Östgötars minne/1793

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1792
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1793
1794  →


[ 311 ]

1793.

3934. Per Göran Burén. F. i Strå 1776 22; fad. brukspatron [3162]. Handelsbokhållare i Hamburg 96; grosshandlare i London, sed. i Sthlm. D. där 1856 1511.

Genom testamente donerade B. ett kapital till Strå församlings folkskola.

3935. Samuel Seth Fogelstrand. F. i Linköping 1775 287; fad. kyrkoherde [3106]. Volontär vid Lifreg. dragonkår 93; lifdrabant 94; löjtnant vid Göta lifgarde 96; afsk. 98. D. 1827.

3936. Per Zetterling. F. i Norrköping 1772 1711; fad. prost [3115]. Prv. 99. Skeppspräst vid Ostind. komp. 1800—06; e. o. hofprädikant hos Härtigen af Södermanland 07; kyrkoherde i Tuna 12; prost 24; kontr.-prost 30. D. 1846 2411.

3937. Herman Vikblad. F. i Tjärstad 1775 101; fad. prost [2868]. Jur. kand. 96. Auskult. i Svea hofr. 96; notarie vid Linköpings rådsturätt; v. hhöfd.; rådman i Linköping; tillika kämn.-präses till 1814; tit. häradshöfding. D. i Linköping 1828 1012.

[ 312 ]3938. Christofer Reinhold Huldt. F. i Tuna 1772 28; fad. Christofer, jägmästare. Fil. kand. 96; fil. doktor 97; prv. 1803. Kollega i Vimmerby 1797; rektor 1807; kyrkoherde i Gamleby 09. D. 1812 66

3939. Erik Johan Setterström. F. i Norrköping 1769 172; fad. Erik Johan, sjökapten. Prv. 96. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Frinnaryd 1817; för sjuklighet tj:fri 18. D. på Vadstena hospital 1828 63.

3940. Johan Magnus Östergren. F. i Söderköping 1773 1911; fad. Per, handlande o. stadskassör. Prv. 98. Kommin. i S:t Johannes 1807; v. pastor 13; kommin. i Borg o. Löt 15; kyrkoherde i Sund 26. D. 1834 2412.

3941. Carl Gustaf Dandenelle. F. i Söderköping 1774 112, fad. Noach. garfvare. Kammarskrifvare i Gen.-landtullskontoret 98. D. i Sthlm 1806 208.

3942. Sven Ekecrantz. F. 1771 15; fad. bonde i Häradshammar. Fil. kand. 1800; fil. doktor 1800; jur. kand. 05. Brottm.-notarie vid Sthlms nordöstra kämnärsrätt 99; afsk. 11. Registrator o. arkivarie i Riksg.-kontoret 11. D. i Sthlm 1821 1311.

3943. Johan Daniel Rudelius. F. i Järeda 1772 231; fad. Daniel, bonde Stud. i Lund 95, i Greifswald 97; fil. doktor 98; prv. 98. Kommin. i Örtomta 1804, i Västra Husby 11; kyrkoherde i Gårdeby 18, i Västra Husby 24. D. 1841 2111.

3944. Jonas Gistädt. F. i Gistad 1771 23; fad. Nils Elgh, soldat. Stud. i Lund 98; fil. doktor 98. Konsist.-aman. i Linköping 1800; kollega i Västervik 01. D. 1806 410.

3945. Johan Henrik Rosvall. F. i Linderås 1774 14; fad kyrkoherde [2715]. Stud. i Lund 97; fil. doktor i Greifswald 98; prv. 1816. Kollega i Västervik 07; kyrkoherde i Hägerstad o. Oppeby 18. D. 1828 259.

3946. Johan Vindician Tranér [Tranberger]. F. i Torpa 1770 113; fad. Jöns, bonde. Fil. kand. 1800; fil. doktor 1800; prv. 22. Docent i Upps. 02; e. o. adjunkt 09; adjunkt 12; tit. professor 15; kyrkoherde i Söderköping o. Skönbärga 25. Skald. D. vid Porla hälsobrunn, Örebro län, 1835 87.

T. var en snillrik öfversättare och skald på romarspråket; vann tre gånger Svenska akademiens pris för metriska öfversättningar från Ovidius, och öfversättningen af Anakreons sånger, som utgått i flere upplagor, gjorde hans namn ryktbart. Hans latinska kväden beundrades för fin rytmik, rik fraseologi och stort herravälde öfver språket. Sitt mästerstycke på en gång som tolkare och som värsifikatör lemnade han i sin latinska öfversattning af Tegnérs »Nattvardsbarnen,» hvilken efterbildning täflar med originalet. T. uppträdde som skald äfven på svenska, ehuru icke med samma framgång. »Han egde,» säger en kännare, bland andra egenskaper »glans i bilder och liknelser, en rörlig, lekande, ytterst sprittande, men ingen djup eller skapande fantasi, ett gnistrande snille, men som i bottnen saknade det rätta allvaret.» I sin personlighet och i umgänget var han en besynnerlig sammansättning af cyniskt själfsvåld och tillkonstlad prydlighet. Mot behöfvande studenter var han alltid en hjälpsam vän. Donerade sin ej obetydliga förmögenhet dels till en sjukvårdsinrättning i födelsesocknen Torpa och dels till stipendier vid Uppsala universitet, däraf ett docentstipendium och tre för studenter af Östgöta och Kalmar nationer. Se vidare Biogr. lex.; N. fbok; Hbg.

3947. Johan Martin Lithun. F. i Skeda 1773 511; fad. komminister. Auskult. i Svea hofr. 97. Anstäld vid Kasimirsborgs glasbruk i Gamleby s;n 1804; tit. sekreterare. D. på Kasimirsborg 1821 229.

3948. Gustaf Adolf Ugarph. F. i Tveta 1772 301; fad. landsfiskal. Sergeant vid Kalmar reg.; bataljonsadjutant. D. i Göttruda i Tveta 1810 232.

[ 313 ]3949. Anders Löfgren. F. i Linköping 1771 311; fad. bränneriuppsyningsman. E. o. kanslist i Kommerskolleg. 98. »Inspektor vid Gripsholm;» kronoinspektor vid Ladugårdslands kronobränneri i Sthlm. D. där 1827 2411.

3950. Sven Christian Camén [Cammarstedt]. F. 1767 910; fad. linhandlare i Norrköping. D. som stud. på Öfverstad i Askeby 1795 239.

Ämnade bli präst.

3951. Sven Magnus Blohm. F. 1774 111; fad. brukspatron i Kråkshult, Jönk. län. Auskult. i Göta hofr. Brukspatron på Kvill, Jönk. län.

3952. Johan Marberg. F. i Sjögestad 1770 131; fad. bonde. Kronolänsman i Valkebo, bosatt i Vikingstad; likvid.-kommissarie; afsatt D. i Uddarp i Sya 1831 132.

3953. Gustaf Johan Funck, frih. F. 1775 1110; fad. bärgsråd i Tåby. Fänrik vid Västm. reg. 80; afsk. 92. Auskult. i Bärgskolleg. 95; e. o. notarie där. Godsegare o. landtbrukare på Bolltorp i Skönbärga samt egare af Haddorp i Slaka. D. på Bolltorp 1852 164.

Landtbrukare sedan slutet af 1700-talet, var han vid sin död en af provinsens mest erfarne och aktade mån. Gagnande och verksam inom sin ort, åtnjöt han ett oinskränkt förtroende och fick därigenom öfver allmogen råda.