Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1709

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1708
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1709
1710  →


[ 127 ]

1709.

1684. Gabriel Arén. F. i Häradshammar trol. 1687; fad. A. Arenius, kyrkoherde. Mönsterskrifvare vid Östg. kav.-reg. 1709; förare där 10; sergeant 10; fältväbel 11; fänrik 12; afsk. m. tit. löjtnant 18. Bosatt i Jonsbärg. D., drunkn. i Bråviken, 1754 285.

A. deltog i norska kampanjen och var med vid Fredrikshall 1718.

1685. Sven Thollander. F. i Täby 1686 310; fad. Truls, bonde. Stud. i Lund 1715; prv. 18. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 18; kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 21; prost 46; kontr.-prost 63. Riksdagsman 42, 46. D. 1767 156.

Bivistade som skvadronsprädikant fälttåget i Norge 1718. — Stamfader för ännu fortlefvande ätten Thollander.

1686. Johan Vallors. F. i Linköping; fad. Stephan, köpman (fr. Savoyen). Prv. 1717. Kyrkoherde i Regna 26. D. 1727 267.

1687. Esbjörn Lithmang. F. i Horn 1689 269; fad. prost [894]. Fil. doktor 1719; prv. 21. Skvadr.-prädikant vid Östg. kav.-reg. 21. D. i Mjölby 1724 påskdagen.

»Obiit nimia ebrietate.» Sn.

1688. Petter Dahl. F. i Norrköping 1688 67; fad. kyrkoherde [1037]. D. som stud. i Sthlm 1712.

1689. Mårten Lithun. F. i Tjällmo 1690 272; fad. prost [990]. Prv. 1721. Kommin. i Risinge 22; kyrkoherde i Tjällmo 37. D. 1769 161.

1690. Olof Hökerstedt. F. i Kuddby 1691 296; fad. Olof, kronolänsman. Prv. 1715. Bat.-präd. vid Lifgardet 15; reg.-pastor 27; kyrkoherde i Hedvig Eleonora förs. i Sthlm 31, i Katarina förs. 37. D. 1746 104.

Bivistade som bataljonsprädikant norska kampanjen och ådrog sig på hemvägen en svår sjukdom.

1691. Carl Vesterberg. F. i Norrköping 169.; fad. Matthias, råd- o. handelsman. Stud. i Lund 1716; prv. 22. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Vist. D. där 1729 244.

»Var kvick, men för nära vän med Bacchus.» Någon tid tjänstfri för oordentlig lefnad.

1692. David Vettrenius. F. i Frinnaryd 1688 2111; fad. v. prost [851]. Prv. 1718; fil. doktor 19. Kyrkoherde i Torpa 28. D. 1744 132.

1693. Magnus Svartz. F. i Vadstena 1688 2611; fad. Nils, rådman. Kanslist vid ämbetsverk i Sthlm. D. 1719.

1694. Jakob Rudberg [Pettersson, Cederhof]. F. i Norrköping 1692 4. Prv. 1717. Krigspräst vid Östg. kav.-reg. 19; kyrkoherde i Rystad 27. D. 1730 216.

1695. Knut Månsson Eneroth. F. i Söderköping 1690 89; fad. borgmästare. Landskanslist i Österg. län 1713; aktuarie i enkedr. Hedvig Eleonoras lifgedings kansli i Vadstena 15; ordningsmanssekreterare i Vadstena län 18—19; tjg. i Göta hofr. 20; stadssekreterare i Nyköping 22; polit.-borgm. i Västervik 39; justitieborgmästare 44. Riksdagsman 40, 46. D. i Nyköping 1773 297.

E. synes varit en driftig och nitälskande ämbetsman, som med allvar, ärlighet och rittvisa skötte sitt värf. Genom hans åtgöranden som borgmästare i Västervik kommo flere allmännyttiga företag till stånd och han införde ordning både å rådhuset och bland [ 128 ]borgerskapet. Hade ock »then förmohn och glädjen at Staden under hans tid vunnit sin största prydnad och fagersta utseende.» Siv.

1696. Anders Berzeiin. F. i Rystad (Näsby) 1684 145; fad. Per, bonde. Prv. 1712. Kommin. i Rappestad o. Sjögestad 13; kyrkoherde där 20; prost 53. D. 1762 2410.

1697. Anders Classon. F. i Västervik 1687, döpt 2310; fad. köpman. Prv. 1712. Komminister i Väderstad o. Harstad 13; afsk. 53. D. på Vadstena hospital 1753 2711.

»Begärde test. acad. 1709, hvari blef infördt, att han var gift. Hade varit i flock och farnöte, när gymnasisten Chryselius 1706 blef ihjälslagen, och dömdes att betala hälften af vådaboten samt undergå kyrkoplikt. Konsistorium ansåg därför betänkligt att låta honom blifva präst, huru snäll han än var,» och understälde frågan K. M:s pröfning. Genom bref till konsistorium 1712 resolverade »de till justitiens administrering förordnade och befullmäktige råd,» att som studenten A. C. allaredan för ofvannämnda sitt brott pliktat, »må han, utan att den saken vidare skall ligga honom i vägen, blifva till präst ordinerad, om han eljes till ett så viktigt ämbetes förrättning pröfvas skicklig.» Nic. — Tog afsked, sedan han i flere år lefvat i fylleri och oenighet med sin hustru, och inlöstes på Vadstena hospital, där han dock inom kort slutade sina dagar. — Hans barn kallade sig Vestrell.

1698. Hartvig Losch. F. i Västervik 1688 274; fad. Johan, kommissarie. Auskult. i Göta hofr.; hofr.-kommissarie; likvid.-kommissarie i Västervik; rådman där 1725. D. 1731 12, begr. 32 161.

1699. Per Bergenström [Bergström]. F. i Tveta 1687 77; fad. Erik, häradsskrifvare. Brottmålsnotarie vid Sthlms norra kämnärsrätt 1717; civilnotarie 27; prim.-kämnär vid nordvästra kämn.-rätten 35, vid stadens kämn.-rätt 47; tit. rådman 53; afsk. 59. D. i Sthlm 1767 13.

1700. Olof Rosvall. F. i Vimmerby landsf. 1688 2412; fad. mönsterskrifvare [801]. Prv. 1716. Bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 18; reg.-pastor 24; kyrkoherde i Hägerstad o. Oppeby 26. D. 1758 226.

1701. Nils Rosvall. F. i Vimmerby 1691 105; fad. mönsterskrifvare [801]. Tingsnotarie i Österg.; v. häradshöfding. Bosatt på Degerhof i Skällvik. D. 1729 82.

1702. Anders Cudelius. F. i Kuddby 1685; fad. Måns, skomakare. Prv. 1717. Kollega i Norrköping 13—22; s. m. adjunkt, slutl. anst. i Östra Ny. D. på Starrmyra där 1734 1811.

1703. Anders Regnér. Fad. L. Regnerus, kyrkoherde i Regna. Sergeant vid Dalreg.; fältvåbel; löjtnant. D. i Vadstena omkr. 1715.

»Fick båda benen afskjutna i slaget vid Helsingborg 1710 och dog några år därefter på Vadstena krigsmanshus.»

1704. Nils Aschanius. F. i Rogslösa 1687, döpt 3112; fad. kyrkoherde [855]. Prv. 1712. Komminister i Rappestad o. Sjögestad 12, i Rök o. Heda 12. Egare af hemman i Åsbärga, Herrestad, o. i Sund, Fifvelstad. D. 1731 176.

A. säges varit en god präst.

1705. Jöns Aschanius. F. i Rogslösa 1690, döpt 304; fad. kyrkoherde [855]. Korpral vid Östg. kav.-reg. 1710; kvartermästare 17; afsk. 22. Bosatt på Sjökumla i Västra Stenby, sed. i Hvarf. D. där 1743 245.

1706. Per Reimers [Remmertz]. F. i Norrköping 1699 215; fad. Anders, handlande. Handlande i Sthlm, sed. i Norrköping; tillika faktor vid buldansfabrik där. Landtbrukare å Mariehof (Ludderhof) i Drothem. D. i Norrköping 1754 67.