Östgötars minne/1731

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1730
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1731
1732  →


[ 169 ]

1731.

2240. Jakob Glanstedt. Fad. kronolänsman i Kvillinge. D. som stud. i fädernehemmet där 1735 283.

2241. Anders Zettervall [Ulin]. Fad. bonde i Kimstad. Bokhållare på mässingsbruket i Nyköping 1734; pädagog.

Nämnes pietist; »var en stor musicus.» Bl.

2242. Jonas Engvall. Fad. Jöns, klockare, sed. bokhållare i Östra Eneby. Bruksbokhållare vid Finspång 1742. D., drunkn., 1743.

2243. Lars Ljungberg. F. i Linköping 1713 57; fad. Johan, handlande. Auskult. i Göta hofr.; rådman i Linköping 49; v. borgmästare. D. 1776 1510.

2244. Jonas Laurenius. F. i Herrestad 1711 303; fad. kyrkoherde [1209]. Fil. doktor 40; prv. 41. Kyrkoherde i Å 57. D. 1758 271.

2245. Peter Corylander. F. i Styrestad 1713 105; fad. prost [1391]. Stud. i Lund 34. Auskult. i Svea hofr. 39; volontär vid öfv. Hamiltons reg. 41. D. i Marstrand 1749.

»Egde mycken naturlig kvickhet, men elakt hjärta och nedrigt uppförande.» I Linköpings konsistorium anmälde 1738 lektor P. Schenberg, att C. i form af bref från Norrköping till sin broder öfversändt en mot honom, lektorn, »förklenlig och äreskändande smädeskrift», den han ärnade vid världslig rätt åklaga. Nic. — Var en tid insatt på guldstugan. För grofva brott, förfalskning af banksedlar m. m., dömdes han till lifstidsarbete i halsjärn på Bohus fästning 1747. Br.

2246. Claës Livin. F. i Skeninge 1714 119; fad. prost [1154]. Fil. doktor 40; prv. 41. Kyrkoherde i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 49; prost 55; kontr.-prost 77. D. 1778 237.

»Förvärfvade sig med sin lärdom och skicklighet sina förmäns ynnest och förtroende och med sitt fromma, jämna och uppbyggliga umgänge sina åhörares gemensamma kärlek och högaktning.» F.

2247. Georg Älf. F. i Jursdala 1707 1411; fad. kyrkoherde [1347]. Auskult i Göta hof. 38; tingsnotarie i Österg.; stadsnotarie i Skeninge 44—56; rådman 50; afsk. 81. D. i Skeninge 1784 296.

Ehuru han »med kunskap och drift» skötte sina sysslor och förvärfvade sig [ 170 ]aktning och förtroende samt flere gånger förestod borgmästarämbetet, hvartill han två gånger stod på förslag, stannade belöningen för hans förtjänster däri, att han vid afskedstagandet fick behålla den lilla obetydliga rådmanslönen till sin död. F.

2248. Hans Hederström. F. i Kvillinge 1710 245; fad. Hans Folkeson, hemmansegare. Stud. i Lund 36; fll. kand. i Upps. 41; prv. 42. Utn. pastor vid tyska förs:na Lancaster o. Conestoga i Pennsylvanien, Nord-Amerika, 42 (tilltr. ej); kollega i Västervik 48; kyrkoherde i Näsby 50, i Skärkind 65; prost 82; kontr.-prost 83. D. 1792 265.

Lärjunge af Linné, ansågs han ega sin mesta styrka i den teoretiska ekonomien och naturalhistorien, hvilka jämte trädgårdsskötseln måhända mera upptogo hans tid än församlingarnas skötsel. Br. — Var en oförskräckt och själfständig man; »i församlingen älskad, af många känd och hedrad för lärdom, flit och ett rättsinnigt väsende.» — Stamfader för släkten Hederström.

2249. Erik Hammarvik. Fad. kyrkoherde i Konungssund [1165]. D. som stud. i Uppsala 1733 2012.

2250. Isak Cardon. F. i Norrköping 1711; fad. Isak, handlande. Kämn.-notarie i Norrköping; stadsfiskal där 41. D. 1751 241

Orerade i Uppsala 1734 på latinsk värs öfver Hennes K. Maj:ts födelsedag. K.-prot. — Uppgifves slutligen blifvit handlande i Norrköping.

2251. Nils Rising. F. i Åsbo 1709 fad. lektor [1457]. D. som stud. i Linköping 1733 4.

2252. Daniel Serlachius. F. antagl. i Keksholm, Finland; fad. prost i Östra Husby. E. o. kammarskrifvare i Kammarrevisionen 39; auskult. i Göta hofr.; tingsnotarie i Österg.; v. häradshöfding. Landtbrukare i Skällvik; intagen på Söderköpings hospital. D. 1775 49.

2253. Johan Lehnberg. F. i Vimmerby 1712 54; fad. prost [1289]. D. som stud. i Uppsala 1732 297.

2254. Erik Vigren. F. i Södra Vi 1706 113; fad. bonde. Prv. 37. Kommin. i Målilla o. Gårdveda 41; kyrkoherde där 54. D. 1762 206.

2255. Axel Johan Lindblom. F. i Norra Vi 1713 256; fad. kyrkoherde. Fil. kand. 38; prv. 38; teol. doktor 79. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 38; reg.-pastor 47; kyrkoherde i Odensvi 50; prost 60; kontr.-prost 69. Riksdagsman 60, 69, 78. D. 1797 114.

L. bivistade finska fälttåget 1741—42 och skånska kampanjen 1743—44 samt gjorde sig af regementet allmänt älskad. — »Med måttelig lärdom, exemplarisk lärare och god landthushållare.» Br. — Vid hans tillträde af Odensvi pastorat utgjorde dess kyrkokassa blott några hundra daler kmt, men L. förvaltade den så, att den år 1772 utgjorde 18,000 daler, hvarmed kyrkan med torn blef prydligen af sten ombygd. A. — En son adl. Liljenstolpe [3135]; en annan ärkebiskopen [3185].

2256. Johan Vigius. F. i Horn 1712 410; fad. kyrkoherde [1529]. Prv 37. Komminister i Kuddby 44. D. 1754 45.

2257. Magnus Fallerstedt. F. 1710 148; fad. Samuel, bonde i Norra Vi. Fil. doktor 43; prv. 47. Konsist.-notarie i Linköping 47; lektor där 55. D. 1762 227.

Var en grundlärd filosof och tänkande man, dock lika fullt af muntert umgänge.» Br.

2258. Peter Finke. F. i Hogstad 1712 274; fad. Peter, landtbrukare. Prv. 37. Komminister i Hvarf o. Styra 49. D. 1781 149.

2259. Olof Grentzelius. F. i Jonsbärg 1712 144; fad. Jöns, lots. Prv. 42; fil. kand. 42; fil. doktor 43. Kyrkoherde i Västervik o. Törnsfall 46. D. 1788 168.

Blef kyrkoherde på stadens ansökan; »dock har han sedermera långe varit i [ 171 ]mistning af sina åhörares första förtroende genom ett lefnadssätt, som ej knnnat räknas enligt med dess ämbete och skyldigheter.» Br.

2260. Herman Licén. F. i Västervik 1710 39; fad. Johan, handlande. Auskult. i Kammarrevisionen 37, i Svea hofr. 39; v. auditör i Söderm. reg. 41; auditör där 45. D. 1754.

2261. Johan Ekerman. F. i Västra Eneby 1712 144; fad. prost [1105]. Auskult. i Svea hofr. 35; kurator ad litem vid Sthlms just.-kolleg. o. förmynd.-kammare 37; tillika notarius publikus 44; protonotarie i just.-kolleg. 47; stadsnotarie 54; stadsfiskal 57; rådman i Sthlm 58; tillika direktör för auktionsverket; handelsborgmästare 75. D. 1789 134.

2262. Jakob Ekerman. F. i Västra Eneby 1713 1410;. fad. prost [1105]. Fil. doktor 43; prv. 46; teol. doktor 72. E. o. hofpräd. 47; ord. hofprädikant 52; kyrkoherde i Jönköping 66; prost 66; kontr.-prost 69. D. 1778 229.

2263. Jonas Aschling. F. i Ask 1711 184; fad. Hemming, hemmansegare. Auskult. i Svea hofr. 36; e. o. kanslist 36; e. notarie 37; v. notarie 42; kanslist 42; v. hhöfd.; notarie 48; häradshöfding i Roslagen 57; assessor i Svea hofr. 62; hofrättsråd 67; afsk. 77. Egare af fädernegården Ask i Asks s:n. D. där 1780 12.

Ingaf till Kgl. Maj:t underdånig ansökan till landshöfdingebefattningen i Östergötlands län 1775, men erhöll den ej. — Sonen Carl Fredrik, landshöfding, adl. m. bibeh. namn.

2264. Johan Key. F. i Lönnbärga 1718 212; fad. Jakob, kronofogde. Stud. i Lund 37. Auskult. i Göta hofr. 39; v. hhöfd. 45; häradshöfding i Norra o. Södra Vedbo samt Vista, Jönk. län, 47; tillika adj. led. i Göta hofr. 51—61. Godsegare: Edshult, K vänsås, Johannesbärg o. Östraby i Jönk. län samt Ed i Sund m. m. D. på Kvänsås i Eksjö landsf. 1789 72.

K. hade betydlig jordegendom, tillsammans 36 mantal. Han och brodern [2265] sökte flere gånger att bli naturaliserade svenske adelsmän, hvartill ock kon. Gustaf III år 1778 gaf löfte, men saken fullföljdes icke, sedan den af dem till Stockholm öfversända introduktionsafgiften förskingrats af den person, som blifvit anförtrodd att inbetala densamma. A.

2265. Fredrik Key. F. i Lönnbärga 1720 207; fad. Jakob, kronofogde. Stud. i Lund 37. Auskult. i Göta hofr. 39; v. hhöfd. 45; tf. domhafvande i Österg. o. Kalmar län; tit. häradshöfding 69. Godsegare o. landtbrukare på Vindö i Östra Ed 68. D. 1793 204.

2266. Axel Erik Key. F. 172.; fad. Jakob, kronofogde i Mörlunda. Konstapel vid Flottan; löjtn. 52; kaptenlöjtnant 55. D. i Västindien 1759.

Begaf sig i utländsk krigstjänst och stupade i en sjöstrid ombord på skeppet »Florissant».

2267. Lars Törnmark. F. i Törnsfall 1706 128; fad. Erik, jordbrukare. Prv. 35. Komminister i Åsbo 41. D. 1756

2268. Petrus Vimermark. F. i Vimmerby 1711 11; fad. Anders, råd- o. handelsman. Fil. kand. 42; fil. doktor (ej i Upps.); prv. 44. Rektor i Söderköping 51. D. 1780 234.

»Med oförtruten flit, redlighet och ömhet sökte han i hela 30 år leda ungdomen på gudsfruktans, dygdens och lärdomens riktiga stig.» - - - »Var en nästan makalös lärare, och antingen voro hans egenskaper ej rätt kända eller ville han af eget val ej bortbyta för något bättre en ställning, hvaruti han fann nöje.» Br.

2269. Johan Törnholm [Törnbom]. F. i Törnevalla 1711, döpt 83 fad. häradsskrifvare. Auskult. i Svea hofr.; kanslist vid ämbetsverk i Sthlm 38; registrator vid Sthlms rådsturätt 47. Notarie i Borgarståndet. D. 1759 45.

[ 172 ]2270. Daniel Noberg. F. i stora Åby 1710 fad. Anders, rådman i Söderköping. Auskult. i Svea hofr.; kanslist i Kommerskolleg.; aktuarie. D. i Sthlm 1784 61.

2271. Johan Vænerberg. F. i Söderköping 1712 33; fad. Jonas, rådman. Stud. i Lund 33; fil. doktor 41; prv. 41. E. o. skv.-prädikant vid Östg. kav.-reg. 41; v. pastor i Askeryd 63. D. i Sthlm 1770 81.

Fick af Rikets ständer för ett af honom utgifvet arbete, »Botemedel för fallandesjukan,» en årlig pension af 300 daler smt samt rekommendation till pastorat, hvars ernående han dock aldrig fick upplefva. Br. — Var »efterlåten i ämbetet och oskicklig i uppförandet.» Bl.

2272. Anders Cnattingius. F. i Västra Ny 1711 2611; fad. kyrkoherde. Prv. 39. Kommin. i Skeninge o. Allhelgona 44; kyrkoherde i Västra Ny 35. D. 1787 227.

Förrättade komministertjänsten »med allmänt förtroende och sina åhörares märkliga uppbyggelse.» Förestod sedan kyrkoherdebefattningen »med gudeligt nit, drift och omsorg.» F.

2273. Nils Novander. F. i Frödinge 1706; fad. Elias, kronolänsman. Prv. 39. Komminister i Örbärga o. Nässja 44; tj:ledig 82. D. i fattigstugan 1784 102.

»På egen begäran för sin höga ålder och sjuklighet entledigad med förbehåll att under sin återstående lifstid af efterträdaren njuta anständig skötsel och försörjning.» Bl.

2274. Anders Vestén. F. i Vadstena; fad. Anders, rådman. Prv. 1736; fil. doktor 37. E. o. bat.-prädikant vid Lifgardet 36. D. i Finland under kriget 1742.

2275. Sven Björkman. F. i Norrköping 1715 307; fad. Sven, tullskrifvare. Auskult. i Göta hofr. 39; notarius publ. i Norrköping 41; tit. hofr.-kommissarie 44; rådman 49; tillika präses i Norrköpings hall- o. manuf.-rätt 51; tit. borgmästare 60; handels- o. polit.-borgmästare 62. Riksdagsman 61. D. 1784 182.

»Förstod och förestod sitt ämbete rådig och beskedelig. Aldrig såg du honom missnöjd, fast världenes goda var sällan hans lott.» Grafskr. — En värdig ämbetsman och medborgare; »en driftig och lätt umgängesman.» Sds.

2276. Carl Hammar. F. i Jonsbärg 1705 313; fad. Staffan, båtsman. Prv. 42. Komminister i Loftahammar 49. D. 1764 136.

2277. Bleckert Göthe. F. 1713 172; fad. prov.-tullinspektor i Linköping [1304]. Auskult. i Göta hofr. 33; auditör vid Östg. kav.-reg. 40; häradshöfding i Fjäre o. Viske domsaga, Hall. län, 54; afsk. m. tit. assessor 72. D. i Linköping 1790 62.

2278. Lars Rydbom. F. i Landeryd 1711 75; fad. kyrkoherde i Ukna. Mönsterskrifvare; sergeant. Landtbrukare i Ukna; frälseinspektor på Borgs landtegendom i Borg; slutl. bosatt i Östra Ny. D. före 1780.

2279. Johan Follin. Fad. kyrkoherde i Grebo. Militär; gardeskarl 1732; sed. anstäld i fransk krigstjänst. D. 1741.

Relegerad för alltid 1732 »för obeskedlighet på flere sätt.» Bl. — Uppgifves blifvit major i fransk tjänst och stupat ofvannämnda år i ett slag vid Blai. »Förmodas hafva i Frankrike lemnat efterkommande, baroner Follin, af hvilka en deltagit i undertecknandet af freden i Paris 1871.» Ö.

2280. Samuel Söderstrand. Fad. skorstensfäjare i Norrköping. D. i Sthlm 1739 el. 40.