Berättelser ur svenska historien/Drottning Kristina/1-4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Kristinas uppfostran hos pfaltsgrefvinnan Katrina
Berättelser ur svenska historien
Drottning Kristina
första afdelningen
av Anders Fryxell

Kristina tillträder regeringen
Om drottning Kristina vid början af hennes regering  →


[ 16 ]

FJERDE KAPITLET.
KRISTINA TILLTRÄDER REGERINGEN.

Enligt Kristinas egen men osannolika berättelse skulle svenska rådet redan i Oktober 1643 hafva erbjudit henne att såsom fullmyndig mottaga styrelsen; men hon skulle hafva vägrat. Året derpå nalkades den dag, den 8 Dec., då hon fyllde aderton år och således enligt lag vore myndig. Man beredde sig dertill. Riksförmyndarne afgåfvo [ 17 ]redan i November redogörelse för sin förvaltning. Den 7 December sammanträdde styrelse och ständer, då riksförmyndarne öfverlemnade regeringen till Kristina, hvilken, ehuru qvinna, utropades och hyllades som Svea rikes konung. Derpå bekräftades ständernas fri- och rättigheter, hvarvid uti konungaförsäkran tillades de orden: att hon lofvade för rikets råd visa tillbörlig aktning; icke styra utan deras hörande, och icke illa upptaga, om deras råd och förslag skulle någon gång vara misshagliga. Vidare godkände hon sina förmyndares hela förvaltning och förklarade dem fria från allt ytterligare ansvar, hvarjemnte hon på det högsta berömde och tackade nämnde herrar för deras hafda möda och för de lyckliga följderna deraf.

För öfrigt voro ständerna i början något oroliga. Riksförmyndarnes ovänner begynte röra sig, och ofrälseståndens klagan öfver kronogodsens försäljning blef mer och mer högljudd. Men den just nu ankommande underrättelsen om Karl Gustaf Wrangels stora seger vid Femern och Torstensons vid Jüterbock tystade mången mun. Också ville man med så mycken välvilja som möjligt mottaga den nya regentinnan. Af dessa orsaker, samt i hopp om snar fred och bättre tider, afstannade klagomålen, och ständerna beviljade för de kommande åren en icke obetydlig gerd.