Östgötars minne/1808

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1807
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1808
1809  →


[ 353 ]

1808.

4344. Carl Gabriel Cederhvarf. F. 1793 303; fad. kronoinspektor vid Tanto kronobränneri. Jaktuppsyningsman; afsk. D. i Sthlm 1853 166.

4345. Carl Daniel Olof Tisell. F. i Tjällmo 1793 22; fad. brukspatron [3288]. Kornett; afsk. Godsegare o. landtbrukare å Medhamra i Hagebyhöga 1823—28, sed. å Storebärg i Kristbärg (52); tit. brukspatron. D. på Älgmyra i Kristbärg 1874 145.

4346. Nils Fredrik Tisell. F. i Tjällmo 1795 55; fad. brukspatron [3288]. Godsegare redan 1815; egare af Hättorp i Tjällmo 19, af Karlsby i Kristbärg 28—49, af Skönnarbo bruks- o. landtegendom i Tjällmo 55—62; tit. brukspatron. Kommunalman. D. på Hättorp 1868 143.

T. var en särdeles framstående och ansedd man. Skicklig jordbrukare; vidgade arealen genom torrläggning. Återupprättade i förening med 10 andra personer Motala mekaniska verkstad. Stiftare och befordrare af en mängd för orten nyttiga företag. I sin vandel redbar och punktlig, i sitt uppträdande anspråkslös och enkel.

4347. Nils Carl Braunerhjelm. F. i Edebo, Sthlms län, 1794 295; fad. kammarherre. Jur.-fil. ex. 1812; jur. kand. 14. Kornett vid Lifreg. dragonkår; löjtnant 17; afsk. 22. D. på Hammarskog, Upps. län, 1825 185.

4348. Nils Peter Hellstrand. F. i Sthlm 1792 293; fad. Per, kammarrättsrevisor. Hofr.-ex. 1809. Kopist i Kammarrätten 12; kanslist 14. D. i Sthlm 1815 301.

4349. Anders Gustaf Hellstrand. F. i Sthlm 1797 1212; fad. Per, kammarrättsrevisor. D. som stud. i Sthlm 1817 22.

[ 354 ]4350. Jonas Falkenholm. F. i Norrköping 1794 142; fad. bryggare. E. o. kammarskrifvare vid tullverket i Sthlm 1816; kammarskrifvare 24; kontrollör 25; tullförvaltare 38; tit. öfverinspektor 38; afsk. 67. Musiker. D. i Sthlm 1869 61.

Redan från ungdomen var F. en särdeles utmärkt idkare af musik och ansågs som en af våra mest framstående amatörer på fiol. Denna talang förvärfvade honom ett högt anseende och samlade i förening med en redbar karaktär, naturlig kvickhet och ett ända in i ålderdomen ungdomsfriskt väsen kring honom en talrik krets af vänner.

4351. Carl Vidén. F. 1792 297; fad. landträntmästare i Vasa [3257]. Stud. i Åbo 1811; hofr.-ex. 11. V. hhöfd. 15; kanslist i Vasa hofr. 19. D. i Gamla Karleby 1820 136.

4352. Carl Hedmark. F. i Vimmerby 1789 254 fad. kollega [3632]. Fil. doktor 1818; prv. 28. Kollega i Linköping 19; förste apolog. 22; konrektor 26; rektor 30; kyrkoherde i Rök o. Heda 32; prost 37. D. 1855 91.

Vänfast, godhjårtad, öppen, gästfri, välgörande i tysthet; nitisk pastor. Genom hans verksamhet och ej obetydliga enskilda uppoffringar uppfördes Röks prydliga kyrka. Donerade äfven en fond till pensionering af åldrige och sjuklige skollärare i Rök m. m.

4353. Per Kastman. F. i Vimmerby 1788 210; fad. prost [3420]. D. som stud. i Alingsås 1809 202.

4354. Samuel Erik Petersson. F. i Trehörna 1790 245; fad- prost [3536]. Fil. kand. 1812; fil. doktor 12; prv. 23. Kollega i Norrköping 18; konsist.-aman. i Linköping 21; kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 29; prost 33; kontr.-prost 54. d. 1865 282.

P. »var en välvillig och hjälpsam man, bemärkt såsom pastor och kontraktsprost, synnerligen duglig i expeditionsväg.» Pti.

4355. Fredrik Drotty. F. i Linderås 1785 98; fad. Anders Göransson, bonde. Stud. i Greifswald 1810; fil. kand. 11; fil. doktor 11; prv. 15. Kollega i Vadstena 15; apolog. i Linköping 17; kommin. i S:tLars 21; kyrkoherde i Kristbärg 23; prost 33. D. 1856 199.

4356. Anders Vårlin [Våhlin]. F. i Vårdsbärg 1785 267; fad. Måns Persson, bonde. Fil. doktor 1815. Kollega i Söderköping 18. D. där 1823 712.

4357. Anders Olai. F. i Pelarne 1787 139; fad. Olof Månsson, bonde. Med.-fil. ex. 1812; med. kand. 14; med. lic. 16; med. doktor 17; kir. mag. 18. Bat.-läkare vid Kalmar reg. 18; regementsläkare vid Smål. husarreg. 48; afsk. 56. D. på Månsarp i Pelarne 1858 282.

4358. Zachris Juringius. F. i Horn 1789 2911; fad. prost [3045]. Hofr.- ex. 1812. Auskult. i Svea hofr.; v. hhöfd.; magistr.-sekreterare i Gefle 26. D. där 1828 298.

4359. Samuel Teodor Östman. F. i Törnevalla 1789 1112; fad. Johan Peter, v. reg.-fältskär. Prv. 1812; fil. doktor i Greifswald 15. Komminister i Törnevalla 19, i Östra Husby 23. D. 1830 912.

4360. Samuel Hessel [Hesselgren]. F. i Linköping 1790 109; fad. lektor [3451]. Prv. 1814. Komminister i Skärkind 35. D. 1871 77.

4361. Jonas Forssbeck. F. 1787 135; fad. Magnus, godsegare o. landtbrukare i Vikingstad. Hofr.-ex. Öfverjägmästare i Österg. län 1817; tj:fri 49; tit. hofjägmästare. Godsegare o. landtbrukare på Duseborg i Gammalkil 29. D. på Sörstad i Vikingstad 1850 255.

F. var en af ortens driftigare och skickligare landtbrukare.

[ 355 ]4362. Per Adolf Becker. F. i Norrköping 1791 86; fad. magistratssekreterare, tit. rådman [3792]. Hofr.-ex. 1809. Notarie i Öfverståth.-ämbetets kansli 12. D. i Sthlm 1836 2011.

Hans son är Rudolf Agaton B., kansliråd i K. M. kansli, f. d. registrator i Landtförsvarsdepartementet.

4363. Per Carl Cassel. F. i Norrköping 1789 276; fad. Carl Johan, fältskär, tit. assessor. Hofr.-ex. 1810. Notarie vid Stora sjötullsrätten 12; tillika kopist vid Gen.-sjötullskontoret 13. D. i Sthlm 1817 1611.

4364. Jonas Henrik Vesterstrand. F. i Ukna 1792 265; fad. komm.-landt-mätare [3150]. Prv. 1815. Komminister i Ukna 30, i Vinnerstad o. Motala 39. D. 1842 118.

4365. Gustaf Nordström. F. i Södra Vi 1795 128; fad. Gustaf, brukspatron. Stud. i Lund 1814. Auditör vid Kalmar reg.; v. hhöfd.; landssekreterare i Österg. län 23; afsk. 49. Godsegare å Mauritzberg i Östra Husby 48. D. i Norrköping 1855 1911.

»Egde såsom ämbetsman mycken routine och förmåga; var en glad och angenäm sällskapsmänniska samt i sitt hus en synnerligt god och gästfri värd.»

4366. Johan Henrik Engstrand. f. i Skällvik 1789 256; fad. prost [3258]. Stud. i Lund 1812; prv. 12. Komminister i Törnsfall 23. D. 1853 268.

4367. Teodor Hammer. F. i Loftahammar 1783 229; fad. Erik Bengtsson, bonde. Prv. 1810. Brukspräd. vid Gusum 13; komminister i Hvarf o. Styra 19. D. 1837 104.

4368. Johan Isak Cedermark. F. i Vadstena 1786 72; fad. Johan Abraham, snickare. Prv. 1812. Komminister i Ukna 24, i Västra Ed 29. D. 1854 39.

4369. David Ludvig Silfverstolpe. F. i Sthlm 1793 2912«; fad. öfverste. Kansliex. 1811. Kvartermästare vid Lifreg. kyrassier-, sed. dragonkår 11; kornett 12; löjtn. 17; ryttm. 22; major 27; öfv.-löjtn. i armén 32; öfverste i armén 37; sek.-chef för nämnda kår 45; gen.-major i armén 53; kav.-inspektör i 2:a o. 3:e milit.-distr. 55; gen -befälhafvare i 4:e milit.-distr. 56; afsk. 62; chef för Stuteriöfverstyrelsen 58—70; generallöjtnant 62. D. i Sthlm 1877 144.

S. deltog i 1813 och 14 års fälttåg i Tyskland och bevistade därunder slagen vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig. Var en mycket framstående militär, hvadan hans krafter ofta togos i anspråk för kommittéarbeten och andra offentliga uppdrag. — Fader till Carl Gudmund Uno S., hofmarskalk samt arkivarie i Riksarkivet.

4370. Fredrik Otto Silfverstolpe. F. i Sthlm 1795 258; fad kammarherre o. riddarhussekreterare (skalden). Fil. doktor 1818. Andre riddarhuskanslist 16; riddarhussekreterare 34. Kornett vid Skånska karab.-reg. 18; löjtn. 23; ryttm. vid Gen.-staben 24; major i armén o. vid nämnda stab 35; afsk. 38. Statsråd o. chef för Eckl.-dep. 44; afsk. 48; landshöfding i Västm. län 49; afsk. 63. Fullmäktig i Riksg.-kontoret 36, 40. Egare af Kurö, Upps. län; husegare i Sthlm. D. där 1882 2411.

Som ecklesiastikminister framlade S. ett förslag till läroverksreform, hvari ferierna inskränktes, lärarelönerna ökades och höjande af kvinnobildningen påyrkades. Under den tid han var landshöfding arbetade han nitiskt för folkskolans och slöjdens utveckling inom lånet. N. fbok.

4371. Johan Gudmund Silfverstolpe. F. i Sthlm 1795 510; fad. öfverste. Kansliex. 1813. Kornett vid Lifreg. kyrassier-, sed. dragonkår 13; löjtn. 17; [ 356 ]ryttm. 25; major 29; öfverstelöjtnant i armén 40. D. på Stora Ängby, Sthlms län, 1844 281.