Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1730

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1729
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1730
1731  →


[ 166 ]

1730.

2205. Johan Törner. F. i Linköping 1712 273; fad. lektor [1309]. Fil. doktor 40; stud. utrikes 41—45; prv. 53; teol. doktor i Greifswald 56. Docent vid Upps. univ. 46; adjunkt 51; lektor i Linköping 51; tillika kyrkoh. i Skeda 71; förste teol. lektor 77; prost 81; tj:fri för döfhet 82. Egare af Frö i Lillkyrka omkr. 83. D. i Skeda 1790 312.

Författare af åtskilliga skrifter i naturkunnighet, kosmografi m. m. så väl på svenska som på latin. Utgaf ock en »Underrättelse om svartkonstboken och runorna». Förde under sin resa i Tyskland en sakrik dagbok, som ännu finnes i behåll.

2206. Peter Törner. F. i Linköping 1713 1511; fad. lektor [1309]. [ 167 ]Fabriksbokhållare i Norrköping; frälsefogde på Örbyhus; bruksinspektor vid Söderfors, Upps. län. D. där 1764 281.

2207. Carl Cammarstrand. F. i Åtvid 1710; fad, Johan, mjölnare. Stud. i Lund 36; mönsterskrifvare i Malmö; möjl. sed. registrator.

2208. Olof Grape. F. 1710 11; fad. Per, hosp.-syssloman i Vadstena. Fil. kand. 36; prv. 39. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Södra Vi. D. där 1749 309.

2209. Per Hansson Green. F. i Tingstad 1707 297; fad. befalln.-man o. arrendator. D. som stud. i Kummelby i Tingstad 1735 158.

2210. Håkan Pomæus. F. i Hagebyhöga 1699 210; fad. Per, bonde. Prv. 40. Komminister i Veta o. Viby 41. D. 1759 1912.

2211. Johan Cederroth. Fad. bonde i Kimstad. D. som stud. i Uppsala 1730 2510.

»Begrafven den 28, more Og., h. e. hederligen.» Nat.-prot.

2212. Anders Jonsson Nordling. F. i Västra Husby 1706 8; fad. bonde. Hemmansegare i Restad i Västra Husby; nämndeman. D. där 1792 215.

2213. Lars Kinström. F. 1710; fad. Vaste, bokhållare vid Finspång. Organist i Strängnäs 36, i Hedvig Eleonora förs. i Sthlm 38. Instrumentfabrikör. D. i Sthlm 1763, före 1912.

2214. Johan Anders Stapelmohr. F. i Linköping 1714 1111; fad. Herman Rudolf, reg-fältskär (holländare). Auskult. i Svea hofr.; kanslist i annat ämbetsverk. D. i Linköping 1744 84.

2215. Jonas Bergner. F. i Älfvestad 1710 12; fad. kyrkoherde [1324]. Prv. 38. Kommin. i Skeppsås o. Älfvestad 44; kyrkoherde där 58. D. 1763 72.

2216. Erik Johan Liljander. F. i Vasa, Finland, 1709; fad. gästgifvare i Mjölby. Kanslist i Kammarkolleg.; registrator 52. D. i Sthlm 1768 17.

2217. Samuel Justin Löfgren. F. 1713 187; fad. Anders, landskamrer i Linköping. Landskanslist i Österg. län; e. o. kammarskrifvare i Kammarrevisionen 36; amiralitetsfiskal i Göteborg; tillika Gen.-tullarr.-societetens ombudsman. D., drunkn. i Nordsjön, 1742 197.

L. var tjänstförrättande auditör på skeppet »Grefve Sparre» under kommendering med eskadern, som från Göteborg afgick till Nordsjön ofvannämnda år, då han genom olyckshändelse tillsatte lifvet; begrafdes i Bergen.

2218. Jakob Sörling. F. i Appuna 1707 151; fad. kyrkoherde [1420]. Auskult. vid Sthlms rådsturätt 32; kanslist i Likvid.-kommissionen el. motsv. afd. i Kammarkolleg.; auskult. i Svea hofr. 37; hofrättskommissarie. D. i Sthlm 1778 före 164.

2219. Johan Våhlbom. F. i Ödeshög 1707 229; fad. komminister [1383]. Kanslist i Krigskolleg. 39. D. 1743.

2220. Daniel Torpadius. F. i Vadstena 1712 177; fad. kyrkoherde [1456]. Fil. doktor 37; stud. utrikes 38—40. Gymn.-adjunkt i Linköping 42; rektor i Söderköping 45. D. 1749 1710.

2221. Johan Kopparberg. Fad. bonde i Frödinge. D. som stud. i Sthlm 1732 67.

2222. Claës Kylander. F. i Häradshammar 1712 65. fad. kyrkoherde [1431]. Pädagog i Sthlm. D. där 1777 214.

Akad. konsist. infordrade 1735 underrättelse angående K., »som informerar på [ 168 ]Ekhamn i Vassunda s:n, och huru wida han är skyldig till de Dippelianske lärosattser, hwarföre han igenom säker berättelse hålles misstänckt, hälst som effter kgl. förordningen 1733 Consistorio åligger tilse at inge oskickel. præceptorer måge tålas, som hysa och utsprida irrige meningar, wår Evangeliske läro til skada och förfång.» K.-prot. — Om K. står antecknadt, att han »förde en stilla lefnad.»

2223. Jöns Hvalbeck. F. i Eksjö landsf. 1704 511; fad. Måns, mjölnare. Prv. 36. Kommin. i Östra Husby 46; kyrkoherde i Tingstad 64. D. 1776 56.

2224. Botvid Aschanius. F. i Örtomta 1712 102; fad. prost [1390]. D. som stud. i Uppsala 1736 262.

2225. Johan Kjellbom. F. i Södra Vi 1708; fad. gästgifvare. Prv. 39. S. m. adjunkt, senast anst. i Södra Vi 41. D. där 1744 152.

2226. Jonas Rydman [Loftander]. F. i Lofta 1706 183; fad. Jakob, bonde. Prv. 34. Komminister i Västra Ed 39. D. 1757 156.

2227. Jonas Luthander [Vasteson]. F. i Asby 1706 195; fad. torpare Prv. 37. Komminister i Asby 45. D. 1750 2910.

2228. Nils Engström. F. i Flisby 1706 65; fad. Sven, bonde. Prv. 38. Kommin. i Simonstorp 41; kyrkoherde i Skedevi 70; afsk. 96. D. 1799 123.

»I anseende till sin höga ålder tog han afsked från sysslan med undantag af en tredjedel af inkomsterna för sin återstående lefnad.» Bl.

2229. Zacharias Strandberg. F. i Sund 1712 2110; fad. kyrkoherde [1370]. Med. doktor 41. Amiralitets-medikus vid Galèreskadern 42; assessor i Colleg. med. 48; afsk. 76; stadsfysiker i Sthlm 48—64; läkare vid Barnhuset, Spinnhuset o. Danvikens hospital 57. Godsegare. D. i Sthlm 1792 304.

S. var en »grundlig, förfaren, ömsint och tjänstfardig» läkare samt hade därför under många år en mycket vidsträckt läkarepraktik. Sysselsatte sig de senare åren förnämligast med åkerbruk, trädgårdsskötsel och nyttiga försök i ekonomien. »Af nitälskan för all nyttig lärdom samt alltid öm om det som kunde befrämja vetenskapens och det allmännas bästa, fördelade han genom testamente sin kvarlåtenskap till allmänt gagneliga ändamål.» Till förmån för studerande af Östgöta nation i Uppsala stiftade han två stipendier; Vetenskapsakademien, Upps. universitet, Collegium medicum, Frimurarebarnhuset och Danviks hospital erhöllo hvar sin summa att användas enligt gifna föreskrifter; till beredande af fri läkarevård samt understöd vid sjukdom åt s. k. pauvres honteux inom hufvudstaden gjorde han en stiftelse, känd under namnet »Strandbergska läkareinrättningen», hvars kapitaltillgång för närvarande stiger till inemot 250,000 kr. Redan under sin lifstid inrättade han i sin födelsesocken på egen bekostnad ett sockenmagasin och skänkte till kyrkan ett orgelverk. Se vidare Biogr. lex.; Sckl.

2230. Sven Askeroth. F. i Askeryd 1709 216; fad. Jakob, bonde. Landskanslist i Upps. län 34; kronofogde där 37; tit. hofkamrer, sed. hofauditör. D. 1775.

2231. Erik Johan Vikner. F. i Gryt 1710 8; fad. krigspräst. Hamninspektor i Sthlm; bokhållare vid Stora barnhuset i Sthlm; ekonomi-inspektor där; tit. direktör. D. i Sthlm 1778 2012.

2232. Jonas Trolle. F. i Linderås: fad. Jöns, gästgifvare. D. som stud. i Säby 1735, begr. 1212.

2233. Daniel Vallman. F. i Skällvik 1711 111; fad. kyrkoherde [1224]. Prv. 36. Kommin. i Skeninge 41; kyrkoherde i Fornåsa o. Lönsås 62; prost 77. D. 1788 1210.

Uppehöll sig under de sex åren i Uppsala med förtjänsten på lagning af ur. — »Förestod komministerbeställningen i Skeninge under sina åhörares synnerliga förtroende med heder, flit och drift.» F.

[ 169 ]2234. Per Lindevall [Lindvall]. Fad. bonde. Artillerist i Sthlm 1731; sergeant; öfverfyrverkare i Göteborg.

2235. Nils Vigius. F. i Östra Ed 1710 253; fad. kyrkoherde [1435]. Prv. 38. Kyrkoherde i Frödinge 52. D. 1772 16.

2236. Claës Vesterstrand. F. i Hjorted 1714 198; fad. prost. Kornett; lifdrabant. Landtjägare i Kalmar län o. bosatt på Ånhult i Virserum. D. efter 1785 32.

2237. Nils Kindelius. Fad. Harald, landtbrukare i Hägerstad. D. som stud. i Uppsala 1731 176.

2238. Gabriel Licén [Licenius]. F. i Västervik 1709 1911; fad. Ludvig, handlande o. vågmästare. Tullnär i Pommern; tullinspektor i Greifswald; tullkontrollör i Wollgast. D. 1739.

2239. Johan Vikmark. F. i Tåby 1709 5; fad. bonde o. gästgifvare. Auskult. i Kommerskolleg.; kanslist; registrator (»vid annotationsboken»). Skedvattensfabrikör i Sthlm. D. där 1781 3.