Östgötars minne/1810

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1809
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1810
1811  →


[ 358 ]

1810.

4393. Johan Fredrik Ribbing, frih. F. i Björkvik, Söderm. län, 1794 3012; fad. major. Hofr.-ex. 1812. Kornett vid Lifgardet till häst 12; löjtnant 15. Egare af Hagebybärga, Söderm. län, 11. D. i Sthlm 1817 1812.

4394. Johan Erik Hedelius. F. i Rök 1790 103; fad. Johan, mönsterskrifvare. Hofr.-ex. 1811. Auskult. i Göta hofr.; e. o. notarie; v. häradshöfding. Landtbrukare på Ingevaldstorp i Rök. D. där 1849 96.

4395. Jakob Fredrik Svartz. F. i Norrköping 1795 109; fad. Daniel Fredrik, tobaksfabrikör. Handelskontorist i Göteborg; styrman. Privatman. D. i Sthlm 1839 275.

4396. Carl Johan Svartz. F. i Norrköping 1799 185; fad. Daniel Fredrik, tobaksfabrikör. Fanjunkare vid Smål. dragonreg. 1818; kornett 20; transp. till stabskornett vid Smål. husarreg. 23; afsk. 25; kornett i armén 25. D. i Minsk, Ryssland, 1831 11.

[ 359 ]4397. Nils Magnus Brandstedt. F. i Östra Eneby 1790 202; fad. sekreterare [3471]. Hofr.-ex. 1811. Auskult. i Svea hofr.; kammarskrifvare i Krigskolleg. 15. D. i Sthlm 1834 139.

4398. Magnus Gabriel Bernhard Crælius. F. i Målilla 1794 186; fad. Anders Georg, brukspatron. Volontär vid Smål. dragon-, sed. husarreg. 1811; kvartermästare 12; stallmästare 12; kornett i armén 12, vid reg. 15; löjtnant där 23, i armén 24. — Hofr.-ex. 26. E. o. notarie i Svea hofr. 27; domarebitr. i Söderm. 28—31. D. i Vimmerby 1842 22.

4399. Johan Fredrik Svedéer. F. i Linköping 1792 199; fad. Johan Gustaf, major, sed. bosatt i Västra Ny. Med.-fil. ex. 1812; stud. i Lund 26. Tf. stadsläkare; garfvare i Uppland; landtbrukare o. arrendator i Värmland. D. i Enköping 1833 203.

S. försökte sig som dramatisk författare med »Tantes svaga sida,» lustspel i 3 akter. Upps. 1814.

4400. Anders Larsson. F. i Strå 1786 154; fad. Lars Larsson, bonde. Prv. 1810. Lärare vid Palmgrenska skolan i Västerlösa 17. D. 1823 304.

4401. Anders Magnus Hagman. F. i Skeninge 1786 1811; fad. Anders, kantor. Prv. 1812. Kommin. i Mogata o. Borrum 21, i Skeninge 23; kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 34; prost 51. D. 1855 98.

4402. Adolf Eriksson. F. i Marstrand 1792 1111; fad. Adolf, stadskirurg, tit. assessor, i Norrköping. Med.-fil. ex. 1812; med. kand. 16; med. lic. 17; med. doktor 22. Prov.-läkare i Fredrikshamn, Finland, 19. D. där 1825 187.

4403. Samuel Per Laurenius. F. i Tjällmo 1789 16; fad. prost [3618]. Prv. 1812. Lärare vid Hunterska skolan i Östra Stenby 13; komminister där 18. D. 1841 139.

4404. Lars Laurenius. F. i Kärna 1792 124; fad. prost [3618]. Fil. kand. 1815; fil. doktor 15; teol. kand. 19; prv. 22; teol. doktor 44. Docent i Upps. 22; lektor i Linköping 24; tillika kyrkoh. i Slaka 25, i Landeryd 35; domprost i Linköping 46. Kanslist i Prästeståndet vid riksdagarne 17—18 o. 23; sekreterare i Östgöta hushålln.-sällskap 28. Riksdagsman 34, 40, 44, 47. D. 1866 34.

L. var en mycket dugande skolman, en framstående prädikant och en god själasörjare. Med fasthet, allvar och aldrig svikande redbarhet gick han framåt till sitt föresatta mål. Begåfvad med en mer än vanlig praktisk duglighet, erhöll han flere kommunala uppdrag samt inlade stor förtjänst om förbättrandet af fattigvården och folkskoleväsendet. Som riksdagsman räknades han bland de liberale. Tillbakadragen och anspråkslös, undanbad han sig att komma i åtanke vid biskopsutnämningen 1861, då han med ej obetydlig röstöfvervikt innehade första förslagsrummet. Han var dessutom en varmhjärtad och människoälskande personlighet med öppet och känsligt sinne för skön konst, i synnerhet musik, som han med förkärlek omfattade och särdeles i yngre åren själf utöfvade.

4405. Abraham Linton. F. 1788 284; fad. arbetskarl i Linköping. Fänrik vid Östgöta landtvärn. D. i Linköping 1810.

4406. Olof Johan Sjögreen. F. i Hälleberga, Kronob. län. 1796 101; fad. Erik Magnus, bärgsråd. D. som stud. 1812.

4407. Carl Erik Sjögreen. F. i Hälleberga, Kronob. län, 1799 53; fad. Erik Magnus, bärgsråd. Fil. kand. 1821; fil. doktor 21; jur. kand. 21; utex. fr. Falu bärgsskola 22. Auskult. i Bärgskolleg. 21; aman. vid kollegiets mineralkabinett 22; andre markscheider 24; geschworner i Sala bärgslag 25; [ 360 ]tit. bärgmästare 27; afsk. 31. Godsegare och landtbrukare å Strålsnäs i Åsbo 30. Kommunalman. D. å Strålsnäs 1877 268.

S. var en man med »solid bildning och ädelt hjärta.» Hans stora förmåga togs i anspråk för en mängd samhälleliga uppdrag, såsom att deltaga i organisationen af Östergötlands enskilda bank, däri han sedan var revisor 1837—66, af Östgöta hypoteksförening, af länets brandstodsbolag samt ränte- och kapitalförsäkringsanstalt; var i många år ordförande i Göstrings härads hushållningsgille. — Egnade sig med afgjord böjelse åt musiken, och många äro de innerligt täcka melodier, som ha honom till upphofsman, bl. a. melodien till Tegnérs Stjärnsång. Hans musikaliska bildning var grundlig och hans kärlek till tonkonsten bibehöll sig lika varm till lifvets slut.

4408. Christian Magnus August Sjögreen. F. i Hälleberga, Kronob. län, 1800 2311; fad. Erik Magnus, bärgsråd. Hofr.-ex. 20; bärgsex. 21. Auskult. i Bärgskolleg. 21; geschworner i Söderm. o. Österg. bärgslag 24; tit. bärgmåstare 27; afsk. 30. Bruks- o. godsegare å Brusaholm o. Ryssebo i Ingatorp. Kommunalman. D. på Ryssebo 1862 111.

S. var en synnerligen verksam man både i det kommunala och enskilda såsom bruksidkare och landtbrukare. Brusaholms bruk var till största delen ett verk af honom, och Ryssebo mottog han som en ödegård, men lemnade det efter sig som en af ortens bättre egendomar. Inlade mycken förtjänst vid tomt- och gaturegleringen i Eksjö efter 1856 års stora brand. Glad umgängesman, god husbonde.

4409. Johan Gustaf Nordvall. F. i Linköping 1792 169; fad. Otto Leonard, rådman o. sämskmakare. Prv. 1815. Slottspräd. i Linköping 19; tillika hosp.- o. lasar.-präd. 19; domk.-kommin. i Linköping 22; v. pastor 27; kyrkoherde i Dalhem 32, i Örbärga o. Nässja 35. D. 1861 145.

4410. Per Blomberg. F. i Värna 1792 93; fad. Lars, gruffogde. Prv. 1815. Komminister i Styrestad 27. D. 1827 88.

4411. Carl Vilhelm Lindal. F. i Södra Vi 1790 229; fad. Jonas, kronofogde. V. kronolänsman i Ydre 1820; kammarskrifvare i Statskontoret 25; tit. hofsekreterare; landträntmästare i Jämtl. län 27; afsk. 58. D. i Vimmerby 1875 65.

4412. Jonas Bohman. F. i Kisa 1790 2211; fad. Anders, inspektor. Prv. 1815. Komminister i Kuddby 31; utn. kommin. i Skeppsås o. Älfvestad 40. Skriftställare. D. i Kuddby 1842 111.

B. synes varit en ganska mångsidig man; tjänstgjorde, medan han var adjunkt i Norrköping 1819—22, tillika som lärare i teckning och lefvande språk vid läroverket. Redan under skoltiden vaknade hos B., förnämligast genom hans lärare Vallman, en lefvande håg för naturalhistorien, och denna lust, som sedan följde honom genom lifvet, yttrade sig genom flere utgifna arbeten, af hvilka det mest bekanta är hans i synnerligen lätt stil hållna beskrifning öfver Vättern och dess kuster (1834—40). Hbg.

4413. Johan Olof Kjellenberg. F. i Västervik 1791 1010; fad. kyrkoherde i Odensvi. Prv. 1814. Komminister i Fornåsa o. Lönsås 36; tj:fri 39. D. 1850 1110.

4414. Johan Olof Væners. F. i Ringarum 1789 287; fad. Gabriel Vænnerberg, trädgårdsmästare. Prv. 1813. Bat.-präd. vid Andra lifgr.-reg. 18; tit. reg.-pastor 18; kommin. i S:t Lars 24; kyrkoherde i Hägerstad o. Oppeby 30; prost 44. D. 1850 285.

4415. Daniel Samuel Vallman. F. i Linköping 1791 210; fad. prost [3411]. Fil. kand. D. i Landeryds prgd 1818 810.

4416. Johan Haqvin Vallman. F. i Linköping 1792 79; fad. prost [3411]. Fil. doktor 1815; prv. 36. Lärare vid Linköpings gymnasium 22; tillika bibl.- [ 361 ]aman. 24; lektor 29; tillika kyrkoherde i Slaka 36. Riksdagsman 44,47,51; statsrevisor 45. D. i Slaka prgd 1853 256.

I sin dubbla egenskap af natur- och fornforskare var V. en lika flitig som samvetsgrann arbetare. Frukterna af sina omfattande filologiska och arkeologiska forskningar nedlade han dels i tidskriften Iduna, hvari många värdefulla bidrag af hans penna finnas förvarade, och dels i Vitt.-, hist.- o. ant.-akademiens handlingar. Tillhörde Götiska förbundet under namnet Helge. — »Hvad som utom allt annat förhöjde V:s värde som människa, ämbetsman och lärare var» — säger en lärjunge — »hans orubbliga rättskänsla, hans afsky för allt våld, hans förakt för all så kallad andlig högfärd.» Lifvets erfarenhet och människokännedom ansåg han vara af högre värde än »några dussin glosor och grammatikaliska termer.»

4417. Carl Gustaf Embring. F. i Dalhem 1790 148; fad. Claës, landtbrukare. Fil. kand. 1817; fil. doktor 18; prv. 39. Kollega i Söderköping 20; rektor i Eksjö 29; kyrkoherde i Lommaryd o. Bälaryd 44; prost 51. D. 1860 134.

Allmänt aktad och värderad af sina församlingar, hvilkas fulla förtroende han städse bibehöll.

4418. Carl Johan Tollf. F. i Västra Ed 1789 209; fad. Carl Gustaf, bruksbokhållare. Prv. 1812. Kommin. i Kaga 21, i Vinnerstad o. Motala 32; kyrkoherde i Västra Ny 38; prost 51. D. 1868 89.

4419. Carl Jakob Lundborg. F. i Herrestad 1792 223; fad. prost [3067]. Med.-fil. ex. 1812; med. kand. 16; med. lic. 17; med. doktor 17; kir. mag. 18. Bat.-läkare vid Första lifgr.-reg. 18; regementsläkare 42; tf. fältläkare i 2:a milit.-distr. 45; tillika läkare vid Finspång 23. D. i Norrköping 1846 3011.

4420. Carl Johan Loenbom. F. i Tuna 1791 82; fad. prost [3461]. Prv. 1815. Kyrkoherde i Misterhult 20; prost 41. D. 1852 174.

4421. Anders Gustaf Loenbom. F. i Tuna 1793 254; fad. prost [3461]. Fil. doktor 1815; prv. 17; teol. doktor 68. Kollega i Linköping 23; konrektor 30; rektor 34; kyrkoherde i Västra Eneby o. Kisa 34; prost 41. Skriftställare. D. 1874 610.

Af naturen rikt utrustad i så väl andligt som kroppsligt afseende och kunskapsrik, förenade L. med dessa egenskaper ett poëtiskt sinne och en kvickhet, som ofta fann sitt uttryck i godmodigt sarkastiska, men aldrig sårande infall. Var därtill en musikaliskt begåfvad och i umgänget älskvärd man, en god prädikant och en föresyn i lära och lefverne.

4422. Gustaf Axel Schmiterlöw. F. i Askeryd 1795 136; fad. överstelöjtnant, tit. landshöfding. Stud. i Åbo 1810. Fänrik vid Första lifgr.-reg. 13; löjtnant 19; afsk. 24. Kammarherre 23. D. 1855 258.

4423. Lars Kraft. F. i Vimmerby 1789 283; fad. prost [3143]. Prv. 1812. Komminister i Simonstorp 17, i Ingatorp o. Bällö 23; tj:fri 47. D. 1855 2712.

4424. Anders Jakob Cnattingius. F. i Askeryd 1792 132; fad. prost [3283]. Prv. 1816; teol. doktor 60. Lärare vid Norrmalms allm. barnskola i Sthlm 20; tillika sekreterare i Sällsk. för växelundervisn:s befrämj. 22—33 o. aman. vid Sthlms stads konsist. 23; hofpräd. 28; kyrkoherde i Flisby o. Norra Solbärga 32, i Kettilstad o. Tjärstad 50; prost 44; kontr.-prost 52—62. Skriftställare; red. af »Theophrosyne, läsning för kyrkans och skolans vänner,» 23—25; medred. af »Stockholms kyrkotidning» 24—28. Riksdagsman 47, 50, 53. D. 1864 135.

C. arbetade nitiskt för folkundervisningens höjande; blef ledamot af direktionen för växelundervisningens befrämjande 1822; organiserade på uppdrag en normalskola i [ 362 ]Kristiania 1825; insattes i kommittén för öfverseende af rikets allmänna undervisningsverk 1826; utarbetade en mängd läse- och läroböcker för folkskolan, hvilka tillvunnit sig ett välförjent anseende. Som riksdagsman följde han alltid med liflig uppmärksamhet frågorna om folkundervisningen och verkade ifrigt att få till stånd en förbättrad kyrkolag. — I sina yngre år sysselsatte han sig äfven med öfversättningar af fornnordisk litteratur. Deltog i stiftandet af Manhemsförbundet 1815. Se vidare N. fbok; Hbg; A.

4425. Johan Lorents Lodén. F. i Norra Vi 1792 216; fad. Lars, inspektor. Prv. 1815. Komminister i Asby 23. D. 1838 293.

4426. Gustaf Ringqvist. F. i Ringarum 1791 283; fad. Amund Eriksson, bonde. Prv. 1814; fll. doktor 18; teol. kand. 19. Vik. lektor i Linköping 19; utn. rektor i Skeninge 20; kyrkoherde i Asby 22; prost 33; kontr.-prost 37. D. 1844 81.

4427. Sven Åhlin. F. i Kuddby 1790 173; fad. Sven Zachrisson, bonde. Prv. 1813. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Torpa 16. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital 17. D. där 1820 293.

4428. Magnus Ehrensson. F. 1790 68; fad. bonde i Häradshammar.

4429. Carl Peter Sundström. F. 1789 611; fad. bryggare i Linköping. »Test. till civila verken» 1813. Landskontorist i Österg. län 13—18; tjg. vid landstaten; häradsskrifvare i Hammarkind o. Skärkind 38. D. på Husby i Skönbärga 1855 1711.

Säges varit »en anspråkslös hedersman.»

4430. Carl Fredrik Seurling. F. i Norrköping 1791 26; fad. byggmästare. Kopist vid Norrköpings rådsturätt 1816; kanslist 17; kämn.-notarie 17; notarius publikus i Norrköping 23; afsk. 47. D. i Sthlm 1854 151.

4431. Thure Reinhold Ekenstam [Ekenman], f. i Sjögestad 1795 51; fad. öfverste. Stud. i Lund 1810, i Rostock 15; fil. doktor 15. Kopist i Riksarkivet 16; afsk. — Stud. i Upps. 25; prv. 26. Komminister i Hannäs 27; hofprädikant 28. D. 1848 1210.

Hans fader, Nils Adolf Ekenman, blef adlad af Ekenstam 1810 enligt § 37 Regeringsformen. — Thure Reinhold E. var under några år lärare för Artur Hazelius, Nordiska muséets grundläggare, som då vistades i hans hem i Hannäs och städse bevarade denna tid bland sina bästa minnen.

4432. Johan Erik Norbeck. F. i Målilla 1788 1711; fad. kyrkoherde [3322]. Hofr.-ex. 1811. Kamrer vid Kgl. teatern 14; afsk. 32. Kammarskrifvare i Kammarrätten 17; revisor 26. Bokhållare vid Svea art.-reg. 22; tit. kgl. räntmästare 35; regementsskrifvare 37. D. i Sthlm 1844 224.

4433. Stephan Stephansson. F. i S:t Johannes 1788 272; fad. Stephan Månsson, bonde. Prv. 1812. Komminister i Horn o. Hycklinge 25. D. 1859 3010.

4434. Carl Henrik Vesterdahl. F. i Risinge 1791 152; fad. kyrkoherde [2857]. Prv. 1814. Komminister i Hällestad 30. D. 1861 268.

4435. Gustaf Adolf Rydell. F. i Eksjö 1795 133; fad. Carl Magnus, apotekare. Förbered. apot. ex. 1812; hofr.-ex. 20; kansliex. Fältapotekare under kriget 13—14. Mönsterskrifvare vid Lifreg.; afsk. m. tit. v. auditör. Föreståndare för sadelmakarverkstad i Eksjö 24. D. där 1866 307.

4436. Fredrik Ernst Johan Boije, frih. F. 1795 16; fad. generallöjtnant. Hofr.-ex. 1813. V. hhöfd. Kammarjunkare. D. i Vadstena 1862 98.

[ 363 ]4437. Reinhold Gustaf Boije, frih. F. 1798 183; fad. generallöjtnant. Kadett vid Karlbärgs krigsakad. 1813; korpral 13; kst. komp.-officer vid krigsakad. 1813; utex. 14. Kornett vid Mörnerska husarreg. 14; löjtn. 16; ryttmästare i Gen.-staben 23; afsk. 29. Kofferdimatros. D. i Nya Holland.

B. deltog i fälttåget till Norge 1814.

4438. Olof Ljungblad. F. 1794; fad. bagare i Sthlm. Underläkare.

4439. Carl Peter Ringnér. F. 1787; fad. kronofogde i Motala. Handlande.

4440. Adolf Fredrik Ringnér. F. 1789; fad. kronofogde i Motala. Handlande.

4441. Adolf Fredrik Planck. F. i Ulrika 1795; fad. Martin Gustaf, sekreterare. Sergeant vid Lifgr.-reg. 1813. D. i Trehörna 1813 124.

4442. Anders Castman. F. i Vimmerby 1792 221; fad. kyrkoherde [3262]. Sergeant vid Lifgr.-reg.; afsk. D. i Västervik 1865 56.