Östgötars minne/1735

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1734
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1735
1736  →


[ 180 ]

1735.

2380. Lorents Brandstedt. F. i Kullerstad 1715 276; fad. Christofer, kronofogde. Auskult. i Sthlm 37; landskanslist i Linköping 38; kronofogde, efter fadern, i Finspånga län, Bråbo o. Memming 48; afsk. 80. D. på Ståthöga i Östra Eneby 1782 293.

2381. Anders Lundvall [Ros]. F. i Kärna 1713 282; fad. Anders, ryttare. Prv. 46. Komminister i Asby 51. D. 1760 182. L. är stamfader för ännu fortlefvande ätten Lundvall.

2382. Erik Bröttling Larsson. F. i Slaka 1714 204; fad. kvartermästare. Fil. kand. 45; prv. 46. Pastorsadjunkt i Rystad 46. D. där 1753 96.

»Annat än studier hade bättre passat för ett så inskränkt snille.» Br. — Begärde redan 1737 hos biskopen ven. conc., men då denne förfrågade sig härom hos konsistoriet, svarades, att »hos honom, B. L., ej är särdeles gåfvor.» Nic.

2383. Carl Adam Svanhals. F. i Torpa 1717 107; fad. v. häradshöfding o. godsegare [1342]. Auskult. i Göta hofr. 39. Landtbrukare o. egare af Norra Linnekulla i Torpa. D. där 1804 162.

2384. Johan Aschanius. F. i Hvarf 1715 24; fad. kvartermästare [1705]. Prv. 39. Komminister i Rappestad o. Sjögestad 42. D. 1777 3012.

Var en rask, tilltagsen och drifvande man; i ämbetet nitisk och efter den tidens sätt dundrande i sin prädikstol. Hade både förstånd, vilja och förmögenhet att vid sitt boställe upprätta hvad andre af svaghet och egennytta hade fördärfvat: återvann egor och nybygde nästan alla husen, men »till belöning» därför gick han miste om själfva pastoratet.

2385. Erik Carl Gahm. F. 1728; fad. Christofer, ryttmästare i Södra Vi. Jaktlöjtn. i Göteborg; tullinspektor i Västervik; afsk. D. i Linköping 1800 3l1.

2386. Peter Gahm. Fad. ryttmästare i Södra Vi. Korpral vid Smål. kav.-reg. Tullskrifvare vid sjötullen i Nyköping; tullnär i Karlskrona. D. å Löpanäs, Kronob. län, 1767 före 167.

2387. Sven Rudholm. F. i Rogbärga, Jönk. län, 1713 248; fad. Sven, bonde. Prv. 50. Komminister i Lofta 66. D. 1773 169.

2388. Carl Lithner. F. i Linköping 1712 1812; fad. rådman [749]. Auskult. i Sthlm 39; kanslist vid Gen.-tullarr.-societeten; registrator vid Sthlms packhus. D. 1772 före 257.

2389. Nils Lithelius. F. i Vadstena 1714 103; fad. komminister [1617]. Pädagog i Sthlm. D. 1750 4.

Uppgifves ha varit pietist.

2390. Carl Rulin. F. trol. i Vimmerby; fad. bonde i Gamleby. D. som stud. i Uppsala 1738 164.

2391. Magnus Brytzelius. Fad. Sven, bonde. D. som stud. i Sthlm.

Säges varit pietist. Bl.

[ 181 ]2392. Anders Bergner. F. i Älfvestad 1713 152; fad. kyrkoherde [1324]. D. som stud. i Skeppsås 1740 43.

2393. Magnus Ströjer. Fad. mjölnare i S:t Lars. Gardeskarl; korpral; sergeant: slutl. fältväbel vid Lifgardet.

Utesluten för alltid 1739, ty han »hade en lång tid till nationens vanheder fört ett oanständigt lefverne.» Nic.

2394. Peter Schenling. F. i Skeninge 1715 112; fad. Nils, råd- o. handelsman. Kanslist i Linköping; slottsbokhållare där 46; rådman i Linköping 63; borgmästare 77; afsk. 88. D. i Linköping 1790 53.

2391. Per Augustin Fallström. Fad. Per, inspektor i Ekebyborna. Kanslist i Österg. Lifdrabant 43; löjtnant i hessisk tjänst. Frälseinspektor o. sekreterare i Söderm. 49; gästgifvare å Fitja, Sthlms län.

F. och tre andre landsmän, som i sällskap med flere sönderslagit fönster, uppbrutit luckor samt farit fram med hugg och slag, dömdes 1736 af akad. konsist. till böter och skadeersättning. K.-prot. — »Ärelös, men återfick äran.» Bl.

2396. Christian Houg. F. i Rönö 1713 298; fad. komminister. Prv. 48. Komminister i Skärkind 55. D. 1791 101.

2397. Jakob Gripenstråle [adl. 1772; förut Kinberg o. Kinborg], F. i Vadstena 1716 67. fad. borgmästare [1280]. Auskult. vid Sthlms rådsturätt 39, i Svea hofr. 40; e. o. kanslist där 42; stadsnotarie i Örebro 46; v. stadssekreterare 48; auditör vid generalen v. Lantingshausens reg. i Göteborg 49; kanslärssekreterare vid Lunds univ. 53; slottsfogde i Sthlm 63; tit. lagman 79; tit. Konungens fogat 91. D. i Sthlm 1800 47.

»Som stadsnotarie i Örebro förde han protokollet uti den därstädes tillförordnade Kgl. kommissionen till undersökning öfver i orten utspridda, högst förgripliga rykten.» A.

2398. Carl Jan Kinborg [Kinberg]. F. i Vadstena 1717 311; fad. borgmästare [1280]. Auskult. i Göta hofr.; tingsnotarie; v. hhöfd.; rådman i Linköping 45; borgmästare i Söderköping 49; afsk. 67. D. i Söderköping 1806 104.

K. synes blifvit nödsakad att afgå från ämbetet, enär samtidigt med hans afskedsansökan till Kgl. Maj:t ingick från Söderköpings borgerskap, som väckt åtal mot borgmästaren och magistraten, en skrift innehållande förklaring, att målet skulle genast nedläggas, i fall K. fick det begärda afskedet.

2399. Claës Johan Livin. F. i Linderås 1717 l99; fad. prost [1117]. Fil. doktor 43; prv. 44. E. o. bat.-präd. vid Hamiltonska reg. 44; komminister i Kungsholms förs. i Sthlm 52. D. 1760 253.

2400. Samuel Björn. F. trol. i Linköping 1715; fad. kyrkoherde [1429]. Pädagog i Linköping, sed. i Norrköping. D. där 1775 55.

»Begärde i Consistorio 1754 en skole- eller prästsyssla, men det afslogs; sökte 1757 att bli klockare i Söderköping och fick Consistorii promotion därtill, men förgäfves.» Bl.

2401. Johan Hanqvist. F. 1717 195; fad. Olof, rådman o. handlande i Västervik. Kanslist vid Gen.-tullarr.-societeten i Sthlm; rådman o. kämn.-präses i Västervik 45; tit. borgmästare 62. Riksdagsman. D. i Västervik 1770 252.

2402. Peter Örlin. F. i Locknevi 1712, döpt 184; fad. Henrik, bonde. Fil. doktor i Greifswald 55. E. o. aman. vid Akad. konsist. i Upps. (54); informator i Mariestad. D. där 1763.

Rekommenderades 1754 af akad. konsistoriet hos Linköpings konsistorium till befordran; likaså till konsist.-notariesysslan i Linköping 1761. »Var en stor metafysikus.» Bl. — Enligt annan uppgift skulle han dött i Stockholm.

2403. Johan Tillman. F. i Målilla 1711, döpt 4:e dag pingst; fad. Måns, inspektor. Fil. kand. 43; fil. doktor 43; prv. 43. Kommin. i S:t Olai förs. i [ 182 ]Norrköping 46; utn. kyrkoherde i Gladhammar o. Västerrum 56. D. i Norrköping 1757 218.

T. »var en munter man och de sista åren ganska fet, hvilket tvifvelsutan härflöt däraf, att han gärna drack godt och starkt öl. Egde intagande prädikogåfvor och sökte på prädikstolen imitera en Evenson.»

2404. Johan Viström. F. i Örtomta 1714 25; fad. Jonas, mjölnare. Fil. kand. 45; prv. 46. Komminister i Gryt 53. D. 1758 246.

»Ansågs för en lärd man och kunnig botaniker.» H.

2405. Jonas Viström. F. i Örtomta 1716 84; fad. Jonas, mjölnare. Prv. 42. Kyrkoherde i Lillkyrka 59. D. 1772 121.

2406. Lars Larsson Björkegren. F. i Nykil 1719 315; fad. kyrkoherde [1174]. Fil. doktor 43. Aman. vid Akad. konsist. i Uppsala 39; e. o. kanslist i Kanslikolleg. 45; kopist 47; sekreterare vid Finska gränskommissionen 49; tit. kgl. sekreterare. D. i Åbo 1763 193.

Sökte förgäfves befordran till extra assessor i Åbo hofrätt 1760. — Afled under återresa från Stockholm till Helsingfors.

2407. Bengt Brandström. F. i S:t Johannes 1711 249; fad. Nils, bonde. Prv. 45. Kollega o. apologist i Söderköping 52. D. 1776 3110.

2408. Claës Collander. F. i Östra Husby 1717 194; fad. kyrkoherde [1517]. Volontär vid Artilleriet på Gotland 41; afsk. som sergeant 47; korpral vid Östg. kav.-reg. 46; kvartermästare 47; afsk. m. tit. kornett 74. D. på 1790-talet.

2409. Samuel Ernst Valbom. F. i Vadstena 1717 162; fad. kyrkoherde [1432]. Handelsbokhållare i Sthlm 48, sed. i Norrköping. Prv. 67. Huspräd. å Marieborg i Östra Eneby 67; privatlärare i Norrköping; apologist där 73; fångprädikant där 77. D. 1778 2711.

V. slöt sig i Uppsala till pietisterna och sysselsatte sig under flere år med att undervisa »hederlige mäns barn.» S.

2410. Johan Harald Dyk. F. i Skärkind 1714 23; fad. Johan, kvartermästare, tit. kornett. Kanslist i Kommerskolleg. 62; notarie 62. D. i Sthlm 1764 före 274.

2411. Jonas Falk. F. i Tryserum 1717 312; fad. prost [1604]. Prv. 42. Kommin. i Borg o. Löt 61; kyrkoherde i Vallerstad o. Järstad 75. D. vid Medevi 1783 227.

2412. Jakob Höök. F. trol. i Norrköping. Pädagog där. D. efter 1767.

»Mente captus.» — »Lefde i uselhet 1767.» Bl.

2413. Johan Peter Sleincour. F. i Norrköping 1714 710; fad. Johan, handlande o. sockerbagare. Fil. doktor 43. Aman. vid Upps. univ. bibliotek; docent i Upps. 45; utn. konrektor i Linköping 52 (tilltr. ej); akad.-adjunkt i Upps. 55; fil. professor 65. D. i Uppsala 1785 201.

Som lärare i filosofi följde S. i synnerhet Wolff. Samvetsgrann och nitisk för ungdomens undervisning, var han outtröttlig i det muntliga föredraget, men hade däremot intet sinne att framträda som författare. Hans vetenskapliga inflytande var därför begränsadt inom en tämligen inskränkt krets, men han var inom den så mycket mera uppburen för grundlig lärdom, sitt milda, fogliga lynne och sin anspråkslöshet. Hbg. — Till sitt yttre var han magerlagd och blek samt såg torr och sträf ut. Stiftade två stipendier för Östgöta nation. Enligt egen önskan blef han begrafven på fattigkyrkogården i Uppsala. Se vidare Biogr. lex.

2414. Johan Pihl. F. trol. 1717. Fältväbel; generalvagnmästare vid armén 58; lifdrabant 60. D. i Sthlm 1769 142.

[ 183 ]2415. Christopher Ekebom. F. i Strå 1715 238; fad. Johan, landtmätare. E. o. konsist.-aman. i Linköping 57; kollega i Vadstena 63; afskedad o. inlöst på Linköpings hospital 74. D. i Vadstena 1789 174.

»Var svag och enfaldig till sinnet.» Bl.