Östgötars minne/1843

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1842
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1843
1844  →


[ 491 ]

1843.

5618. Carl Ulrik Tillii [Tilly]. F. i Appuna 1821 22; fad. Carl, fanjunkare o. hosp.-syssloman. Stud. i Lund 40; kameralex. i Upps. 43. E. o. tj:man i Riksbanken 41; e. o. kammarskrifvare i Krigskolleg. 44; tf. kammarskrifvare i Statskontoret 48; tjf. fältkamrer vid svenska ockupationskåren i Danmark 49—50; tf. 51, ord. landskamrer i Göteb. län 55; afsk. 86 o. bosatt i Sthlm. D. där 1899 232.

5619. Frans Vilhelm Carlson. F. i Linköping 1819 52; fad. Carl Vilhelm C., landträntmästare. Stud. i Lund 41; prv. 46. Kommin. i Horn o. Hycklinge 60; kyrkoherde i Mörlunda o. Tveta 67; kontr.-prost 74. D. i Norrköping 1882 123.

5620. Carl Fredrik Herman Palmstjerna, frih. F. i Utvängstorp, Skarab. län, 1823 185; fad. landshöfding i Linköping. Kansliex. 45. Underlöjtn. vid Värml. fältj.-reg. 42; löjtn. 48; kapten i armén 56; afsk. 63. Andre sekreterare i Utrikeskab. 50; förste sekreterare 55; exped.-sekreterare o. afd.-chef 58; kab.-sekreterare 59; ministerresident i Haag 64; envoyé o. minister i Konstantinopel 65; i disponibilitet 68; afsk. 83. Öfverceremonimästare vid Konungens hof 83; tillika introduktör för främmande sändebud 83. Husegare i Sthlm. Kommunalman. D. i Sthlm 1896 201.

P. deltog under flera år med mycket intresse i Stockholms stadsfullmäktiges förhandlingar, där han afgjordt stälde sig på sparsamhetsvännernas sida. I enskilda umgänget förbindlig och angenäm, förvärfvade han en stor vänkrets.

5621. Rudolf Amadeus Nathorst. F. i Adelöf 1820 246; fad. sekreterare [ 492 ]i Landtbr.-akad. [4445]. Emigr. till Nord-Amerika; fabrikör i Nashville. Tenn. D. där 1861.

5622. Stafs Gustaf von Post. F. i Skedevi 1823 291; fad. major. Prl.-ex. 47; kameralex. 48; hofr.-ex. 50. V. hhöfd. 57; tf. kopist i Just.-rev.-exped. 63—75. Sekreterare i Sthlms folksk.-öfverstyrelse 62; afsk. 75. Kanslist i Fångv.-styrelsen 63; registrator o. aktuarie 65; afsk. 82. D. i Sthlm 1900 303.

En öfverhandtagande ögonsjukdom, som slutligen medförde fullständig blindhet, nödgade honom att taga afsked från tjänsten.

5623. Claës Robert Ljungberg. F. i Norrköping 1821 252. Konduktör vid Ingen.-kåren, sed. Fortifikationen; underlöjtn. 47; löjtn. 53; kapten i armén 58, vid kåren 64; major 69; öfverste o. befälhafvare för Fortifikationen 73; öfverste i reserven 84; afsk. 86. Bosatt i Sthlm.

5624. Carl Cedrén. F. i Rinna 1819 271; fad. Johan Persson, bonde. Dim.-ex. 44; prv. 45. Lärare vid Bleumerska skolan i Skärkind 56; kyrkoherde i Rumskulla o. Häsleby 68; i Västerlösa 74; kontr.-prost 73—75. D. 1881 2510.

C. var känd för sin bestämda vilja och sin utmärkta praktiska förmåga; var »ett mönster framför allt af den flärdfria enkelhet, som pryder prästen så väl.» Sthr.

5625. Nils Gustaf Lidrén. F. i Rogslösa 1819 243; fad. Lars Nilsson, hemmansegare. Dim.-ex. 45; prv. 45. Kommin. i Vallerstad o. Järstad 59, i Vreta kloster 69; kyrkoherde i Herrestad o. Källstad 76; kontr.-prost 85. D. 1897 133.

5626. Carl Christofer Ribbing. F. i Öggestorp. Jönk. län, 1826 88; fad. ryttmästare [4311]. Jur.-fil. ex. 47. E. o. kanslist i Finansdep. 47—48. — Fanjunkare vid Lifbev.-reg. 48; underlöjtn. vid Smål. grenad.-bat. 49; löjtn. 54; kapten 65; major vid Uppl. reg. 76, vid Smål. grenad.-bat. 79, i reserven 83; afsk. 83. Hofmarskalk 83. Godsegare o. inneh. af Ulfsnäs fideik.-egendom, Jönk. län, 86. Sekreterare i Jönk. läns hushålln.-sällskap till 65. Riksdagsman i Första kammaren för Jönk. län 70-79; statsrevisor 72; kommunalman. D. å Ulfsnäs 1899 168.

R. intog en ganska framskjuten ställning både som militär, jordbrukare och kommunalman. Fädernegodset Ulfsnäs försattes af honom i bästa kultur; länets hushållningssällskap, i hvilket han var ordförande 1871—77, hade i honom en af sina mest energiske och kunnige ledamöter; tog liflig del i stiftandet af Jönköpings landtbruksförening, däri han under många år var ordförande; Jönköpings mejeri anlades af honom och upparbetades till ett af ortens större: blef ledamot af Landtbruksakademien 1874. Som riksdagsman tillhörde han bankutskottet 1873—77 och bevillningsutskottet 1878—79. I enskilda umgänget var han en hjärtevinnande personlighet och för sina underhafvande en mycket god husbonde.

5627. Adolf Leonard Nordvall. F. i Linköping 1824 163; fad. kyrkoherde [4409]. Dim.-ex. 48; fil. kand. 50; fil. doktor 51. Docent i Upps. 52; lektor i Strängnäs 53; afsk. 90. Tf. byråchef i Eckl.-dep. 58—65; exped.-sekreterare i K. M. kansli 61. D. i Strängnäs 1892 311.

»Human och känslig för andras lidanden, var N. en af de främste kämparne för djurens skydd samt har utgifvit åtskilliga skrifter i sådant syfte.» På 1860-talet råkade han i en liflig kontrovärs med sin frände Holmgren [5806] angående vivisektionen, men ingendera ansåg sig besegrad. — Blef ordförande i kommittén för kvinliga undervisningens ordnande 1866.

5628. Fredrik Philip Vestfelt. F. i Östra Husby 1825 211; fad. öfverauditör. Sergeant vid Svea art.-reg. 43; underlöjtn. 45; löjtn. 54; kapten [ 493 ]60; major 74; afsk. 78; öfverstelöjtnant i armén 78; afsk. 90. D. i Sthlm 1895 303.

5629. Carl Vilhelm Engelbrecht. F. i Sthlm 1824 712; fad. Carl Magnus, apotekare i Norrköping. Med.-fil. ex. 45; med. kand. 49; med. lic. 51; med. doktor 51; kir. mag. 51. Stadsläkare i Söderköping 52, i Norrköping 55; förste stadsläkare 62; afsk. 90, läkare vid Norrköpings centralfängelse, sed. tvångsarb.-anstalt, 81; afsk. 98. Gårdsegare i Norrköping 63 o. fortfarande bosatt där.

5630. Carl Teodor Anjou. F. i Husby-Lyhundra, Sthlms län, 1823 1412; fad. prost i Norrköping. Med.-fil. ex. 46; med. kand. 50; med. lic. 52; kir. mag. 53; med. doktor 55. Aman. o. underläkare vid Allm. barnhuset i Sthlm 52—54; bitr. hosp.-läkare i Vadstena 54; tillika stadsläkare där 54 o. brunnsintendent vid Medevi 69—72; öfverläkare vid Göteborgs hospital å Hisingen 72. D. 1883 208.

A. förvärfvade sig ett mycket aktadt namn som läkare för sinnessjuka. Rik erfarenhet i förening med ett människovänligt sinnelag gjorde honom synnerligen lämpad för hans svåra kall.

5631. Magnus Hollertz. F. i Sthlm 1824 65; fad. bankkassör [4329]. Kameralex. 46. Kammarskrifvare i Gen.-tullstyrelsen 54; kammarförvant 58; tf. kamrer 63. D. antagl. 1864 162.

H. försvann ofvannämnda dag, efterlemnande en kassabalans af omkr. 18,000 kr., och beröfvade sig efter all anledning lifvet genom dränkning.

5632. Lars Herman Kinnander. F. i Skeda 1827 103; fad. prost [4237]. Fil. kand. 51; fil. doktor 51; dim.-ex. 53; prv. 54. Fångpräd. i Linköping 55; afsk. 58; tillika konsist.-amanuens 55; afsk. 59; kyrkoherde i Östra Skrukeby o. Lillkyrka 74; tj:ledig o. bosatt i Gränna flere år. D. där 1885 67.

5633. Lars Erland Träskman. F. i Kuddby 1825 281; fad. komminister [3890]. Sinnessjuk. D. på Lundby i Häradshammar 1887 206.

5634. Carl Ulrik Sevon. F. i Sthlm 1824 89; fad. Ulrik Efraim, fanjunkare i Häradshammar. Med.-fil. ex. 45; med. kand. 51; med. lic. 53; kir. mag. 55. Stadsläkare i Söderköping 56; tillika lasarettsläkare 65. D. i Söderköping 1867 236.

5635. Jakob Gabriel Axel Broman. F. i Söderköping 1825 188; fad. prost. Fil. kand. 49; fil. doktor 51; teol. kand. 56; prv. 58; teol. doktor 77. Teol. fak:s notarie 56; tillika docent i Upps. 58; lektor i Örebro 59, i Linköping 61: tillika kyrkoherde i Landeryd 61; kyrkoherde i Skärkind 76; kontr.-prost 78. Sekreterare i Linköpings stifts bibelsällskap 62—77 o. i dess missionssällskap 62—75. Inspektor för Linköpings folksk.-seminarium 66—77.

5636. August Teodor Dandenelle. F. i Åtvid 1825 161; fad. prost [3735]. Med.-fil. ex. 46; med. kand. 54; med. lic. 57. Bruks- o. distr.-läkare vid Åtvidabärg 62: provinsialläkare i Kisa 73. D. där 1875 1211.

5637. Frans Öquist. F. i Rök 1821 267; fad. Håkan, landtjägare. Kameralex. 45; prl.-ex. 45; hofr.-ex. 48. V. hhöfd.; advokat i Norrköping 57; tillika borgersk.-sekreterare 57; sekreterare hos Norrköpings stadsfullmäktige o stadens ombudsman 63. D i Norrköping 1880 301.

Särdeles dugande och driftig tjänsteman; som enskild sakförare mycket anlitad.

5638. Carl Anders Ljungholm. F. i Kullerstad 1825 172; fad. byggmästare. Kameralex. 45. Tulluppsyningsman i Visby; öfveruppsyningsman 52: tit. kontrollör 52. Kontorsskrifvare vid Gotl. nat.-beväring 52; tillika tygförvaltare 56―63; fältkamrer o. kassör 68; afsk. 85. Kamrer vid Riks[ 494 ]bankens afd.-kontor i Visby 58; afsk. 61. Stadskamrer i Visby 61; häradsskrifvare i Gotl. södra fögderi 63; afsk. 82. D. i Visby 1889 125.

5639. Carl Magnus Robach. F. i Blackstad 182 279; fad. Magnus Johan, kronofogde. Stud.-ex. 44; kameralex. 45. Exped.-kronofogde i Norra o. Södra Tjust 52; kronofogde där 59—89. Egare af Källsbärg i Blackstad till 89; sed. bosatt i Sthlm.

5640. Claes Adolf Hultkrantz. F. i Flisby 1823 161; fad. Johan Danielsson, bonde. Dim.-ex. 46; fil. kand. 49; prv. 49; fil. doktor 51; teol. kand. 53; teol. doktor 68. Docent i Upps. 53; akad.-adjunkt o. kyrkoh. i Uppsala-Näs 58. Börje 60; kontr.-prost 61; e. o. professor 62; professor o. kyrkoh. i Gamla Uppsala 64; utn. kyrkoherde i Förslöf o. Grefvie, Lunds stift, 76. Censor vid mog.-ex. 64-74. Gårdsegare i Uppsala. D. där 1877 116.

H. var en man med djupa filosofiska och teologiska insikter samt ett varmt intresse för allt hvad som rörde den evangeliska kyrkan. Som teolog var han den mest praktiske, i det han hade blicken oaflåtligen fäst på det för lifvet nyttiga och användbara. Sådan var han som föreläsare, äfven då han afhandlade sin vetenskaps mest abstrakta delar, sådan visar han sig i sina skrifter. Bland dessa må här endast nämnas »Dr Martin Luthers lilla katekes och den antagna förklaringen, med korta anmärkningar och tillägg.» hvilket arbete utkom 1866 och sedermera till 1885 utgifvits i 90 upplagor. H. var en synnerligen flärdfri man; till sitt yttre liten och oansenlig, men med liflig blick samt hög och klar panna; hans röst var tunn och späd, men lika fullt genomträngande och hans tal förfelade ej att göra ett mäktigt intryck. Sthr m. fl.

5641. Philip Erik Trozelli. F. i Norrköping 1824 212; fad. just.-borgmästare, tit. lagman [4219]. Fabrikör i Norrköping; godsegare å Malmö i Kvillinge 52. D. i Norrköping 1856 119».

5642. Ulrik Vilhelm Björklund. F. i Styrestad 1826 233; fad. prost [4244]. D. som fil. stud. å Akad. sjukhuset i Uppsala 1852 253.

B. var ovanligt rikt utrustad på hufvudets vägnar och ingaf de bästa framtidsförhoppningar, men hade ett egendomligt, inåtvändt lynne med tidigt utvecklad benägenhet för satir, som gjorde honom föga populär bland jämnårige. Redan vid 16 års ålder började han att i dikten omsätta de känslor och tankar, som bodde i djupet af hans slutna väsen. Hans första dikt intogs i den på 1840-talet i Norrköping utkommande »Flygande posten» och följdes snart af flere, bland hvilka några genom en väns försorg blifvit räddade undan glömskan och 1879 utgifna från trycket. B:s yttre — han var en smärt, lång och blond man — bar tidigt spår af den tärande sjukdom, lungsoten, som slutligen förde honom i grafven. Vid hans dödsbädd satt en öm väninna och torkade svetten ur hans panna. Hon har blifvit honom trogen och bibehåller ännu under de gråa håren ett djupt minne af sin ungdoms kärlek.

5643. Carl Viktor August Ingeström. F. i Vimmerby 1826 2412; fad. kyrkoherde [4390]. Prl.-ex. 45; kameralex. 45; hofr.-ex. 46. V. notarie i Svea hofr. 49; kst. 58. ord. notarie 61; afsk. 62. Kanslist i Kammarrätten 56; notarie 62; afsk. 92. Brottm.-notarie vid Sthlms rådsturätt 61; notarie i Sthlms förmynd.-kammare 67; stärbhusnotarie 86; afsk. 96. Bosatt fortfarande i Sthlm.

5644. Carl Vilhelm Maurits Printzensköld. F. i Eksjö 1824 3010; fad. öfverste. Stud.-ex. 46; prl.-ex. 48; kameralex. 48. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 48. Landtbrukare o. arrend. af Dagstorp, bosatt på Tunarp i Askeryd. Kammarjunkare 60. D. på Tunarp 1863 2411.

5645. Sven Gabriel Gustaf Bergergren. F. i St Lars 1824 66; fad. landskamrer [3986]. Med.-fil. ex. 47; kameralex. 47. Häradsskrifvare i Åkerbo, Bankekind o. Hanekind 61. D. på Stratomta i Törnevalla 1870 255.

»En ärans man i ordets hela bemärkelse, varm fosterlandsvän, skicklig tjänsteman [ 495 ]och lifvad för allt hvad han ansåg vara rätt och sant.» På sista tiden mycket hypokondrisk.

5646. Johan Gustaf Lybeck. F. i Västervik 1826 1510; fad. Lars Magnus, grosshandlare. Stud.-ex. 44; prl.-ex. 46; kameralex. 49. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. o. i Statskontoret 49. Telegrafkommissarie i Västervik 55, i Norrköping 62, i Sölvesborg 62, i Sthlm 74. Boktryckare samt redaktör o. utgifvare af »Norra Kalmar läns tidning» i Västervik 55—60, af »Affischen» 60—62, af »Sölvesborgsposten» 69—71. Verkst. direktör för Sthlms belltelefonaktiebolag 80—83; v. ordf. i Telegrafverkets pensionsinr. 81. D. i Sthlm 1884 112.

L. var af naturen rikt begåfvad och egde stor arbetsförmåga. Tillsammans med två andre telegraftjänsteman grundade han 1880 Stockholms belltelefonaktiebolag, hvilket var det första, som i hufvudstaden anlade telefoner. — Under studenttiden tillhörde L. sällskapet Juvenalerna.

5647. Johan Erik Ulrik Kraft. F. i Östra Husby 1823 251; fad. Nils Fredrik, löjtnant. Dim.-ex. 46; prv. 47. Kommin. i Ukna 56; kyrkoherde i Locknevi o. Blackstad 67. D. 1901 268.

5648. Arvid Erik Elis Drake. F. i Kisa 1822 1111; fad. professor [4242]. Kansliex. 47. E. o. aman. i Riksarkivet 48; riddarhuskanslist 52; tf. kopist i Eckl.-dep. 58; tf. bitr. hos byråchefen för högre undervisn. 58; tillika amanuens vid Vitterh.-akad. D. i Sthlm 1863 224.

D. representerade sin ätt på Riddarhuset vid riksdagen 1859—60.

5649. Per Oskar Janson. F. i Hammar, Örebro län, 1825 74; fad. Per, brukspatron o. godsegare i Hällestad o. Tjällmo. Afl. ej stud.-ex. Godsegare o. landtbrukare, tit. brukspatron; delegare i Borggård i Hällestad 52, sed. ensam egare till 67; egare af Veda i Vreta kloster (52). D. i Linköping 1879 245.

Gjorde donationer till beklädnad af fattiga skolbarn i Vreta klosters och Stjärnorps socknar.