Östgötars minne/1816

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1815
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1816
1817  →


[ 381 ]

1816.

4642. Adolf Henning von Schwerin, grefve. F. 1799 315; fad. generalmajor. Fanjunkare vid Svea lifgarde 1812; fänrik 19; löjtn. 26; ord.-offlcer hos Konungen; kapten vid Uppl. reg. 32, i armén 34; afsk. m. tit. major 36. Kammarherre; hofmarskalk 36. Godsegare; inneh. af fideik.-egendomarne Borkhult med Gobo samt Odensgöl, Ekhammar o. Åketorp i Yxnerums m. fl. socknar 49; delegare i Spantekow i Pommern. D. i Sthlm 1878 2310.

4643. Jakob Bogislaus von Schwerin, grefve. F. 1802 61; fad. generalmajor. Fänrik vid Västm. reg. 18; löjtnant 26. D. i Köping 1829 252.

4644. Carl Ludvig Munthe. F. i Eksjö 1795 163; fad. Martin Lorents, häradshöfding. Hofr.-ex. Auskult. i Göta hofr.; v. hliöfd. E. o. kammarskrifvare vid tullverket i Göteborg omkr. 1827; kammarskrifvare i Kungshacka; kustinspektor vid Varbärgs tullbevakn. 29; tullinspektor i Filipstad 34; afsk. 39. Egare af Marielund vid Jönköping, sed. bosatt i Sthlm omkr. 37. D. där 1860 45.

4645. Carl Ulrik Adam Vesterling. F. i Torpa 1801 51 fad. Carl Vilhelm, kapten o. brukspatron. Sergeant vid Jönk. reg. 17; underlöjtnant vid Göta art.-reg. 18. D. i Göteborg 1826 210.

4646. Johan Vilhelm Vesterling. F. i Torpa 1802 2912; fad. Carl Vilhelm, kapten o. brukspatron. Sergeant vid Göta art.-reg. 21; underlöjtn. 24; löjtn. 30; kapten 38; major 53; afsk. 60; öfverstelöjtnant i artilleriet 60; afsk. 63: tillika befälhafvare för Fyrverkerikåren 45 o. andre styresman vid Mariebärgs art.-lärov. 58. D. i Linköping 1889 306.

V. var en särdeles duglig artilleriofficer, och anförtroddes honom i följd däraf en mängd viktiga uppdrag. Han mottog 1829 ledningen af slagkrutstillverkningen för krigsbehof och hade befälet öfver därtill inrättade verkstäder; förordnades 1832 vid organisationen af raketkåren till dess batterichef; deltog i flere för artillerivetenskapen nedsatta kommittéer. Redbar, karaktärsfast, plikttrogen och välgörande.

4647. Olof Johan Ekblad. F. 1794 307; fad. inspektor i Västra Stenby. [ 382 ]E. o. kammarskrifvare i Statskontoret 1818; kammarskrifvare där 19. D. i Sthlm 1837 204.

Afled nio dagar efter sitt bröllopp.

4648. Per Johan Åberg. F. i Hvena 1795 158; fad. Daniel, sergeant. Prv. 1820. Kommin. i Tryserum 27; kyrkoherde i Locknevi o. Blackstad 48, i Borg o. Löt 58. D. 1873 86.

4649. Johan August Kalling, grefve. F. 1800 239; fad major. Fänrik vid Närikes reg. 17; löjtn. 24; kapten 33; afsk. 46. d. på Ånsta vid Örebro 1857 281.

4650. Carl Gabriel Napoleon Kalling, grefve. F. i Östra Eneby 1803 174; fad. major. Fänrik vid Svea lifgarde 22; löjtn. 30; ord.-officer hos Konungen 39; kapten i armén 40, i reg. 44; major 53; öfv.-löjtn. 57; öfverste i armén 59; öfverste o. chef för Närikes reg. 59; afsk. 66. D. i Sthlm 1878 2512.

Deltog, med utmärkelse för tapperhet, under åren 1835 och 36 i kriget mot Carlisterna i Spanien och blef vid stormningen af San Sebastians fästningsverk svårt sårad. — Varm vän af skarpskytterörelsen.

4651. Gustaf Fredrik Vestring. F. i Norrköping 1798 258; fad. förste lifmedikus [3407]. Farm. stud.; ex. apotekare, anst. i Skellefteå. D. där 1833 146.

4652. Edvard Gabriel Gyldenstolpe, grefve. F. 1800 197; fad. kammarherre o. öfv.-löjtnant. Kansliex. Andre sekreterare i Utr.-kabinettet 23; leg.-sekreterare i Haag 28, i Wien 30; chargé d'affaires i Paris 40, i Haag 41—43, i Köpenhamn 44; afsk. 44. Kammarjunkare 24; kammarherre 33. D. i Jankowitz, Posen, 1855 248.

4653. Anton Gabriel Gyldenstolpe, grefve. F. 1801 1911; fad. kammarherre o. öfv.-löjtnant. Underlöjtn. vid Vendes art.-reg. 18; löjtn. 30; art.-stabsofficer; kapten vid Svea art.-reg. 34. Kammarherre hos Kronprinsen 36. Ordf. fullm. i Riksbanken fr. 45; kommunalman. D. i Sthlm 1857 72.

4654. Per Niclas Dahlgren. F. i S:t Lars 1797 317; fad. Gustaf, mjölnare. Prv. 1820. Brukspräd. vid Finspång 23; domk.-syssloman i Linköping 28; kyrkoherde i Ekebyborna o. Ask 51; kontr.-prost 54. D. 1875 57.

D. var en »ordningsman af första slaget» samt erhöll flere viktiga förtroendeuppdrag; var arkivarie och skattmästare vid Linköpings stifts bibelsällskap från 1828 till 1853 samt förvaltare af Linköpings gymnasii byggnadskassa från 1835 till 1853, då han tillträdde pastoratet.

4655. Aron Aronsson. F. i Godegård 1792 74; fad. Aron Aronsson Rumbom, dammbyggare. Prv. 1818. Komminister i Nykil 32, i Vreta kloster 45. D. 1868 168.

4656. Johan Vilhelm Gezelius. F. i Vadstena 1797 117; fad. borgmästare, tit. lagman [3194]. Hofr.-ex. 1822. V. hhöfd. 33; tullinspektor i Östhammar 34; tillika postmästare 35 142 samt borgmästare i Östhammar 35 227 o. i Öregrund 35 411. D. 1874 253.

4657. Erik Vilhelm Kinnander. F. i Svanhals 1798 218; fad. prost [3057]; Fil. kand. 1823; fd. doktor 24. Kollega i Vadstena 28, i Linköping 35; konrektor 41; rektor 44; afsk. 58. D. i Linköping 1869 257.

4658. Johan Magnus Tockerstrand. F. i Tryserum 1796 310; fad. komminister [3465]. E. o. kammarskrifvare i Statskontoret 1821; tit. sekreterare. D. på Sofielund i Ludgo, Söderm. län, 1829 21.

[ 383 ]4659. Per Nejdel [Andersson]. F. i Flisby 1794 2112; fad. Anders Persson, hemmansegare. Prv. 1822; fil. kand. 23; fil. doktor 24; teol. kand. 34. Kommin. i Värmdö, Upps. stift, 22; kyrkoherde i Söderköping o. Skönbärga 39; prost 41; kontr.-prost 49. D. i Skönbärga 1856 1210.

N. är bekant för sina storartade trädgårdsanläggningar vid Skönbärga kyrkoherdeboställe, hvilka väckte både uppseende och intresse. Var en lärd man, botanist, ornitolog, på sitt sätt äfven teolog. Tillika konstkännare »och hade sinne för allt, som var högt, ädelt och skönt.» Mtz.

4660. Daniel Fredrik Lindblad. F. i Linköping 1797 1212; fad. konsist.-notarie [3717]. Landskanslist i Österg. län 1820—23; v. auditör (33) o. exped.-mönsterskrifvare vid Andra lifgr.-reg. D. i Linköping 1841 47.

4661. Anders Peter Videgren. F. i Flistad 1798 132; fad. Johan Abraham, kronolänsman, tit. hofr.-kommissarie. Prv. 1821. Komminister i Rogslösa o. Väfversunda 38. D. 1871 155.

V. följde i döden sin hustru, som afled två timmar före honom.

4662. Johan Olof Videgren. F. i Flistad 1799 2210; fad. Johan Abraham, kronolänsman, tit. hofr.-kommissarie. Jur. stud. Landtbrukare o. egare af Täcktö i Klockrike 1826, af Knutstorp i Flisby 55—70; tit. sekreterare. Riksdagsman i Bondeståndet 40; kommunalman. D. på Bäckaskog vid Tenhults järnv.-station, Jönk. län, 1882 252.

En inflytelserik och för allmänt väl nitälskande man. Egde mycken stilistisk förmåga. Strängt redbar; glad umgängesman.

4663. Fredrik Behm. F. i Linköping 1797 57; fad. Per, rådman o. sockerbagare. Hofr.-ex. 1820. Stadsnotarie i Linköping 21; just.-rådman 26 o. kämnärspräses 28; tit. borgmästare 29. V. auditör i Andra lifgr.-reg. 25 —29. D. i Linköping 1876 295.

B. var en redbar medborgare, en nitisk och plikttrogen ämbetsman. — Hans oförlikneliga förmåga att sprida glädje och få denna att »blixtra i rymderna» drog omotståndligt till honom alla, med hvilka han kom i beröring, och hans namn såsom stiftare af och öfverste härmästare för den »uråldriga,» endast i idéernas värld ständigt lefvande och verkande Drabbisorden var vida kändt både inom och utom Sveriges landamären. Hög frimurare och länge en af de högste styresmännen; vid hans jubileum i orden 1871 skref Ridderstad: »Skänka trefnad, fröjd och lust åt alla, tänka mildt och vänligt om en hvar; det är hvad du har. Mången kanske handlat mer i stort, men allenast det, som hjärtat gjort, sanna mästerverk vi kunna kalla. Lefva för att oss åt lifvet glädja, sträfva för att göra verkligt godt; det har du förstått.»

4664. Carl Anders Brodin. F. i Vårdsbärg 1796 17; fad. Johan Gustaf, hemmansegare. Prv. 1820. Kommin. i Kettilstad o. Tjärstad 40; kyrkoherde i Västra Husby 55. D. 1867 287.

4665. Laurentius Nicolaus Forssbæck. F. 1796 158; fad. organist i Rystad. Landtbrukare. D. i Karlskrona 1883 195.

4666. Nils Gustaf Fischer. F. i Lönsås 1791 156; fad. Anton, stämpelpappersombudsman. Prv. 1818. Kommin. i Söderköping 26, i Skeninge 29; kyrkoherde i Östra Skrukeby o. Lillkyrka 54. D. i Linköping 1866 2810.

4667. Carl Erik Rosén. F. 1799 2310; fad. slottsbyggmästare i Linköping.

4668. Carl Göran Posse, grefve. F. i Arnö, Upps. län, 1801 810; fad. kapten. Kornett vid Lifreg. dragonkår 20; löjtn. 26; ryttmästare 33; afsk. 48. Landtbrukare; arrendator af Ängsholmen, Upps. län. D. i Södertälje 1882 1510.

4669. Carl Erik Videgren. F. i Sthlm 1797 1412; fad. statskommissarie [3455]. [ 384 ]Kammarskrifvare i Statskontoret 24; landträntmästare i Blekinge län 33; afsk. 43; stämpelpapperskassör i Statskontoret 43; susp. 50; afsatt 52. D. i kolera på Långholmen 1853 109.

För förskingring af stämpelpappersmedel dömdes han 1852 af Högsta domstolen till 11 års straffarbete.

4670. Gustaf Videgren. F. i Sthlm 1798 2712; fad. statskommissarie [3455]. Kammarskrifvare i Statskontoret 1819; kamrer o. redogörare vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori 24; tit. assessor 33. D. 1841.

4671. Erik Valdemar Rudin. F. i Blackstad 1797 304; fad. Erik Magnus, v. auditör o. godsegare. Fänrik vid Helsinge reg. 20; löjtnant där 27, i armén 34. D. på Trästad i Blackstad 1860 35.

R. måste taga afsked från regementet i följd däraf, att han på resa till möte ådrog sig kroppsskada. Var sedermera sin faders biträde på Trästad och tjänstgjorde en tid på gotska Sandön vid tullen.

4672. Georg Peter Nordqvist. F. i Klockrike 1793 2712; fad. inspektor. D. som stud. på Karstorp, Örebro län, 1820 26.

4673. Adolf Vilhelm Nordqvist. F. i Klockrike 1797 2010; fad. inspektor.

4674. Carl Magnus Linck. F. i Vimmerby 1797 1611; fad. handlande. E. o. kammarskrifvare vid tullverket 1834; öfveruppsyningsman o. bevakn.- kontrollör i Sthlm 39; inspektor vid tullverkets (norra) viktualievåg där 42; afsk. 67. D. i Sthlm 1887 3010.

Genom testamente af år 1883 förordnade L. och hans hustru, att till Uppsala universitet skulle öfverlemnas ett kapital, hvaraf räntan framdeles skall utgå till stipendier för studerande af Östgöta nation.

4675. Jonas Otto Kastman. F. i Lönnbärga 1798 92; fad. prost [3420]. Prv. 1821. Lärare vid Palmgrenska skolan i Våsterlösa 24; kommin. i Linderås 38; kyrkoherde i Gärdserum 50, i Tingstad 56; prost 57. D. 1881 1410.

K. var en högst ordningsam och plikttrogen man; i många pastorala sysslor pröfvad och för folkbildningen nitälskande; i enskilda umgänget godmodig och humoristisk.

4676. Samuel Adolf Nicolay [Nicolai]. F. i Linköping 1797 95; fad. lektor [3477]. Ingeniör, bosatt i Norrköping. D. där 1845 181.

4677. Anders Gustaf Didon [Hamrini]. F. i Loftahammar 1796 66; fad. bonde. Underofficer 1816; fänrik vid Uppl. reg. 18; löjtn. 27; kapten 37; afsk. 43. Bosatt i Östhammar. D. där 1870 87.

4678. Gustaf Fredrik von Rosen, grefve. F. i Älgå, Värml. län, 1803 241: fad. gen.-löjtnant o. landshöfding. Kadett på Karlbärg 17. Underlöjtn. vid Göta art.-reg. 19; ord.-officer hos Konungen 26; löjtn. i armén 27, vid reg. 29; kapten i armén 31, i Gen.-staben 31, vid reg. 34; adjut. hos Konungen 36; major vid Bohusläns reg. 37; afsk. 53; öfv.-löjtn. i armén 43; chef för Kronprinsens stab 52; afsk. 58; öfverste i armén 53; afsk. 58 Kammarherre hos Drottningen 34; hofmarskalk hos Enkedrottningen 44; tj:fri 60. D. i Sthlm 1871 198.

4679. Anders Peter Lindblad. F. i Eksjö 1800 249; fad. Johan, handlande. Hofr.-ex. 19. Kopist i Just.-rev.-exped. 24; kanslist 26; prot.-sekreterare i K. M. kansli 32; tf. rev.-sekreterare. Tf. kopist i Kammarkolleg. 26; tf. kanslist 32—33; häradshöfding i Årstads, Faurås o. Himle doms., Hall. län, 33. D. i Halmstad 1871 212.

L. donerade en fond till understöd åt folkskolan för.flickor i Eksjö.

[ 385 ]4680. Claës Fredrik Egnell. F. i Linköping 1799 611; fad. domk.-sysslo-man. Hofr.-ex. 1821. V. hhöfd.; mönsterskrifvare samt v. auditör vid Första lifgr.-reg. 34; afsk. 43. Rådman i Linköping 3.; tit. häradshöfding 39; borgmästare i Linköping 49; tj:fri 66. Ombudsman vid Österg. ensk. bank 37—49. Egare af Sandvik i Stjärnorp. D. i Linköping 1870 153.

4681. Per Egnell. F. i Linköping 1801 45; fad. domk.-syssloman. Godsegare o. landtbrukare å Bleckenstad i Ekeby till 40; handlande i Lidköping. D. där 1851 184.

4682. Jonas Fredrik Matthias von Engeström. F. i Bälinge, Upps. län, 1804 289; fad. häradshöfding [3826]. Kansliex. 23. E. o. kanslist i Kgl. kansliet 23. Kammarjunkare 24. Godsegare; inneh. af Kiplingebärgs, Vrå o. Närlinge fideik.-egendomar 28 samt egare af Agersta, alla i Upps. län, o. gård i Uppsala. D. där 1886 213.

v. E. var en verklig hedersman och mot sina talrika underhafvande lika välvillig som efterlåten. Inom länet åtnjöt han stort anseende, hvarmed följde åtskilliga förtroendeuppdrag. Förde i Uppsala ett särdeles gästfritt hus, dit bland andra studerande östgötar af många generationer alltid voro välkomne. Han ville, att de unga skulle vara glada, och han trifdes ännu på ålderns dagar i deras krets.

4683. Georg Adolf von Engeström. F. i Bälinge, Upps. län, 1805 288; fad. häradshöfding [3826]. Kadett på Karlbärg 17—18. Kornett vid Lifreg. dragonkår 24; afsk. 25. D. i Uppsala 1872 2412.

4684. Jöns Ringström. F. i Ringarum 1793 3012; fad. Peter, bokhållare. Grosshandlare; landtbrukare på Degerhof i Skällvik. D. där 1855 23.

4685. Adolf Constantin Nicolas Ignaz Palin. F. i Konstantinopel 1799 173; fad. envoyé. Kadett på Karlbärg 1817. Fänrik vid Andra lifgardet 18; kornett vid Jämtl. hästj.-kår 18; löjtnant i armén 22; afsk. 31. D. i Sthlm 1861 54.

4686. Carl Fredrik Knut Nieroth, frih. [1842]. F. i Sthlm 1804 107; fad. landshöfding i Linköping. Kansliex. E. o. kanslist i Kgl. kansliet. Kammarjunkare 22; v. ceremonimästare 32; kammarherre 32. Förvaltare å Skisshyttans bruks- o. landtegendom, Kopparb. län, 34; bruksegare å Uttersbärg, Västm. län, 56. D. i Sthlm 1873 24.

N. bekom i sitt gifte med en dotter till den rike brukspatronen Johan Henrik Vegelin stor förmögenhet.