 1817 49; fad. hofmarskalk. Furir vid Andra lifgr.-reg. 35; afsk. 39; sergeant vid Lifreg. husarkår 40; underlöjtn. 40; löjtn. 52; reg.-kv.-mästare 57; [ 454 ]ryttm i kåren 57; adjut. hos Konungen 60; major i armén 71; afsk. 75. Kab.-kammarherre 66; tj:fri 72; ståthållare på Rosersbärgs slott 75. D. i Sthlm 1880 2512.

5310. Johan Banér, frih. F. i Holm, Upps. län, 1817 174; fad. öfv.-löjtnant. Godsegare; inneh. af Sjö fideik.-egendom, Upps. län, 43. D. i Sthlm 1863 15.

5311. Claes Viktor Kullberg. F. i Sthlm 1812 262; fad. direktör. Hofr.-ex. 34. E. o. kontorsskrifvare i Riksbanken 34; v. hhöfd. Tidningsman; medarb. i »Aftonbladet;» redaktör o. utgifvare af »Skånska telegrafen» i Ystad 47; tillika boktryckare där 47. D. i Ystad 1873 282.

Under den tid K. var anstäld i Aftonbladet gjorde han sig bemärkt för åtskilliga riksbekanta bockar i öfversättningsväg, såsom t. ex. då han öfversatte »der grosse Genferphilosoph» (Rousseau) med »den store filosofen Genfer.» Var redbar, godhjärtad, humoristisk och stundom satirisk, ehuru aldrig sårande, och efterlemnade därför en stor vänkrets. Tryckeriet var tidtals ganska illa försedt. Det sades, att K., då stilar tröto, hjälpte sig med att insätta sådana af en annan sort och lät resultatet passera för — tryckfel.

5312. Nils Gabriel Forling. F. i Åsbo 1814 38; fad. komminister [4186]. Med.-fil. ex. 38; med. kand. 41; med. lic. 44; kir. mag. 44; med. doktor 46. Sjukhusläkare å Karlsborgs fästning, Skarab. län, 45; stadsläkare i Västervik 48; tillika lasar.-läkare 54. Gårdsegare i Västervik. D. där 1868 283.

Viljestark, rättskaffens, plikttrogen, hjälpsam.

5313. Johan Julius Lövendal. F. i Norrköping 1811 165; fad. prost [3981]. Stud. i Lund 32, i Upps. 35; prv. 37. Lärare vid Gustav. barnhusskolan i Norrköping 45; kommin. i Vårdsbärg 58; kyrkoherde i Västra Stenby 70. D. 1874 1210.

5314. Carl Magnus Fallenius. F. i Västervik 1815 151; fad. Carl Magnus, rådman o. handlande. Fil. kand. 39; fil. doktor 39; prv. 39; teol. kand. 42; teol. doktor 60. Docent i Upps. 44; lektor i Linköping 47; rektor 50—58; tillika kyrkoh. i Skeda 57; pastor primarius i Sthlm o. kyrkoherde i Storkyrkoförs. 58. Riksdagsman 59, 62, 65. D. i Sthlm 1879 276.

F. var en särdeles skicklig och oförtruten lärare, en nitisk och omsorgsfull rektor, som bemötte lärjungarne med både allvar och faderlig ömhet. På sin höga plats inom kyrkan verkade han med kraft och framgång samt visade i öfrigt som befordrare af vetande och kunskaper och i sin egenskap af ordförande eller ledamot i en mängd religiösa, patriotiska och filantropiska samfund samma lifliga intresse och väckande föresyn. Som andlig talare hörde han väl ej till de allra främste, men hans föredrag var flärdfritt och andades en uppriktig öfvertygelse. Han egde ett försynt och tillbakadraget väsen, ett välvilligt och undfallande sinnelag. Hela hans lifsgärning karakteriseras af en ädel sträfvan, en varm nitälskan samt ett troget och träget arbete. — F. innehade jämte sin svärfader, nr 4404, förslagsrum till biskopsämbetet i Linköping 1861.

5315. Johan Peter Vestin. F. i Locknevi 1813 137; fad. Nils Persson, rättare. Fil. kand. 38; prv. 38; fil. doktor 42. Kommin. i Fasterna, Upps. stift, 40; kyrkoherde där 43; kontr.-prost 56—75. Folksk.-inspektör 61—66; inspektor för Norrtälje läroverk 64, 68—69. Riksdagsman 65. D. 1881 86.

I ämbetet varm häfdare af kyrklig ordning, outtröttlig odlingsbrytare till fromma för barnundervisningen. I riksförsamlingen rent konservativ, alltid slagfärdig. Originel, boksynt, kraftfull, i umgänget älsklig och mild. Nystr.

5316. Johan Peter Träskman. F. i Kuddby 1814 308; fad. komminister [3890]. Kansliex.; hofr.-ex. Anst. vid landstaten i Österg.; tf. kronofogde i Hammarkind o. Skärkind 46—47. Landtbrukare o. egare af Lundby i Häradshammar 53. Auktionsförrättare å Vikbolandet. D. på Lundby 1894 169.

[ 455 ]5317. Carl Vilhelm Boström. F. i Östra Harg 1814 296; fad. prost [3919]. Prv. 45. Kommin. i Vikingstad 61; kyrkoherde i Kristbärg 71. D. 1878 1212.

B. gjorde sig bemärkt ej blott för sina goda ämbetsgåfvor utan äfven och kanske ännu mera för sitt glada lynne och umgängessätt. Han hade bland andra egenskaper en ovanlig förmåga att härma människor, och under studenttiden var han som framställare af Palmblad [4288] rent oöfverträfflig, hvilket beredde åhörarne riktiga högtider af skratt (se vidare härom Sundblad, »Upsalalif»). Till sitt yttre var han en starkt bygd och mycket korpulent man.

5318. Otto Fredrik von Feilitzen. F. i Västervik 1814 227; fad. Gustaf; tullförvaltare. D. som stud. i Uppsala 1841 178.

5319. Carl Johan Gerhard De Geer, frih. F. i Linköping 1815 114; fad. hofmarskalk. Kansliex. 35; hofr.-ex 36. Andre sekreterare i Utrikeskab. 41; legationssekreterare i Petersburg 47, i London 50; chargé d'affaires där 54. D. i Sthlm 1856 83.

5320. Carl Johan Pålman. F. i Hammar, Örebro län, 1812 2610; fad. Per Gustaf, bruksinspektör. Prv. 36. Kommin. i Skönbärga 53; kyrkoherde i Rappestad o. Sjögestad 69. D. i Ronneby 1877 166.

5321. Carl August Juringius. F. i Kuddby 1814 213; fad. handlande [3995]. Fil. kand. 39; fil. doktor 39. Lärare vid Ebersteinska skolan i Norrköping 44. D. där 1854 612.

5322. Nils Christian Blomqvist. F. i Karlskrona 1812 249; fad Peter, skeppsbyggmästare i Västervik. Prv. 36. Kommin. i Åtvid 52; kyrkoherde i Grebo o. Värna 65. D. i Linköping 1886 269.

Mild och anspråkslös i sitt uppträdande samt vänsäll till sitt väsen, förvärfvade han församlingsboarnes tillgifvenhet.

5323. Axel Ulrik Fries. F. i Vimmerby landsf. 1813 317; fad. Claes Henrik, assessor o. brukspatron. Kameralex. 38. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 38—50; tf. kammarskrifvare flere gånger. Landtbrukare o. egare af Kårsäter i Västra Husby 54—83; sed. bosatt å Lilla Mariehof i Drothem, slutl. i Söderköping 88. D. där 1899 311.

En anspråkslös, tillbakadragen och saktmodig man.

5324. Isaac Jonas Asklöf. F. i Norrköping 1817 251; fad. handlande o. fabrikör [4160]. Fabrikör i Norrköping; landtbrukare o. egare af Hageby o. Vret i Tingstad (53). Riksdagsman i Andra kammaren för Björkekind, Östkind, Lösing, Bråbo o. Memming 73-84. D. i Norrköping 1887 153.

5325. Johan August Tornberg. F. i Skeninge 1812 189; fad. Anders Magnus, målare. Prv. 37. Kommin. i Tjällmo 56; kyrkoherde i Häradshammar 66. D. i Norrköping 1871 1312.

5326. Fredrik August Drangel. F. i Pelarne 1816 155; fad. prot.-sekreterare [3763]. Sergeant vid Smål. gren.-bat.; underlöjtn. vid Första lifgr.-reg. 36; löjtn. 46; kapten 55; afsk. 60. Egare af Herrstorp i Pelarne till 59. D. på Mölltorp i Augerum, Blek. län, 1889 218.

Den godmodige mannen bodde efter afskedstagandet på Mossebo i Pelarne, där han lugnt och obemärkt framlefde sina ålderdomsdagar.

5327. Carl Fredrik Christian Franc. F. i Godegård 1812 912; fad. öfv.-löjtnant. Furir vid Första lifgr.-reg. 33; fänrik, sed. underlöjtn., 34; löjtn. 44; kapten 54; afsk. 62; major i armén 62. Inneh. af Vegersbärgs fideik.-egendom, Söderm. län, 52. D. där 1864 24.

[ 456 ]5328. Johan Gustaf Lundbergh. F. i Väfversunda 1812 119; fad. Nils, hofkamrer. Kameralex. 42. Tf. häradsskrifvare i Färentuna, Sthlms län, 44—53; häradsskrifvare i Långhundra, Erlinghundra o. Seminghundra 53. D. på Tibble boställe, Sthlms län, 1856 291.

5329. Anders Germund Vikblad. F. i Vårdnäs 1813 112; fad. prost [3814]. Med.-fil. ex. 35; med. kand. 41; med. lic. 44; kir. mag. 45. Provinsialläkare i Järfsö, Gefleb. län, 46, i Söderhamn 49; tj:ledig för sjuklighet flere år; afsk. 67. D. i Vadstena 1884 91.

5330. Carl Olof Behm. F. i Vimmerby 1814 163; fad. kyrkoherde [4126]. Prv. 37. Kyrkoherde i Trehörna 64. D. 1868 611.

Egendomligt nog kallades B. till kyrkoherde af sin egen fru, som var patrona.

5331. Charles Emil Adolf Gustaf Piper, grefve. F. i Kimstad 1818 129; fad. öfverhofjägmästare. Jur.-fil. ex. 37; hofr.-ex. 39. Attaché i Paris 39—41; andre sekreterare i Utrikeskab. 43; legat.-sekreterare i Köpenhamn 48, i Petersburg 51, i Paris 54; afsk. 56. Kammarherre hos Drottningen 48; tj:fri 51. Godsegare å Löfstad i Kimstad 56 samt egare af Finstad i Borg 72 o. Skattna i Kullerstad äfvensom Reutersbärg, Västm. län. Riksdagsman i Första kammaren för Österg. län 66—69 o. 82—83, i Andra kammaren för Björkekind, Östkind, Lösing, Bråbo o. Memming 70—72; statsrevisor 77.

5332. Fredrik Ernst Leberecht Adlerstråhle. F. i Helsingborg 1817 267; fad. ryttmästare. Kansliex. 36; hofr.-ex. 39. Kopist i Just-rev.-exped. 51; kst. kanslist 58; prot.-sekreterare 60; afsk. 82; exped.-sekreterare i K. M. kansli 76. Kanslist i Öfverståth.-ämb. 57; afsk. 60. Prot.-sekreterare i Hofexped. 65; exped.-sekreterare där 77. D. i Sthlm 1888 99.

5333. Carl Otto Rosin. F. i Hallingebärg 1814 2612; fad. Carl Fredrik, kapten. Prv. 38. Kommin. i Tryserum 49, i Törnsfall 54; kyrkoherde i Tryserum o. Hannäs 57, i Västra o. Östra Ed 65; kontr.-prost 65—77. D. 1885 204.

R. hade ett utmärkt godt hufvud, en kvickhet, som gränsade till genialitet, en särdeles ledig tunga, som väl förstod att lägga orden, och till allt detta ett känsligt och filantropiskt, varmt och lifligt samt fantasirikt sinne. Hans studier voro underhaltiga, men han egde en förvånande talang att använda det lilla, han af kunskaper inhämtat, samt var en särdeles framstående prädikant. I följd af sina rika umgängesgåfvor var han inom sällskapskretsar högt uppburen samt gjorde sig känd som en mycket gästfri värd med ett godt bord och en väl försedd vinkällare. Sthr m. fl.

5334. Knut Vilhelm Hammarskjöld. F. i Tuna 1818 91; fad. kammarjunkare o. godsegare [3782]. Underlöjtn. vid Kalmar reg. 36: löjtnant 45; afsk. 50. Godsegare å Väderum samt egare af Smedserum, båda i Tuna; sed. bosatt i Eksjö. D. där 1891 214.

En vänsäll och godmodig man; har gjort sig bemärkt som stor blomstervän. — Fader till Knut Hjalmar Leonard H., statsråd och chef för justitiedepartementet.

5335. Ture Fredrik Teodor Cederström, frih. F. i Spånga, Sthlms län. 1813 173; fad. major. Hofr.-ex. 36. V. notarie i Svea hofr. 38; v. häradshöfding 44. Kammarjunkare 38; kammarherre 43. Godsegare å Grinda. Söderm. län. D. i Sthlm 1868 56.

5336. Johan Fredrik Odencrantz. F. i Vårdsbärg 1814 2910; fad. häradshöfding. Underlöjtnant vid Jämtl. hästj.-kår 37, vid Första lifgr.-reg. 40: afsk. 48. Godsegare o. landtbrukare å Vårdsbärgs säteri i Vårdsbärg till 56. Kassör i Österg. ensk. bank i Linköping 56; afsk. 85. Gårdsegare i Linköping. D. där 1886 241.

[ 457 ]5337. Gustaf Vilhelm Rydström. F. i Loftahammar 1814 1912; fad. Peter Lorents, häradsskrifvare. Kameralex. 34. Kronofogde i Bärgslags fögderi, Västm. län, 50; häradsskrifvare i Strömsholms fögderi 67; i Västerås fögderi 70; afsk. 81; sed. bosatt i Västervik. D. där 1899 74.

5338. Carl Ambrosius Edelman. F. i Linköping 1811 313; fad. postiljon. Afl. ej stud.-ex. »Underofficer vid lifgrenadiererna 33. Gardist. D. på ett fattighus.» Matr.