Östgötars minne/1776

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1775
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1776
1777  →


[ 272 ]

1776.

3480. Thomas Morsing. F. i Ystad 1759 2912; fad. Martin, rådman o. handlande. Stud. i Lund af Skånska nationen 77. Handelsbokhållare i Sthlm 81; handlande i Ystad 8.. D. där 1791 24.

3481. Per Daniel Pihler [Pihl]. F. 1755 1910; fad. kronolänsman i Kärna. E. o. kanslist vid Nedre borgrätten 80; kanslist vid Öfre borgrätten 83; hofbokhållare i Hofkontoret 88; tit. hofkassör 90; hofkassör 90. D. i Sthlm 1828 73.

3482. Johan Gustaf Noberg. F. i Norrköping 1755 1312; fad. kyrkoherde [2433]. Prv. 82. Bat.-präd. vid Närikes o. Värml. reg. 97; kyrkoherde i Västra o. Östra Ed 99; prost 1807. D. 1817 22.

3483. Lars Petter Brunvall. F. i Trehörna 1757 235; fad. kyrkoherde [2494]. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 80; kammarskrifvare 82. Kammarskrifvare i Gen .-tulldirektionen 82; kommissarie (97); tit. öfverkommissarie 1820; afsk. 23. Kammarskrifvare i Nummerlotteriet; kamrer 1800. D. i Sthlm 1828 61

3484. Carl Fredrik Benjamin Falck. F. i Kvillinge 1758 1612: fad. Per, ryttmästare. Kadett på fartyg till Ostindien i Ostind. komp:s tjänst 76; fänrik vid Arméns flotta 80; lärstyrman 86; löjtnant 89. D. å Nya varfvet vid Göteborg 1793 246.

F. deltog i finska kriget och fick utmärkelse för tapperhet vid Svensksund 1789.

3485. Jöns Adolf Meurling. F. i Askeryd 1757 149; fad. prost [2049]. Stud. i Lund 78. Auskult. i Svea hofr. 80; kanslist i Just-rev.-exp. 95; tit. prot.-sekreterare o. afsk. 95. Arrendator af Visingsborgs kungsgård, Jönk. län, 97—1805; godsegare å Aranås vid Gränna 06. D. där 1838 1912.

Var under studietiden Linnés lärjunge och sändes 1778 på hans förslag till [ 273 ]Köpenhamn för att ordna botaniska trädgården där. — Under M:s arrendetid fick han oaktadt laggiltigt kontrakt befallning att afträda kungsgården, men uttog då stämning till häradsrätten på kon. Gustaf IV Adolf samt reste upp till Stockholm och delgaf själf Konungen stämningen, hvilket hade den påföljd, att befallningen om afträdelsen återkallades. A.

3486. Daniel Berzelius. F. i Rök 1750 252; fad kyrkoherde [1965]. Provisorsex. 82; apot.-ex. 92. Apot.-elev i Sthlm; provisor i Uppsala; apot.-föreståndare i Jönköping 82; apotekare där 92. D. i Jönköping 1807 136.

Älskare och tillika kännare af trädgårdsskötseln, använde han mycken både möda och kostnad på odling af medicinalväxter, hvilka han brakte till den höjd, att han kunde afyttra en stor mängd dylika växter till så väl in- som utlandet samt undfick i anledning däraf ett årligt statsunderstöd. Sckl.

3487. Israël Nerman. F. i Vimmerby 1755 212; fad. Johan, smed. Prv. 79. Komminister i Hult o. Edshult 93. D. 1810 211.

»Satte ett korfskinn i halsen, hvaraf han dog». Matr.

3488. Andreas Rydelius. F. i Hallingebärg 1757 253; fad. prost [2751]. D. som stud. vid Erendals bruk i Söderm. län 1785 286.

Hade kondition som informator hos en brukspatron Hahr.

3489. Nils Fredrik Trolle. F. i Motala landsf. 1755 232; fad. Nils, regementsskrifvare. Prv. 79. Lärare vid Gustav, barnhusskolan i Norrköping 83; tillika fångpräd. 90—1801; kommin. i S:t Johannes 1799; kyrkoherde i Veta o. Viby 1806. D. 1810 223.

3490. Hans Peter Vestelius. F. i Östra Ryd 1757 310; fad. prost. Fil. kand. 84; fil. doktor 85; prv. 92. Kollega i Söderköping 86; konrektor i Linköping 95; rektor i Norrköping 99; kyrkoherde i Nykil 1801; prost 06. D. 1838 181.

3491. Carl Adam Björling. F. i Huddinge, Sthlms län, 1758 103; fad. Stefan, inspektor i Östra Ryd. Auskult. i Svea hofr. 80; aman. 80; e. o. notarie 82; v. notarie vid Sthlms rådsturätt 83; kurator ad litem i just.-kolleg. 83; notarius publikus 87; tillika borgerskapssekreterare i Sthlm 94. D. å Gammelsta, Söderm. län, 1819 305.

3492. Gustaf Adolf von Vettberg. F. 1753 1612; fad. stånddrabant i Vadstena. Informator i Södermanl.; pädagog i Norrköping omkr. 93.

Om honom står på ett ställe antecknadt: »har omsider blifvit — ingenting.»

3493. Johan Ulrik Schenberg. F. i Nykil 1759 69; fad. kyrkoherde [1995]. Fil. kand. 85; fil. doktor 85. Sinnessjuk 92. D. på Åsarp i Vikingstad 1810 119.

3494. Christofer Retzius Ekvall. F. i Gammalkil 1759 268; fad. prost [2378]. Fil. kand. 84; prv. 85; fil. doktor 88; teol. kand. 91; teol. doktor 1818. Kyrkoherde i Gammalkil 1792; prost 93; kontr.-prost 1806—26. Riksdagsman 17. D. 1828 57.

3495. Carl Fredrik Blomqvist. F. 1754 128; fad. Erik, bonde i Asby. Auskult. i Svea hofr. 80; v. häradshöfding; tf. domhafvande i Skärkind (89); bärgsfode o. ombudsman i Åtvids bärgslag. Landtbrukare o. egare af Mjällerum i Kisa. D. där 1805 285.

3496. Nils Fredrik Ihrenström [Ihrstadius]. F. 1758 251; fad. bruksdirektör på Finspång. Sjöman i holländsk tjänst 79; styrman på örlogsskeppet »Friheten» 81.

Bivistade med utmärkt heder sjöslaget emellan holländare och engelsmän vid Doggerbank 1781 och fick medalj. — Säges hafva dött i Holland 1783, men enligt annan uppgift skulle han lefvat i Amsterdam ännu 1785.

[ 274 ]3497. Adolf Zetterling. F. i Kuddby 1758 1311; fad. prost [2010]. E. o. landskontorist i Österg. län 80; anst. i Slottskansliet i Sthlm 81, i Krigskolleg. o. i Kommerskolleg. 85; landsfiskal i Österg. län; stadsfiskal i Linköping; rådman där 97. D. i Linköping 1803 137.

3498. Mattias Gustaf Moselius. F. i Kvillinge 1758 147; fad. prost [2182]. Lärare vid Norrköpings södra fattigskola. D. i Norrköping 1810 195.

3499. Martin Sääf. F. i Norrköping 1758 194; fad. Martin, rådman o. fabrikör. Bokhållare hos fabr. Körner i Norrköping; fabrikör där. D. i Norrköping 1828 412.

3500. Thure Gustaf Vennberg. F. i Sthlm 1759 17; fad- Erik Samuel, bankkommissarie. Konduktör vid öfverint.-ämbetet 77; sekreterare där 95; aman. vid Vitterh.-, hist.- och antikv.-akad.; kgl. arkitekt; afsk. 1802. D. i Sthlm 1818 231.

3501. Johan Reinhold Moberg. F. i Västervik 1754 1210; fad. handelsman. Landtmät.-ex. 81. Anst. vid Landtmät.-kontoret i Sthlm 81; v. komm.-landtmätare i Österg. län; kommissionslandtmätare 92. Bosatt i Skeninge. D. där 1816 93.

3502. Per Törnelöf. F. i Törnsfall 1753 39; fad. Måns, bonde. Prv. 78. Komminister i Ukna 92. D. 1806 282.

3503. Axel Frosterus [Lindquist]. F. i Vadstena 1754 113; fad. Anders, inspektor. E. o. kammarskrifvare vid sjötullen i Sthlm 80; kammarskrifvare 82; kontrollör i Kristianstad 84; tit. tullförvaltare 95. D. 1823 236.

3504. Johan Peter Vestberg. F. 1763 1310; fad. akad.-mjölnare, sed. stadskassör i Uppsala. Dragon vid Lätta dragonerna i Sthlm 86.

3505. Gottfrid Vestberg. F. 1765 306; fad. akad.-mjölnare, sed. stadskassör i Uppsala. Anst. å apotek i Sthlm; kir. magister; fältskär vid Flottan; lifkirurg hos Härtigen af Östergötland. D. vid Söderfors bruk, Upps. län, 1823 14.

3506. Carl Henrik Sturlin. F. i Linköping 1759 222; fad. kyrkoherde [2490]. Stud. i Lund 75. D. som teol. stud. i Upps. 1782 201.

»En yngling af godt hopp.» Nic.

3507. Carl Adolf Blohm. F. i Stora Åby 1760 178; fad. prost i Svanhals. Stud. i Lund 76, i Upps. 79. Landtbrukare på Ingvaldstorp i Rök; tit. frälsekamrer. D. där 1791 102.