Östgötars minne/1798

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1797
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1798
1799  →


[ 323 ]

1798.

4069. Daniel Ekmark. F. i Norrköping 1779 39; fad. prost i Ekeby. Artist (målare); reste utrikes 1804. D. i Hamburg 1808 169.

4070. Arvid Johan Spaldencreutz. F. 1782 318; fad. lagman i Österg. Stud. i Lund 1801; hofr.-ex. 08. Kammarherre 17. Vitter författare. D. på Ryningsholm i Höreda 1828 273.

S. utgaf 1799 »Gusumsbladet» samt 1805—07 »Tidningsskriften för mina Vänner», vittra tidskrifter, tryckta af honom själf å ett litet handtryckeri. Dessa och hans öfriga skrifter utgåfvos i små upplagor och äro därför mycket sällsynta.

4071. Vilhelm Christofer Robert Douglas, grefve. F. 1784 68; fad. öfv.-löjtnant. Volontär vid Svea lifgarde 1802; fänrik 05; löjtn. 07; kapten vid Lifgr.-reg. 10; major 12; öfv.-löjtn. i armén 18, vid Andra lifgr.-reg. 27; öfverste i armén 23; afsk. 30. D. på Gerstorp i Kaga 1844 142.

4072. Adolf Fredrik Alfort. F. i Torpa 1779 811; fad. Fredrik Georg, fänrik. Med. kand. 1804; med. lic. 05; med. doktor 06: kir. mag. 07. Fattigläkare i Stholm 07; kst. öfverläkare vid flottan 08; praktis. läkare i Göteborg 10; stads. o. fristadsläkare i Eskilstuna 16. D. där 1854 2210.

4073. Claës Gustaf Lundborg. F. i Källstad 1779 512; fad. prost [3067]. Hofr.-ex. 99. Gränsetullinspektor i Jämtland o. Härjedalen; afsk. D. på Ingvaldstorp i Rök 1860 291.

[ 324 ]4074. Johan Philip Kindmark. F. i Locknevi 1777 211; fad. Nils, kronouppbördsman. Prv. 1802. Komminister i Björsäter o. Yxnerum 12. D. 1843 2810.

4075. Carl Johan Berton [Berglund]. F. i S t Lars 1776 52; fad. Jonas German, soldat. Prv. 1801. E. o. hofprädikant hos Härtigen af Södermanland 01; tj:fri. Godsegare, först å Kåreholm i Bönö, sed. å Breviksnäs i Gryt. D. där 1828 315.

4076. Per Gustaf Lindorff. F. i Drothem 1778 45; fad. sekreterare [3073]. Volontär vid Mörnerska husarreg. 1801; korpral 01; vaktmästare 06; fanjunkare 08; afsk. 15; underlöjtnant i armén 16.

Kommenderades med en af regementets bataljoner till Pommern 1804; bivistade hannoverska fälttåget 05—06 och därunder affären mot preussarne vid Schalsjön; deltog i kampanjen i Skåne med södra armén mot danskarne 08; kommenderades till Pommern som befälhafvare för en ur regementet uttagen generalstabsvakt 11, blef fången därstädes och förd till Frankrike 12; återkommen ur fångenskapen 14, bivistade han norska fälttåget. I.

4077. Carl Johan Österberg. F. i Norrköping 1779 712; fad. grosshandlare. Stud. i Lund 1800; hofr.-ex. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 05; stadsaktuarie i Norrköping 06. D. på Fredriksdal i Östra Eneby 1829 72.

4078. Anders Kastman. F. i Vimmerby 1777 49; fad. Anders, handlande. Prv. 1802. V. pastor 08; kommin. i Tjällmo 11; kyrkoherde i Godegård 16, i Tjällmo 29; prost 27. D. 1848 612.

4079. Johan Olof Sundevall. F. trol. i Vadstena 1780 28; fad. fänrik [3277]. Farm. stud.; med. doktor. Medicinalråd i Petersburg; bosatt på Krim 1833. D. i Ryssland.

4080. Magnus Martin Constans af Pontin [adl. 1817; förut Pontin]. f. i Askeryd 1781 201; fad. prost [2687]. Med.-fil. ex. 1800; med. kand. 04; med. lic. 05; kir. mag. 06; med. doktor ult. 06. Adjunkt vid Med. skolan, sed. Karol. med.-kir. instit., i Sthlm 07; assessor i Sundhetskolleg. 13; tit. medicinalråd 35; medicinalråd 41; afsk. 52. Hofmedikus 07; lifmedikus 09; förste lifmedikus 25. D. i Sthlm 1858 301.

Framstående vetenskapsman och läkare, ehuru man förebrått honom, att han ej vågade trotsa faran af smitta, odlade P. äfven litteraturens fält både på värs och prosa, och det var om honom man en gång hade det bekanta infallet: »han är läkare bland litteratörerne och litteratör bland läkarne.» På det skönlitterära området lyckades han bäst i öfversättningar och har för öfrigt efterlemnat åtskilliga minnestal och biografier, de flesta införda i Vetenskapsakademiens handlingar. Sitt varaktigaste minne torde han förvärfvat som stiftare af Svenska trädgårdsföreningen 1832 och genom sin nitiska verksamhet under ett par årtionden för trädgårdskonstens höjande i Sverige. N. fbok; Hbg; Bruz.

4081. Per Axel Carlström. F. i Slaka 1781 188; fad. Carl Jakob, hofr.-kommissarie. Volontär vid Smål. dragonreg. 1802; kvartermästare 04; kornett 05; löjtnant. D. i Aachen 1813 11.

4082. Johan Israël Köhler. F. i Vånga 1781 38; fad. prost [2830]. Prv. 1810. Vald kyrkoherde i Hedvigs förs. i Norrköping 13. D. i Vadstena 1814 {{bråk|2|i1}.

Afled innan fullmakt hunnit utfärdas.

4083. Samuel Marcellus. F. i Rumskulla 1776 209; fad. Markus Jonsson, bonde. Prv. 1801. Kommin. i Gladhammar o. Västerrum 16; kyrkoherde i Lönnbärga 30. D. 1841 136.

[ 325 ]4084. Gustaf Zander. F. i Linköping 1778 259; fad. v. komm.-landtmätare [2892]. Vaktmästare vid landtullen i Öregrund. D. där 1813 16.

4085. Petrus Hadorph. F. i Flistad 1779 112; Carl, löjtnant. Lifdrabant 1803; löjtnant vid Vargeringen; ryttmästare. D. 1822 81.

4086. Gustaf Erik Vetterström. F. i Malexander 1779 78; fad. Erik Georg, fältväbel. Auskult. i Svea hofr. 1800, i Göta hofr. 02; v. hhöfd. 04; auditör vid Lifgr.-reg:s rotehållsdiv., sed. Första lifgr.-reg., 07; tit. assessor 14; assessor i Skånska hofr. 21; hofrättsråd 32. D. i Kristianstad 1840 273.

Bivistade fälttåget till Norge och Skåne 1808 och till Norge 1813—14; deltog i sjöexpedition till Finland 1808.

4087. Nils Kjellborg. F. i Åtvid 1778 38; fad. prost [2443]. Tullinspektor i Söderköping 1805; tillika rådman. D. i Söderköping 1843 253.

4088. Nils Häger. F. i Hannäs 1778 26; fad. komminister. Stud. i Lund 1801; med.-fil. ex. 03; prv. 03; fil. kand. 05; fil. doktor 05. Kommin. i Hannäs 08; kyrkoherde i Tryserum o. Hannäs 26; kontr.-prost 43. Egare af ¼ mtl Grånsten i Lofta. D. 1856 912.

H. var en allvarlig, rättänkande, ordningsam och ytterst flärdfri man, som åtnjöt sina församlingars odelade vördnad och förtroende. Praktiskt anlagd och med håg för läkareverksamhet, riktade han en tid sina studier åt detta håll, men nödgades af ekonomiska skäl välja en annan lefnadsbana. Intresset för läkekonsten följde honom dock hela lifvet igenom och, bosatt i en trakt belägen flere mil från närmaste läkare, bistod han oegennyttigt vid påkommande sjukdomsfall sina sockenboar och andra med goda råd och läkemedel från sitt välförsedda husapotek samt hade under årens lopp förvärfvat sig en ganska stor skicklighet i behandlingen af yttre åkommor. Sysslade någon tid äfven med kamerala frågor och utgaf från trycket ett arbete i detta ämne.

4089. Anders Enelius. F. i Rogslösa 1776 259; fad kyrkoherde [2851]. Prv. 1803. Komminister i Örbärga o. Nässja 12. D. 1835 43.

4090. Per Fredrik Vistrand. F. i Allhelgona 1780 612; fad. landtbrukare, tit. sekreterare [3043]. Stud. i Lund 1801; fil. kand. 02; fil. doktor 02; teol. kand. 06; prv. 07; teol. lic. 09; med. lic. 10; med. doktor 11. Kyrkoherde i Hjorted 12. D. 1813 258.

V. tillträdde sitt pastorat »just under det en allmän sjuklighet i socknen var rådande, som sedermera öfvergick till rödsot, hvilken han med sin vanliga driftighet bemödade sig att hjälpa och hämma, men angreps själf däraf och dog.» Sackl. — En lärd och ovanlig man; på 13 år aflade han examen för grad i tre fakulteter.

4091. Carl Henrik Levton. F. 1777 125; fad. färgare i Svinstad. E. o. notarie i Svea hofr. 1803; kanslist vid Sthlms rådsturätt 11; notarie 13; tillika e. stadsfiskal 16; tit. advokatfiskal 17; prim.-kämnär vid Sthlms södra kämn.-rätt 22; borgmästare i Sala 23; afsk. 30. D. i Sala 1838 2712.

4092. Jakob Adlerbeth, frih. [1818 efter fadern]. F. i Sthlm 1785 215; fad. Gudmund Göran A., statsråd. Fil. doktor 1806. Kopist i Eckl.-exped. 09; kanslist 10; prot.-sekreterare 11; expeditionssekreterare 18; öfvertalig tjänsteman 35. Vitter författare; utgifvare af »Iduna» fr. 13. D. i följd af olyckshändelse nära Sthlm 1844 29.

A. är »den egentlige stiftaren af det i vår litteraturs och odlings historia så viktiga Götiska förbundet.» Var städse den ledande mannen i detta samfund och en af dess lifaktigaste medlemmar. »Verkade med ifver för svenska fornforskningens väckande och höjande och var i allmänhet en nitisk kämpe för allt nationelt och fosterländskt» N. fbok; se vidare Biogr. lex.; B. E. Malmström m. fl.

4093. Carl Anders Juringius. F. i Kvillinge 1784 1810; fad. häradshöfding, tit. lagman [2856]. Handelsbokhållare i Göteborg. E. o. kammarskrif[ 326 ]vare vid tullverket 1819; kammarskrifvare i Sthlm 26; inspektor vid Norrtull där 30; tullinspektor i Ulricehamn 42. D. där 1845 1610.

4094. Tor August Odencrantz. F. i Vårdsbärg 1782 221; fad. hofrättsråd [2800]. Hofr.-ex. 1800. V. hhöfd. 05; tit. häradshöfding 07; assessor i Göta hofr. 08; hofrättsråd 21. Egare af Torpa vid Jönköping. D. där 1829 2910.

»Mer än för sin ämbetsmannaskicklighet, hvilken likväl öfvergick de flestes, har O. beredt sig ett minne genom medborgerliga förtjänster och nitälskan för skön konst. Länge den egentliga själen i Jönköpings läns hushållningssällskap, författade han under en följd af år nästan ensam detta sällskaps handlingar. Med afgjord framgång idkade han musik och målningskonst och var i dessa ämnen en lika bildad som fördomsfri domare.» Hbg.