Sherlock Holmes äventyr del 3/Förlagsreklam

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[ 87 ]

Ett bibliotek i varje hem.

Läsning av underhållande och välskriven litteratur är numera icke — såsom ännu för några få år sedan en förmånsrätt för en relativt fåtalig krets av förmögna personer; den sedan 1800-talets början uppspirande folkbiblioteksverksamheten inledde omslaget och så förberedd kom omsider den omvälvning inom bokförläggarrörelsen, som betecknas av en-kronas-bibliotekens framträdande.

Vad som hittills åstadkommits på detta område område har otvivelaktigt haft en mycket stor betydelse för läslustens väckande och höjande och därmed också för den intellektuella synkretsens vidgande inom vida lager av vårt folk. Men icke förty återstår ännu mycket att göra, innan den nya riktningens motto: »god litteratur åt hela folket» och ett bibliotek i varje hem blivit till fullo genomfört.

Det är här som Nordiska förlaget har velat göra en insats i riktning mot ännu större prisbillighet och en gedignare och vårdad utstyrsel. Företaget vill vara ett arbete för folkupplysningens sak utan att dock ålägga sig några inskränkningar med hänsyn till ämnesvalet. Det är icke vår avsikt att starta en ny »folkskriftserie av den kända, direkt undervisande typen, som läses av några få, men avskräcker de flesta. Nej, allt som kan vara ägnat att vidga synkretsen och göra nya livsområden tillgängliga för intresset, ja, överhuvudtaget allt, som kan leda till en ideellare och dådkraftigare livsåskådning, har hemortsrätt bland våra publikationer. Dit räkna vi även sådant, som kan tjäna till rekreation, tillfredsställa sinnet för humor och locka fram ett leende.

Sålunda har Förlaget sedan december 1910 genom att utgiva världslitteraturens förnämsta alster i gedigen utstyrsel till ett pris av 25 öre pr volym om 160 a 224 sidor sökt bereda alla tillfälle att för en ringa penning skaffa sig egna goda böcker.

Det höga etiska värde ett eget bibliotek äger kan ej i samma mån tillmätas folk- eller lånbibliotek hur betydelsefull dessas uppgift än är. En lånad bok är en gäst, som kommer på en brådskande visit, går och glömmes. Den egna boksamlingen [ reklam ]däremot är en kär vän, som växer fast vid hemmet och alltid står till tjänst i glada som i allvarliga stunder. En hel del av de böcker Nordiska förlaget nu ger ut ha förut kostat cirka 2 a 3 kronor pr volym, vadan deras pris nu är endast en tiondedel av det tidigare gängse priset.

Betydelsen av ett hållbart papper.

Nordiska förlagets 25-öres-böcker tryckas på prima vitt, träfritt papper, som ej gulnar. Till de inbundna böckerna — både 65-öres och 1-kronas — användes extra tjockt papper. En bok, som är tryckt på trähaltigt papper och vars blad gulnat, gör icke allenast ett ledsamt intryck utan blir även inom några år alldeles värdelös, emedan det trähaltiga papperet oavbrutet undergår en förvittringsprocess — desto hastigare ju mera trähaltigt papperet är — och till slut formligen faller sönder vid minsta beröring.

Nordiska förlagets böcker kunna utan risk förvaras från släkte till släkte och förlaget har en säker garanti med avseende på papperets goda kvalitet däruti, att pappersbruken iklätt sig ett skadestånd av icke mindre än Ettusen kronor för varje särskilt fall slipmassa i papperet kan påvisas.


ETT ENKELT RUM MED EN VÄL FYLLD BOKHYLLA ÄR MERA VÄRT ÄN EN DYRBAR VÅNING UTAN BÖCKER. JOHN BRIGHT.


Inbundna böcker för 65 öre.

Trefärgsvignetterna även i de inbundna böckerna.

På många håll har man ansett prisskillnaden mellan våra 25-öres oinbundna och 1-kronas inbundna böcker alltför stor och önskemål ha försports om möjligheten att få ett annat band till billigare pris.

Vi ha därför gått i författning om framställandet av ett elegant klotband, som vi tro skall tillfredsställa även de längst gående önskningarna.

Papperet i det nya bandet är samma utmärkta som i enkronas-editionen och kloten prima samt av sådan beskaffenhet den i ganska hög grad motstår fläckar.

På ryggen är bokens titel anbragt i äkta guldtryck.

Trefärgsvignetten, som pryder den oinbundna boken, är här — likasom numera även i enkronas-editionen — insatt som försättsplansch.

Och priset är — 65 öre.

Skall innehållet i 25-öres böckerna utgöras av äldre eller nyare litteratur?

Skola böckerna utkomma ofta eller mera sällan?

Från skilda håll bland våra läsare ha framställts olika önskemål. En del önska företrädesvis äldre klassiska verk, andra åter företrädesvis nya och moderna arbeten. De flesta anse böckerna utkomma alldeles ofta, men å andra sidan ha från enstaka håll till och med förelagits att böckerna måtte utkomma regelbundet två gånger i veckan.

Vi vilja gärna tillmötesgå allas önskningar, men kunna det ej i ett fall som detta, varför vi valt en medelväg och utgiva omväxlande äldre och nyare arbeten med en a två volymer i veckan.

På detta sätt kan var och en utan alltför lång väntan erhålla det som mest tillfredsställer hans personliga smak.

Nordiska förlagets nyheter.

Även illustrerade arbeten a 25 öre pr volym.

Förlaget kommer framdeles att utgiva även illustrerade arbeten. Bland annat kommer Dante Alighieris Divina Commedia, framställd i teckningar av Gustave Doré, inalles 136 helsidesplanscher med förklarande text att i förstklassigt tryck utgivas i det vanliga formatet till ett pris av 25 öre för hela verket komplett. Som jämförelse kan anföras att den enda Doré-upplaga av Divina Commedia som förut utkommit i Sverige betingat ett pris av tjuguen (21) kronor pr häftat exemplar (stor 4:o).

Flera andra klassiska illustrationsverk äro även under arbete.

Bland de de värdefullaste nyhterna kunna dock kanske antecknas förlagets förvärv av samtliga de nyare verken av H. Rider Haggard — icke mindre än 17 till antalet — av vilka början en av de närmaste veckorna göres med Morgonstjärnan i en verkligt konstnärlig översättning av redaktör Sten Granlund, vilken även gjort den synnerligen förtjänstfulla och vårdade översättningen av Kiplings Djungelboken.

Inom kort utkomma även Den andra djungelboken av Rudyard Kipling, med teckningar av fröken Elisabeth Wahlin, även den i översättning av Sten Granlund, Två världar av Marie Corelli i översättning av docenten Hugo Hultenberg, Komtesse Käthe av Eufemia von Adlersfeld-Ballerstrem i översättning av Anna Hamilton-Geete, samt Försvarsadvokaten av Ernst von Wildenbruch i översättning av Sten Granlund och Herr Derblays giftermål i översättning från [ reklam ]det fullständiga franska originalets 328:de upplaga av Amalia Fahlstedt.

Bland de senaste arbeten, till vilka Förlaget inköpt förlagsrätten för Sverige må nämnas:

The Lions Skin av Rafael Sabattini,

Canadian Born av mrs Humphry Ward,

Pierre et Therese av Marcel Prevost,

The Second Elopement av Herbert Flowerdew,

The Rod of Justice av Alice och Claude Askew,

The Pool of Flame av Louis Joseph Vance,

The Maid of The Silversea av John Oxenham,

Running Water av A. E. W. Mason,

Maurice Maeterlinck av Gerard Harry,

The White Sister av Marion Crawford m. fl. m. fl.

Och förlagsrätter inköpas oavbrutet till de värdefullaste av de nya böcker, som dagligen utkomma i de främsta kulturländerna, England, Frankrike, Tyskland, Amerika m. fl., och dessa arbeten utges sedan direkt i 25-öres volymer utan att först passera det betydligt högre pris som ett nyutkommet arbete vanligen betingar.

Ett giv akt för dem, som önska alla volymer.

Subskription är ej bindande.

Flere av 25-öresböckerna äro slutsålda på förlaget och fall lära hava förekommit, då personer, som ej subskriberat från början, fått betala ända till dubbla priset eller 50 öre pr volym för att få sina samlingar kompletta.

Detta må utgöra en maning för alla att subskribera på böckerna, vilket kan ske i närmaste bokhandel eller hos någon av förlagets kommissionärer. Böckerna erhållas då regelbundet allt efter som de utkomma.

Om Ni ej alltid själv är i tillfälle att lösa ut böckerna — Ni reser t. ex. bort till sommaren — anmoda då någon bekant eller god vän att göra det under tiden.

Skulle sedan en eller annan bok mindre tilltala Er personligen — smaken är ju skiftande — finns säkerligen någon i Er närhet, som med glädje mottager den som gåva. Huvudmålet vinner Ni: att i samlingen ej behöva sakna de böcker, Ni helst vill ha.

Risken att subskribera är för övrigt ingen, då subskriptionen ej är bindande; den kan uppsägas en vecka resp. en bok i förväg.

Framlägg Edra anmärkningar och önskemål

Nordiska förlaget önskar livligt att stå i nära rapport med sina läsare och mottager därför gärna framställda önskemål och förslag till böcker, som dessa önska representerade i 25-öresbiblioteket.

En blick på listan över de redan utgivna böckerna visar, att den ledande principen för förlagets verksamhet varit att utgiva böcker av värde, som på samma gång skänka förströelse och rekreation. Denna princip, som allmänheten visat sig uppskatta, kommer också framgent att bliva den ledande.

Förlaget skulle emellertid gärna sticka emellan med berömda arbeten av allvarligare och mera reflekterande innehåll, om ett mera utbrett intresse för sådan läsning visade sig vara för handen. En god ledning vid bedömandet härav skulle lämnas, om våra läsare ville i brev till förlaget framlägga sina synpunkter i detta avseende.

Brev härom adresseras till Nordiska förlaget, Redaktionsavdelningen, 3 David Bagares gata, Stockholm.

Något för boklånare

Menage säger: »Det första ni bör göra sedan ni lånat en bok, är att läsa den, för att ni sedan skall kunna lämna den tillbaka så fort som möjligt.»

På en bokpärm från förra århundradet hade ägaren till boken inskrivit följande lämpliga citat ur Davids psalmer: —»Det är den orättfärdige, som lånar och icke lämnar igen.»

Följande förslag förekom i en tidningsartikel: —»Om någonsin en ny religion blir i stånd att pålägga mänskligheten nya fester och nya fastedagar, får man hoppas, att en stilla vecka för att återlämna böcker till sina ägare måtte varje år föregå Äganderättens festdag.»

En korrespondent till tidningen Times skriver strax efter paketpostens införande: —»En ny idé gör ofta samma nytta på ett förslappat samvete som stärkande medicin. Om människor nu, i glädjen över den nya paketpostens införande, ville tömma sina bokskåp och undersöka sina bokhyllor och taga fram de böcker de lånat för länge sedan och aldrig återlämnat, skulle de sannolikt för en tid sätta igång det största cirkulerande bibliotek i världen och bringa tröst åt tusentals rättmätiga bokägare, som länge sedan förlorat hoppet att återfå sin egendom.»

[ reklam ]

Från NORDISKA FÖRLAGET har hittills utkommit a 25 öre pr volym:

DJUNGELBOKEN Rudyard Kipling
I Stockholms Dagblad för den 20 Dec. 1910 skriver S. S—n om detta arbete:

»Kiplings i fantasiskönhet, naturfördjupning och melankolisk filosofi enastående samling djurfabler och djurlivsskildringar föreligger nog sedan många år tillbaka i svensk översättning, men saknar i denna första upplaga de sällsamma sånger, som i det engelska originalet äro instuckna mellan de olika berättelserna. Den nya svenska översättningen av Sten Granlund återger även dessa med smidig versifikatorisk talang, och troheten mot grundtexten är över huvud mer påfallande i denna tolkning än i den förra.»


ATT FÖRSE ETT HEM MED ETT BIBLIOTEK ÄR ATT GIVA DET HEMMET EN SJÄL. CICERO.


EN STUDIE I RÖTT A. Conan Doyle
Första delen av denna berättelse utspelas i London, där man även får vara vittne till själva dramats upplösning. Den huvudsakliga handlingen försiggår dock i Utah, mormonernas land. Intresset i denna bok, vilken från början till slut håller läsaren i spänning är huvudsakligen fastknutet vid upptäckten av ett brott. Detta brott har så djupa rötter i det förflutna och är så skickligt planerat, att det trotsar de skarpsinnigaste huvud, till dess den ryktbare Sherlock Holmes, författarens snillrika detektivtyp, som i denna berättelse uppträder för första gången, tager ledningen i sin hand. Det är en utomordentligt väl skriven bok. Den är full av hastiga växlingar från skugga till ljus, från spännande äventyr till gripande skildringar av lidanden och förtryck.
URANIA Camille Flammarion
Urania, som utkom i Paris år 1889, och är ett av den kände astronomen Camille Flammarions bästa arbeten, har översatts till flera språk och har vunnit en ofantlig spridning bland alla civiliserade nationer.
Genom sitt hänförande språk, sina alltigenom ideella synpunkter verkar denna bok oemotståndligt fängslande och medryckande. Den är en bok för alla, men särskilt en ungdomens bok, däruti, att de unga ha mycket att lära av den. Detta arbete bör vara välkommet i såväl slott som koja och finna en plats i alla hem, emedan det icke blott lämnar den behållning en fin, intressant karaktärskildring har att giva, utan även låter sina läsare, nästan utan att de själva veta av det, få en icke obetydlig kunskap i astronomien.
PAULINE Alexander Dumas
Det är en gripande skildring av en ädel kvinnas liv, som här framställes för oss. Vi se först hur hon till följd av obekantskap med världen lockas att gifta sig med en man, som i hennes ögon är en hjälte, men i själva verket visar sig vara motsatsen, därpå hur hon, när hon erfar sanningen, blir död för världen och för alla som älska henne.
Boken är full av spännande händelser och oförutsedda upptäckter, och man läser den från början till slut med stort intresse.
I LANDSFLYKT John Oxenham
John Oxenham har i denna bok under fingerade namn skildrat tre framstående ryssars liv och lidanden i Sibirien. Med en gripande enkelhet och på ett sätt, som låter läsaren känna att alltsammans är verkligt, målar han de olika karaktärerna och deras utveckling.
Som en studie av förhållandena i det modärna Ryssland är denna bok i alla sina detaljer beundransvärd. Den präglas på varje sida av ett självständigt oberoende omdöme, en skarp blick för orättvisorna i ett despotiskt regeringssystem och en kännedom om de lokala förhållandena, som endast kan ha vunnits genom grundliga studier i det land, som skildras.
FREDAGEN DEN 13:DE Thomas W. Larson
Denna bok, som utan tvivel är en av de mest betydelsefulla insatser i världslitteraturen, som gjorts under de senaste tio åren, skildrar en djup och lidelsefull kärlek, som förblir oförändrad de trots de lidanden, vilka framkallas genom den vansinniga jakten efter guld.
Det feberaktiga jäktandet efter guld och spekulationens förbannelser gå igenom hela historien. Denna fruktansvärda konflikt mellan karaktär och penningar, framställd mot [ reklam ]börsspelsraseriets skiftande och glittrande bakgrund, är en historia, som oemotståndligt skulle fängsla varje tänkande man eller kvinna i det tjugonde århundradet, även om den vore skriven av okänd penna. Men nu, då denna förträffliga skildring är gjord av en författare, som äger mr Lawsons djupa människokännedom och kända berättaretalang, kan den icke annat än väcka en fullt berättigad uppmärksamhet och det allra största intresse icke allenast hos den bokälskande allmänheten, utan hos alla som vilja lära känna och förstå börs- och terminspelens innersta natur.
SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR A. Conan Doyle
är en serie detektivhistorier, som bära detta gemensamma namn.
Då dessa böcker först utkommo, förorsakade de en verklig uppståndelse icke blott hos den stora allmänheten utan även inom litterära kretsar. Dels var ämnet nytt och av stort intresse, dels ha dessa berättelser även ett högt litterärt värde. De ha också vunnit en så stor spridning, att de nu nästan kunna räknas bland klassiska verk. Skildringarne äro spännande och medryckande, karaktärerna så verkliga, att de gripa tag i intresset och hålla det fast länge efter det man lagt boken ifrån sig.
1:sta, 2:dra och 3:dje samlingen utkomna; 4:de samlingen utkommer inom kort.
INGENJÖR ROBURS LUFTFÄRD Jules Verne
Bland Jules Vernes arbeten intager helt visst Ingenjör Roburs luftfärd ett av de främsta rummen.
Den redan i sig själv i så hög grad fängslande luftfärden över världsdelar och världshav höjes ytterligare av de äventyr, med vilka den är förenad och som berättas på författarens vanliga mästerliga sätt. Några mera komiska och originella figurer ha väl knappast någonsin skildrats än de tre amerikanerna Uncle Prudent, Phil Evans och Frycollin, som mot sin vilja följa med som passagerare på den äventyrliga färden. Icke minst spännande är avslutningen med luftskeppets seger över ballongen.
DEN HEMLIGHETSFULLE FRÄMLINGEN Jerome K. Jerome
Den i sitt hemland med rätta så högt uppburne författare, vars namn pryder denna lilla novellsamlings titelblad, är redan väl bekant för den läsande svenska allmänheten. Få äro väl de, som ej vare sig på originalspråket eller i översättning, tagit del av hans pennas alster och fått sig ett gott, uppfriskande skratt åt de många barocka äventyr, för vilka hans hjältar och hjältinnor ständigt ha nöjet eller oturen att bli utsatta. Som humorist har Jerome K. Jerome få sina likar, och varje nytt verk av hans uppfinningsrika hjärna hälsas därför med glädje av alla dem, som älska äkta, oförfalskad humor.
Detta verk av Jerome K. Jerome utgives nu för första gången i svensk översättning.
GILBERT DERINGS ARV May Crommelin
Gilbert Derings arv är en fin, god och verkligt rolig bok. Den verkar lika uppfriskande som en sval vindfläkt i sommarhettan. Författarinnan skildrar laster och brott sådana de äro, förstörande människans liv och förmörkande hennes dödsstund. Från dessa skildringar går man med glädje över till ljusare sidor av det mänskliga livet och till präktiga målande naturskildringar.
TILL JORDENS MEDELPUNKT Jules Verne
Det har sitt stora intresse att göra bekantskap med en så lärd och på samma gång så oförvägen och energisk man som den tyske professorn Otto Lidenbrock. Av en slump kommer han över ett gammalt isländskt dokument från 1500-talet, som för honom avslöjar, hurusom en isländare i en slocknad vulkan på sin fjärran ö funnit en nedgång och en väg till jordens medelpunkt. Hans forskariver griper honom och han besluter att själv företaga den märkvärdiga resan åtföljd av sin unge brorson och med en isländare som vägvisare och hjälp. Livsfarliga klättringar utför lodräta branter, äventyrliga seglatser på underjordiska hav, möten med urtidsvidunder och förhistoriska människor, som leva kvar i jordens innandömen, färder på glödande lavaströmmar och upp genom eldsprutande berg, — sådana äro de händelser, den frejdade författaren låter oss genomleva.

ATT LÄSA EN DÅLIG BOK ÄR ATT GÅ MISTE OM TILLFÄLLET ATT LÄSA EN GOD.


ETT HJÄRTAS HISTORIA Förf. till Syster Snöflinga
Ett hjärtas historia framlägges här för oss i en samling brev, de mest intagande man gärna kan läsa. Brevskriverskan är en ung änka från Kentucky, vilken lämnat hem och vänner för att åtaga sig en plats som lärarinna i en japansk skola och därigenom söka bliva kvitt en mängd minnen från ett olyckligt äktenskap, som hon ingått vid aderton års ålder. På det mest rörande och på samma gång spirituella sätt skildra dessa brev såväl författarinnans eget inre liv med dess strider och fröjder som de förtjusande, färgrika japanska scenerier, bland vilka hon rör sig under den tid av fyra år, dessa brev omfatta.
Ett hjärtas historia, som under titeln The Lady of the Decoration för ungefär ett par år sedan såg dagen i Amerika, har nu utgått i sin tjuguförsta upplaga. Egendomligt nog för en amerikansk bok fattade den först fast fot i England, och det blev engelsmännen förbehållet att upptäcka vilken äkta pärla här förelåg. Inom en månad utkom den i England i tre upplagor.

[ reklam ]

DE DÖDA SKEPPENS Ö Crittenden Marriott
De döda skeppens ö är en härligt skriven, ytterst spännande äventyrsroman i Jules Vernes välkända stil, barn av en stark fantasi och framställ med mindre vanlig berättartalang. Själva uppslaget torde kunna betecknas som synnerligen originellt och lyckligt funnet och den älskvärda kärlekshistoria, som utgör den sammanbindande tråden i det hela, kastar ett lika poetiskt som sympatiskt skimmer över de sagolika, men på samma gång trovärdigt och realistiskt skildrade äventyr, som upplevas av de få överlevande passagerarna på den förolyckade oceanångare Queen — den käcke, ridderlige, men för ett hemlighetsfullt brott anklagade unge sjöofficeren Frank Howard, den buttre, orubbligt plikttrogne detektiven Jackson, och den intagande New York-skönheten Dorothy Fairfax. Boken hör till dem, som man icke gärna lägger ifrån sig förrän man läst den från pärm till pärm och ett mera underhållande sällskap torde man få leta efter.

BÖCKER ÄRO DE FÖNSTER, GENOM VILKA ANDEN BLICKAR UT I VÄRLDEN. ETT HEM UTAN BÖCKE R ÄR SOM ETT RUM UTAN FÖNSTER. INGEN HAR RÄTTIGHET ATT UPPFOSTRA SINA BARN UTAN ATT OMGIVA DEM MED BÖCKER. DET VORE ATT BEDRAGA DEM PÅ DERAS RÄTT. HENRY WARD BEECHER


DEN STULNA BACILLEN H. G. Wells
Denna lilla samling berättelser av den kände engelske författaren skall säkert glädja alla vänner av humoristisk litteratur. Hur gärna lyssnar man ej till hans sällsamma historier, vilka ofta handla om livets mest mystiska tilldragelser. Man blir halvt spökrädd, då man läser om de på gränsen till trolldom stående fenomen av mänskligt skarpsinne han skildrar. Hans förmåga att kärnfullt teckna originella och roliga bilder är allmänt erkänd och hans uddiga stil och aldrig svikande goda humör rycker läsaren med sig.
DEN STORA HOGGARTY-DIAMANTEN W. M. Thackeray
När Thackeray grep sig an med denna skildring ur den djärvaste om än icke den högsta finansvärlden, var det med sällsynt och dyrköpt sakkännedom han talade. Han hade ju själv, som ung, förhoppningsfull student, lyckats göra sig av med sin ärvda förmögenhet på en serie glänsande företag, åtminstone vad soliditeten beträffar åtskilligt påminnande om dem, i vilka stackare Titmarsh råkade bli inblandad.
Berättelsen begränsar sig emellertid ingalunda till affärsvärlden. Man vet i själva verket icke vilket man mest skall beundra, den dråpliga teckningen av den store direktören, bolagsjobbaren par préference, som i sitt fyrspann — den tidens surrogat för automobilen — susar från styrelsesammanträde till styrelsesammanträde i de hundratals olika företag han varit med om att grunda, eller de ömsom drastiska, ömsom gripande scener, i vilka store humoristen får en hel förgången tid att stå upp.

MÅNGEN GÅNG HAR LÄSANDET AV EN BOK SKAPAT EN MÄNNISKAS LYCKA OCH BESTÄMT RIKTNINGEN AV HENNES VÄG GENOM LIVET. EMERSON.


FARORNAS PALATS Mabel Wagnalls
Farornas palats är en underhållande skildring från 17 hundratalet. Händelsen tilldrager sig vid Ludvig XV:s hov och är grundad på historiska källor. Hovliv och hovintriger målas i en lång följd av växlande tavlor och i denna miljö får läsaren göra bekantskap med bokens handlande personligheter.
I berättelsen finnes också inflätad en förtjusande kärlekshistoria med många uppskakande episoder av äventyr och faror. Hela denna skildring är beundransvärt väl utförd. Författarinnan äger en fin uppfattning av det romantiska i verklighetsskildringar samt stor människokännedom.
EN LUSTIG HISTORIA Frank Stockton
Den för svenska läsare redan bekante författaren Frank Stockton ger i En lustig historia en frisk, humoristisk bild av den praktiska rådighet och sansade, prosaiska uppfattning, varmed tvenne kloka, dugliga husmödrar finna sig till rätta i livets alla lägen, även de mest äventyrliga. Den benägenhet för att ordna och styra för andra, som ofta är kännetecknande för sådana dugliga kvinnor, är på ett lustigt sätt framställd i denna skildring.
Det är vardagsmänniskan på äventyr, som författaren i denna bok tecknar. Hela skildringen är framställd så, som när en lustig historia berättas med trovärdigt allvar, men på samma gång en munter, skälmaktig glimt i ögonvrån.
VILDMARKENS VAGABOND Gilbert Parker
Det är livfulla, åskådligt tecknade tavlor, som skildras i Vildmarkens vagabond. Vildmarkens liv med dess faror och äventyr, dess humor och tragik lockar och fängslar intresset och fantasien på ett alldeles särskilt sätt. De män och kvinnor, som befolka dessa öde bygder, äro ej sådana som dem vi äro vana att se inom civiliserade samhällen. [ reklam ]En präktig typ för dessa människor är »Vackre Pierre», en egendomligt sammansatt karaktär med många brott på sitt samvete, men kanske ändå flera ridderliga, högsinta handlingar. Den, som läst boken, glömmer honom icke så snart och för den, som icke läst den, är det en bekantskap, som är värd att göra.
I HÖGRE SKOLAN C. von Dornau
I högre skolan är en av den kände tyske författarens bästa alster. Den är en psykologisk studie av en gripande kärlekshistoria ur den tyska aristokratiens liv. Det vore att gå berättelsen i förväg att skildra de äventyr och spännande tilldragelser som ställa sig i huvudpersonernas väg, för att till sist efter prövningar och lidanden föra dem tillsammans.
De känslostämningar och de fängslande personligheter, som möta oss i denna bok, tvinga till eftertanke och ha till följd, att man efter läsningen känner sig ha tillbragt sin tid i gott sällskap, och icke blott fått förströelse, utan även verklig behållning och erfarenhet för livet.
ÅTERKALLAD TILL LIVET Grant Allen
Den namnkunnige engelske författaren Grant Allen, som i mer än en av sina böcker framställt märkliga problem, har i Återkallad till livet skildrat ett högst egendomligt fall av minnets förlamning till följd av en uppskakande händelse. Vilka besynnerliga förvecklingar som därigenom kunna uppstå, är lätt att fatta, och författaren har också kring denna märkvärdiga företeelse byggt upp den mest spännande roman. Den iver, varmed dess hjältinna söker vinna klarhet i det dunkel, som omger hennes eget förflutna liv, meddelar sig ofrivilligt åt läsaren. Man följer hennes försök att lyfta den slöja, som hennes förlamade minnesförmåga sänkt över hennes barndom och första ungdom. Med nyfiket intresse följer man dem ända till den överraskande upplösningen av den intrasslade härvan — en upplösning, som är lika överraskande för henne själv som för läsaren.

VEM KAN TILLRÄCKLIGT UPPSKATTA VÄRDET AV GODA BÖCKER, DESSA FARTYG, SOM SEGLA GENOM TIDERNAS HAV OCH BÄRA SIN DYRBARA LAST FRÅN DEN ENA GENERATIONEN TILL DEN ANDRA.
ATKINSON.


VILDKATTEN Edward Peple
Redan under de de första månaderna sedan denna bok kommit ut i Newyork, hann den utgå i tre upplagor.
Över hela denna roman vilar den friskhet och ursprunglighet, som är kännetecknande för så många av de modärna amerikanska författarne. Det tycks, som om några av de friska vindar, vilka blåsa över det hav, på vilket Vildkatten gjorde sin händelserika färd, med den kommit till oss.
KAZALLONS LOGGBOK Jules Verne
På sitt kända fantasifulla sätt ger oss den berömde författaren i denna bok en fängslande och medryckande skildring av en rad märkliga äventyr, som tilldraga sig under en resa över Atlanten.
Genom att skickligt foga de mest oväntade händelser samman med varandra förstår författaren att hela tiden hålla sina läsare i spänning.
ETT PROBLEM Upton Sinclair
I denna bok utvecklar författaren samma framstående egenskaper som i Vildmarken (THE JUNGLE), vilket arbete gjorde författarnamnet Upton Sinclair världsbekant. Med djup förståelse och varm medkänsla för vad som rör sig i det moderna amerikanska samfundslivet, för dess skriande missförhållanden, det hänsynslösaste kapitalvälde och det obarmhärtigaste utnyttjande av den fattiges arbete, ger förf. en stark och fängslande målning av det politiska, det sociala och det kyrkliga livet i ett amerikanskt industrisamhälle, av mångmiljonärernas otroliga framfart. Därjämte och såsom huvudsak ger han en personhistoria, Samuel Sökarens, lika originell som medryckande och sympativäckande.
EN MOT ALLA I, II Cyrus T. Brady
är bok, som väckt ett stort och berättigat uppseende i Amerika. Författaren behandlar en av tidens brännande frågor, folkets rätt till självstyrelse, och belyser i en rad spännande scener de konflikter, som uppstå, när olika intressen drabba samman. Personerna äro klart och skarpt tecknade, och de olika karaktärerna framstå med förvånansvärd tydlighet. Man har en intensiv förnimmelse av att författaren sett och upplevat vad han berättar, att bokens handlande personer äro porträtt ur verkliga livet, tecknade med skarpt öga och säker hand.
LYCKSÖKAREN Louis Joseph Vance
Under de sista decennierna har den litterära världen allt mer mer riktat sina blickar mot Amerika, där en mängd nya skriftställare ryckt fram i ledet och ådragit sig stor och berättigad uppmärksamhet. Bland dessa intager mr Louis Joseph Vance en mycket framstående plats. Den i sitt hemland högt skattade författarens arbeten äro ännu ej mycket spridda hos oss, men förtjäna att bli det. Mr Vances älskvärda humor, hans med fin penna ristade karaktärsteckningar verka i hög grad livande och [ reklam ]uppfriskande; stilen är lättflytande och berättelsens uppslag mycket originellt.
Lycksökaren är ytterst underhållande och lättläst. Man lägger den ej ifrån sig, förrän man hunnit sista sidan och känner då stor lust att få stifta bekantskap med mr Vances övriga arbeten, vilka också efter hand skola utkomma i Nordiska Förlagets 25-öres serie.
DE TRE MUSKETÖRERNA I, II, III Alex. Dumas
SYDLÄNDSKT BLOD H. S. Merriman
HEMLIGA MAKTER Olive M. Briggs
Härnäst utkommer:
FÖR EGEN SKULL Grant Allen
Den författare, vars namn titelbladet på denna bok bär, har redan gjort sig känd och uppburen inom vida kretsar. För egen skull är också en bok, som har ett visst värde, vilket sträcker sig långt över ögonblickets nöje. Till grund för sin skildring har författaren lagt den principen, att ingen annan måttstock än den egna karaktären och det egna livsinnehållet bör vara det avgörande för en människa. Börd och rikedom äro blott yttre ting, vilka liksom en dyrbar dräkt kunna tagas på och läggas av, men den genom kamp med svårigheter och genom seger över frestelser vunna inre kraften utgör karaktärens halt och bör vara det bestämmande för varje individs plats i samhället.