Sweriges Rikes Lag

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sweriges Rikes Lag
Gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734.
Företal  →
Efter faksimil av 1736 års originalupplaga. På Wikipedia finns en artikel om Sweriges Rikes Lag.


[ titel ]
Sweriges Rikes


LAG


Gillad och antagen på Riksdagen

Åhr 1734.
STOCKHOLM

Med Kongl. May:ts allernådigste Privilegio

Tryckt uti Historiographi Regni Tryckerij

Af HARTWIG GERCKEN.

Åhr 1736.


[ Underrättelse ]

Underrättelse för Läsaren.

Pag. 42, §. 1, förmydares, läs förmyndares. p. 79, §. 3, threfter, l. therefter. p. 128, §. 1, förwäkadt l. förwärkadt. p. 145, §. 11, Borgnästare, l. Borgmästare. p. 165, §. 1, skinuwahror, l. skinnwahror. p. 300, §. 1, ske skan, l. ske kan. p. 312, §. 4, Bormästare, l. Borgmästare.

Enahanda skrifart är wäl merendels brukad, doch är någon skilnad therwid inkommen, som här utmärkes, och kan rättas på flera ställen, om sådant finnas skulle. p. 2, §. 6, fylt, l. fyldt. p. 4, §. 10, lägrat, l. lägradt. p. 5, §. 10, styrka, l. styrcka. p. 7, §. 10, har, l. hafwer. p. 8, §. 5, kunnoge, l. kunnige. p. 11, §. 2, ryckte, l. rychte. p. 14, §. 3, enskylta, l. enskildta. p. 16, §. 2, ärft, l. ärfdt. p. 20, §. 3, hwartera, l. hwarthera. p. 23, §. 6, wisar, l. wiser. p. 24, §. 8, fultygadt, l. fulltygadt. p. 27, §. 1, gånge tå altsammans, l. altsamman. p. 30, §. 2, fiärmare, l. fiermare. p. 32, §. 4, tage then altsammans, l. altsamman. p. 43, §. 3, föreskrefna, l. föreskrifna. p. 46, §. 4, rätten, l. Rätten. p. 49, §. 7, hälst, l. helst. p. 50, §. 11, alla arfskiften, l. alle. p. 63, §. 2, ähra, l. ära. p. 65, §. 5, wedergiällning, l. wedergällning. p. 71, §. 1, alment, l. almänt. p. 72, §. 6, handlat, l. handladt. p. 74, §. 12, för, l. förr. p. 75, §. 3, Ärfda Balck, l. Ärfda Balken. p. 76, §. 4, nyttiar, l. nyttjar. p. 82, §. 2, thes förr innan, l. thesförrinnan. tilstått, l. tilstådt. p. 84, §. 1, liggia, l. ligga. samma wäderstrek, l. samme wäderstrek. §. 2, utliggiare, l. utliggare. p. 87, §. 2, all helgonadag, l. Allhelgonadag. p. 88, §. 3, wädia, l. wädja. p. 90, §. 1, städian, l. städjan. p. 92, §. 10, sämias, l. sämjas. p. 94, rubr. hushyra, l. hushyro. p. 105, §. 1, rödia, l. rödja. p. 129, §. 2, lada, l. lado, marck, l. mark. p. 145, §. 12, wärke, l. werke, och så på flera ställen, werk opus, och werka, med e, och ej med ä, men wärck dolor med ä. p. 151, §. 5, inanrede, och p. 153, §. 10, innenrede, l. innanrede. p. 184, §. 10, skilias, l. skiljas. p. 209, §. 1. smidia, l. smidja. p. 231, §. 6, giör annan gierning, l. annor gierning. p. 233, §. 1, fyllt, l. fyldt. p. 262, §. 2, metal, l. metall. p. 263, §. 3, hittat, l. hittadt. p. 267. §. 2, ilwilja, l. illwilja. p. 344, §. 1, swarnnde, l. swarande. p. 415, §. 1, meed, l. med.